KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DOXA AKTIEBOLAG (PUBL)

Aktieägarna i Doxa Aktiebolag (publ) (''Doxa'' eller ''bolaget'') kallas härmed till extra bolagstämma den 4 december 2019 kl. 13:00 i lokalen Santiago på World Trade Center Stockholm, Klarabergsviadukten 70, i Stockholm. Rösträttsregistrering börjar kl. 12:30 och avbryts när stämman öppnas.

Den extra bolagsstämman är sammankallad med anledning av en begäran från aktieägaren Adma Förvaltnings AB ("Adma"), representerande cirka 59,6 procent av antalet utestående aktier och röster i Doxa per dagen för denna kallelse. Adma har begärt extra bolagsstämma för att besluta om val av styrelseledamöter.

 

Rätt till deltagande

Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 28 november 2019, dels senast den 28 november 2019 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman. Anmälan kan ske skriftligt under adress Doxa Aktiebolag, Axel Johanssons gata 4-6, 754 50 Uppsala eller via e-post till info@doxa.se. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två).

 

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 28 november 2019 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

 

Fullmakt

Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress senast den 28 november 2019. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.doxa.se, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

 

Förslag till dagordning

1. Öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Beslut om antal styrelseledamöter

8. Val av styrelseledamöter

9. Stämman avslutas

 

Förslag till beslut om antal styrelseledamöter (punkt 7)

Adma föreslår att antalet styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska vara sju ledamöter utan suppleanter.

 

Förslag till val av styrelseledamöter (punkt 8)

Adma föreslår att stämman beslutar att Christian Lindgren och Ljubo Mrnjavac nyväljs som styrelseledamöter i bolaget. De befintliga styrelseledamöterna Ingrid Atteryd Heiman, Alexander Tasevski, Göran Urde, Pål Ryfors och Melker Nilsson föreslås kvarstå i styrelsen i Doxa, med Ingrid Atteryd Heiman som styrelseordförande.

 

Ljubo Mrnjavac, född 1963, har en MBA från Lunds universitet. Han är VD i Agartha Invest, ett dotterbolag inom Admas koncern som arbetar med catering- och restaurangverksamhet inom växtbaserad mat, och styrelseledamot och VD i ett flertal andra dotterbolag i Admas koncern. Han har bred entreprenörserfarenhet och är bland annat grundare av Pölsemannen och medgrundare till riskkapitalbolaget Rosengård Invest. Han har även varit VD på Tulip Food Company, där han var ansvarig för koncernens snabbmatskedjor. Ljubo Mrnjavac äger inga aktier i Doxa. Ljubo Mrnjavac är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte oberoende i förhållande till större aktieägare.

 

Christian Lindgren, född 1974, har studerat ekonomi vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Han är i dag finanschef på Agartha Kitchen, ett företag som arbetar med catering- och restaurangverksamhet inom växtbaserad mat, och styrelseledamot i Raw Food House FANI AB. Båda bolagen ingår i Admas koncern. Christian Lindgren har lång erfarenhet från roller som ekonomichef, han har bland annat suttit i ledningen för HSB Malmö och Sparbanken Syd. Christian Lindgren äger inga aktier i Doxa. Christian Lindgren är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte oberoende i förhållande till större aktieägare.

 

Det noteras att nyvalda styrelseledamöter erhåller arvode för sitt arbete som styrelseledamöter proportionerligt i förhållande till mandattidens längd för tiden fram till årsstämman 2020, i enlighet med den arvodesnivå som beslutades av årsstämman 2019.

 

Övrig information

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

 

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

 

 

Uppsala i november 2019

Doxa Aktiebolag (publ)

Styrelsen

Kort om Doxa

Doxa är ett uppsalabaserat dentalbolag som utvecklar, tillverkar och kommersialiserar bioaktiva, vävnadsvänliga och lättanvända produkter inom global tandvård. Utvecklingen baseras på en väl patenterad biokeramisk teknologi. Våra produkter säljs och marknadsförs under produktnamnet Ceramir®. Ceramir® Crown & Bridge och Ceramir® Bioceramic Implant Cement är re-mineraliserande, vävnadsvänliga och för tandläkaren tidseffektiva dentalcement för permanent cementering av kronor och broar. Doxa Aktiebolag (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser (tel: 08-463 83 00; e-mail certifiedadviser@penser.se).

Kommuniké från årsstämma 2021 i Doxa AB (publ)

Doxa AB (publ) ("Doxa") avhöll den 11 juni 2021 årsstämma. Med anledning av rådande covid-19-pandemi hölls årsstämman endast genom poströstning.


Doxa omförhandlar Private Labelsamarbetet med Dentsply Sirona

Doxa Dental AB, dotterbolag till DOXA AB (publ.) (Stockholm NASDAQ First North:DOXA) ("Doxa") har omförhandlat avtalet om s.k. Private Label-rättigheter till Ceramir® Crown & Bridge med Dentsply Sirona (Nasdaq:XRAY). Omförhandlingen innebär att Dentsply Sironas exklusiva rättigheter blir icke-exklusiva.


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I DOXA AB (PUBL)

Aktieägarna i Doxa AB (publ), org.nr 556301-7481, kallas härmed till årsstämma den 11 juni 2021.
Doxa genomför tidigare kommunicerad riktad nyemission om 80 MSEK till Erik Selin, Marjan Dragicevic, Bergendahls och Lars Ljungälv samt beslutar om företrädesemission om 126 MSEK

Styrelsen i Doxa AB (publ) ("Doxa" eller "Bolaget") har, i enlighet med vad som kommunicerades den 26 april 2021, beslutat om och genomfört en riktad nyemission av aktier till vissa kvalificerade investerare om cirka 80 miljoner kronor (den "Riktade Nyemissionen") och beslutat om en företrädesemission av aktier om cirka 126 miljoner kronor ("Företrädesmissionen") i syfte att stärka kassan efter styrelsens strategiska beslut om att komplettera nuvarande verksamhet. Det strategiska beslutet och kapitalanskaffningarna förutsätter en bolagsstämmas godkännande samt en ändring av bolagsordningen.


Doxa har beslutat att addera verksamhetsgren med fokus på investeringar i fastighetsbranschen och avser genomföra en kapitalanskaffning om cirka 200 MSEK

Styrelsen i Doxa AB (publ) ("Doxa" eller "Bolaget") har genomfört en strategisk utvärdering av Doxas verksamhet och har beslutat att komplettera den befintliga verksamheten med en investeringsgren med fokus på fastighetsbranschen. I samband härmed avser Doxa att genomföra en kapitalanskaffning om cirka 200 miljoner kronor. Såväl verksamhetsförändringen som den potentiella kapitalanskaffningen kräver godkännande från en bolagsstämma och Doxa har därför beslutat att flytta sin årsstämma till den 11 juni 2021.


DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1, 1 JANUARI - 31 MARS, 2021

"Dentalmarknaden i USA har återhämtat sig och försäljningen av dentala förbrukningsmaterial ökar. Fortsatt investering på produktutveckling under 2020 har resulterat i lanseringen av vårt nya tandfyllnadsmaterial Ceramir Protect som är en viktig del i vår tillväxtstrategi och marknadslanseringen är nu i full gång." säger Henrik Nedoh, VD på Doxa.Bokslutskommuniké - 1 oktober - 31 december, 2020

"Försäljningen i slutet av 2020 visar på en återhämtning. Marknadstrenden är positiv för 2021." Henrik Nedoh, VD


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted