Delårsrapport Q1 2019

 • Den nya strategin som antogs och implementerats under hösten 2018, som innebär bl.a. att portföljbolagen inte längre konsolideras, påverkar rapportens utseende.
 • LPES Foods, som försattes i konkurs i början på april 2019, ingår inte i den nu redovisade kvartalsrapporten annat än den redovisningmässiga förlust som uppstår i samband med att bolaget försattes i konkurs, en redovisningmässig förlust om cirka 5 MSEK.
 • Nettoomsättning Q1 var 0,1 MSEK (6,0 MSEK).
 • EBITDA Q1 var -0,3 MSEK (-1,7 MSEK) och EBIT Q1 var -0,8 MSEK (-2,2 MSEK).
 • EBT Q1 var -6,1 MSEK (-0,6 MSEK).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten Q1 var -0,3 MSEK (-0,1 MSEK).
 • Likvida medel uppgick till cirka 0,1 MSEK (0,5 MSEK).
 • Koncernens eget kapital vid utgången av Q1 var cirka 15,1 MSEK (18,4 MSEK) och soliditeten 65 % (57%).
 • EPS i Q1 uppgår till -0,003 SEK (0,00 SEK) och JEK per aktie till 0,006 SEK (0,014 SEK).
 • Substansvärdet uppskattas till cirka 17 MSEK motsvarande 0,006 SEK per aktie.
 • Kärninnehav utvecklas fortsatt postitivt. Därför förväntas en tillväxt i substansvärdet om minst 10 % för innevarande år.

VD KOMMENTAR

ExeoTech är idag ett helt annat bolag än det var motsvarande period föregående år, eller för den delen merparten av 2018. En ny strategi antogs under hösten 2018 som innebär att ExeoTech inte skall inneha helägda portföljbolag utan investera tillsammans med drivna entrepenörer men med ett väsentligt ägande om 10 till 40 %. En strategi som implementerats under hösten med undantag for LPES Foods, som försattes i konkurs i början på april 2019. LPES Foods verksamhet ingår inte i den nu redovisade kvartalsrapporten. Däremot ingår den redovisningmässiga förlust som uppstår i samband med att bolaget försattes i konkurs, en redovisningsmässig förlust om cirka 5 MSEK, vilket är högre än den uppskattning om cirka 3 MSEK som gjordes i samband med konkursbeslutet.

Vår investeringsportfölj består idag av sex bolagsinnehav, licensrättigher, varumärken samt finansiella fordringar. Det uppskattade substansvärdet uppgår till cirka 17 MSEK. Bolagsinnehaven består av LPE International Pte Ltd, moderbolag till La Petite Epicerie Saigon, med en ägarandel om cirka 40 %, Österhagen Glass AB, cirka 40 %, Facile & Co AB, cirka 26 %, IndoKina Ventures AB (publ), cirka 11 %, ReCap Moduler AB, cirka 10 % samt Bomars Brunn AB, 100 %. Våra kärninnehav, d v s de innehav där vi ser störst potential och dessutom har möjlighet att arbeta med bolagen är LPE International Pte Ltd, ReCap Moduler AB och Österhagen Glass AB, som tillsammans utgör mer än cirka 40 % av det uppskattade substansvärdet, varav LPE International Pte Ltd är det värdemässigt viktigaste och motsvarar mer än 30 %.

Kärninnehaven utvecklas positivt. För La Petite Epicerie Saigon har fokus under Q1 varit på att förbättra lönsamheten då kapaciteten, särskilt med avseende på torkad frukt begränsat tillväxten. Försäljningen under Q1 är något högre än foregående år medan resultatet är väsentligt bättre. Torkad frukt fortsätter att vara Bolagets viktigaste produkt och under Q1 har mer än 90 % av Bolagets försäljning gått till kunder i Vietnam och Kambodja. Målsättningen för 2019 är att nå en omsättning om cirka 15 MSEK, exklusive trading verksamhet, upp cirka 150 % mot föregående år samt ett väsentligt bättre resultat. ReCap Moduler har under Q1 fått en order från Gotlandshem på två s.k. tvättmoduler till ett värde om cirka 2,4 MSEK som färdigställs under våren. Bolaget har ett stort antal offerter ute och är i slutförhandlingar med ett flertal intressenter. Målsättning för helåret är att nå en omsättning om cirka 15 MSEK. Österhagen Glass ser en kontinuerlig ökning i antalet butikskunder och försäljning. Inför sommaren har antalet glasskiosker utökats. Därtill görs en satsning på glass i bägare. Bolaget uppvisar god försäljningstillväxt och målet är att nå en omsättning om cirka 2 MSEK for 2019.

För övriga innehav, som tillsammans utgör cirka 30 % av det uppskattade substansvärdet, bestående av Bomars Brunn AB, 100 %, Facile & Co AB, cirka 26 %, samt IndoKina Ventures AB (publ), cirka 11 %, finns under Q1 inget nytt av väsentlig betydelse att informera om. Avseende IndoKina Ventures skall dock noteras att LPE International Pte Ltd är även detta bolags värdemässigt största innehav och således är värdeutvecklingen på detta innehav avhängigt La Petite Epicerie Saigons utveckling. För resterande cirka 30 % av uppskattat substansvärde, som utgörs av licensrättigher, varumärken och finansiella fordringar, finns heller inget nytt av väsentlig betydelse att rapportera.

Avslutningsvis vill jag understryka att vi arbetar intensivt på att kunna reglera Bolagets skulder och samtidigt säkerställa tillräckligt kapital för att på bästa möjliga sätt utveckla våra portfoljbolag. Det är vidare uppenbart att många av våra aktieägare och intressenter vill se en ytterligare fokussering och renodling av vår verksamhet. Vi arbetar därfor nu med ett antal uppslag som om de kan genomföras skulle innebära att slutresultatet blir ett skuldfritt, kapitaliserat och renodlat bolag.

VD, Olle Anderson

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

Den 1 april meddelades att ReCap Moduler AB ("ReCap") (www.recapmoduler.se), i vilket ExeoTech idag äger cirka 10 %, erhållit en order på två miljövänliga tvätt moduler av GotlandsHem, Gotlands kommunala bostadsbolag, till ett uppskattat värde om cirka 2,4 MSEK.

Den 1 april avhölls en extrastämma där beslutades att minska antalet aktier i Bolaget genom sammanläggning av Bolagets aktier i förhållandet 1:1000. Stämman godkände även överlåtelsen av verksamheten i Österhagenprodukter AB till Österhagen Glass AB, där vissa nyckelanställda i Österhagenprodukter och LPES Group ingår som väsentliga ägare.

Den 9 april fattade ExeoTechs styrelse beslut om att begära det svenska portföljbolaget LPES Foods AB i konkurs. LPES Foods, helägt dotterbolag, en restauranggrossit, har under hösten drabbats av priskrig på dess största produkt, kött, vilket medfört att LPES Foods hade ett resultatmässigt svagt andra halvår 2018. LPES Foods har på kort tid kraftigt reducerat sina kostnader och ökat sitt fokus på främst grönsaker. Vidtagna åtgarder har fått önskad effekt och redan i mars kunde en synlig återhämtning konstaterats. Bolaget har dock under denna period ådragit sig extra kostnader och skulder dels som följd av den svaga resultatutvecklingen under hösten, dels som resultat av genomförd kostnadsneddragning. Efter upprepade försök att nå överenskommelser med fordringsägare, bl.a. SKV, har det visat sig ohållbart att driva verksamheten vidare utan ytterligare kapitaltillskott.

NÄSTA RAPPORTTILLFÄLLE

Rapport för andra kvartalet 2019 kommer att lämnas fredagen den 30 augusti 2019.

Rapporten i sin helhet bifogas.

För mer information kontakta:
Olle Anderson, Verkställande Direktör, olle.anderson@exeotech.se 
ExeoTech Invest AB (publ)
Tel 073-745 07 27

Om ExeoTech Invest

ExeoTech Invest AB (publ), ("ExeoTech") 556536-0954, affärsidé är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra andelar i rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall skapa värdetillväxt för sina aktieägare genom att investera i en balanserad portfölj om 10 till 15 bolag. ExeoTech skall i första hand investera i rörelsedrivande bolag verksamma inom transport & logistik, livsmedel samt företa opportunistiska investeringar i bolag verksamma inom områden där kunskap, erfarenhet och nätverk inom ExeoTechs huvudverksamheter, bedöms kunna bidra positivt.

ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN)

Denna information är sådan som ExeoTech Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2019 kl. 14.00 CET.

Nerladdningsbara filer

Årsredovisning 2018


Delårsrapport Q2 2019


Delårsrapport Q1 2019


Bokslutskommuniké 2018


Delårsrapport Q3 2018


Delårsrapport Q2 2018


Årsredovisning 2017


Delårsrapport Q1 2018


Bokslutskommuniké 2017


Delårsrapport Q3 2017


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted