Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Valberedningen inför Gabathers årsstämma har utsetts

Gabather AB (publ) (Nasdaq First Growth Market: GABA) ("Gabather" eller "Bolaget") meddelar idag att valberedningen inför årsstämman 2023 har utsetts

Enligt den instruktion för valberedningen som antogs vid årsstämman den 13 juni 2022 ska valberedningen bestå av representanter för de två röstmässigt största aktieägarna per den 30 september året före årsstämman, samt en - av årsstämman vald - representant för övriga aktieägare. Vidare ska styrelsens ordförande ingå i valberedningen. Utövar en tillfrågad aktieägare inte sin rätt att utse ledamot i valberedningen ska den till röstetalet närmast följande största aktieägaren ha rätt att utse ledamot i valberedningen. 

Baserat på ovanstående utgörs valberedningen av följande ledamöter:

  • Kristian Falk, representerar eget innehav
  • Magnus Esselmark, representerar eget innehav
  • Jakob Nilsson, vald vid årsstämman 2022
  • Anders Lönnberg, styrelseordförande i Gabather

I korthet är valberedningens uppgift att lämna förslag till årsstämman avseende val av stämmoordförande, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt av revisor. Valberedningens uppgift är också att lämna förslag till styrelse- och revisionsarvoden samt, i förekommande fall, principer för utseende av valberedning inför nästkommande årsstämma.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2023 samt på bolagets hemsida, www.gabather.com. Aktieägare som vill lämna förslag till Bolagets valberedning inför årsstämman 2023 kan göra det via e-post till [email protected] (rubricera e-post med "Valberedningen") eller via brev till Gabather AB, Att.: Valberedningen, Bygg 215N, Forskargatan 20J, 151 36 Södertälje.

För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman, dock senast den 30 april 2023.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Lönnberg, styrelseordförande

E-post: [email protected]

Phone: 0709998111

Kort om Gabather AB

Gabather utvecklar nästa generations läkemedel mot psykisk ohälsa. Bolagets selektiva GABAA-stimulerare har en unik verkningsmekanism som kan lägga grunden till nya och effektiva läkemedel mot flera stora psykiatriska diagnoser. Gabather genomför nu ett kliniskt utvecklingsprogram för sin längst framskridna läkemedelskandidat GT-002 för att förbättra behandlingen av neuropsykiatriska sjukdomar. Bolagets GABAA-stimulerare har dessutom potential att bli effektiva behandlingar inom andra sjukdomar som helt eller delvis beror på obalans i GABA-systemet, till exempel schizofreni, psykos, Alzheimers sjukdom och autism. Gabather är noterat på First North Growth Market och Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted