Bokslutskommuniké 2020

Under det fjärde kvartalet fortsatte kundtillväxten och prototyporder erhölls från nya och befintliga kunder. Summerat för 2020 utvärderas Gapwaves vågledarbaserade antenner för tre olika radarapplikationer; fordon, last mile transporter och trafikövervakning. Inom 5G pågick under sista kvartalet 2020 utveckling av en 28 GHz repeaterlösning. Omsättningen för perioden oktober-december 2020 uppgick till 1,9 mkr (5,2 mkr) och för perioden januari-december till 16,3 mkr (16,1 mkr).

Under det fjärde kvartalet fick Gapwaves order på prototypantenner från ett autotech-bolag, en första order på prototypantenner från en ny Tier 1 kund samt en uppföljningsorder från den techgigant som tidigare beställt prototyper. Tillsammans med övriga beställningar som levererats under 2020 bedöms utsikterna för ytterligare beställningar under 2021 som goda. Vidare förs diskussioner om att bli en långsiktig antennleverantör med flera av kunderna genom att ingå licens- eller produktförsäljningsavtal.

Gapwaves ledning följer utvecklingen av Covid-19 noggrant och står i tät dialog med kunder för att vara förberedda på eventuella förändringar. Gapwaves bedömning är att kunder inom både radarapplikationer och 5G prioriterar denna utveckling. Samtidigt finns osäkerheter runt marknadsutvecklingen framöver kopplat till effekter av Covid-19 och hur Gapwaves kunder agerar som resultat av detta.

Fjärde kvartalet: 1 oktober - 31 december 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 1,9 mkr (5,2 mkr)
  • Rörelseresultatet uppgick till -11,3 mkr (-10,8 mkr)
  • Periodens resultat uppgick till -13,5 mkr (-10,9 mkr) vilket motsvarar -0,49 kr (-0,40 kr) per aktie
  • Periodens kassaflöde var -7,2 mkr (58,9 mkr) och likvida medel vid periodens slut uppgick till 77,9 mkr (109,4 mkr)

Helåret: 1 januari - 31 december 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 16,3 mkr (16,1 mkr)
  • Rörelseresultatet uppgick till -42,0 mkr (-35,7 mkr)
  • Periodens resultat uppgick till -44,3 mkr (-35,9 mkr) vilket motsvarar -1,62 kr (-1,44 kr) per aktie
  • Periodens kassaflöde var -31,5 mkr (37,0 mkr) och likvida medel vid periodens slut uppgick till 77,9 mkr (109,4 mkr)

VD Lars-Inge Sjöqvist kommenterar rapporten:

"Det fjärde kvartalet summerar ett år där Gapwaves viktigaste framsteg kan summeras till leverans av de första serietillverkade antennerna, lyckad produktutveckling av högupplösta 77 GHz radarantenner samt nya kunder inom nya applikationsområden. Med en stark kundbas och ett växande intresse för vågledarbaserade antenner investerar vi nu inom produktionsutveckling för att på sikt kunna ta våra kundrelationer till långsiktiga licens- och produktförsäljningsavtal".

Rapporten i sin helhet kan laddas ner här.

Denna information är sådan information som Gapwaves AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 februari 2021 kl. 08:30 CET.

För ytterligare information kontakta:

Lars-Inge Sjöqvist, VD
Telefonnummer: 0736 84 03 56
E-post: lars-inge.sjoqvist@gapwaves.com

Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission
Telefon: +46 (0)8 503 000 50
E-post: ca@gwkapital.se
www.gwkapital.se

Om Gapwaves AB
Gapwaves AB (publ) har sitt ursprung i forskning vid Chalmers Tekniska Högskola och etablerades 2011. Bolagets vision är att vara den mest innovativa leverantören av antennsystem för millimetervågor och den utvalda partnern till de som revolutionerar nästa generations trådlösa teknologi. Genom sin disruptiva teknologi ska Gapwaves hjälpa innovatörer inom Telekom och Automotive att skapa effektiva millimetervågssystem som förändrar samhället vi lever i.

Gapwaves aktie (GAPW B) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Denna information är sådan som Gapwaves AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-02-18 08:30 CET.

Nerladdningsbara filer

Bokslutskommuniké 2020


Delårsrapport Q3 2020


Delårsrapport Q2 2020


Delårsrapport Q1 2020


Årsredovisning 2019


Bokslutskommuniké 2019


Delårsrapport Q3 2019


Delårsrapport Q2 2019


Delårsrapport Q1 2019


Årsredovisning 2018


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted