Teckningskursen för teckningsoptioner av serie TO1A och TO1B i Dividend Sweden AB har fastställts till 0,74 SEK och teckningsperioden inleds den 19 augusti

Dividend Sweden har utestående teckningsoptioner av serien TO1A och TO1B. Innehavaren äger rätt att för fyra (4) teckningsoptioner teckna en (1) ny aktie i bolaget, till en teckningskurs motsvarande 80% av den genomsnittliga volymvägda aktiekursen för bolagets aktie, enligt NGMs officiella prisstatistik under en tiodagars handelsperiod som slutar två bankdagar före  nyttjandeperioden. Kursen har fastställts till 0,74 kr per aktie. Teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO1A och TO1B pågår mellan 19 augusti och 2 september 2022

Om samtliga teckningsoptioner av serie TO1A och TO1B nyttjas kommer Bolaget att tillföras cirka 8,3 MSEK före emissionskostnader. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren aktivt tecknar aktier senast den 2 september 2022, alternativt säljer teckningsoptionerna senast den 31 augusti 2022. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 2 september 2022.

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO1A och TO1B:

Teckningsperiod: 19 augusti 2022 - 2 september 2022

Emissionsvolym: 45 091 858 teckningsoptioner av serie TO1A och TO1B berättigar till teckning av 11 272 964 aktier, varav 93 333 A-aktier och 11 179 631 B-aktier. Vid fullt nyttjande tillförs Bolaget cirka 8,3 MSEK före emissionskostnader

Teckningskurs: 0,74 SEK per aktie

Sista dag för handel med teckningsoptioner: 31 augusti 2022

Aktie och utspädning: Antalet aktier ökar vid fullt nyttjande med 93 333 A-aktier, från 373 332 A-aktier till 466 665 A-aktier och med 11 179 631 B-aktier, från 44 718 526 B-aktier till 55 898 157 B-aktier. Utspädningen vid fullt nyttjande uppgår till cirka 25 procent av antalet aktier och cirka 25 procent av antalet röster.

Notera att de teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 2 september 2022, alternativt avyttras senast den 31 augusti 2022, förfaller värdelösa. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla krävs aktiv teckning av aktier alternativt avyttring av teckningsoptioner.

Hur teckningsoptionerna nyttjas:

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå):

Teckning och betalning genom nyttjande av teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto):

Direktregistrerade optionsinnehavare kan beställa en anmälningssedel via [email protected] eller 08-684 211 00.

Mer information finns på Eminovas hemsida.

Rådgivare

Eminova Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Dividend Sweden avseende teckningsoptionerna.

För frågor avseende teckningsoptionerna, vänligen kontakta:
Eminova Fondkommission AB
Tel: +46 8 684 211 00
E-post: [email protected]

Rapport januari - juni 2022

Fram till 6 juli var Dividend Sweden en konsoliderad del av DS Plattformen. Den 27 juli släppte DS Plattformen AB sin delårsrapport för januari - juni 2022, den finns att läsa i sin helhet på DS Plattformens hemsida 

Dividend Sweden hade mellan 1 januari och 30 juni 2022 följande resultat:

  • Nettoomsättningen uppgick till 27 MSEK
  • Resultat efter finansnetto uppgick till 9,5 MSEK
  • Resultat efter skatt uppgick till 7,6 MSEK
  • Resultat per aktie uppgick till 0,17 SEK

För ytterligare information kontakta

Bo Lindén, VD, [email protected].

Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.


Skatteverkets beslut om utdelningsvärde i Dividend Sweden

Skatteverket har beslutat om det skattepliktiga värdet för de genomförda utdelningarna av aktier och teckningsoptioner i Dividend Sweden.  


Utfall av nyttjande av teckningsoptioner TO1A och TO1B i Dividend Sweden AB

Dividend Sweden AB meddelar idag utfall av utnyttjandet av teckningsoptioner TO1A och TO1B, Den 2 september avslutades nyttjandeperioden för teckningsoptionerna, totalt nyttjades 21 712 480 optioner, vilket motsvarar cirka 48,1 % av det totala antalet optioner, vilket tillför bolaget cirka 4,0 MSEK.Aktieägarna i Dividend Sweden AB kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 27 september 2022.

Styrelsen har beslutat att extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare endast ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt per post före stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 27 september 2022, eller så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.


Förtydligande avseende substansvärdet - 1,20 SEK/aktie den 30/6

Fram till 6 juli var Dividend Sweden en konsoliderad del av DS Plattformen. Den 27 juli, släppte DS Plattformen AB sin delårsrapport för januari - juni 2022, den finns att läsa i sin helhet på DS Plattformens hemsida.


Teckningskursen för teckningsoptioner av serie TO1A och TO1B i Dividend Sweden AB har fastställts till 0,74 SEK och teckningsperioden inleds den 19 augusti

Dividend Sweden har utestående teckningsoptioner av serien TO1A och TO1B. Innehavaren äger rätt att för fyra (4) teckningsoptioner teckna en (1) ny aktie i bolaget, till en teckningskurs motsvarande 80% av den genomsnittliga volymvägda aktiekursen för bolagets aktie, enligt NGMs officiella prisstatistik under en tiodagars handelsperiod som slutar två bankdagar före  nyttjandeperioden. Kursen har fastställts till 0,74 kr per aktie. Teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO1A och TO1B pågår mellan 19 augusti och 2 september 2022Förtydligande information om Dividend Sweden AB:s fortsatta verksamhet och notering i nytt bolag

Med anledning av Dividend Swedens återlistning på NGM Nordic SME den 12 juli 2022 med tickerkod DIV har styrelsen idag publicerat en bolagsbeskrivning på hemsidan.


Utdelning av aktier i Dividend Sweden och notering på NGM

DS Plattformens årsstämma beslutade den 31 mars 2022 om utdelning av aktier och teckningsoptioner i Dividend Sweden AB samt bemyndigade styrelsen att sätta avstämningsdag för denna utdelning. Styrelsen för DS Plattformen har beslutat att avstämningsdagen för utdelningen skall vara den 8 juli 2022. Dividend Sweden kommer att upptas till handel på NGM Nordic SME den 12 juli 2022 med tickerkod DIV.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted