Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Delårsrapport Q3 2020

VD har ordet

Brandbees vision är att vara den bästa byrån inom Digital Growth Marketing. Det uppnår vi genom att utnyttja våra digitala kompetenser och Brandbees egenutvecklade produkter till sin spets samt skapar innehåll som engagerar, konverterar och skapar tillväxt för våra kunder.

Omsättningen fortsätter att öka och vi växer med 100 % jämfört med föregående år om än från låga nivåer. Jag har en stark tilltro till vår tillväxt. Under våren såg vi en minskad tillströmning av nya kunder den trenden har nu vänt och försäljningen till nya kunder sker nu på nytt. Vi fortsätter fokusera på att sälja våra SaaS tjänster i form av Brandbees  leadsgenerering och Videobees  videomallar. Brandbee ska skapa nya affärer åt våra kunder genom leadsgenererande kampanjer, med eller utan video på Facebook eller Google. Kort och gott Growth Marketing när det är som bäst. 

Jag har även arbetat aktivt tillsammans med styrelsen med att leta efter intressanta företag över hela Sverige som skulle kunna vara aktuella för ett förvärv. Syftet med ett eventuellt förvärv är att stärka Brandbees erbjudande och ta större marknadsandelar i linje med vår vision. Styrelsen har idag kallat till en extra bolagsstämma för att godkänna en riktad emission. Likviden ska användas till förvärv samt vidareutveckling av våra produkter och rekrytering av fler medarbetare.   

Vi har fortsatt utveckla bolagets plattformar inom video och leadsgenerering. Arbetet med att färdigställa Brandbees  produkt Videobee fortskrider. På grund av Covid-19 pandemin har lanseringen skjutits fram till första kvartalet 2021. Målet är att Videobees plattform ska vara enkel  för små- och medelstora företag att använda.

Vi ser fram emot en fortsatt god tillväxt under Q4! 

Magnus Clarenbring
VD

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT KVARTAL 3 2020
Nettoomsättningen uppgick till 1,3 MSEK (0,5)
Totala intäkter uppgick till 1,4  MSEK (0,5)
Rörelseresultatet uppgick till -1,5 MSEK (-2,7)
Periodens resultat uppgick till -1,6 MSEK (-3,2)
Resultat per aktie uppgick till 0,00 SEK (-0,05)

MODERBOLAGETS FINANSIELLA ÖVERSIKT KVARTAL 3 2020
Nettoomsättningen uppgick till 0,9 MSEK (0,3)
Totala intäkter uppgick till 0,9 MSEK (0,3)
Rörelseresultatet uppgick till -0,3 MSEK (-0,9)
Periodens resultat uppgick till -0,4 MSEK (-1,3)
Resultat per aktie uppgick till 0,00 SEK (-0,02)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN (2020.01.01 - 2020.09.30)

  • Den 17 januari 2020 genomför Bolaget en riktad emission, tilldelning av aktier 144 666 667 stycken, aktiekapital 7 233 333,30 SEK, överkursfond 3 616 686,65 SEK och kostnader 4 910 000 SEK

  • Bolaget inleder testprojekt med Brands For Fans för digital marknadsföring
  • Gjensidige Försäkring inleder samarbete med Bolaget gällande digital marknadsföring
  • Bolagets VD Magnus Clarenbring förvärvar aktier i Bolaget
  • Bolaget förvärvar Student Competitions International AB 
  • På den extra bolagsstämman den 14 april 2020 tas beslut om en ändring i bolagsordning enligt följande: - en höjning av gränserna för aktiekapitalet (4 §) från lägst 4 000 000 kronor och högst 16 000 000 kronor till lägst 7 000 000 kronor och högst 28 000 000 kronor, - en motsvarande höjning av gränserna för antalet aktier (§ 5) från lägst 80 000 000 aktier och högst 320 000 000 aktier till lägst 140 000 000 aktier och högst 560 000 000 aktier Stämman godkände även styrelsens förslag om en riktad emission om 14 950 000 miljoner kronor till en teckningskurs på 0,09 kr samt bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler
  • Effekterna av covid-19 pandemin har inneburit att företag bromsar sin marknadsföring vilket varit direkt kännbart för Bolaget. Hur stora de långsiktiga effekterna blir är ännu för tidigt att uttala sig om
  • Papilly väljer Brandbee som leverantör för digital marknadsföring

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG 

  • Det har inte skett några väsentliga händelser i Bolaget efter rapportperiodens utgång
  • Styrelsen kallar till en extra bolagsstämma den 1 december för att ändra bolagsordningen enligt följande; - en höjning av gränserna för aktiekapitalet (4 §) från lägst 7 000 000 kronor och högst 28 000 000 kronor till lägst 24 000 000 kronor och högst 96 000 000 kronor, - en motsvarande höjning av gränserna för antalet aktier (§ 5) från lägst 140 000 000 aktier och högst 560 000 000 aktier till lägst 480 000 000 aktier och högst 1 920 000 000 aktier. Styrelsen föreslår även en riktad emission på 18 700 000 kr till en teckningskurs om 0,08 kr. 

Denna information är sådan som BrandBee Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-10-29 09:45 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Clarenbring, VD
Telefon: +46 70 640 02 53
[email protected] 

Om Brandbee Holding AB
Brandbee Holding AB är ett bolag verksamt inom digital marknadsföring som möjliggör för företag att skapa professionell video, annonsera och hantera inkommande leads på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt. Brandbee vill vara det självklara valet för företag som vill stärka sin kommunikation samt öka sin försäljning och varumärkeskännedom.
Mer information om bolaget finns på www.brandbee.com.  

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted