Kallelse till extra bolagsstämma i Cell Impact

Aktieägarna i Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B), org.nr 556576-6655, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 9 augusti 2021.

Med anledning av att styrelses förslag till emissionsbemyndigande avslogs av årsstämman har styrelsen i samråd med större aktieägare tagit fram ett reviderat förslag till emissionsbemyndigande och kallar därför till extra bolagsstämma måndagen den 9 augusti 2021. Det reviderade förslaget till emissionsbemyndigande är något snävare än det ursprungliga förslaget men ger ändå styrelsen tillräcklig flexibilitet att besluta om eventuella kapitalanskaffningar för att säkerställa finansieringen av bolagets affärsplan.

På grund av Covid-19-pandemin har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro och att aktieägarna ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av bestämmelserna i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Bolaget välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid stämman genom förhandsröstning (poströstning) i den ordning som beskrivs nedan. Information om de vid stämman fattade besluten offentliggörs måndagen den 9 augusti 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska:

  • dels vara införd i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB avseende förhållandena fredagen den 30 juli 2021,
  • dels anmäla deltagandet till bolaget senast fredagen den 6 augusti 2021 genom att ha avgett sin röst enligt instruktionerna under rubriken "Poströstning" nedan.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn (s.k. rösträttsregistrering) för att äga rätt att delta i stämman. Aktieägaren måste därför kontakta sin förvaltare i god tid enligt förvaltarens rutiner och begära sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast tisdagen den 3 augusti 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Företrädesvis ska ett digitalt formulär användas som kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats www.cellimpact.com senast från och med måndagen den 19 juli 2021, varvid poströstningen sker digitalt med BankID eller annan identifieringsmetod. För aktieägare som inte önskar poströsta digitalt kommer även ett fysiskt formulär för poströstning finnas tillgängligt på bolagets adress Källmossvägen 7A, Karlskoga och för utskrift på bolagets webbplats www.cellimpact.com senast från och med måndagen den 19 juli 2021. Detta formulär skickas ifyllt och undertecknat per post till bolaget på adress Cell Impact AB (publ), att. Stefan Axellie, Källmossvägen 7A, 691 52 Karlskoga.

Det krävs inte någon separat anmälan, utan ett inskickat poströstingsformulär ses som anmälan. Komplett poströstningsformulär (digitalt eller fysiskt) ska vara bolaget tillhanda senast fredagen den 6 augusti 2021.

Aktieägarna kan i poströstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen ska anstå till en så kallad fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren poströstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om bolagsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

Ombud

Aktieägare som poströstar genom ombud ska utfärda daterad och undertecknad fullmakt som bifogas det digitala poströstningsformuläret tillsammans med registreringsbevis eller annan behörighetshandling för ägare som är juridiska personer. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.cellimpact.com.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägare i bolaget har vid den extra bolagsstämman, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, rätt till upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen (dvs. den frågerätt som följer av 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen). Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget på adress Cell Impact AB (publ), att. Stefan Axellie, Källmossvägen 7A, 691 52 Karlskoga eller via e-post till [email protected] och ska ha kommit bolaget till handa senast tio dagar före den extra bolagsstämman, dvs. senast fredagen den 30 juli 2021.

Upplysningarna kommer finnas tillgängliga på bolagets webbplats www.cellimpact.com senast onsdagen den 4 augusti 2021. Upplysningarna kommer också finnas tillgängliga på bolagets kontor på Källmossvägen 7A i Karlskoga från och med samma dag. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och som uppgivit sin adress.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för kallelsen uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till följande. Det totala antalet A-aktier i bolaget är 217 800 med ett röstvärde av 1, motsvarande 217 800 röster, och det totala antalet B-aktier i bolaget är 58 624 534 med ett röstvärde av 1/10, motsvarande 5 862 453,4 röster. Således finns det totalt 58 842 334 aktier och totalt 6 080 253,4 röster.

Förslag till dagordning

  1. Öppnande av den extra bolagsstämman
  2. Val av ordförande vid den extra bolagsstämman
  3. Val av en eller två justeringsmän
  4. Upprättande och godkännande av röstlängd
  5. Godkännande av dagordning
  6. Prövning av om den extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
  7. Beslut om emissionsbemyndigande
  8. Avslutande av den extra bolagsstämman

Punkt 2, val av ordförande vid den extra bolagsstämman

Styrelsen föreslår att advokat Anna-Maria Heidmark Green vid Advokatfirman Wåhlin AB väljs till ordförande vid den extra bolagsstämman, eller vid förhinder för henne, den som valberedningen anvisar.

Punkt 3, val av en eller två justeringsmän

Styrelsen föreslår att Mattias Klintemar utses till att jämte ordföranden justera protokollet, eller vid förhinder för honom, den som valberedningen anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 4, upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster samt som godkänts av stämmans ordförande och kontrollerats av justeringspersonen.

Punkt 7, beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen, att intill nästa årsstämma och inom ramen för bolagsordningens gränser och vid ett eller flera tillfällen samt med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, dock att sådana emissioner får medföra en ökning av bolagets aktiekapital med högst 20 procent, beräknat utifrån aktiekapitalets storlek första gången bemyndigandet tas i anspråk. Emissioner ska kunna ske mot kontant betalning, genom apport och/eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor. Emissioner ska genomföras i syfte att öka produktionskapaciteten och bygga organisationen för att möjliggöra framtida tillväxt. Om styrelsen beslutar om en emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen genomföras på marknadsmässiga villkor.

Vidare föreslår styrelsen att styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre ändringar av stämmans beslut som kan bli erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller av annat administrativt skäl.

Särskilda majoritetskrav

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 7 krävs att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid den extra bolagsstämman företrädda aktierna.

Behandling av personuppgifter

Cell Impact AB (publ), org.nr 556576-6655, med säte i Karlskoga, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs av bolaget eller dess tjänsteleverantörer i samband med den extra bolagsstämman. För information om hur personuppgifter behandlas, se

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

För mer information, vänligen kontakta:

Pär Teike, vd, +46 73-024 06 84 eller [email protected].

Om Cell Impact

Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning, Cell Impact Forming™, som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Cell Impact är noterat på Nasdaq First North Growth Market och FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser (CA). Kontaktinformation: 08-528 00 399 eller [email protected]

Cell Impact delårsrapport för tredje kvartalet: Fortsatt stark tillväxt

Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B) lämnar följande finansiella sammanfattning för tredje kvartalet.


Cell Impact reports third quarter results: Continued strong growth

Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B) reports the following financial summary for the third quarter.
Cell Impact förstärker ledningen med ny HR-chef

Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B) meddelar att Karina Sick Larsson har utsetts till Chief Human Resources Officer (CHRO) med tillträdesdag 16 september 2021. Karina kommer ansvara för bolagets HR-funktion med fokus kompetensutveckling.


Cell Impact strengthens management with new CHRO

Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B) is pleased to announce that Karina Sick Larsson has been appointed as Chief Human Resources Officer (CHRO) and will start her position on September 16, 2021. Karina will be responsible for the company's human resources function with a focus on organizational development.


Cell Impact delårsrapport för andra kvartalet 2021: Stark tillväxt

Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B) lämnar följande finansiella sammanfattning för första kvartalet.


Cell Impact reports second quarter results for 2021: Strong growth

Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B) reports the following financial summary for the first quarter.


Kommuniké från extra bolagstämma i Cell Impact AB

Extra bolagstämma i Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B) hölls den 9 augusti 2021.


Extraordinary general meeting of Cell Impact AB

An extraordinary general meeting of Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B) was held on August 9, 2021.


Kallelse till extra bolagsstämma i Cell Impact

Aktieägarna i Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B), org.nr 556576-6655, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 9 augusti 2021.


Notice of extraordinary general meeting of Cell Impact

The shareholders of Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B), reg. no. 556576-6655, are hereby invited to participate in an extraordinary general meeting on Monday 9 August 2021.


Cell Impact Japan Inc får order på 5,3 miljoner SEK

Ordern omfattar utveckling av verktyg och prototyptillverkning av flödesplattor. Leverans beräknas till tredje kvartalet 2021. Ordern är en fortsättning på tidigare initierade aktiviteter inom ramen för partnerskapet med NKC Japan.


Cell Impact Japan Inc. receives order worth SEK 5.3 million

The order is for development of flow plate tooling and flow plate prototype production and will be delivered duringthe third quarter of 2021. This order is a continuation of earlier established activities in Japan as part of the cooperation with NKC Japan.


Cell Impact förstärker ledningen med ny COO

Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B) meddelar att Daniel Vallin har utsetts till ny operativ chef (COO)med tillträdesdag 16 augusti 2021. Han efterträder Tord Lätt som tar över rollen som projektchef (CPO) med ansvar för bolagets program för automationsutveckling.


Cell Impact strengthens management with new COO

Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B) is pleased to announce that Daniel Vallin has been appointed new Chief Operating Officer (COO) and will start his new position on August 16, 2021. He will succeed Tord Lätt, who will take over the role of Chief Project Manager (CPO) with responsibility for Cell Impact's automation development program.


Cell Impact delårsrapport för första kvartalet 2021

Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B) lämnar följande finansiella sammanfattning för första kvartalet.


Cell Impact reports first quarter results for 2021

Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B) reports the following financial summary for the first quarter.


Kommuniké från årsstämma 2021 i Cell Impact

Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B) höll under torsdagen den 22 april 2021 årsstämma för verksamhetsåret 2020.


Annual general meeting 2021 of Cell Impact

Cell Impact AB's (Nasdaq First North GM: CI B) annual general meeting for the financial year 2020 was held on 22 April, 2021.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted