Eolus Vind AB delårsrapport 1 mars 2019 - 31 maj 2019

Verksamhetsårets tredje kvartal 1 mars 2019 - 31 maj 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 520,3 (22,6) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 10,9 (-10,0) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 10,0 (-5,7) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till 12,2 (-4,6) MSEK.
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,49 (-0,18) SEK per aktie.
  • Under perioden togs 0 (0) nya vindkraftverk med en total effekt om 0,0 (0,0) MW i drift.
  • Under perioden överlämnades motsvarande 1 (1,8) vindkraftverk med en total effekt om 2,0 (1,4) MW till kunder.
  • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 421 (337) MW.
  • Under perioden uppgick elproduktionen från koncernens vindkraftverk till 3,3 (6,3) GWh med en genomsnittlig intäkt på 454 (532) SEK/MWh.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

  • I juni tecknades avtal med Vestas avseende köp av upp till 13 vindkraftverk till Wind Wall 1 projektet i Kalifornien.

 

Koncernens resultat i korthet

Q3

Q3

Q1-Q3

Q1-Q3

Helår

 

2019-03-01

2018-03-01

2018-09-01

2017-09-01

2017-09-01

 

-2019-05-31

-2018-05-31

-2019-05-31

-2018-05-31

-2018-08-31

Nettoomsättning, MSEK

520,3

22,6

998,2

180,2

1 366,0

Rörelseresultat, MSEK

10,9

-10,0

46,4

23,0

202,4

Resultat före skatt, MSEK

10,0

-5,7

43,3

31,8

198,9

Värdeförändringar derivat före skatt, MSEK

-18,7

-0,6

-39,9

4,0

2,5

Periodens resultat, MSEK

12,2

-4,6

51,8

38,7

194,3

Resultat per aktie före/efter utspädning, SEK

0,49

-0,18

2,08

1,56

7,81

Eget kapital per aktie, SEK

32,43

26,45

32,43

26,45

32,68

Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK

-328,1

-356,1

-353,9

-645,0

241,7

Balansomslutning, MSEK

2 211,1

1 605,8

2 211,1

1 605,8

1 895,0

Nettoskuld - /nettokassa +, MSEK

-120,4

-515,1

-120,4

-515,1

371,1

Orderstock per balansdagen, MSEK

2 691,6

3 885,0

2 691,6

3 885,0

2 887,5

Under perioden drifttagna verk, antal

-

-

3,0

2,0

25,0

Verk överlämnade till kund, antal

1,0

1,8

5,0

5,2

30,8

Under perioden drifttagna verk, MW

-

-

10,8

4,4

83,8

Verk överlämnade till kund, MW

2,0

1,4

14,8

8,9

93,3

Förvaltade verk, MW

421

337

421

337

415

Elproduktion, GWh

3,3

6,3

10,2

25,1

30,2

Soliditet, %

36,6

41,1

36,6

41,1

43,1

Avkastning på eget kapital efter skatt, %

28,3

7,9

28,3

7,9

26,4

 

Hässleholm den 4 juli 2019

För ytterligare information kontakta:

Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Catharina Persson, CFO, telefon +46 (0)10-199 88 17
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande den 4 juli 2019 kl. 08.30 CET.

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Nordens ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av mer än 540 av de cirka 3 600 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta över 800 MW åt kunder varav 420 MW är i drift.

Eolus Vind AB har cirka 11 500 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Small Cap. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com 


Eolus och Hydro REIN förvärvar tillsammans ett fullt tillståndsgivet svenskt vindkraftsprojekt om 260 MW

Eolus har tillsammans med Hydro REIN tecknat avtal om att förvärva det fullt tillståndsgiva vindkraftsprojektet Stor-Skälsjön från Enercon. Projektet som är lokaliserat i Sundsvall och Timrå kommuner i SE2 är på upp till 260 MW och omfattas av ett tolvårigt elhandelsavtal (PPA) med Hydro.


Eolus förvärvar två fullt tillståndsgivna svenska vindkraftsprojekt

Eolus har tecknat avtal med RWE om att förvärva två fullt tillståndsgivna svenska vindkraftsprojekt. Projekten som omfattar 99 MW är lokaliserade i SE3 och Eolus kommer under sommaren att påbörja försäljningsprocessen med ambitionen att teckna avtal med en investerare under hösten 2021.Vindpark Wind Wall 1 uppförd och överlämnad till Cubico

Eolus har färdigställt repoweringprojektet Wind Wall 1 i Tehachapi, Kalifornien i USA. Samtliga villkor i det avtal Eolus träffat med Cubico Sustainable Investments (Cubico) avseende uppförande av vindparken omfattande 46,5 MW är uppfyllda och den driftsatta vindparken har överlämnats till kund.Kallelse till årsstämma i Eolus Vind AB (publ)

Aktieägarna i Eolus Vind AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 19 maj 2021.

Styrelsen har beslutat att årsstämman ska hållas enbart genom poströstning med stöd av de tillfälliga lagregler som gäller under år 2021. Detta innebär att årsstämman kommer att genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Aktieägares utövande av rösträtt på årsstämman kan därför endast ske genom att aktieägare poströstar i den ordning som föreskrivs nedan.


Eolus Vind AB offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret september 2019 - december 2020

Eolus Vind AB (publ) offentliggör härmed årsredovisning för det förlängda räkenskapsåret 1 september 2019 - 31 december 2020.


Eolus påbörjar etablering av vindpark Timmele

Eolus har tecknat avtal med en kund om etablering av en nyckelfärdig vindkraftsanläggning i Timmele, Ulricehamns kommun. Projektet omfattar två vindkraftverk med en total effekt på 8,4 MW. Etablering av vindparken kommer att påbörjas under 2021 och beräknas vara färdigställd sommaren 2022.


Eolus startar verksamhet i Polen - en av Europas mest expansiva marknader avseende förnybar energi

Eolus etablerar verksamhet i Polen som är en kraftigt växande marknad när det gäller förnybar energi. Satsningen på en ny marknad är ett led i den strategi för tillväxt som bolaget slagit fast. Polen är idag ett av de länder i Europa som är mest beroende av fossilbaserad elproduktion, vilket ger stora affärsmöjligheter för en erfaren projektutvecklare som Eolus. Eolus har anställt Daniel Larsson som ansvarig för att bygga upp bolagets verksamhet i landet.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted