Chordate Medical öppnar representationskontor i Saudiarabien

Chordate Medical Holding (publ) öppnar via Chordate Medical AB ett representationskontor i Riyadh för att fortsätta växa i Saudiarabien och utöka verksamheten till de andra länderna i GCC (Gulf Cooperation Council). General Manager för kontoret blir Alain Durante som har närmare 20 års erfarenhet av försäljning och marknadsföring inom medicinteknik i Saudiarabien.

- Den pågående implementeringen av försäkringsersättning i Saudiarabien har potential att snabbare leda till motsvarande ersättningskod i övriga länder inom GCC eftersom det finns ett etablerat samarbete mellan dessa. Vi vill så tidigt som möjligt bygga vidare på vår marknadsposition för rinitbehandlingen i Saudiarabien och försöka sprida den till andra länder i närområdet. Saudiarabien står för 55 procent av medtech-marknaden i Gulfregionen enligt externa analyser, så det är naturligt att vi nu etablerar närvaro där, säger Anders Weilandt, vd Chordate Medical.


Chordate Medical to establish representative office in Saudi Arabia

Chordate Medical Holding (publ) is opening a representative office in Riyadh, via Chordate Medical AB, to continue to grow in Saudi Arabia and expand its operations to the other countries in the GCC (Gulf Cooperation Council). The general manager of the office will be Alain Durante, who has almost 20 years of sales and marketing experience in medical technology in Saudi Arabia.

"The ongoing implementation of insurance compensation in Saudi Arabia has the potential to lead more quickly to corresponding compensation codes in other countries within the GCC as there is an established cooperation between them. We want to build on our market position for rhinitis in Saudi Arabia as early as possible and expand it to other countries in the immediate area. Saudi Arabia accounts for 55 percent of the medtech market in the Gulf region according to external analyzes, so it is natural that we now establish a local presence there", says Anders Weilandt, CEO of Chordate Medical.
Chordate Medical presenterar bokslutskommuniké för 2021 på webbkonferens 28 februari

Chordate Medical Holding (publ) offentliggör sin bokslutskommuniké för 2021 fredagen den 25 februari 2022 klockan 08:30 CET. Måndagen den 28 februari klockan 11:00 CET bjuder bolaget in till en webbsänd telekonferens med vd Anders Weilandt. Efter konferensen följer en frågestund. Presentationen hålls på engelska. Det går att följa konferensen via dator eller mobila enheter.


Chordate Medical presents year-end report for 2021 in web conference February 28th

Chordate Medical Holding (publ) ("Chordate", "The Company") publishes its year-end report for 2021 on Friday, February 25, 2022, at 08:30CET. On Monday, February 28 at 11:00CET, The Company invites to a webcast teleconference with CEO Anders Weilandt. The conference is followed by a question-and-answer session. The presentation will be held in English. You can follow the conference via computer or mobile devices.


Chordate Medical Holding AB:s (publ) aktier handlas från och med idag, 15 februari på Nasdaq First North Growth Market Stockholm

Chordate Medical (publ) ("Chordate", "Bolaget") meddelar att Bolagets aktie från och med idag, 15 februari 2022, handlas på Nasdaq First North Growth Market ("First North"). Chordate har erhållit slutligt godkännande från Nasdaq Stockholm AB och Bolagets aktier handlas från och med idag på First North med oförändrat kortnamn CMH och ISIN kod SE0009495559. Aktieägarna i Chordate behöver inte vidta några åtgärder i samband med detta.


Chordate Medical Holding AB's (publ) shares are traded on Nasdaq First North Growth Market Stockholm as of today, February 15th

Chordate Medical announces that the Company's shares are traded on the Nasdaq First North Growth Market ("First North") as of today, February 15th, 2022. Chordate has received final approval from Nasdaq Stockholm AB and the Company's shares are traded on First North as of today with unchanged short name CMH and ISIN code SE0009495559. The shareholders of Chordate do not need to take any action in connection with this.


Chordate Medical påbörjar marknadsintroduktion av migränbehandling i Storbritannien

Chordate Medical (publ) ("Chordate", "bolaget") har ingått avtal med Futures.Health LTD, UK om uppdrag att introducera bolagets produkt för förebyggande migränbehandling på marknaden i Storbritannien. Avtalet är initialt tecknat på ett år och har föregåtts av ett detaljerat utredningsarbete för att bestämma bästa angreppsätt - utfört av Futures.Health.


Chordate Medical begins market introduction of migraine treatment in the UK

Chordate Medical (publ) ("Chordate", "the company") has entered into an agreement with Futures.Health LTD, UK to introduce the company's product for preventive migraine treatment on the UK market. The agreement is initially signed for one year and has been preceded by a detailed market analysis to determine the best approach - carried out by Futures.Health.


Chordate Medical (publ) offentliggör bolagsbeskrivning med anledning av listbyte

Chordate Medical AB (publ) ("Chordate" eller "Bolaget") har idag offentliggjort en bolagsbeskrivning med anledning av Bolagets planerade listbyte ("Listbytet") till Nasdaq First North Growth Market. Bolagsbeskrivningen finns tillgänglig på Chordates hemsida, https://www.chordate.com/investor-relations/bolagsbeskrivning/.


Chordate Medical publishes company description in connection with the change of listing to Nasdaq First North Growth Market

Chordate Medical AB (publ) ("Chordate" or "the Company") has today published a company description due to the Company's planned list change ("List change") to Nasdaq First North Growth Market. The company description is available in Swedish on Chordate's website, https://www.chordate.com/investor-relations/bolagsbeskrivning/.


Chordate uppdaterar om patientstudien: sista patienten påbörjar behandling under Q1-2022

Den sista patienten i studien om migrän som genomförs i Tyskland och Finland beräknas kunna påbörja behandlingen under första kvartalet 2022, det uppger ansvariga för studiens finska del. Detta efter att Finland lättat på pandemirestriktioner och att man nu anser sig i stånd att bedöma slutfasen av rekryteringen. De rekryteringsaktiviteter klinikerna gör får positiva svar och prognosen är att den här tidsramen kan hållas.


Chordate updates on patient study: last patient to start treatment during Q1-2022

The last patient in the study on migraine carried out in Germany and Finland is expected to start treatment during the first quarter of 2022, according to the management of the Finnish part of the study. This after Finland eased pandemic restrictions and the clinics now considers themselves in a position to assess the final phase of recruitment. The clinics' recruitment activities receive positive responses, and the forecast is that this time frame can be met.


Chordate Medical (Publ) har erhållit preliminärt godkännande från Nasdaq avseende listbyte till Nasdaq First North Growth Market

Chordate Medical AB (publ) ("Chordate" eller "Bolaget") har idag erhållit preliminärt godkännande från Nasdaq Stockholm AB ("Nasdaq") avseende upptagande till handel av dess aktier på Nasdaq First North Growth Market. Förutsatt att Chordate formellt ansöker om godkännande, uppfyller sedvanliga villkor och slutligt godkänns av Nasdaq bedöms listbytet kunna genomföras med första handelsdag på Nasdaq 15/2, 2022. NGM SME, där bolagets aktier är listade, godkände 28/1, 2022 Bolagets ansökan om avnotering med preliminär sista handelsdag 14/2, 2022, förutsatt att handeln med Bolagets aktier kan upptas på Nasdaq First North Growth Market nästföljande handelsdag.


Chordate Medical has received preliminary approval from Nasdaq regarding a list change to Nasdaq First North Growth Market

Chordate Medical (publ) ("Chordate" or "the company") has today received preliminary approval from Nasdaq Stockholm AB ("Nasdaq") regarding admission to trading of its shares on the Nasdaq First North Growth Market. Provided that Chordate formally applies for approval, fulfills the prevailing conditions and is finally approved by Nasdaq, it is deemed that the list change can be carried out with first trading day on Nasdaq being on February 15th, 2022. NGM SME, where the company's shares are listed, approved the Company's application for delisting on January 28th, 2022, with a preliminary last trading day on February 14th, 2022, provided that trading in the Company's shares can be admitted on Nasdaq First North Growth Market the following trading day.


Oberoende vetenskaplig artikel publicerad om K.O.S-behandlingen för rinit

En klinisk studie genomförd av en grupp italienska forskare på K.O.S behandling för rinit från Chordate Medical Holding AB:s (publ) ("Chordate") har resulterat i en publicerad artikel i den vetenskapliga tidskriften American Journal of Surgery and Clinical Case Reports. Forskargruppen är helt oberoende i förhållande till Chordate, och studien var initierad och finansierad internt.


Independent scientific article published on the K.O.S treatment for rhinitis

A clinical study conducted by a group of Italian researchers on K.O.S treatment for rhinitis from Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate") has resulted in a published article in the scientific journal American Journal of Surgery and Clinical Case Reports. The research group is completely independent in relation to Chordate, and the study was initiated and funded internally.


Chordate Medical har erhållit beslut om avnotering av dess aktier från NGM Nordic SME villkorat av att listbytet till Nasdaq First North Growth Market slutligt godkänns

Styrelsen i Chordate Medical AB (publ) ("Chordate" eller "Bolaget") har erhållit beslut om avnotering av dess aktier från NGM Nordic SME villkorat av att Chordate erhåller slutligt godkännande från Nasdaq First North Growth Market. Nordic Growth Market NGM AB ("NGM") har idag beslutat att sista dag för handel med Bolagets aktie på Nordic SME ska vara den 14/2 2022, förutsatt att handeln med Bolagets aktier kan upptas på Nasdaq First North Growth Market nästföljande handelsdag.


Chordate Medical receives decision to delist its shares from NGM Nordic SME conditional on approval from Nasdaq First North Growth Market

The Board of Directors of Chordate Medical (publ) ("Chordate" or "the company") has received a decision to delist its shares from NGM Nordic SME conditional on Chordate receiving final approval from Nasdaq First North Growth Market. Nordic Growth Market NGM AB ("NGM") has today decided that the last day for trading in the Chordate's shares on Nordic SME shall be 14/2, 2022, provided that trading in the Company's shares can be admitted on Nasdaq First North Growth Market the following trading day.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted