Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Kallelse till extra bolagstämma i Brandbee Holding AB

Aktieägarna i BrandBee Holding AB, org.nr 559046-7717 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 30 november 2022, kl. 10.00 på Karlavägen 58, 5tr i Stockholm.

Rätt att delta vid bolagstämman
Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 22 november 2022, dels anmäla sig till
bolagsstämman senast den 24 november 2022, per post till BrandBee Holding AB, Karlavägen
58, 5tr, 114 49 Stockholm, eller per e-post till [email protected]. Vid anmälan ska uppges namn,
person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer.

Ombud
Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före bolagsstämman till
Bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Fullmakten
och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år per dagen för bolagsstämman, dock att
fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Bolaget
tillhandahåller fullmaktsformulär på Bolagets webbplats, brandbee.com/investor, vilket kommer
tillsändas de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta på stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade
genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i
eget namn så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
per avstämningsdagen den 3 januari 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k.
rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg
som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen
efter den 22 november 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om minskning av aktiekapitalet för täckande av förlust
8. Beslut om ändring av bolagsordningen
9. Beslut om minskning av aktiekapitalet för överföring till fritt eget kapital
10. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT
Punkt 7- Beslut om minskning av aktiekapitalet för täckande av förlust
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att minska aktiekapitalet med 19 229 303,15
kronor för täckande av förlust. Minskning ska ske utan indragning av aktier.
Punkt 8 - Beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår, i syfte att möjliggöra föreslagen minskning av aktiekapitalet, att
bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningens gränser för antal aktier och aktiekapital.

Nuvarande lydelse:
"§ 4 Aktiekapital
Bolagets aktiekapital ska vara lägst 42 000 000 kronor och högst 168 000 000 kronor.
§ 5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 1 200 000 000 aktier och högst 4 800 000 000 aktier."

Föreslagen lydelse:
"§ 4 Aktiekapital
Bolagets aktiekapital ska vara lägst 4 500 000 kronor och högst 18 000 000 kronor.
§ 5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 180 000 000 aktier och högst 720 000 000 aktier."

Punkt 9 - Beslut om minskning av aktiekapitalet för överföring till fritt eget kapital
Styrelsen föreslår, i syfte att erhålla en bättre fördelning mellan bundet och fritt eget kapital och
för att sänka aktiens kvotvärde för att underlätta kapitalanskaffning, att bolagsstämman beslutar
att minska aktiekapitalet med 42 302 191,55 kronor för överföring till fritt eget kapital och utan
indragning av aktier. Beslutet om minskning av aktiekapitalet förutsätter tillstånd av
Bolagsverkets och ändring av bolagsordningen. Efter minskning av aktiekapitalet är aktiens
kvotvärde 2,5 öre.

Övriga upplysningar och handlingar
För giltigt beslut enligt punkt 7-9 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.
Fullständiga beslutsförslag kommer att hållas tillgängliga för aktieägare på Bolagets hemsida
(brandbee.com/investor) från och med två veckor före bolagsstämman samt kommer även att
finnas tillhanda hos Bolaget. Handlingarna kommer att sändas till de aktieägare som begär det
och uppger sin postadress.
Aktieägare har rätt att begära att styrelsen och den verkställande direktören ska lämna
upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter
I samband med anmälan till bolagsstämman kommer Bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken,
anmälan om deltagande på extra bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden
kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för extra bolagsstämman och, i
förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för extra
bolagsstämman.
 

För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter i samband med
bolagsstämman, vänligen se allmän integritetspolicy för bolagsstämmor
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i oktober 2022
BRANDBEE HOLDING AB
StyrelsenKallelse till extra bolagstämma i Brandbee Holding AB

Aktieägarna i BrandBee Holding AB, org.nr 559046-7717 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 30 november 2022, kl. 10.00 på Karlavägen 58, 5tr i Stockholm.


Kvartalsrapport 3 2022


Brandbee och Lydmar Hotel inleder samarbete kring digital strategi

Brandbee och Lydmar Hotel inleder ett samarbete kring digital strategi och marknadsföring. Lydmar är ett av Stockholms mest väletablerade varumärken inom besöksnäringen. Det är en unik mötesplats som aldrig upphör att vara aktuell eller locka ny publik. Brandbees expertis inom digital strategi och marknadsföring svarar väl mot Lydmars strävan att hålla en hög relevans även digitalt.


Kommuniké från extra bolagsstämma i Brandbee Holding AB september 2022

Brandbee Holding AB har idag, den 29 september 2022,  haft en extra bolagsstämma i Bolagets lokaler på Karlavägen 58. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att komplettera styrelsen med två nya ledamöter. Styrelsen består efter bolagsstämman av Johan Eriksson (ordförande), Stephan Knowles, Lennart Gillberg (nyval) och Tommy Carlstedt (nyval).


Brandbee får fortsatt förtroende från Spin The Bottle

Under sommaren genomförde Brandbee och reklambyrån Spin The Bottle ett projekt för lokalt riktad digital reklam, så kallad hyperlokal dynamisk programmatisk annonsering. Syftet var att med lokalt relevant reklam öka försäljningen av ett vin i ett urval av Systembolagets butiker. När kampanj- och försäljningsstatistik nu utvärderats har projektet bedömts så framgångsrikt att kampanjen förlängs.


Brandbee inleder samarbete med HYVE Innovation

Brandbee inleder genom sitt produktområde Student Competitions ett samarbete med tyska HYVE Innovation GmbH. I samarbetets första fas blir Student Competitions marknadsföringsmotorn för "Agents of Change", en tävling riktad mot studenter globalt.


Kallelse till extra bolagsstämma i Brandbee Holding AB

Aktieägarna i BrandBee Holding AB, org.nr 559046-7717 ("Bolaget"), kallas härmed till extra
bolagsstämma den 29 september 2022, kl. 10.00 på Karlavägen 58, 5tr i Stockholm.


Halvårsrapport 2022


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted