Cibus Nordic Real Estate AB (publ) offentliggör prospekt inför ansökan om upptagande till handel av stamaktier av serie D på Nasdaq Stockholm

Enligt vad som följer av kallelsen till årsstämman 2022 har styrelsen för Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget") föreslagit att årsstämman fattar beslut om införande av ett nytt aktieslag i bolagsordningen, stamaktier av serie D, och om genomförande av en fondemission av stamaktier av serie D till befintliga aktieägare ("Fondemissionen"). Cibus har för avsikt att ansöka om upptagande till handel av Bolagets stamaktier av serie D på Nasdaq Stockholm och har med anledning av detta upprättat ett prospekt, som idag har godkänts av Finansinspektionen ("Prospektet"). Första dag för handel av Bolagets stamaktier av serie D på Nasdaq Stockholm beräknas vara den 13 maj 2022, under förutsättning att Fondemissionen genomförs och att ansökan om upptagande till handel godkänns.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) publishes prospectus prior to application for admission to trading of common shares of class D on Nasdaq Stockholm

In accordance with the notice for the annual general meeting 2022, the board of directors of Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company") proposed to the annual general meeting that a new share class, common shares of class D, is established and that a bonus issue of common shares of class D is carried out to existing shareholders (the "Bonus Issue"). Cibus intends to apply for admission to trading of the Company's common shares of class D on Nasdaq Stockholm, and has for this purpose prepared a prospectus, which today has been approved by the Swedish Financial Supervisory Authority (the "Prospectus"). The estimated first day of trading in the Company's common shares of class D is on 13 May 2022, provided that the Bonus Issue is carried out and that the application for admission to trading is approved.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) slutför riktad nyemission och ingår bindande avtal angående förvärv av en fastighetsportfölj i Danmark med matvarubutiker

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER

INSIDER INFORMATION: Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget") ingår ovillkorat och bindande avtal att förvärva en fastighetsportfölj bestående av 34 fastigheter med matvarubutiker med ett fastighetsvärde om cirka 2 080 miljoner DKK (cirka 280 miljoner EUR), såsom tidigare kommunicerats denna dag och slutför den riktade nyemissionen vilken även offentliggjordes genom ett separat pressmeddelande tidigare idag.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) completes directed share issue and enters into binding agreement to acquire a real property portfolio in Denmark with supermarkets

NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN AUSTRALIA, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEALAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SWITZERLAND, THE UNITED STATES OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION WOULD BE UNLAWFUL OR WOULD REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURES

INSIDER INFORMATION: Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company") enters into unconditional and binding agreement to acquire a property portfolio consisting of 34 properties with supermarkets with a property value of approximately DKK 2,080 million (approximately EUR 280 million), as was communicated earlier today, and completes the directed share issue which also was announced through a separate press release earlier today.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) har framgångsrikt genomfört en riktad nyemission om 4 400 000 nya aktier och tillförs härigenom cirka 955 miljoner SEK

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget") har, i enlighet med Bolagets pressmeddelande tidigare idag, slutfört ett accelererat bookbuilding-förfarande samt beslutat om en riktad nyemission om 4 400 000 aktier till en teckningskurs om 217 SEK per aktie (den "Riktade Nyemissionen"). Teckningskursen för aktierna i den Riktade Nyemissionen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomförts av Pareto Securities AB ("Pareto Securities" eller "Managern"). Den Riktade Nyemissionen var kraftigt övertecknad. Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Cibus cirka 955 miljoner SEK före transaktionsrelaterade kostnader. Ett antal svenska och internationella institutionella investerare, däribland AB Sagax, Clearance Capital, Länsförsäkringar Fonder och NRP Anaxo Management deltog i den Riktade Nyemissionen. Likviden som tillförs Bolaget genom den Riktade Nyemissionen ska användas till att delfinansiera förvärvet av en fastighetsportfölj i Danmark med ett fastighetsvärde om cirka 2 080 miljoner DKK (cirka 280 miljoner EUR) som Bolaget informerade om tidigare idag.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) successfully completes a directed share issue of 4,400,000 new shares and raises proceeds of approximately SEK 955 million

NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION, PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY IN WHOLE OR IN PART IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, HONG KONG, JAPAN, CANADA, NEW ZEALAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SWITZERLAND OR ANY JURISDICTION WHERE SUCH RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION WOULD BE UNLAWFUL OR WOULD REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURES

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company") has, in accordance with the Company's press release earlier today, completed an accelerated bookbuilding procedure and resolved on a directed share issue of 4,400,000 shares at a subscription price of SEK 217 per share (the "Directed Share Issue"). The subscription price for the shares in the Directed Share Issue has been determined through an accelerated bookbuilding procedure carried out by Pareto Securities AB ("Pareto Securities"). The Directed Share Issue was substantially oversubscribed. Through the Directed Share Issue, Cibus will receive proceeds amounting to approximately SEK 955 million before transaction related costs. A number of Swedish and international institutional investors, including AB Sagax, Clearance Capital, Länsförsäkringar Fonder and NRP Anaxo Management participated in the Directed Share Issue. The proceeds received by the Company through the Directed Share Issue will be used to partly finance the acquisition of a property portfolio in Denmark with a property value of approximately DKK 2,080 million (approximately EUR 280 million), which the Company announced earlier today.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget") avser att genomföra en riktad nyemission om högst 4 400 000 aktier till svenska och internationella institutionella, samt andra kvalificerade, investerare genom ett accelererat bookbuilding-förfarande (den "Riktade Nyemissionen"). Den Riktade Nyemissionen genomförs som en del av finansieringen av förvärvet av en fastighetsportfölj bestående av 34 fastigheter i Danmark med ett fastighetsvärde om cirka 2 080 miljoner DKK (cirka 280 miljoner EUR) som Bolaget informerar om idag i ett separat pressmeddelande.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) explores the conditions for carrying out a directed share issue

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company") intends to carry out a directed new share issue of a maximum of 4,400,000 shares to Swedish and international institutional, and other qualified, investors through an accelerated bookbuilding procedure (the "Directed Share Issue"). The Directed Share Issue is carried out as part of financing of the acquisition of a property portfolio consisting of 34 properties in Denmark, with a property value of approximately DKK 2,080 million (approximately EUR 280 million), which the Company announces in a separate press release today.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) tar steget in i Danmark, offentliggör avsikt att förvärva en fastighetsportfölj med matvarubutiker

INSIDERINFORMATION: Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget") står i begrepp att göra sitt första förvärv i Danmark då man avser köpa en fastighetsportfölj bestående av 34 fastigheter med ett fastighetsvärde om cirka 2 080 miljoner DKK (cirka 280 miljoner EUR) ("Transaktionen"). Fastigheterna är belägna i Danmark och är uthyrda med en genomsnittlig hyreslängd om 5,3 år med bland annat Coop Danmark, Salling Group, Dagrofa och Reitangruppen som hyresgäster. Den uthyrbara ytan uppgår till cirka 76 600 kvadratmeter. Cibus avser att ingå bindande avtal rörande förvärvet innan handeln inleds på Nasdaq Stockholm den 25 mars 2022 och under förutsättning att Bolagets finansiering kan säkras genom en riktad nyemission som avses genomföras i form av ett så kallat accelererat bookbuilding-förfarande (den "Riktade Nyemissionen"), vilket kommer offentliggöras genom ett separat pressmeddelande i samband härmed. Tillträde av Transaktionen beräknas ske den 6 april 2022.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) moves into Denmark, announces intention to acquire a property portfolio with supermarkets

INSIDER INFORMATION: Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company") is on the verge of completing its first acquisition in Denmark with its intention to acquire a property portfolio consisting of 34 properties, with a property value of approximately DKK 2,080 million (approximately EUR 280 million) (the "Transaction"). The properties are located in Denmark and are rented out with an average lease length of 5.3 years with, among others, Coop Denmark, Salling Group, Dagrofa and Reitangruppen as tenants. The rentable area amounts to approximately 76,600 square meters. Cibus intend to enter into a binding agreement regarding the acquisition prior to the commencement of trading on Nasdaq Stockholm on 25 March 2022, conditioned upon the Company's financing being secured through a directed share issue carried out by way of an accelerated bookbuilding procedure (the "Directed Share Issue"), which will be announced through a separate press release in connection herewith. Closing of the Transaction is estimated to take place on 6 April 2022.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) emitterar framgångsrikt seniora icke säkerställda gröna obligationer

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus") har framgångsrikt emitterat seniora icke säkerställda gröna obligationer om 50 miljoner euro under sitt MTN-program. Obligationerna har en löptid om 2,75 år och löper med en ränta om 3 månaders EURIBOR + 400 baspunkter.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) successfully issues senior unsecured green bonds

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus") has successfully issued senior unsecured green bonds in an amount of EUR 50m under its MTN programme. The bonds have a tenor of 2.75 years and an interest rate of 3 months EURIBOR + 400 basis points.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) överväger att emittera en senior icke säkerställd grön obligation

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget") har givit Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial ("Danske Bank") och Nordea Bank Abp ("Nordea") i uppdrag att i egenskap av joint bookrunners arrangera möten med obligationsinvesterare med start den 21 mars. Syftet är att undersöka möjligheten att emittera en EUR-denominerad senior icke säkerställd grön obligation med en förväntad volym om 40 miljoner EUR och löptid om 2.75 år ("Den Nya Seniora Icke Säkerställda Obligationen") under Cibus existerande MTN-program. En kapitalmarknadstransaktion kan komma att följa, förbehållet rådande marknadsförhållanden.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) contemplates issuance of senior unsecured green notes

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or "the Company") has mandated Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial ("Danske Bank") and Nordea Bank Abp ("Nordea") as joint bookrunners to arrange fixed income investor meetings starting March 21. The purpose is to investigate the possibility to issue EUR denominated senior unsecured green notes in an expected amount of EUR 40 million with a tenor of 2.75 years (the "New Senior Unsecured Notes") under Cibus' existing medium term note programme. A capital markets transaction may follow subject to market conditions.


Kallelse till årsstämma i Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Aktieägarna i Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget"), org. nr 559135-0599, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 20 april 2022 klockan 09.00 i City Conference Center, Norra Latins lokaler på Drottninggatan 71B, 111 23 Stockholm, Sverige.


Notice to attend the annual general meeting in Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

The shareholders in Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company"), reg. no 559135-0599, are hereby invited to the annual general meeting on Wednesday, 20 April 2022, at 9 a.m., at City Conference Center, at the premises of Norra Latin at Drottninggatan 71B, 111 23 Stockholm, Sweden.


Årsredovisning för 2021

Cibus Nordic Real Estate AB:s (publ) årsredovisning för 2021 har offentliggjorts och finns tillgänglig på Cibus webbplats www.cibusnordic.com.


Annual report 2021

Cibus Nordic Real Estate AB's (publ) annual report for 2021 has been published and is available on Cibus website www.cibusnordic.com.


Bokslutskommuniké 2021 samt förslag om införande av nytt aktieslag och fondemission

Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Oktober - december 2021 (jämfört med oktober - december 2020)

- Hyresintäkter uppgick till 21 585 TEUR (17 616).

- Driftnettot uppgick till 20 375 TEUR (16 662).

- Förvaltningsresultatet uppgick till 12 801 TEUR (9 325).

- Periodens resultat uppgick till 16 444 TEUR (9 139) vilket motsvarar 0,38 EUR (0,24) per aktie. Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår i resultatet och uppgick till 6 280 TEUR (1 344).

Januari - december 2021 (jämfört med januari - december 2020)

- Hyresintäkter uppgick till 81 058 TEUR (65 033).

- Driftnettot uppgick till 76 326 TEUR (61 395).

- Förvaltningsresultatet uppgick till 47 741 TEUR (33 488).

- Periodens resultat uppgick till 51 370 TEUR (34 597) vilket motsvarar 1,25 EUR (0,95) per aktie. Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår i resultatet och uppgick till 10 644 TEUR (6 461).


Year-end report 2021 and proposal for introduction of a new share class and bonus issue

Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

October - December 2021 (compared with October - December 2020)

- Rental income amounted to EUR 21,585 thousand (17,616).

- Net operating income totalled EUR 20,375 thousand (16,662).

- Profit from property management was EUR 12,801 thousand (9,325).

- Earnings after tax amounted to EUR 16,444 thousand (9,139), corresponding to EUR 0.38 (0.24) per share. Unrealised changes in property values totalling EUR 6,280 thousand (1,344) were included in profit.

January - December 2021 (compared with January - December 2020)

- Rental income amounted to EUR 81,058 thousand (65,033).

- Net operating income totalled EUR 76,326 thousand (61,395).

- Profit from property management was EUR 47,741 thousand (33,488).

- Earnings after tax amounted to EUR 51,370 thousand (34,597), corresponding to EUR 1,25 (0.95) per share. Unrealised changes in property values totalling EUR 10,644 thousand (6,461) were included in profit.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted