Beslut vid Eniros årsstämma 2020

Eniro AB (publ) ("Eniro" eller "Bolaget") höll idag årsstämma som beslutade i enlighet med styrelsens och valberedningens samtliga förslag, inklusive fortsatt drift av Bolaget.

Årsstämman fattade bl.a. följande beslut:

 1. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2019.
 2. Disposition av Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen utdelning för stamaktier och preferensaktier lämnas för verksamhetsåret 2019 och att disponibla medel överförs i ny räkning.
 3. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören för verksamhetsåret 2019.
 4. Totalt arvode om 1 755 000 kronor (en minskning med totalt 595 000 kronor) att fördelas med 675 000 kronor till styrelsens ordförande (en minskning med 75 000 kronor) och 360 000 kr till var och en av de övriga stämmovalda styrelseledamöterna ej anställda i bolaget (en minskning med 40 000 kronor per styrelseledamot som ej är anställda i bolaget). Utöver styrelsearvodet, ingen ersättning för utskottsarbete (oförändrat), 1 500 kr per möte till varje arbetstagarrepresentant (som ett inläsningsarvode) (oförändrat), samt revisorsarvode enligt godkänd räkning.
 5. Omval av Johnny Sommarlund, Henrik Salwén, Magdalena Bonde, Urban Hilding och Arne Myhrman. Omval av Arne Myhrman som styrelsens ordförande. För en närmare presentation av ledamöterna hänvisas till www.enirogroup.com.
 6. Omval av PricewaterhouseCoopers AB till Bolagets revisor.
 7. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.
 8. Fortsatt drift av Bolaget innebärandes att stämman ska sammankallas inom åtta månader från den första kontrollstämman (tillika årsstämman) för att på nytt prova frågan om Bolaget ska gå i likvidation, en andra kontrollstämma.
 9. Uttalande om stöd för ackordserbjudandet.
 10. För att möjliggöra en nyemission av preferensaktier av serie A beslutade stämman om ändring av bolagsordningen på så sätt att gränserna för aktiekapitalet ska vara lägst 400 000 000 kr och högst 1 600 000 000 kr samt dessutom att gränserna för antal aktier ska vara lägst 400 000 000 aktier och högst 1 600 000 000 aktier. Detta beslut förutsätter för registrering hos Bolagsverket att styrelsen utnyttjar bemyndigandet att besluta om nyemission av preferensaktier av serie A i tillräcklig omfattning. Bolagsstämman avslog aktieägarförslag om att återställa bolagsordningen till tidigare lydelse.
 11. Bemyndigande till styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av preferensaktier av serie A i Bolaget till Bolagets borgenärer.
 12. Bemyndigande till styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av stamaktier i Bolaget.

Fullständig information kring årsstämmans beslut finns på Eniros hemsida, www.enirogroup.com.

För ytterligare information kontakta:

Arne Myhrman, Styrelseordförande, tel 073-383 64 67

Magdalena Bonde, Verkställande direktör och koncernchef, tel 08-553 310 00, [email protected]

Eniro är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring. Eniro har även en söktjänst som aggregerar, filtrerar och presenterar information för att hjälpa privatpersoner att hitta och komma i kontakt med varandra och med företag. Eniro Group har omkring 1 000 anställda och är verksamt i Sverige, Norge, Danmark och Finland genom lokala domänerna eniro.segulesider.nokrak.dk samt degulesider.dk. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 4,7 miljoner unika besökare. Eniro är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

This press release is available in English at www.enirogroup.com/en/press-releases.

Eniros valberedning och årsstämma 2023

Valberedningens ledamöter inför Eniro Group AB:s (publ) ("Eniro") årsstämma 2023 har nu utsetts. Årsstämman kommer att hållas torsdagen den 11 maj 2023 i Solna.


Tredje kvartalet i rad med lönsam tillväxt och starkt kassaflöde

"Vi visar att vi kan växa för tredje kvartalet i rad, en utveckling få trodde var möjligt. Den ökande omsättningen och en stark lönsamhet är sprunget ur de tidiga investeringar och kraftansträngningar vi gjorde under försommaren där vi satsade på en än starkare säljavdelning som i sin tur ledde till att vår affär förstärktes och kom närmare kunden."  säger Eniros koncernchef, Hosni Teque-Omeirat


Förändringar i Eniros ledningsgrupp

Eniro Group AB (publ) ("Eniro") har den 25 oktober 2022 genomfört ett antal förändringar i ledningsgruppen.


Presentation av Eniros delårsrapport för det tredje kvartalet 2022 den 26 oktober

Eniro Group AB (publ) ("Eniro") kommer att offentliggöra sin delårsrapport för det tredje kvartalet 2022 den 26 oktober kl. 08.30 (CEST). Med anledning av detta hålls en webbsänd genomgång av rapporten samma dag kl. 10.00-10.30 (CEST).


Eniro förvärvar den svenska designplattformen NewGlue

Som ett led i Eniros fortsatta tillväxtresa har Eniro Group AB idag förvärvat SaaS-bolaget NewGlue. "Det är extremt motiverande att kunna erbjuda Sveriges hjältar, småföretagarna, ett kraftfullt stöd för marknadsföring, grafisk identitet och kommunikation" säger Eniros koncernchef, Hosni Teque-Omeirat


Eniro lanserar EniroBuddy och vill skapa 200 000 nya jobbtillfällen för småföretagare

Idag har Eniro Group AB (publ) ("Eniro") och TechBuddy International Holding AB ("BuddyCompany") lanserat EniroBuddy.se.EniroBuddy är en ny mötesplattform skapat för att möta den nya tidens utmaningar på en fluktuerande arbetsmarknad. Syftet är att öka antalet förmedlade tjänster genom att skapa fler arbetstillfällen för små och medelstora företag samt utförare inom gigekonomin. Idag saknar fler än 200.000 efterfrågade tjänster utförare och skapar på så sätt en marknadsobalans och en stor affärspotential inom tjänstemarknaden. Målet är att realisera affärspotentialen och nyttan för alla parter i kedjan. Samarbetet kommer att marknadsföras under varumärket "EniroBuddy".


Eniro slutför avyttringen av På Sjön till digitala uppstickaren Skippo AB

Idag har Eniro Sverige AB ("Eniro") ingått ett rörelseöverlåtelseavtal avseende avyttringen av verksamheten På Sjön till Skippo AB ("Skippo"). Som tidigare kommunicerats den 4:e juli 2022 ingick Eniro en avsiktsförklaring om nämnda transaktion och efter en gemensam due dilligence har parterna enats om att genomföra transaktionen. Transaktionen gör Eniro till huvudägare i Skippo AB med 40% av aktierna med en rätt för Skippos befintliga och nya aktieägare att förvärva motsvarande 87,5% av Eniros totala innehav i Skippo AB till ett förutbestämt belopp om 120 MSEK. Tillträde beräknas ske inom en vecka.


Beslut vid extra bolagsstämma i Eniro Group AB (publ)

Eniro Group AB (publ) ("Eniro" eller "Bolaget") höll idag extra bolagsstämma som beslutade i enlighet med huvudägarens, SpectrumOne AB (publ), samtliga förslag till ändrad kapitalstruktur, däribland att inlösa samtliga utestående preferensaktier av serie B. 


Eniro anställer Joel Odland som Group CFO för fortsatt tillväxt

Som ett led i Eniros fortsatta tillväxtresa stärker bolaget organisationen genom att tillsätta Joel Odland som Group CFO. 


Kallelse till extra bolagsstämma i Eniro Group AB (publ)

Aktieägarna i Eniro Group AB (publ) ("Eniro" eller "Bolaget"), org. nr 556588-0936, kallas härmed till extra bolagsstämma den 12 september 2022 kl. 14.00 i Bolagets lokaler på Gårdsvägen 6 i Solna.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted