Cell Impact förstärker ledningen med ny COO

Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B) meddelar att Daniel Vallin har utsetts till ny operativ chef (COO)med tillträdesdag 16 augusti 2021. Han efterträder Tord Lätt som tar över rollen som projektchef (CPO) med ansvar för bolagets program för automationsutveckling.

Daniel har en över 15 år lång karriär på Scania CV AB bakom sig, både i ledande positioner och som projektledare. Under dessa år har Daniel byggt upp en gedigen erfarenhet av industriell produktion, grundad i Scania Production System, samt en genuin kunskap kring ledarskap inom tillverkning. Daniels senaste roll var som produktionschef för uppbyggnaden av Scanias nya fabrik för batterimontage till elektriska fordon.

- Att nu få vara med och bygga upp Cell Impacts unika erbjudande inom miljövänlig vätgasteknik skall bli mycket intressant, säger Daniel Vallin. Jag hoppas att min kunskap och erfarenhet inom produktion kan bidra till att Cell Impact blir en betydande aktör i omställningen från fossila bränslen och att vi därmed kan skapa en säkrare framtid för kommande generationer.

- Det känns oerhört tillfredställande att vi har kunnat rekrytera en så erfaren person som Daniel som chef för hela vår operativa verksamhet, tillägger Pär Teike, vd på Cell Impact. Med tanke på den uppskalning som sker av bolagets produktion just nu och den stora tillväxt vi ser framöver kommer Daniels kompetens inom produktion och processutveckling att ytterligare förstärka vår position som global leverantör av flödesplattor.

För mer information, vänligen kontakta:

Pär Teike, vd, +46 73-024 06 84 eller [email protected].

Om Cell Impact

Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning, Cell Impact Forming™, som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Cell Impact är noterat på Nasdaq First North Growth Market och FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser (CA). Kontaktinformation: 08-528 00 399 eller [email protected]

Styrelsen i Cell Impact har beslutat om en fullt garanterad företrädesemission om upp till cirka 349 miljoner kronor

Styrelsen i Cell Impact AB (Nasdaq First North Growth Market: CI B) ("Cell Impact" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigandet lämnat av extra bolagstämma den 16 november 2021, beslutat om en fullt garanterad företrädesemission om högst 16 812 094 B-aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Teckningskursen i Företrädesemissionen är 20,75 kronor per B-aktie. Om Företrädesemissionen fulltecknas kommer Bolaget tillföras cirka 349 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader relaterade till Företrädesemissionen.


The Board of Directors in Cell Impact has resolved on a fully guaranteed rights issue of up to approximately SEK 349 million

The Board of Directors in Cell Impact AB (Nasdaq First North Growth Market: CI B) ("Cell Impact" or the "Company") has today, pursuant to the authorization granted by the extra general meeting on November 16, 2021, resolved on a fully guaranteed rights issue of up to 16,812,094 series B shares with preferential right for the Company's existing shareholders (the "Rights Issue"). The subscription price in the Rights Issue is SEK 20.75 per series B share. If the Rights Issue is fully subscribed, the Company will receive approximately SEK 349 million before deduction of transaction costs related to the Rights Issue.


Uppdaterad indikativ tidplan för Cell Impacts fullt garanterade företrädesemission

Cell Impact AB (Nasdaq First North Growth Market: CI B) ("Cell Impact" eller "Bolaget") meddelar idag en uppdaterad indikativ tidplan för den fullt garanterade Företrädesemissionen. Den uppdaterade indikativa tidplanen avviker från den tidigare kommunicerade indikativa tidplanen då planerat prospektgodkännande har senarelagts på grund av hög arbetsbelastning hos Finansinspektionens prospektenhet.


Updated indicative timetable for Cell Impact's fully guaranteed rights issue

Cell Impact AB (Nasdaq First North Growth Market: CI B) ("Cell Impact" or the "Company") today announces an updated indicative timetable for the fully guaranteed Rights Issue. The updated indicative timetable deviates from the previously communicated indicative timetable due to a postponed prospectus approval as a result of high workload for the Swedish Financial Supervisory Authority's prospectus unit.


Kommuniké från extra bolagsstämma i Cell Impact

Extra bolagstämma i Cell Impact AB (publ) hölls den 16 november 2021 varvid aktieägarna bland annat fattade beslut om emissionsbemyndigande.


Extraordinary general meeting of Cell Impact

An extraordinary general meeting of Cell Impact AB (publ) was held on 16 November 2021 whereby the shareholders, inter alia, authorized the board of directors to resolve upon issue of shares, warrants and/or convertibles.


Kallelse till extra bolagsstämma i Cell Impact

Aktieägarna i Cell Impact AB (publ), org.nr 556576-6655, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 16 november 2021.


Notice of extraordinary general meeting of Cell Impact

The shareholders of Cell Impact AB (publ), reg. no. 556576-6655, are hereby invited to participate in an extraordinary general meeting on Tuesday 16 November 2021.


Styrelsen i Cell Impact avser att besluta om en fullt garanterad företrädesemission om upp till cirka 350 miljoner kronor

Styrelsen i Cell Impact AB (Nasdaq First North Growth Market: CI B) ("Cell Impact" eller "Bolaget") meddelar idag sin avsikt att besluta om en fullt garanterad företrädesemission av B-aktier om upp till cirka 350 miljoner kronor ("Företrädesemissionen"). En extra bolagsstämma föreslås besluta om ett emissionsbemyndigande, med stöd av vilket Bolagets styrelse avser att besluta om Företrädesemissionen. Bolagets extra bolagsstämma planeras att hållas den 16 november 2021 och kallelsen kommer att publiceras genom ett separat pressmeddelande. Syftet med Företrädesemissionen är att säkerställa fortsatt finansiering av Cell Impacts affärsplan med tillhörande ökning av Bolagets produktionskapacitet. Tillsammans med befintlig kassa förväntas nettolikviden från Företrädesemissionen vara tillräcklig för att finansiera Bolagets affärsplan till mitten av 2023 förutsatt att Företrädesemissionen inbringar en bruttolikvid om cirka 350 miljoner kronor.


The Board of Directors in Cell Impact intends to resolve on a fully guaranteed rights issue of up to approximately SEK 350 million

The Board of Directors in Cell Impact AB (Nasdaq First North Growth Market: CI B) ("Cell Impact" or the "Company") today announces its intention to resolve on a fully guaranteed rights issue of series B shares of up to approximately SEK 350 million (the "Rights Issue"). An Extra General Meeting is proposed to authorize the Board of Directors to resolve on the Rights Issue. The Extra General Meeting intends to be held on November 16, 2021 and the notice will be announced through a separate press release. The purpose of the Rights Issue is to ensure continued financing of Cell Impact's business plan, which includes increasing the Company's production capacity. Together with existing cash, the net proceeds from the Rights Issue is expected to be sufficient to finance the Company's business plan to mid-2023 provided that the Rights Issue generates gross proceeds of approximately SEK 350 million.


Cell Impact delårsrapport för tredje kvartalet: Fortsatt stark tillväxt

Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B) lämnar följande finansiella sammanfattning för tredje kvartalet.


Cell Impact reports third quarter results: Continued strong growth

Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B) reports the following financial summary for the third quarter.
Cell Impact förstärker ledningen med ny HR-chef

Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B) meddelar att Karina Sick Larsson har utsetts till Chief Human Resources Officer (CHRO) med tillträdesdag 16 september 2021. Karina kommer ansvara för bolagets HR-funktion med fokus kompetensutveckling.


Cell Impact strengthens management with new CHRO

Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B) is pleased to announce that Karina Sick Larsson has been appointed as Chief Human Resources Officer (CHRO) and will start her position on September 16, 2021. Karina will be responsible for the company's human resources function with a focus on organizational development.


Cell Impact delårsrapport för andra kvartalet 2021: Stark tillväxt

Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B) lämnar följande finansiella sammanfattning för första kvartalet.


Cell Impact reports second quarter results for 2021: Strong growth

Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B) reports the following financial summary for the first quarter.


Kommuniké från extra bolagstämma i Cell Impact AB

Extra bolagstämma i Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B) hölls den 9 augusti 2021.


Extraordinary general meeting of Cell Impact AB

An extraordinary general meeting of Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B) was held on August 9, 2021.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted