Delårsrapport kvartal 2, 2020

UBP-produkten godkänd i juni, CE-märkt.

April - juni 2020 (jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättning: 3,3 miljoner kronor (7,4).  
 • Rörelseresultat: -6,4 miljoner kronor (0,4). IFRS 16 påverkade rörelseresultatet positivt med 63 tkr (25).
 • Periodens resultat: -6,8 miljoner kronor (0,3). IFRS 16 påverkade periodens resultat negativt med 19 tkr (121 tkr).
 • Resultat per aktie: -0,09 kronor (0,00), inga utspädningseffekter.
 • Försäljningen påverkades negativt av covid-19-pandemin. 
 • Positiv försäljningsutveckling på fem marknader, däribland Australien och Norge.
 • UBP-produkten CE-märktes i juni och levererats till sjukhus i Europa och Indien med positiv återkoppling.  
 • Initiala resultat visar att UBP-produkten även lämpar sig för upprening av blodplättar (trombocyter, av intresse bland annat för behandling av leukemi).
 • Inom reumatoid artrit-projektet påbörjades biokompatibilitetsstudier i juni.
 • Pontus Nobréus tillträder som ny VD den 15 oktober.

Januari - juni 2020 (jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättning: 10,9 miljoner kronor (17,9).  
 • Rörelseresultat: -6,3 miljoner kronor (3,2). IFRS 16 påverkade rörelseresultatet positivt med 124 tkr (83).
 • Periodens resultat: -6,4 miljoner kronor (3,0). IFRS 16 påverkade periodens resultat negativt med 40 tkr (138 tkr).
 • Resultat per aktie: -0,09 kronor (0,04), inga utspädningseffekter.

Nedgången i försäljningen under det första halvåret orsakades av covid-19 pandemin genom att planerade transplantationer ställts in och skjutits på framtiden. Efter periodens utgång ser vi en återhämtning, dock är det svårt att bedöma pandemins påverkan på vår försäljning under resten av året.

Från och med 2019 redovisas leasing i enlighet med ny standard, IFRS 16. Jämförelsetalen är inte omräknade.

 

Andra kvartalet

 

6 månader

Belopp TSEK

apr-jun 2020

apr-jun 2019

 

jan-jun 2020

jan-jun 2019

Nettoomsättning

3 267

7 428

 

10 941

17 874

Förändring av lager av färdiga varor

-786

567

 

-1 038

679

Aktiverat arbete för egen räkning

216

905

 

818

1 768

Övriga rörelseintäkter

316

51

 

445

113

Summa

3 013

8 951

 

11 166

20 434

Rörelsekostnader

 

 

 

 

 

Råvaror och förnödenheter

-803

-1 038

 

-1 769

-2 219

Övriga externa kostnader

-2 111

-2 122

 

-4 076

-4 299

Personalkostnader

-4 335

-4 052

 

-8 122

-8 079

Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar

-1 983

-1 318

 

-3 241

-2 606

Övriga rörelsekostnader

-219

-

 

-219

-

Rörelseresultat

-6 438

421

 

-6 261

3 231

Finansnetto

-321

-140

 

-165

-266

Resultat före skatt

-6 759

281

 

-6 426

2 965

Skatt på årets resultat

-

-

 

-

-

Periodens resultat

-6 759

281

 

-6 426

2 965

 

 

 

 

 

 

Resultat per aktie, SEK

-0,09

0,00

 

-0,09

0,04

 

Skattemässigt underskott per 2019-12-31 uppgick till 109 miljoner kronor (116). För mer information se not 14 i ÅR 2019.

VD har ordet

Efter flera års intensivt utvecklingsarbete har UBP-produkten, för framtagning av universell blodplasma, godkänts i juni. Denna produkt har förutsättningarna att avsevärt förbättra tillgången på blod/blodplasma inom hälso- och sjukvården. 

Försäljningen under det andra kvartalet påverkades, som tidigare meddelats, av covid-19-pandemin genom att elektiv (planerad) kirurgi, däribland icke akuta transplantationer, i många fall har skjutits på framtiden. Nettoomsättningen minskade och uppgick till 3,3 miljoner kronor (7,4). Förutom minskade kostnader för exempelvis resor och konferenser har vi fortsatt vår verksamhet enligt plan, vilket givet den minskade omsättningen resulterade i ett försämrat rörelseresultat, -6,4 miljoner kronor (0,4). Aktivering av utvecklingsutgifter för UBP-produkten upphörde från och med mars, därefter har avskrivning påbörjats för detta projekt. 

I övrigt avser vi ansöka om omställningsstöd för den minskade försäljningen under mars och april för att täcka en del av våra fasta kostnader.  

Under slutet av perioden fick vi signaler primärt från europeiska länder om att den elektiva transplantationsverksamheten började återupptas. Försäljningssiffrorna för vår transplanlantationsprodukt, Glycosorb-ABO, andas optimism under både juli och augusti.

UBP-produkten har levererats till ett antal universitetssjukhus i Europa och Indien för att användas i samband med konvalescentplasma. Den feedback vi har fått är positiv, med lovande resultat. Sjukhusen har tyckt att produkten varit praktisk och enkel att använda. De produkter som har levererats för detta ändamål har fakturerats till en mindre symbolisk summa. Vidare har produkten även levererats för att testas i samband med plasmaersättning vid behandling av autoimmun sjukdom. Plasmaersättning ges vid olika autoimmuna sjukdomar för att lindra symptom. 

Under juni månad tog vi del av lovande initiala resultat, som visar att UBP-produkten även lämpar sig för upprening av trombocyter (blodplättar). Inom vården behövs trombocyter både för att förhindra och för att behandla blödningar. Exempel är operationspatienter eller olycksfallspatienter, men donation sker även vid exempelvis leukemi (blodcancer). Detta utgör således ytterligare ett nytt potentiellt spännande användningsområde av bolagets UBP-produkt. Mer arbete och verifieringar krävs innan denna nya applikation realiseras. Vi gör bedömningen att mer information kring detta kan presenteras under tredje kvartalet. 

Med CE-märkningen har bolaget gått in i en lanseringsfas av UBP-produkten. Vår strategi är att lansera produkten i egen regi med fokus på bolagets befintliga kunder. Dialog förs även med ett antal amerikanska blodbanker som har visat ett uttalat intresse. Totalt har UBP-produkten nu levererats till fler än tio universitetssjukhus.  

För att möta en ökad framtida efterfrågan, har vi under första halvåret genomfört effektiviseringar av produktionen. Effektiviseringarna innebär att vissa kritiska produktionssteg nu kan skalas upp med bibehållen personal, utrustning och kvalitet, samt att kostnaden per producerad enhet reduceras. 

Gällande reumatoid artrit (RA) gick vi under kvartalet in i en ny fas av projektet. Under första halvåret 2020 gjordes förberedelser av prekliniska biokompatibilitetsstudier för RA-produkten. Dessa påbörjades i juni, före tidigare kommunicerad tidsplan. Syftet med att utföra biokompatibilitetsstudier är att bestämma lämpligheten hos en medicinteknisk produkt innan klinisk användning. Detta för att se om produkten kan ha några potentiellt skadliga fysiologiska effekter. Godkända resultat bereder väg för bolaget att därefter genomföra en klinisk studie på RA-patienter. Vi gör bedömningen att resultaten av biokompatibilitetsstudierna kan vara tillgängliga under fjärde kvartalet 2020.

Sammanfattningsvis ser vi ljust på framtiden, med försiktig återgång till den positiva trend vi såg till och med januari. Vi ser också mycket positivt på en etablering av de nya produkterna på världsmarknaden. 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • 2020-08-03: Bolaget meddelar att Pontus Nobréus är utsedd till ny VD för bolaget. Pontus efterträder Johan Nilsson, vilken kommer att fokusera på försäljning av bolagets produkter.

DELÅRSRAPPORTEN FÖR KVARTAL 2 2020 I SIN HELHET ÅTERFINNS BIFOGAD

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation och är sådan information som Glycorex Transplantation AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2020 kl. 08:00 CET. 

Kontakt:

Johan Nilsson, VD, vd@glycorex.ideon.se, 046-286 52 30

Glycosorb®-ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i 4 världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer. Bolaget har även utvecklat, CE-märkt och lanserat en produkt för framtagning av universell blodplasma. Utöver detta utvecklar bolaget produkter för specifik behandling av autoimmuna sjukdomar, primärt reumatoid artrit och Myasthenia gravis. Glycorex Transplantation AB (publ) har sitt säte på Ideon i Lund och är noterat på NGM - Main Regulated sedan september 2001.

Nerladdningsbara filerSluter avtal med distributör i Turkiet. Uppdatering försäljning Glycosorb®-ABO

Glycorex Transplantation AB (publ) kan meddela att bolaget har slutit avtal med en distributör i Turkiet för bolagets transplantationsprodukt, Glycosorb®-ABO.
Försäljningen av Glycosorb®-ABO har uppvisat en stark återhämtning under tredje kvartalet.


Ny publikation inom stamcellstransplantation

Glycorex Transplantation AB (publ) kan meddela att det nyligen har publicerats en förartikel från Österrike (1). I artikeln rapporteras det om hur bolagets produkt, Glycosorb®-ABO, framgångsrikt använts efter så kallad major- och bidirectional blodgruppsinkompatibel hematopoetisk stamcellstransplantation (HSCT) för att häva pure red cell aplasia. Resultaten är utmärkta.


Delårsrapport kvartal 2, 2020

UBP-produkten godkänd i juni, CE-märkt.


Glycorex Transplantation (GTAB B): Pontus Nobréus utsedd till ny VD

Glycorex Transplantation AB (publ) kan meddela att Pontus Nobréus kommer att tillträda tjänsten som verkställande direktör den 15 oktober 2020.


Ett nytt potentiellt användningsområde av bolagets UBP-produkt

Glycorex Transplantation AB (publ) kan meddela att lovande initiala resultat visar att bolagets UBP-produkt även lämpar sig för preparation av trombocyter, som kan ges oavsett blodgrupp hos patienten. 


Bolaget påbörjar nästa steg i reumatoid artrit-projektet

Glycorex Transplantation AB (publ) kan meddela att bolagets produkt för behandling av reumatoid artrit (RA) nu har levererats för att genomgå biokompatibilitetsstudier. 


Glycorex Transplantation (GTAB B): Bolagets produkt för framtagning av universell blodplasma är CE-märkt

Glycorex Transplantation AB (publ) kan meddela att bolagets produkt för framtagning av universell blodplasma (UBP) nu har CE-märkts.


Glycorex Transplantation (GTAB B): Årsstämman 11 juni 2020

Glycorex Transplantation AB höll den 11 juni 2020 årsstämma i Lund. På stämman behandlades följande punkter.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted