Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Kommuniké från årsstämma den 29 mars 2023 i Fleming Properties AB

Vid årsstämma den 29 mars 2023 i Fleming Properties AB fattades följande beslut:

  • Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2022 intagna resultat- och balansräkningarna.
  • Stämman beslutade om disposition av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag, dvs. att bolagets resultat ska balanseras i ny räkning.
  • Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören avseende räkenskapsåret 2022.
  • Det beslutades att omvälja styrelseledamöterna Thomas Lindström, Patrik von Hacht, Erica Magnergård, Karl Runeberg och Henrik Schmidt, intill slutet av nästa årsstämma. Det beslutades även om omval av Thomas Lindström som styrelsens ordförande.
  • Det beslutades om ett styrelsearvode på totalt 1 832 EUR per månad varav 500 EUR ska utgå till styrelsens ordförande och 333 EUR ska utgå till var och en av de fyra övriga ordinarie ledamöterna för perioden intill nästa årsstämma.
  • Stämman beslutade att välja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknades att Ernst & Young AB hade utsett auktoriserade revisorn Fredric Hävrén till huvudansvarig revisor.
  • Det beslutades att arvode till revisorerna för tiden intill slutet av nästa stämma ska utgå enligt godkänd löpande räkning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ingeborg Magnusson, IR kontakt, Fleming Properties AB
+46 (0) 8 402 51 05
[email protected] 

John Malmström, verkställande direktör, Fleming Properties AB
Telefon: + 46 (0) 8 402 53 84
[email protected] 

Fleming Properties AB i korthet
Fleming Properties AB är ett svenskt holdingbolag som genom dotterbolag äger en kontorsbyggnad i centrala Helsingfors. De moderna kontorsfastigheterna är nyligen totalrenoverade och omfattar en uthyrningsbar area om ca 41 000 kvm och 498 parkeringsplatser, varav är ca 90 % av arean och parkeringsplatserna är uthyrt till SOK. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 14 oktober 2019.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted