FIREFLY AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2021

REKORDSTOR ORDERINGÅNG - HÖJD UTDELNING

Finansiell utveckling koncern, start av koncern den 1 april 2021
Oktober - december 2021

Orderingången uppgick till 87,7 mkr (-)*
Orderstocken minskade med 14 % under kvartalet till 76,6 mkr (89,1 mkr)
Omsättningen uppgick till 99,4 mkr (-)*
Rörelseresultatet uppgick till 10,6 mkr (-)*
Resultat per aktie blev 1,28 kr (-)*
* Start av koncern den 1 april 2021

Finansiell utveckling koncern, start av koncern den 1 april 2021
April - december 2021

Orderingången uppgick till 251,1 mkr (-)*
Orderstocken uppgick vid kvartalet slut till 76,6 mkr (-)*
Omsättningen uppgick till 239,1 mkr (-)*
Rörelseresultatet uppgick till 23,0 mkr (-)*
Resultat per aktie blev 2,92 kr (-)*
* Start av koncern den 1 april 2021

Finansiell utveckling moderbolaget
Oktober - december 2021

Orderingången ökade med 27 % till 84,0 mkr (66,1 mkr)
Orderstocken minskade med 14 % under kvartalet till 76,6 mkr (89,1 mkr)
Omsättningen ökade med 23 % till 95,9 mkr (77,7 mkr)
Rörelseresultatet uppgick till 13,8 mkr (7,3 mkr)
Resultat per aktie blev 1,14 kr (0,82 kr)

Januari - december 2021
Orderingången ökade med 21 % till 326,5 mkr (269,8 mkr)
Orderstocken ökade med 62 % jämfört med föregående år till 76,6 mkr (47,3 mkr)
Omsättningen ökade med 13 % till 300,2 mkr (264,5 mkr)
Rörelseresultatet uppgick till 30,8 mkr (23,4 mkr)
Resultat per aktie blev 3,49 kr (2,91 kr)

Viktiga händelser under fjärde kvartalet
Firefly AB har startat ett helägt dotterbolag i Italien, Firefly Italy S.l.r. Dotterbolaget har förvärvat verksamheten som bedrivits i det italienska bolaget Etea Sicurezza S.l.r. Etea har drygt 20 års erfarenhet av systemdesign och systemleveranser inom brand och explosionsskydd till framför allt kunder på den italienska marknaden. Köpet stärker Fireflys position på den italienska marknaden genom Eteas lokala nätverk och kundbas. Bolaget kommer att huvudsakligen arbeta med marknadsutveckling, försäljning, teknisk projektledning, service, eftermarknadstjänster och därtill tillhörande administration och förväntas på kort sikt bidra med en årsomsättning på cirka 20 MSEK.

Vid kvartalets utgång omvandlades en fordran i moderbolaget mot Firefly Italy S.l.r. på 4,0 mkr till ett kapitaltillskott, för att täcka för 2021 års uppstartskostnader i det italienska dotterbolaget. Redovisningsmässigt har detta kapitaltillskott belastat moderbolagets finansnetto med -4,0 mkr och vinst per aktie med -0,68 kr under årets sista kvartal.

Viktiga händelser efter kvartalets utgång
Styrelsen i Firefly beslutade vid möte den 16 februari att föreslå årsstämman att utdelning till aktieägarna ska utbetalas med 2,50 kr per aktie (2,10 kr), en höjning med 19%.

VD har ordet
Fireflys fjärde kvartal är det starkaste någonsin sett till orderingång. Resultat och lönsamhet är likaså på en hög nivå trots kostnader som relaterar till etableringarna i Polen och Italien. För helåret redovisar vi en organisk tillväxt i orderingången på hela 21 % och rörelsemarginalen i moderbolaget uppgår till drygt 10%. Sammantaget visar detta resultat att vi är på god väg att uppfylla våra finansiella mål för perioden 2021 - 2025 om en organisk tillväxt om minst 15% per år och en rörelsemarginal på 15% vid slutet av perioden.

Resultaten har uppnåtts trots fortsatta effekter av Covid-19. För vår del har detta varit mest märkbart genom begränsade möjligheter att utföra service och sälja reservdelar men även inställda mässor, uteblivna kundbesök och komponentbrist har påverkat oss. Vissa av våra kunder har tvingats senarelägga beställningar och leveranser på grund av förseningar i sina projekt. Jag ser att dessa faktorer fortsatt kommer påverka oss under 2022 men sannolikt i allt mindre utsträckning.

Firefly har under de senaste åren konsekvent investerat i att utveckla nya produktkoncept, rekrytera kompetenta medarbetare och bredda bolagets geografiska närvaro. Detta har kortsiktigt påverkat lönsamheten negativt men det faktum att vi under 2020 och 2021 har kunnat visa allt bättre resultat bekräftar att vi är på rätt spår. Systemförsäljningen utvecklats väl, grundförsäljningen är stabil och försäljningen har varit geografiskt relativt jämnt fördelad.

Under året inledde vi också ett arbete med att förstärka vår närvaro på viktiga nyckelmarknader genom etableringar av dotterbolag i andra länder. I denna process kommer vi att arbeta långsiktigt, konsekvent och i linje med vår strategi. Det är i dagsläget inte aktuellt att precisera vilken typ av etableringar som kan göras, i vilka marknader och vid vilken tidpunkt. Vi utgår dock från att investeringarnas storlek kommer att variera varför det är bra att bolagets likvida medel nu med marginal uppgår till målet om att utgöra ett belopp som storleksmässigt är minst lika med 10% av omsättningen.

Vi går nu in i 2022 i ett läge där restriktioner börjar släppas och vi har börjat genomföra kundbesök när så är möjligt. Många besök kommer ännu en tid att ersättas av videomöten men vi planerar för att återigen börja ställa ut och medverka på ett snabbt ökande antal mässor under året som kommer. Nedstängningar, reserestriktioner och besöksförbud medför fortfarande begränsningar i vår möjlighet att utföra service och idrifttagningar. Även här borde dock läget förbättras successivt vilket öppnar upp för ett välkommet tillskott av både serviceintäkter och reservdelsförsäljning.

Jag ser därför fram mot innevarande år med tillförsikt och är övertygad om att det kommer att innebära en fortsatt positiv utveckling för Firefly, dess medarbetare och ägare.

Lennart Jansson, VD

Risker och känsligheter
Koncernen och moderbolagets väsentliga riskfaktorer inkluderar finansiella risker, omvärldsrisker och interna risker, vilka finns beskrivna i årsredovisningen för moderbolaget för verksamhetsåret 2020.
Ytterligare omvärldsrisker som nu hanteras av bolaget är Covid-19, risken för komponentbrist och den försämrade säkerhetspolitiska situationen i världen. Inga ytterligare risker eller känslighetsfaktorer bedöms föreligga på balansdagen.

Transaktioner med närstående
Sedvanliga löner och ersättningar till styrelsen, företagsledningen och närstående till företagsledningen har utbetalts under perioden.

Redovisningsprinciper
Bolaget redovisar i enlighet med BFNAR 2012:1, Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Koncernen består av moderbolaget Firefly AB och de helägda dotterbolagen Firefly Poland Sp. z o.o. och Firefly Italy S.l.r. Firefly Poland Sp. z o.o. startades den 1 april 2021 och koncernredovisning har upprättats från detta datum. Firefly Italy S.l.r. startades den 30 juni 2021 och koncernredovisning har upprättats från detta datum och inkluderas från denna kvartalsrapport, då förvärvet av verksamheten från det italienska bolaget Etea Sicurezza S.l.r. skedde under december och information om detta publicerade den 21 december.
Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Årsstämma och utdelning
Årsstämma kommer att hållas den 26 april 2022 kl. 17.00, detaljerad information kommer finnas i kallelsen.

Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning till aktieägarna i Firefly utbetalas med 2,50 kr (2,10 kr) per aktie för räkenskapsåret 2021.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar, att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, som koncernen står inför.

Informationstillfällen
Bolaget kommer att avge följande rapporter:

Årsredovisning 2021 1 april 2022

Årsredovisning med redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt övriga handlingar finns tillgängliga på bolagets kontor samt på www.firefly.se från den 1 april 2022. Handlingarna kommer vidare kostnadsfritt att skickas till de aktieägare som begär detta, kan beställas via [email protected] eller telefon 08 -449 25 00.

Delårsrapport kvartal 1 26 april 2022
Delårsrapport kvartal 2 24 augusti 2022
Delårsrapport kvartal 3 11 november 2022
Bokslutskommuniké februari 2023

Årsstämma 26 april 2022 kl. 17.00

Stockholm den 17 februari 2022

FIREFLY AB (publ)

Styrelsen och Verkställande direktör

Rapporten finns på http://firefly.se/en/investor-relations/financial-reports

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, tel. +46 8 503 01 550, e-post: [email protected], www.mangold.se

Denna information är sådan information som Firefly AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2022 kl. 8.00.

För ytterligare information hänvisas till VD Lennart Jansson, tfn 070-591 96 76

Firefly är en global aktör som erbjuder innovativa brandskyddslösningar baserade på högkvalitativa egenutvecklade produkter och tjänster till kunder inom industri och infrasystem. Bolaget har sedan 1973 gedigen erfarenhet av att leverera system till ledande processindustrier runt om i världen. Firefly levererar kundanpassade system och komponenter, som övervakar industriella tillverkningsprocesser inom bland annat träbearbetning, mjukpapper, livsmedel, biobränsle samt processer i värmekraftverk och återvinningsindustrin. Firefly har system för övervakning av infrastruktur, såsom tunnelbanor, tåg-, väg- och kabeltunnlar. Firefly har under 2021 startat helägda dotterbolag i Polen, Firefly Poland Sp. z o.o. och i Italien, Firefly Italy S.l.r. Fireflys aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet FIRE och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Nerladdningsbara filer

FIREFLY AB KVARTALSRAPPORT JULI - SEPTEMBER 2022

FORTSATT STARK TILLVÄXT


KVARTALSRAPPORT APRIL - JUNI 2022

STABIL EFTERFRÅGAN - REKORDSTOR ORDERINGÅNGSTARK INLEDNING PÅ ÅRET
FIREFLY AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2021

REKORDSTOR ORDERINGÅNG - HÖJD UTDELNINGFIREFLY AB KVARTALSRAPPORT JULI - SEPTEMBER 2021

KRAFTIG ÖKNING AV ORDERINGÅNGEN


FIREFLY AB KVARTALSRAPPORT APRIL - JUNI 2021

REKORDHÖG ORDERINGÅNG - KRAFTIG RESULTATFÖRBÄTTRING


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted