Dicot AB Delårsrapport januari - september 2021

Pressmeddelande: Uppsala, 18 november 2021. Dicot ABs (publ) delårsrapport för januari - september 2021 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.dicot.se.

Finansiell information tredje kvartalet 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 716 KSEK (-3 629)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,07 SEK (-0,10)

Finansiell information januari - september 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 30 KSEK (0)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -18 767 KSEK (-13 353)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,32 SEK (-0,57)

VD kommenterar

Att utveckla ett projekt som LIB-01 hela vägen till målet - i vårt fall att tillsammans med internationella läkemedelsbolag lansera ett nytt läkemedel på världsmarknaden - är en uppgift i tre delar. Vi behöver naturligtvis säkra alla steg i läkemedelsutvecklingsarbetet, vi måste sköta den finansiella delen; inga pengar, inget projekt. Och det krävs en hög nivå på affärsmannaskap och organisationsförmåga. Det här kvartalet har verkligen varit en syntax av de tre.

JAG BLIR ALLT MER ÖVERTYGAD om vår läkemedelskandidats egenskaper. De två farmakologiska studier vi gjort i Frankrike de senast månaderna är väldigt övertygande. Studien på friska råttor visade att LIB-01s effekt sitter i under minst sju dagar och att effekten ökade under den perioden. Långtidseffekt är en av de viktigaste faktorerna i utvecklandet av en ny klass av läkemedel för behandling av erektionssvikt, så detta är verkligen ett genombrott. Nu vidtar ytterligare studier för att säkerställa hur mycket längre effekten faktiskt bibehålls.

STUDIEN PÅ DIABETESRÅTTOR visade på signifikant bättre effekt jämfört med kontrollgruppen. Det ger bränsle åt tanken att även kunna hjälpa alla de män med diabetes som på grund av sitt sjukdomstillstånd har erektionsproblem.

ATT VARA ETT NOTERAT BOLAG ger oss möjligheter att finansiera det vi anser vara ett mycket viktigt forskningsområde. Det är därför mycket glädjande att emissionen vi genomförde i oktober blev tecknad till 98 procent. Det är ett tydligt kvitto på ett förtroende som vi lovar att förvalta väl även framöver.

VI HAR FÖRMÅGAN att organisera och med gott affärsmannaskap driva ett bolag med en tydlig visionär idé. Jag känner att vi tagit ett stort steg framåt under perioden när vi nu dels stärkt organisationen med Elin Trampe som vice vd och COO. Elin är en affärsmässigt erfaren person och har redan bidragit betydande till Dicots utveckling. Även rekryteringen av Bodil Fornstedt Wallin som ny Project Director känns positiv och framåtlutad. Hon tar bland annat med sig erfarenheter från åtta år på Läkemedelsverket, vilket kommer vara användbart när vi börjar de kliniska studierna på människa nästa år.

DET ÅTERSTÅR MYCKET arbete innan vi har en produkt på marknaden, men de stora utvecklingskliv vi tagit under hösten har klart ökat våra möjligheter till framgång.

AVSLUTNINGSVIS VILL JAG TACKA våra aktieägare och investerare för det förtroende vi har fått genom den framgångsrika emissionen. Understödda av kapitaltillskottet sätter teamet och våra partners nu full fart mot de första studierna i människa 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Beijer CEO
Tel: +46 706 63 60 09
Email: [email protected]

Jessica Roxhed, CFO
Tel: +46 70-394 94 98
Email: [email protected]

Om Dicot AB

Dicot utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 vilket förväntas bli ett potensläkemedel för att bättre behandla erektionssvikt och för tidig utlösning. Ambitionen är att skapa ett läkemedel med betydligt längre effekt och färre biverkningar, jämfört med de läkemedel som nu finns på marknaden. Idag lider minst 500 miljoner män av dessa sexuella dysfunktioner och marknaden har uppskattats till omkring 50 miljarder SEK. Utvecklingen sker i egen regi fram till och med fas 2-studier. Därefter är det Dicots intention att ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en trade-sale, med större, etablerade läkemedelsföretag för att kunna introducera LIB-01 på världsmarknaden.

Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 2 250 aktieägare. För mer information se www.dicot.se

Dicot AB Delårsrapport januari - mars 2022

Pressmeddelande: Uppsala, 6 maj 2022. Dicot ABs (publ) delårsrapport för januari - mars 2022 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.dicot.se.

Finansiell information första kvartalet 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -9 346 kSEK (-8 468)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,09 SEK (-0,19)

Summary of Interim Report January - March 2022, Dicot AB

Press release: Uppsala, May 6, 2022. A summary of the Interim report January - March 2022, for Dicot AB (publ) is now available on the company website www.dicot.se 

First quarter 2022

 • Net sales amounts to kSEK 0 (0)
 • Earnings for the period amounts to kSEK -9,346 (-8,468)
 • Earnings per share SEK -0.09 (-0.19)

Dicots vd presenterar på Naventus Healthcare Summit 10 maj

Pressmeddelande: Uppsala, 5 maj 2022. Tisdag den 10 maj står Dicots vd Elin Trampe i Spegelsalen på Grand Hôtel i Stockholm och presenterar bolagets nuläge och framtid. Det sker klockan 14:25 under Naventus Healthcare Summit, ett evenemang som arrangeras av Naventus ihop med Setterwalls, Deloitte, Nordnet och Nasdaq.


Dicot's CEO to present at Naventus Healthcare Summit on May 10

Press release: Uppsala, May 5, 2022. On Tuesday May 10 at 14:25, Dicot's CEO Elin Trampe will present the company at the Naventus Healthcare Summit, an event organized by Naventus together with Setterwalls, Deloitte, Nordnet and Nasdaq.


Dicot till Aktiedagen på Operan i Stockholm

Pressmeddelande: Uppsala, 29 april 2022. På måndag den 2 maj står vd Elin Trampe på Operaterrassens scen och presenterar Dicot under Aktiespararnas event Aktiedagen Stockholm.


Dicot gör en kompletterande kommentar till revisionsberättelsen 2021

Pressmeddelande: Uppsala, 26 april 2022. Dicot AB (publ) offentliggjorde idag bolagets årsredovisning för 2021. Utifrån rekommendation från Spotlight kompletterar bolaget härmed tidigare pressmeddelande med information gällande revisorns särskilda upplysning i revisionsberättelsen.KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I DICOT AB (publ)

Aktieägarna i Dicot AB (publ), org.nr 559006-3490 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 24 maj 2022 klockan 10.00 i Advokatfirman Lindahls lokaler på Vaksalagatan 10 i Uppsala.


Dr Charlotta Gauffin ny Chief Scientific Officer på Dicot

Pressmeddelande: Uppsala, 19 april 2022. Dr Charlotta Gauffin anställs 11 juli som Chief Scientific Officer på Dicot med uppdraget att leda utvecklingen av företagets potensläkemedel. Dr Gauffin har över 20 års erfarenhet av läkemedelsutveckling varav mer än 15 år inom klinisk utveckling.


Charlotta Gauffin PhD is the new Chief Scientific Officer at Dicot

Press release: Uppsala, April 19, 2022. Charlotta Gauffin PhD has been hired as Chief Scientific Officer at Dicot starting July 11 with the task of leading the development of the company's potency drug. Dr. Gauffin has over 20 years of experience in drug development, of which more than 15 years in clinical development.


Dicots valberedning föreslår Fredrik Buch och Michael Zell till nya styrelseledamöter

Pressmeddelande: Uppsala, 7 april 2022. Valberedningen i Dicot AB föreslår att Fredrik Buch och Michael Zell väljs till nya ordinarie styrelseledamöter i styrelsen för Dicot AB vid årsstämman 24 maj.


Dicot's nomination committee proposes Fredrik Buch and Michael Zell as new Board members

Press release: Uppsala, April 7, 2022. The Nomination Committee of Dicot AB proposes that Fredrik Buch and Michael Zell are elected as new ordinary Board members of the Board of Dicot AB at the Annual General Meeting on May 24.


Dicot vidareutvecklar LIB-01 till ett oralt läkemedel

Pressmeddelande: Uppsala, 6 april 2022. Dicot meddelar att man efter utvärdering av två formuleringsalternativ nu väljer att prioritera utvecklingen av en oral läkemedelskandidat inför fas 1-studie. Detta gör att tidplanen för start av första studie i människa revideras till mitten av 2023. Ett oralt läkemedel är enklare för patienter och innebär att Dicots läkemedelskandidat därmed kommer värderas högre i kommande affärsförhandlingar med potentiella partners.


Dicot to develop LIB-01 to an oral drug

Press release: Uppsala, April 6, 2022. Dicot announces that after evaluating two formulation alternatives, the company decides to prioritize the development of an oral drug candidate for the upcoming phase 1 study. This means that the planned start of the first study in humans is revised to mid-2023. An oral drug is more convenient for patients and means that Dicot's drug candidate will be higher valued in future business negotiations with potential partners.


Elin Trampe tillträder som VD på Dicot AB

Pressmeddelande: Uppsala, 1 april 2022. Elin Trampe tillträder idag som VD för läkemedelsföretaget Dicot. Elin tar med sig viktig erfarenhet från bl.a. affärsutveckling, internationella partnerskap och operationell excellens in i VD-rollen, ett uppdrag med fokus på att ta bolaget in i nästa fas. Elin Trampe ersätter Göran Beijer som kvarstår som konsult i bolaget.


Elin Trampe takes over as CEO of Dicot AB

Press release: Uppsala, April 1, 2022. Elin Trampe is the new CEO of the pharmaceutical company Dicot starting today. Elin brings important experiences from e.g. business development, international partnerships and operational excellence. Elin's focus as new CEO will be to focus on taking the company into the next phase. Elin Trampe succeeds Göran Beijer, who remains in the company as a consultant.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted