Affärsidé

Cyxone är ett biomedicinskt bolag som utvecklar läkemedel baserat på en typ av naturliga växtproteiner, s.k. cyclotider. Cyclotidteknologin har förutsättningar att kunna ge nya läkemedel med fördelaktiga farmakologiska effekter på sjukdomar som idag saknar effektiva och säkra behandlingar.

Verksamhet

Vision
Cyxones vision är att effektivt och utan begränsande biverkningar kunna bromsa utvecklingen av svåra immunologiskt orsakade sjukdomar som t.ex. multipel skleros, ledgångsreumatism och inflammatorisk tarmsjukdom.

Affärsmodell
Cyxones affärsmodell är att utveckla T20K och andra cyclotider för MS och andra immunologiska sjukdomar och sälja rättigheterna till kommersiell användning av dessa läkemedelskandidater till läkemedelsbolag etablerade i relevanta marknadssegment.

Affärsstrategi
Cyxones affärsstrategi är att fokusera på att bevisa att T20K är potentiellt överlägsen dagens läkemedel för multipel skleros. Försäljning/licensiering av T20K skulle ge Cyxone en mycket god intäkt över flera år samt öka sannolikheten för att Bolaget skulle kunna leverera fler cyclotiddroger med högt potentiellt marknadsvärde. Cyxone kommer att hålla potentiella licenstagare/partners kontinuerligt informerade om utvecklingen av T20K för behandling av MS. Cyxone strävar efter att finna en optimal väg för att, helst med en kommersiell partner, utveckla T20K i kliniska studier och därmed öka Bolagets marknadsvärde.

Bolagsordning

BOLAGSORDNING för CYXONE AB (org. nr 559020-5471)

1 § Firma

Bolagets firma är Cyxone AB. Bolaget är publikt (publ).

2 § Säte

Styrelsen har sitt säte i Malmö kommun.

3 § Verksamhetsföremål

Bolaget ska utveckla nya läkemedelskandidater för allvarliga sjukdomar och därmed förenlig verksamhet.

4 § Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 500 000 kronor och till högst 2 000 000 kronor.

5 § Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 6 625 000 och högst 26 500 000.

6 § Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

7 § Styrelse

Styrelsen ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre (3) och högst åtta (8) styrelseledamöter och inga styrelsesuppleanter.

8 § Revisor

Bolaget ska ha lägst en och högst två revisorer med högst lika många suppleanter. Revisor och eventuell suppleant ska vara auktoriserad. Till revisor eller suppleant får även registrerat revisionsbolag utses.

9 § Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri.

Aktieägare, som vill delta i bolagsstämman, ska dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast klockan 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

10 § Ärenden på årsstämma

Vid årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

 1. val av ordförande vid stämman;
 2. upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. godkännande av dagordningen;
 4. val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet;
 5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
 7. beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 8. beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 9. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
 10. fastställande av antalet stämmovalda styrelseledamöter och antalet revisorer och revisorssuppleanter;
 11. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
 12. val av styrelseledamöter och revisorer och eventuella revisorssuppleanter; och
 13. annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

11 § Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Nerladdningsbara filer

Bolagsordning


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted