Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Emplicure genomför holdingbolagsstruktur

Uppsala 2022-09-19 Emplicure AB (publ) meddelar idag att bolagets styrelse beslutat att genomföra en holdingbolagsstruktur med operativa dotterbolag. Syftet med omstruktureringen är att synliggöra och förstärka koncernens möjlighet att fokusera på affärs- och produktutvecklingen inom flera olika produktområden, såväl nikotin, läkemedel som andra konsumentproduktområden. Som en direkt följd av ovanstående har styrelsen utsett Tomas Hammargren till vd i dotterbolaget Amplicon.


Emplicure adopts a holding company structure

Uppsala 2022-09-19 Emplicure AB (publ) announces today that the Company's Board of Directors has resolved to implement a holding company structure with operational subsidiaries. The purpose of the restructuring is to increase visibility and reinforce the Group's ability to focus on business and product development across various product areas, including nicotine and pharmaceuticals as well as other consumer product areas. As a direct consequence of the above, the Board of Directors has appointed Tomas Hammargren as CEO of the subsidiary Amplicon.


Håkan Engqvist ny VD på Emplicure

Uppsala 2022-09-19 Emplicure AB (publ) meddelar idag att bolagets styrelse beslutat att utse styrelsemedlemmen och medgrundaren Håkan Engqvist till ny vd och koncernchef.


Håkan Engqvist new CEO of Emplicure

Uppsala 2022-09-19 Emplicure AB (publ) announces today that the Company's Board of Directors has resolved to appoint member of the board and co-founder Håkan Engqvist as new CEO and President. 


Emplicures ansökan om klinisk PK-studie för Empli03 är godkänd

De brittiska myndigheterna har godkänt Emplicures ansökan om att genomföra en klinisk farmakokinetisk studie av Empli03, en läkemedelskandidat mot kronisk smärta


Emplicure's application of a clinical PK study of Empli03 has been approved

The UK authorities have approved Emplicure's application to conduct a clinical pharmacokinetic study of Empli03, a drug candidate for chronic pain.


Emplicure AB Kvartalsrapport Q2 2022

Intresset är stort för vår unika patenterade teknologi med biokeramer som ger möjlighet att utveckla nästa generation nikotinpåsar.


Emplicure AB Interim Report Q2 2022

There is great interest in our unique patented bioceramic technology, which provides the opportunity to develop the next generation of nicotine pouches.


Amplicon visade sin ledande konsumentprodukt på GFN i Warszawa

Amplicon, ett helägt dotterbolag till Emplicure AB som fokuserar på att utveckla konsumentprodukter, visade framgångsrikt upp två torra vita nikotinpåseprodukter vid Global Forum on Nicotine i Warszawa den 16-18 juni 2022.


Amplicon showcased its leading consumer product in Warsaw

Amplicon, a wholly owned subsidiary of Emplicure AB that focuses on developing consumer products, successfully showcased two dry white nicotine-pouch products at the Global Forum on Nicotine in Warsaw on 16-18 June 2022.


Missade du Emplicures presentation under Småbolagsdagarna?

Emplicures VD Torbjörn Walker Larsson presenterade bolaget på Aktiespararnas Småbolagsdagar i Stockholm igår. Om du inte hade möjlighet att delta eller missade evenemanget, klicka på länken nedan för att se presentationen i streamingläge.


Did you miss Emplicures presentation during Småbolagsdagarna?

Emplicure's CEO Torbjörn Walker Larsson presented the company at Aktiespararnas Småbolagsdagar in Stockholm yesterday. If you could not participate or missed the event, click on the link below to watch the presentation in streaming mode.


Amplicon ansöker om varumärkesregistrering i EU för sin ledande konsumentprodukt

Amplicon, ett helägt dotterbolag till Emplicure AB (publ), som fokuserar på att utveckla konsumentprodukter, meddelade idag att det har lämnat in en ansökan om varumärkesregistrering för sin ledande produkt till EU:s immaterialrättsmyndighet (EUIPO).


Amplicon files for EU trademark for its leading consumer product

Amplicon, a wholly owned subsidiary of Emplicure AB (publ), that focuses on developing consumer products, today announced that it has filed at the European Union Intellectual Property Office (EUIPO) for a trademark registration for its leading product.


Emplicure kommunicerar utfall av nyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 och Bolaget tillförs cirka 12,3 MSEK

Emplicure AB (publ) ("Emplicure" eller "Bolaget") meddelar utfallet av nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO1, vilka emitterades under det andra kvartalet år 2021. Totalt nyttjades 5 902 512 teckningsoptioner av serie TO1, motsvarande cirka 61,5 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO1, för teckning av 5 902 512 aktier till en teckningskurs om 2,09 SEK per aktie. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO1 tillförs Emplicure därmed cirka 12,3 MSEK före emissionskostnader.


Emplicure communicates the outcome of the exercise of warrants of series TO1 and the Company receives app. SEK 12.3 million

Emplicure AB (publ) ("Emplicure" or the "Company") announces the outcome of the exercise of warrants of series TO1, which were issued during the second quarter of 2021. A total of 5,902,512 warrants of series TO1 were exercised, corresponding to approximately 61.5 percent of outstanding warrants of series TO1, for subscription of 5,902,512 shares at a subscription price of SEK 2.09 per share. Through the exercise of the warrants of series TO1, Emplicure receives approximately SEK 12.3 million before issue costs.


Emplicures styrelseledamot Johan Wieslander förvärvar ytterligare teckningsoptioner av serie TO1 och tecknar aktier för cirka 3,1 MSEK

Johan Wieslander, som är styrelseledamot i Emplicure AB (publ) ("Emplicure" eller "Bolaget"), har förvärvat ytterligare 1 500 000 teckningsoptioner av serie TO1, utöver hans tidigare innehav av teckningsoptioner som redan har utnyttjats för teckning av aktier i Bolaget. Johan Wieslander har utnyttjat de ytterligare 1 500 000 teckningsoptionerna för teckning av 1 500 000 aktier i Bolaget, vilket innebär att Bolaget tillförs cirka 3,1 MSEK.


Emplicures board member Johan Wieslander acquires additional warrants of series TO1 and exercises the warrants for subscription of shares for app. SEK 3.1 million

Johan Wieslander, who is a board member of Emplicure AB (publ) ("Emplicure" or the "Company"), has acquired an additional 1,500,000 warrants of series TO1, in addition to the warrants previously held by him that have already been exercised for subscription of shares in the Company. Johan Wieslander  has exercised the the additional 1,500,000 warrants for subscription of 1,500,000 shares in the Company, meaning that the Company receives approximately SEK 3.1 million.


Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO1 i Emplicure är idag, den 11 maj 2022

Idag, den 11 maj 2022, är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO1 i Emplicure AB (publ) ("Emplicure" eller "Bolaget"). Nyttjandeperioden pågår till och med den 13 maj 2022. Varje teckningsoption av serie TO1 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till ett pris om 2,09 SEK per aktie.


The last day for trading with warrants of series TO1 in Emplicure is today, May 11, 2022

Today, May 11 2022, is the last day for trading with warrants of series TO1 in Emplicure AB (publ) ("Emplicure" or the "Company"). The subscription period runs up to and including May 13 2022. Each warrant of series TO1 entitles the holder to subscribe for one (1) new share in the Company at a price of SEK 2.09 per share.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted