CR VENTURES FÖRVÄRVAR AKTIEMAJORITET I ASSISTANSBOLAGET LIV IHOP

CR Ventures fortsätter växa inom personlig assistans och har i dag ingått en avsiktsförklaring med huvudägarna i Liv ihop AB om att förvärva 4 509 051 aktier motsvarande 51,9 % av röster och kapital.

CR Ventures tar ytterligare ett steg mot att bli en ledande aktör inom personlig assistans. Bolaget har på kort tid informerat om tre transaktioner inom segmentet. Förvärv av Curira AB, Omsorgshuset i Stockholm AB och nu Liv ihop AB. Efter ett genomfört förvärv kommer CR Ventures Pro-forma omsätta närmare 1,7 miljarder kronor och ha över 4 000 anställda i gruppen.

Liv ihop i korthet:
Liv ihop erbjuder individuellt anpassad assistans som underlättar för människor med funktionsvariationer att leva det liv de vill.

Liv ihops syn på personlig assistans är enkel: alla har rätt till ett bra liv. Vi vet att det finns lika många personligheter som det finns människor, och att var och en har sina behov, önskemål, intressen, viljor och drömmar. Liv ihop har en bred kunskapsbas inom alla områden som rör personlig assistans; arbetsmiljö, arbetsledning, aktiviteter, ekonomi, lagstiftning inom LSS och förvaltningsrätt, tillgänglighet och sociala frågor. Liv ihop har i dag cirka 1500 medarbetare över hela Sverige fördelat på tio lokalkontor och omsätter ca 600 miljoner kr under de senaste 12 månaderna.

Transaktionen i korthet:

  • CR Ventures betalar 18 036 204 kr motsvarande 4 kr per aktie.
  • Efter att transaktionen genomförts kommer, genom ett publikt bud, övriga aktieägare erbjudas möjligheten att sälja sina aktier.
  • Transaktionen är villkorad av att IVO ger sitt godkännande.
  • Ambitionen är att Transaktionen ska slutföras under november månad.

"Genom förvärvet av aktiemajoriteten av Liv ihop tar vi ytterligare ett stort steg mot att skapa en av Sveriges största spelare inom personlig assistans.", säger Fredrik Crafoord, styrelseordförande i CR Ventures.

För mer information, vänligen kontakta:

Jonas Litborn, vd
[email protected]
crventures.se

Om CR Ventures AB
CR Ventures affärsidé är att genom egna projekt och aktivt delägarskap driva projekt och bolag inom olika marknads vertikaler.

Denna information är sådan information som CR Ventures AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 29 oktober 2021 kl. 17:10 CET.

CR Ventures - reviderad finansiell kalender för 2022

Med anledning av förvärvet av Curira Group AB revideras den finansiella kalendern för verksamhetsåret 2022.CR Ventures ledamot avgår på egen begäran

CR Ventures styrelseledamot Jonas Litborn har meddelat styrelsen att han avgår med omedelbar verkan. Bakgrunden till beslutet är personliga skäl.


CR Ventures slutför förvärv av Curira Group och tillsätter ny koncernchef

CR Ventures AB informerade den 27 december 2021 att stämman beslutade att godkänna förvärvet av samtliga aktier i Curira Group AB. CR Ventures AB meddelar idag att förvärvet slutförts i sin helhet.


CR VENTURES GENOMFÖR FÖRVÄRV AV CURIRA GROUP AB

Enligt vad som redogjorts i pressmeddelande den 17 november 2021 har CR Ventures AB (publ) ("Bolaget"), i egenskap av köpare, ingått ett aktieöverlåtelseavtal med aktieägarna i Curira Group AB, enligt vilket Bolaget ska förvärva samtliga aktier i Curira Group AB ("Curira-transaktionen").


KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CR VENTURES

CR Ventures höll idag, den 27 december 2021, en extra bolagsstämma. Stämman beslutade enhälligt i samtliga punkter i enlighet med framlagda beslutsförslag, vilka framgår av kallelsen till extra bolagsstämman vilken finns tillgänglig på bolagets webbplats, investor.crventures.se.


Flaggningsmeddelande


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Uppdaterad kallelse till extra bolagsstämma, i kallelsen som publicerades den 23 november 2021 fattades "Punkt 13 - Fastställande av arvode åt styrelsen". I övrigt är dagordningen densamma.

Aktieagarna i CR Ventures AB (publ) kallas till extra bolagsstämma måndagen den 27 december 2021 kl. 10.00 i CR Ventures AB:s lokaler, Karlavägen 58, Stockholm.


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieagarna i CR Ventures AB (publ) kallas till extra bolagsstämma måndagen den 27 december 2021 kl. 10.00 i CR Ventures AB:s lokaler, Karlavägen 58, Stockholm.


CR VENTURES GENOMFÖR FÖRVÄRV AV CURIRA GROUP

CR Ventures AB informerade i pressmeddelande den 11 oktober 2021 att Bolaget och majoritetsägarna till Curira Group AB ingått en avsiktsförklaring gällande CR Ventures förvärv av samtliga aktier i Curira genom ett s.k. omvänt förvärv.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted