Cibus Nordic Real Estate AB (publ) köper en livsmedelsfastighet i Finland för EUR 2,2m.

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget") har idag köpt och tillträtt en livsmedelsfastighet i Helsingfors, Finland för EUR 2,2m.

Fastigheten är belägen i Pasilaområdet ca tre kilometer från Helsingfors stadskärna och har en uthyrningsbar area om ca 2 000 kvadratmeter. Fastigheten är fullt uthyrd till Kesko med ett långt hyresavtal.

I och med detta förvärv, samt de under året tidigare annonserade förvärven, bedömer Bolaget att det totala driftnettot på årsbasis i intjäningsförmågan per den 30 juni 2021 uppgår till EUR 76,0m.

"Första halvåret 2021 har varit bra. Många fina förvärv har tagit oss över det undre tröskelvärdet i vårt tillväxtmål för året. Vi ser fram emot andra halvan av 2021 ", säger Sverker Källgården, VD för Cibus.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sverker Källgården, VD, Cibus Nordic Real Estate AB (publ), tel: +46 761 444 888
Pia-Lena Olofsson, CFO, Cibus Nordic Real Estate AB (publ), tel: +46 708 580 453

Cibus är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Företagets affärsidé är att förvärva, utveckla och hantera fastigheter av hög kvalitet i Norden med dagligvaruhandelskedjor som ankarhyresgäster. Företaget äger för närvarande ca 300 fastigheter i Norden. De viktigaste hyresgästerna är Kesko, Tokmanni, Coop, ICA och S-gruppen

Nerladdningsbara filer

Cibus Nordics valberedning inför årsstämma 2022

Cibus Nordic har enligt beslutet på årsstämman i april 2021 utsett valberedning inför årsstämman 2022 som utgörs av följande personer:


Cibus Nordic's nomination committee AGM 2022

Cibus Nordic has following the decision on the general meeting in April 2021 appointed the following individuals to the nomination committee:


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) går in på den norska marknaden genom förvärv av en portfölj om 8 fastigheter för EUR 27,6m

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget") har idag köpt en portfölj bestående av åtta fastigheter i sydöstra Norge för EUR 27,6m. Fastigheterna planeras tillträdas den 15 oktober 2021.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) enters the Norwegian market by acquiring a portfolio of 8 properties for EUR 27.6m

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company") has today signed the acquisition of a portfolio of 8 properties in south-eastern Norway for EUR 27.6m. Closing is planned to the 15th of October 2021.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) undertecknar ett förvärv i Finland för EUR 5,2m

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget") har idag undertecknat ett förvärv om totalt fem fastigheter i Finland för EUR 5,2m. Fastigheterna förvärvas från en privat fastighetsägare. Fastigheterna planeras tillträdas den 1 oktober 2021.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) signs an acquisition in Finland for EUR 5.2m

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company") has signed the acquisition of five properties in Finland for EUR 5.2m. The properties are acquired from a private investor. The transaction is targeted to close on October 1, 2021.


Cibus inkluderas i EPRA Index

Cibus Nordic Real Estate AB (publ)s aktie kommer från och med den 20 september 2021 att ingå i EPRA index, som är ett ledande globalt index för börsnoterade fastighetsinvesteringar.


Cibus is included in the EPRA Index

As of September 20, 2021, Cibus Nordic Real Estate AB's (publ) share will be included in the EPRA index, which is a leading global index for listed real estate investments.


Q2 2021 Delårsrapport Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

April - juni 2021 (jämfört med april - juni 2020)

 • Hyresintäkter uppgick till 19 797 TEUR (16 366).
 • Driftnettot uppgick till 18 472 TEUR (15 100).
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 10 834 TEUR (7 801).
 • Periodens resultat uppgick till 11 672 TEUR (8 883) vilket motsvarar 0,29 EUR (0,24) per aktie. Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår i resultatet och uppgick till 2 357 TEUR (3 002).

Januari - juni 2021 (jämfört med januari - juni 2020)

 • Hyresintäkter uppgick till 39 228 TEUR (30 406).
 • Driftnettot uppgick till 36 683 TEUR (28 103).
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 22 404 TEUR (14 642).
 • Periodens resultat uppgick till 22 843 TEUR (15 980) vilket motsvarar 0,57 EUR (0,45) per aktie. Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår i resultatet och uppgick till 2 540 TEUR (4 611).

Q2 2021 Interim Report Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

April - June 2021 (compared with April - June 2020)

 • Rental income amounted to EUR 19,797 thousand (16,366).
 • Net operating income totalled EUR 18,472 thousand (15,100).
 • Profit from property management was EUR 10,834 thousand (7,801).
 • Earnings after tax amounted to EUR 11,672 thousand (8,883), corresponding to EUR 0.29 (0.24) per share. Unrealised changes in property values totalling EUR 2,357 thousand (3,002) were included in profit.

January - June 2021 (compared with January - June 2020)

 • Rental income amounted to EUR 39,228 thousand (30,406).
 • Net operating income totalled EUR 36,683 thousand (28,103).
 • Profit from property management was EUR 22,404 thousand (14,642).
 • Earnings after tax amounted to EUR 22,843 thousand (15,980), corresponding to EUR 0.57 (0.45) per share. Unrealised changes in property values totalling EUR 2,540 thousand (4,611) were included in profit.

Cibus Nordics VD och CFO presenterar resultatet för andra kvartalet 2021

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) bjuder in till telefonkonferens/audiocast den 18 augusti kl. 10:00. Bolagets VD, Sverker Källgården och CFO, Pia-Lena Olofsson, presenterar bolagets Q2 rapport på engelska.


Cibus Nordic's CEO and CFO present results for the second quarter 2021

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) invite to teleconference and audio cast on August 18, 2021 at 10.00 CEST. The company's CEO, Sverker Källgården, and CFO, Pia-Lena Olofsson, will present the Q2 report in English.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) har idag undertecknat och tillträtt ett förvärv i Sverige för EUR 4,1m.

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget") har idag undertecknat ett förvärv om totalt tre fastigheter i Sverige för EUR 4,1m. Fastigheterna förvärvas från en privat fastighetsägare.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) signs and closes acquisition in Sweden for EUR 4.1m

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company") has signed and closed the acquisition of three properties in Sweden for EUR 4.1m. The properties are acquired from a private investor.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) emitterar framgångsrikt hybridobligationer om EUR 30m

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget") har framgångsrikt emitterat hybridobligationer om 30 miljoner euro under sitt nyligen etablerade MTN-program. Hybridobligationerna har en evig löptid med möjlighet till första inlösen efter 5,25 år och löper med en ränta om 3 månader EURIBOR + 475 baspunkter. Första möjliga inlösendatum är den 24 september 2026 samt vid varje efterföljande räntebetalningsdag.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) successfully issues EUR 30m hybrid bonds

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or "the Company") has successfully issued hybrid bonds in an amount of EUR 30m under its newly established MTN programme. The hybrid bonds are perpetual with a first call date after 5.25 years and has an interest rate of 3 months EURIBOR + 475 basis points. The first call date is 24 September 2026 and thereafter callable at each subsequent interest payment date.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ingår avtal om förvärv av 72 matvarubutiker i Finland för 71,6m EUR och enas om en riktad nyemission av 2 000 000 nya aktier till AB Sagax

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget") har idag ingått avtal om att förvärva en portfölj om 72 matvarubutiker i Finland. Därutöver har Bolaget enats om att betala en del av köpeskillingen genom en riktad nyemission av 2 000 000 aktier till säljaren. Förvärvet förväntas tillträdas under fjärde kvartalet 2021.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) signs the acquisition of 72 grocery stores in Finland for EUR 71.6m and agrees on a directed share issue of 2,000,000 new shares to AB Sagax

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company") has today signed the acquisition of a portfolio of 72 grocery stores in Finland. In addition, the Company has agreed to pay a part of purchase price with a directed share issue of 2,000,000 shares to the seller. The transaction is targeted to close during the fourth quarter of 2021.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) köper en livsmedelsfastighet i Finland för EUR 2,2m.

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget") har idag köpt och tillträtt en livsmedelsfastighet i Helsingfors, Finland för EUR 2,2m.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) acquires a grocery store in Finland for EUR 2.2m

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company") has today signed and closed the acquisition of a grocery store in Helsinki, Finland for EUR 2.2m.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted