Delårsrapport Q1 2016

Första kvartalet 2016

  • Koncernens nettoomsättning första kvartalet uppgick till 1 645 (2 885) KSEK. 
  • Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till -1 003 (-2 899) KSEK. Rörelseresultat exklusive avoch nedskrivningar för första kvartalet uppgick till -596 (-2 260) KSEK. 
  • Resultat efter skatt för första kvartalet uppgick till 2 421 (-1 992) KSEK. Resultat per aktie uppgick till 0,88 (-1,20) SEK. Resultatet har påverkats positivt med 3 679 KSEK från avslutade terminskontrakt. 
  • Produktionen av olja och gas uppgick till 47 (62), en ökning med 17,5 % fat oljeekvivalenter per dygn jämfört med fjärde kvartalet 2015. 
  • Nettoinvesteringar i olje- och gastillgångar uppgick till 312 (2 085) KSEK. Avslutade säkringskontrakt har påverkat resultat och kassaflöde positivt under kvartalet med 3 679 KSEK. 
  • Eget kapital i koncernen uppgick till -3 582 (42 668) KSEK, vilket motsvarar en soliditet på -12 (55)%. 
  • Utdelning till preferensaktieägare avseende kvartal 1 2016, på 295 KSEK har skjutits fram. 
  • Dotterbolaget Ginger Oil Company ansöker hos domstol i Texas om skydd mot borgenärskrav enligt Chapter 11. Ansökan beviljades den 4 februari 2016. 
  • Ginger Oil AB har inlett förhandling med en finansiell partner. Om detta är framgångsrikt kan det leda till att Ginger Oil Company under innevarande räkenskapsår återgår till normal förvaltning. 
  • Bolaget har placerats på observationslista den 5 februari.

Kommentarer från VD Åke Andersson

Bästa Aktieägare,

Ginger Oil har under första kvartalet producerat 4 195 (4 732) fat olja, till ett genomsnittspris av USD 27 (44) per fat och 413 (3 463) tusen kubikfot gas. Naturgaspriserna i USA har under perioden varit sjunkande. Genomsnittspriset för perioden är 1,6 (3,0) USD per 1000 kubikfot gas.

Rörelse krediten som varit 4 700 KUSD, har av banken reducerats till 3 800 KUSD, efter bankens krav på ytterligare amortering av lånet under 2015. Nu är krediten nedamorterad till 3 220 KUSD, Amorteringstakten från april 2015 har varit 65 KUSD per månad. Från 1 januari 2016 skulle amorteringstakten öka till 75 KUSD per månad, ifall inte Ginger Oil Company hade sökt om företagsrekonstruktion enligt Chapter 11. Anledningen till de ökade amorteringskraven är sannolikt att banken mot bakgrund av nuvarande oljepris anser att värdet av deras säkerheter har minskat, vilket vi inte anser.

En större del av bolagets produktion har tidigare säkrats/"hedgats" genom avtal med BP. Kontrakten, som sträckte sig fram till maj 2017, har realiserats och har under första kvartalet tillfört bolaget 435 KUSD, eftersom BP inte hedgar bolag under rekonstruktion (Chapter 11).

Chapter 11 ( företagsrekonstruktion i USA)
Ökade amorteringskrav och risken att banken skulle säga upp lånet och att ta säkerheterna i form av oljetillgångar i anspråk tvingade Ginger Oil Company att ansöka om en företagsrekonstruktion enligt Chapter 11. Förfarandet kan ta mellan två och fem år. Under rekonstruktionen fryses betalningarna till fordringsägarna som framförallt utgörs av banken 3 220 KUSD och moderbolaget Ginger Oil AB 2 700 KUSD. Det innebär också att moderbolaget i och med detta inte har något att säga till om vad avser Ginger Oil Company. Bolaget styrs helt av en domare och en trustee som beslutar om vad bolagets intäkter skall användas till (Chapter 11 ).

På grund av att förvaltningen inte velat att bolaget skall delta i prospektering eller borrningar, har inga borrningar genomförts under första kvartalet. Vi har gjort nya perforeringar i Foot ( Horst ) vilket medfört en produktionsökning under Q1 med 17,5% , Man kommer sannolikt att vidtaga liknande åtgärder i de övriga produktionskällorna i Horst.

Det är viktigt att veta att Ginger Oil AB står helt utanför möjligheter att påverka det som sker i dotterbolaget. Det är även så att Ginger Oil Company inte heller själv kan besluta om åtgärder som kostar pengar utan att få tillstånd från de som administrerar rekonstruktionen. Beslut om ny borrning tas av trustee och domare.

Ginger Oil AB förhandlar för närvarande med en finansiell partner som om det kan genomföras. Innebär att Ginger Oil Company kan lyftas ur Chapter 11 (rekonstruktionen).

Ginger Oil koncernen visar ett resultat efter skatt på 2 421 (-1 992) KSEK för första kvartalet. Resultat och kassaflöde har påverkats positivt med 435 KUSD på grund av avslutade säkringskontrakt.

Koncernen måste idag inrikta sig på att hitta lösningar för att få ut Ginger Oil Company ur rekonstruktionen.

Nästa redovisning och sammanfattning kommer att ske när bolaget redovisar delårsrapporten för det andra kvartalet den 30 augusti 2016.

KOMMANDE RAPPORTERINGSTILLFÄLLEN
Andra kvartalet 2016 30 augusti 2016

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm 29 april 2016

Styrelsen för Ginger Oil AB, org. nr 556545-4195

Tom Pripp
Styrelseordförande

Hans Blixt

Carl Henderson
CEO Ginger Oil Inc

Åke Andersson
VD, Ginger Oil AB

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA:
Åke Andersson VD, Ginger Oil AB
Telefon: +46 705 204 885
E-post: aandersson@gingeroil.com

OM GINGER OIL
Ginger Oil AB (publ) är en USA baserad olje- och naturgaskoncern inriktad på att bedriva prospektering med syftet att finna nya reserver. Bolaget förvärvar, utvecklar, utvinner och avyttrar olje- och naturgasreserver. Ginger Oil bedriver idag verksamhet i Texas, Arkansas och Louisiana. Prospekteringsverksamheten bedrivs från Houston och moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige. Bolaget är från den 18 oktober 2013 noterat på Nasdaq OMX First North Stockholm. Mangold Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

Årsredovisning 2016


Delårsrapport Q3 2016


Delårsrapport Q2 2016


Årsredovisning 2015


Delårsrapport Q1 2016


Bokslutskommuniké 2015


Interim Report Q3 2015


Delårsrapport Q3 2015


Interim Report Q3 2015


Interim Report Q2 2015


Delårsrapport Q2 2015


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär