Bokslutskommuniké 2019 - Free2move Holding AB

- Nettoomsättning MSEK 1,2 (0,0)

- Periodens rörelseresultat MSEK -7,6 (-9,3)

- Periodens Resultat MSEK -8,0 (-10,2)

- Orderstock vid periodens slut 1 090 TSEK

- Likvida medel 1 464 TSEK (131 TSEK)

-Antalet aktier vid rapportdatum aktier: 6 410 997

-Vinst/förlust efter skatt per aktie -1,2493 kr (-1,591) kr

Styrelsen föreslår att utdelningen sätts till 0 kr per aktie.

Rapporten har inte granskats av revisor.

Kommande rapporttillfällen:

Q1-2020 publiceras 7 maj 2020.

Q2 2020 publiceras 21 augusti

Q3 2020 publiceras 20 november

Årsstämma hålls den 7 maj 2020

VD-kommentar bokslutskommuniké 2019

Free2Move har de senaste åren genomgått stora förändringar, gällande såväl inriktning, teknik som kunderbjudande! Bolaget är väl förberett för framtiden. Behovet och besparingarna av att koppla upp fastigheter är uppenbart, marknaden börjar mogna och vi har hur mycket som helst att göra! Utmaningen framöver handlar om att välja rätt och fokusera.

Free2move gick in i 2019 med en ekonomisk situation där kassan var slut och där vi under perioden tagit upp lån från en av bolagets större aktieägare Soffloch Advice AB, vilket kontrolleras av Didrik Hamilton, tillika bolagets styrelseordförande och största ägare. Det är ett bevis på att det fortfarande finns en stark tro på att marknaden håller på att utvecklas och många företag börjar förstå hur digitalisering kan stärka deras verksamheter. Hållbar utveckling står idag högt på agendan där digitalisering är ett hjälpmedel för att åstadkomma detta genom ökad kunskap och effektivitet.

I början av 2019 har vi ytterligare stärkt vårt samarbete med IBM och i februari genomförde Free2move ett välbesökt kundseminarium tillsammans med IBM på ämnet "Smarta fastigheter med AI och IoT" där vi visade hur vi tillsammans kan erbjuda starka och prisvärda lösningar.

Under 2019 har vi fyllt på med fastighetskunskap i bolaget, detta har skett via egen rekrytering men också samarbeten i produktionskapacitet genom lyckade partnerskap.

Den 1 oktober började Jan Ström, som har sälj- och marknadserfarenhet från fastighets-branschen och facilitymanagement, som VD för det operativa bolaget Free2Move AB.

Som tidigare kommuniceras gällande vårt fokus på digitala tjänster till fastighetsägare har ytterligare steg tagits under 2019 med ett tydligt fokus på kunden. Tillväxtstrategin och marknaden är tydlig där vi tar rollen som en oberoende leverantör inom Software as a Service i fastighetssegmentet med en stark kunskap att fånga, förmedla och styra data.

Under 2019 har Free2move utvecklat en innovativ tjänsteportfölj i verklig framkant som differentierar oss från våra konkurrenter genom devisen "oknepig datafångst till fastighetsägare på flexibel plattform". Under samma period har utveckling skett av en digital och öppen plattform där vår kärnkompetens och erbjudande ligger i att stärka fastighetsägarens driftnetto via uppkoppling och smart styrning finansierat genom det resultat som nås. Resultatet blir en kombination av människa och teknik som tillsammans genom noggrann drift sparar pengar och minskar fastigheternas miljöpåverkan.

Vidare har Free2Move ökat insatserna inom försäljning och marknadsföring med en betydligt snabbare säljcykel än vad som är normalt för branschen. Denna marknadssatsning är skalbar och flexibel för att snabbt kunna justera riktningen på säljteamet och tonaliteten i marknadsföringen. Vår säljmodell som innebär att vi hjälper kunden genom hela processen är unik för Proptechbolag i branschen. Genom ökad digital närvaro möter vi i ett tidigt skede kunder med ett behov av en skräddarsydd lösning för sin optimering och digitaliseringsresa.

Den sammantagna utvecklingen av strategin och det arbete som genomförts har bidragit till att Free2moves exponering mot fastighetssegmentet väsentligt har ökat där också intresset har visat sig stort för vår servicelösning. På projektsidan har vi haft framgång då en av våra befintliga kunder meddelat att vi gått vidare till slutfasen i ett redan påbörjat projekt, ordervärdet uppgår till 1,1 mkr.

Intresset är stort för det tjänsteutbud som har mejslats fram under 2019. Idag är Free2move ett tillväxtföretag med en tydlig tillväxtstrategi.

Stockholm 2020-02-21

Leif Syrstad

Verkställande Direktör

Väsentliga händelser efter rapportperioden slut

Free2Move Holding AB tog under januari upp ett lån på 250 000 SEK med löptid till 30 september 2020 och 10 % årsränta. Långivare är en av bolagets större aktieägare Soffloch Advice AB vilket kontrolleras av Didrik Hamilton. Bolagets totala låneskuld till Soffloch Advice AB uppgår nu till 7 750 tkr.

Offentliggörande

Denna information är sådan information som Free2move Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nämnd kontakt-persons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2020 kl 08:30.

För ytterligare information om ovanstående, vänligen kontakta
Leif Syrstad, VD Free2move Holding AB
tel: +46 708 660 703,
e-post: [email protected]

Om Free2move
Free2move är en IT-konsult och kunskapspartner inom IoT (Internet of Things). Bolagets kärnkompetens och erbjudande ligger i att skapa kundanpassad lösningsarkitektur och utveckling för digitalisering av funktioner och verksamheter inom fastighetsautomation och infrastruktur. Utifrån förstudier tar bolaget fram den för kunden bästa lösningen med pris- och kvalitetsmässigt konkurrenskraftiga standardkomponenter och molntjänster. Därefter utför vi anpassningsprogrammering och visualisering av funktioner såsom mätning, analys, styrning, reglering och AI för att optimera kundens system.

Free2Move sluter miljonavtal med Vacse fastigheter

- Skapar hållbar förvaltning med solceller och digital drift för Polisen

NGM Nordic-listade Free2Move - specialiserade på att förbättra fastigheters driftnetto - ingår avtal med Vacse fastigheter för hållbar elförsörjning och digital förvaltning. Affären omfattar installation av solceller till ett värde av cirka 1 miljon kronor och görs av dotterbolaget Solortus. Fastigheten Mimer 3 är belägen i centrala Västervik och hyrs av Polisen.


- Stark orderingång för Free2Move

- Omsätter 6,4 miljoner kronor under oktober och november

NGM Nordic-listade Free2Move - specialiserade på att förbättra fastigheters driftnetto - fortsätter teckna ett stort antal affärer inom framför allt förnybar energi. Under perioden oktober till i dag var omsättningen 6,4 miljoner kronor. Den totala orderstocken ligger för samma period på 24,4 miljoner kronor, vilket är en ökning med 4 miljoner kronor sedan rapporten för tredje kvartalet. Därmed fortsätter den starka tillväxten.


Free2Move Holding AB - Delårsrapport kvartal 3 2022

Tredje Kvartalet: 1 juli - 30 september

Nettoomsättning MSEK 10,9  ( 1,2)
Rörelseresultat MSEK  -4,6  (-3,0)
Resultat MSEK  -4,7  (-4,3)
Kassaflöde löpande verksamhet MSEK   -4,4   (-2,8)                                

Tre kvartal: 1 januari - 30 september

Nettoomsättning MSEK  25,7  ( 1,9)
Rörelseresultat MSEK -11,7  (-8,1)
Resultat MSEK -11,8  (-9,5)
Kassaflöde löpande verksamhet MSEK   -6,4  (-6,6)


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA i Free2move Holding AB (publ)

Aktieägarna i Free2move Holding AB (publ), org. nr. 556705-0157, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma ("Extrastämman") tisdagen den 20 december 2022 klockan kl. 14.00 hos Free2move Holding AB, c/o Convendum Nybrogatan 17 16, 114 39 Stockholm. Anledningen till Extrastämman är att Bolaget ska besluta om antagande av ny bolagsordning, minskning av bolagets aktiekapital, nyemission med företrädesrätt samt fondemission.


Baroniet Adelswärd väljer Free2Move för hållbar elförsörjning

- Sänker el- och driftkostnader med solceller och digital förvaltning -

NGM Nordic-listade Free2Move - specialiserade på att förbättra fastigheters driftnetto - ingår avtal med en av Sveriges största lantbruksfastigheter, Baroniet Adelswärd AB i Åtvidaberg. Affären som sker via dotterbolaget Solortus omfattar installation av solceller i fastigheten till ett värde av cirka 1 miljon kronor.


Free2Move i dansk miljonaffär

NGM Nordic-listade Free2Moves dotterbolag Sydvent - experter på att optimera fastigheters ventilationssystem - tecknar avtal med danska fastighetsbolaget Caspian Ejendomme A/S i Köpenhamn. Affären gäller projektering och installation av ventilationslösningar i fastighetens tre våningsplan samt löpande serviceavtal. Affären har ett värde på cirka
1 miljon kronor.


Free2Movebolag får ytterligare uppdrag av Akham Fastighets AB

- Tecknar avtal för bättre inomhusklimat på Malmö Friskola -


Free2Move tecknar avsiktsförklaring med Svenska Bio

NGM Nordic-listade Free2Move - specialiserade på att avsevärt förbättra fastigheters driftnetto - tecknar avsiktsförklaring med landets näst största biokedja, Svenska Bio. Avtalet innebär en kartläggning av besparingspotentialen i Svenska Bios fastigheter samt ett affärsförslag med åtgärder för driftoptimering genom bland annat digital förvaltning av koncernens biografer.


Free2Move tecknar fyra nya avtal för energieffektivisering

NGM Nordic-listade Free2Move - specialiserade på att avsevärt förbättra fastigheters driftnetto - ingår genom dotterbolagen Solortus och Sydvent avtal med fyra nya kunder, varav Havshotellet i Limhamn är en av dem. Affärerna omfattar, dels förnybar energi genom solcellsinstallationer, dels nya ventilationslösningar. Målet är att optimera energiförbrukningen och spara kostnader. Avtalen har ett sammanlagt värde på ca 1,3 miljon kronor.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted