Amplicon visade sin ledande konsumentprodukt på GFN i Warszawa

Amplicon, ett helägt dotterbolag till Emplicure AB som fokuserar på att utveckla konsumentprodukter, visade framgångsrikt upp två torra vita nikotinpåseprodukter vid Global Forum on Nicotine i Warszawa den 16-18 juni 2022.


Amplicon showcased its leading consumer product in Warsaw

Amplicon, a wholly owned subsidiary of Emplicure AB that focuses on developing consumer products, successfully showcased two dry white nicotine-pouch products at the Global Forum on Nicotine in Warsaw on 16-18 June 2022.


Missade du Emplicures presentation under Småbolagsdagarna?

Emplicures VD Torbjörn Walker Larsson presenterade bolaget på Aktiespararnas Småbolagsdagar i Stockholm igår. Om du inte hade möjlighet att delta eller missade evenemanget, klicka på länken nedan för att se presentationen i streamingläge.


Did you miss Emplicures presentation during Småbolagsdagarna?

Emplicure's CEO Torbjörn Walker Larsson presented the company at Aktiespararnas Småbolagsdagar in Stockholm yesterday. If you could not participate or missed the event, click on the link below to watch the presentation in streaming mode.


Amplicon ansöker om varumärkesregistrering i EU för sin ledande konsumentprodukt

Amplicon, ett helägt dotterbolag till Emplicure AB (publ), som fokuserar på att utveckla konsumentprodukter, meddelade idag att det har lämnat in en ansökan om varumärkesregistrering för sin ledande produkt till EU:s immaterialrättsmyndighet (EUIPO).


Amplicon files for EU trademark for its leading consumer product

Amplicon, a wholly owned subsidiary of Emplicure AB (publ), that focuses on developing consumer products, today announced that it has filed at the European Union Intellectual Property Office (EUIPO) for a trademark registration for its leading product.


Emplicure kommunicerar utfall av nyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 och Bolaget tillförs cirka 12,3 MSEK

Emplicure AB (publ) ("Emplicure" eller "Bolaget") meddelar utfallet av nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO1, vilka emitterades under det andra kvartalet år 2021. Totalt nyttjades 5 902 512 teckningsoptioner av serie TO1, motsvarande cirka 61,5 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO1, för teckning av 5 902 512 aktier till en teckningskurs om 2,09 SEK per aktie. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO1 tillförs Emplicure därmed cirka 12,3 MSEK före emissionskostnader.


Emplicure communicates the outcome of the exercise of warrants of series TO1 and the Company receives app. SEK 12.3 million

Emplicure AB (publ) ("Emplicure" or the "Company") announces the outcome of the exercise of warrants of series TO1, which were issued during the second quarter of 2021. A total of 5,902,512 warrants of series TO1 were exercised, corresponding to approximately 61.5 percent of outstanding warrants of series TO1, for subscription of 5,902,512 shares at a subscription price of SEK 2.09 per share. Through the exercise of the warrants of series TO1, Emplicure receives approximately SEK 12.3 million before issue costs.


Emplicures styrelseledamot Johan Wieslander förvärvar ytterligare teckningsoptioner av serie TO1 och tecknar aktier för cirka 3,1 MSEK

Johan Wieslander, som är styrelseledamot i Emplicure AB (publ) ("Emplicure" eller "Bolaget"), har förvärvat ytterligare 1 500 000 teckningsoptioner av serie TO1, utöver hans tidigare innehav av teckningsoptioner som redan har utnyttjats för teckning av aktier i Bolaget. Johan Wieslander har utnyttjat de ytterligare 1 500 000 teckningsoptionerna för teckning av 1 500 000 aktier i Bolaget, vilket innebär att Bolaget tillförs cirka 3,1 MSEK.


Emplicures board member Johan Wieslander acquires additional warrants of series TO1 and exercises the warrants for subscription of shares for app. SEK 3.1 million

Johan Wieslander, who is a board member of Emplicure AB (publ) ("Emplicure" or the "Company"), has acquired an additional 1,500,000 warrants of series TO1, in addition to the warrants previously held by him that have already been exercised for subscription of shares in the Company. Johan Wieslander  has exercised the the additional 1,500,000 warrants for subscription of 1,500,000 shares in the Company, meaning that the Company receives approximately SEK 3.1 million.


Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO1 i Emplicure är idag, den 11 maj 2022

Idag, den 11 maj 2022, är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO1 i Emplicure AB (publ) ("Emplicure" eller "Bolaget"). Nyttjandeperioden pågår till och med den 13 maj 2022. Varje teckningsoption av serie TO1 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till ett pris om 2,09 SEK per aktie.


The last day for trading with warrants of series TO1 in Emplicure is today, May 11, 2022

Today, May 11 2022, is the last day for trading with warrants of series TO1 in Emplicure AB (publ) ("Emplicure" or the "Company"). The subscription period runs up to and including May 13 2022. Each warrant of series TO1 entitles the holder to subscribe for one (1) new share in the Company at a price of SEK 2.09 per share.


Emplicures styrelse och ledningsgrupp avser nyttja innehavda teckningsoptioner av serie TO1 motsvarande ett värde om cirka 1,2 MSEK och ingår lock-up åtagande

Medlemmar av styrelse och ledningsgrupp i Emplicure AB (publ) ("Emplicure" eller "Bolaget") avser nyttja innehavda teckningsoptioner av serie TO1 och ingår lock-up-åtagande som omfattar samtliga värdepapper i Emplicure som innehas av dessa personer vid tidpunkten för åtagandet samt de aktier som erhålls genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1. Antalet teckningsoptioner av serie TO1 som avses nyttjas av styrelsen och ledningsgruppen uppgår till 588 227 stycken, vilket motsvarar 6,1 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO1, motsvarande en teckning av 588 277 aktier till ett värde om cirka 1,2 MSEK. Lock-up-åtagandena omfattar 31,5 procent av aktierna i Bolaget, beräknat på antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för detta pressmeddelande, och gäller till och med den 31 december 2022. Lock up åtagandena omfattar även aktier som tecknas i samband med utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1, vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 kommer lock-up åtagandena omfatta 23,4 procent av aktierna i Bolaget.


Members of the BoD and management team of Emplicure intend to exercise warrants of series TO1 corresponding to a value of app. SEK 1.2 million and enter into a lock-up undertaking

Members of the board of directors and management team of Emplicure AB (publ) ("Emplicure" or the "Company") intend to exercise held warrants of series TO1 and enter into a lock-up undertaking comprising all securities held by such persons at the time of the undertaking as well as the shares obtained through exercise of the warrants of series TO1. The number of warrants of series TO1 that the board of directors and the management team intend to exercise amounts to 588,227 warrants, corresponding to 6.1 percent of outstanding warrants of series TO1, corresponding to a subscription of 588,277 new shares to a value of approximately SEK 1.2 million. The lock-up commitments comprise 31.5 percent of the shares in the Company, calculated based on the number of shares in the Company at the time of this press release, and the commitments run up to and including 31 December 2022. The lock-up commitments also include the subscribed shares in connection with the exercise of warrants of series TO1. If all the warrants of series TO1 are exercised, the lock-up commitments will comprise 23.4 percent of the shares in the Company.


Teckning av Emplicure aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 inleds idag

Idag, den 29 april 2022, inleds nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO1 i Emplicure AB (publ) ("Emplicure" eller "Bolaget"). Nyttjandeperioden pågår till och med den 13 maj 2022. Varje teckningsoption av serie TO1 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till ett pris om 2,09 SEK per aktie. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs det att innehavaren aktivt tecknar aktier senast den 13 maj 2022, alternativt säljer teckningsoptionerna senast den 11 maj 2022.


The exercise of Emplicure shares with the support of warrants of series TO1 begins today

Today, April 29 2022, the subscription period for warrants of series TO1 in Emplicure AB (publ) ("Emplicure" or "the Company") begins. The subscription period runs up to and including 13 May 2022. Each warrant of series TO1 entitles the holder to subscribe for one (1) new share in the Company at a price of SEK 2.09 per share. In order for the warrants not to expire without value, it is required that the holder actively subscribes for shares no later than 13 May 2022, or alternatively sells the warrants no later than 11 May 2022.


Teckningskurs för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 i Emplicure har fastställts till 2,09 SEK per aktie

Emplicure AB (publ) ("Emplicure" eller "Bolaget") emitterade under andra kvartalet 2021 9 600 000 teckningsoptioner av serie TO1. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen för optionerna av serie TO1 ska enligt styrelsens beslut, som fattades med stöd av bemyndigande från årsstämman den 13 april 2021, fastställas till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under mätperioden från och med den 12 april 2022 till och med den 27 april 2022, dock att teckningskursen inte får vara lägre än kvotvärdet för Bolagets aktier och inte får vara högre än 6,23 SEK per aktie. Den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie uppgick under mätperioden till cirka 2,98 SEK och teckningskursen har således fastställts till 2,09 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 ska ske under perioden från och med den 29 april 2022 till och med den 13 maj 2022.


The subscription price for exercise of warrants of series TO1 in Emplicure has been determined to SEK 2.09 per share

During the second quarter of 2021, Emplicure AB (publ) ("Emplicure" or "the Company") issued 9,600,000 warrants of series TO1. Each warrant entitles the holder to subscribe for one (1) new share in the Company. According to the board of directors' resolution, which was resolved pursuant to the authorization by the annual general meeting held on 13 April 2021, the subscription price for the warrants of series TO1 shall be set at 70 percent of the volume-weighted average price of the Company's share on Nasdaq First North Growth Market during the measurement period from and including 12 April 2022 up to and including 27 April 2022, provided however that the subscription price may not be determined to an amount less than the quota value for the Company's shares and not be determined to an amount exceeding SEK 6.23 per share. The volume-weighted average price of the Company's share during the measurement period amounted to approximately SEK 2.98 and the subscription price has thus been set at SEK 2.09. Subscription of shares with through the exercise of warrants of series TO1 shall be made during the period from and including 29 April 2022 up to and including 13 May 2022.


Emplicure ger statusuppdatering av Empli03 och den kommande kliniska studien och produktutvecklingen inom Amp01

Under årets första kvartal har vi tagit viktiga steg i arbetet med att vidareutveckla och optimera formuleringarna i våra två huvudprojekt, Empli03 och Amp01, där vi följer den plan vi presenterade i samband med börsintroduktionen.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted