Kommuniké från årsstämma i Bluelake Mineral

Aktieägarna i Bluelake Mineral AB (publ) ("Bolaget" eller "Bluelake") har den 26 maj 2021 hållit årsstämma i Stockholm, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Fastställande av årsredovisning
Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkning enligt framlagd årsredovisning. Vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 44 714 994 kronor. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Styrelse- och revisorsval och arvoden
Vid valet av ordinarie styrelseledamöter omvaldes My Simonsson, Patric Perenius, Peter Hjorth, Jonas Dahllöf och Neil Said. Neil Said omvaldes till styrelsens ordförande. Arvode till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma utgår med 120 000 kronor till vardera ordinarie styrelseledamot och styrelsens ordförande ska erhålla 140 000 kronor i styrelsearvode. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till Bolagets revisor varvid Henrik Boman utsågs till huvudansvarig revisor. Revisorn ska ersättas mot godkänd räkning.

Incitamentsprogram för ledande befattningshavare & styrelseledamöter
Stämman beslutade om antagande av ett långsiktigt incitamentsprogam till vissa ledande befattningshavare genom en riktad emission av högst 1 910 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 191 000 kronor. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma vissa nyckelpersoner i Bolaget i enlighet med följande principer avseende tilldelningskategorier: (i) verkställande direktör: högst 1 350 000 teckningsoptioner och (ii) övriga ledande befattningshavare (CFO och chefsgeolog): högst 280 000 teckningsoptioner var. Vidare beslutade stämman om antagande av ett långsiktigt incitamentsprogam till styrelseledamöter genom en riktad emission av högst 1 190 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 119 000 kronor. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma vissa befintliga samt föreslagna styrelseledamöter i Bolaget, totalt 4 styrelseledamöter, varav styrelseordföranden ska äga rätt att teckna högst 350 000 teckningsoptioner och övriga styrelseledamöter ska äga rätt att teckna högst 280 000 teckningsoptioner var.

Teckningsoptionerna ska tecknas på marknadsmässiga villkor och teckningskursen ska motsvara ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell i enlighet med en av styrelsen begärd värdering utförd av PwC. En (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 125 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie enligt NGM Nordic SMEs officiella kurslista över tio (10) handelsdagar närmast efter avstämningsdagen för utdelningen av Bolagets samtliga aktier i Mezhlisa Holding AB (publ) beslutad av extra bolagsstämma 2021-04-30, dock inte lägre än aktiens kvotvärde (0,10 kronor/aktie).

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan ske under följande teckningsperioder: a) tvåveckorsperioden som inleds omedelbart efter dagen för offentliggörandet av Bolagets kvartalsrapport för första kvartalet 2024 samt b) tvåveckorsperioden som inleds omedelbart efter dagen för offentliggörandet av Bolagets kvartalsrapport för andra kvartalet 2024.

Bemyndiganden
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bolagets aktiekapital och antalet aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom nuvarande bolagsordningens gränser. Stämman beslutade vidare att lämna styrelsen bemyndigande att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av högst 8 300 000 aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Övrigt
För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida. Samtliga beslut fattades enhälligt. Årsredovisning för år 2020 kan rekvireras från Bolaget. Den finns även tillgänglig på www.bluelakemineral.com. Rapport för första kvartalet 2021 har lämnats den 21 maj 2021. Rapport för andra kvartalet 2021 lämnas den 20 augusti 2021.

Ytterligare information

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Hjorth, verkställande direktör, Bluelake Mineral AB (publ), tel. +46-725 38 25 25
Email: [email protected]

Ytterligare information om Bolaget

Bluelake Mineral AB (publ) är ett oberoende bolag verksamt inom gruvutveckling avseende koppar och zink samt prospektering av primärt olja, gas, nickel och guld.

Bolaget äger ca 99% i dotterbolaget Vilhelmina Mineral AB (publ) som är ett gruvutvecklingsbolag med fokus på utveckling av koppar- och zinkfyndigheter i Norden. I Sverige innehar Bolaget Stekenjokk där det mellan 1976 och 1988 bröts sammanlagt ca 7 miljoner ton malm. Enligt tidigare beräkning finns kvarvarande indikerad mineraltillgång om ca 7,4 miljoner ton med halter om 1,17 % Cu, 3,01 % Zn och 47 g/ton Ag (vid cut-off halt 0,9 % Cu). I Norge är Bolaget delägare i Jomafältet där det mellan 1972 och 1998 bröts ca 11,5 miljoner ton malm med en genomsnittlig halt av 1,5 % Cu och 1,5 % Zn. Jomafältet (exklusive Gjersvik) uppskattas innehålla ytterligare indikerad mineraltillgång om ca 5,7 miljoner ton med halter 1,55 % Cu och 0,82 % Zn (vid cut-off halt 0,8 % Cu).

Vidare äger Bolaget nickelprojekten Rönnbäcken (som är Europas största kända outvecklade nickeltillgång) och Orrbäcken i Sverige. Rönnbäckenprojektet omfattar enligt konsultbolaget SRK en mineraltillgång om 668 miljoner ton med halten 0,176% nickel ("measured and indicated"). Den preliminära ekonomiska studie som SRK färdigställt förutser en produktion om 26 000 ton höggradigt nickelkoncentrat per år under 20 år, vilket skulle vara en betydande andel av Sveriges totala årliga användning av nickel och ha ett strategiskt värde. Orrbäcken är en prospekteringslicens som bedöms ha potential som nickelfyndighet.

Bolaget äger även guldprojektet Haveri som ligger i dotterbolaget Palmex Mining Oy, som 2014 genomförde via konsultbolaget SRK Consulting en s k Preliminary Economic Assessment (PEA). I denna rapport anges en beräkning om 1,56 miljoner oz. historisk antagen mineraltillgång i form av guldekvivalenter med halten 0,93 g/t guld.) Kattisavan bedöms främst ha potential som guldtillgång och ligger inom den s k guldlinjen, i närheten av projekt som Svartliden och Fäboliden samt Barsele.

Bluelake Mineral genomför riktad nyemission

Styrelsen i Bluelake Mineral AB (publ) ("Bluelake Mineral" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman 26 maj 2021, beslutat om en till en grupp privata investerare ("Investerarna") riktad nyemission av högst 3 305 784 aktier till en teckningskurs om 1,21 kronor per aktie, det vill säga till ett sammanlagt värde om 4 MSEK ("Nyemissionen").


Bluelake Mineral conducts a directed share issue

The Board of Directors of Bluelake Mineral AB (publ) ("Bluelake Mineral" or "the Company") has today, with the support of an authorization from the Annual General Meeting held May 26, 2021, decided on a new share issue directed towards a group of private investors (the "Investors") of a maximum of 3,305,784 shares at a subscription price of SEK 1.21 per share at a total value of MSEK 4 (the "Share Issue").


Bluelake Mineral genomför biotopkartering och våtmarksinventering i samband med komplettering av Natura 2000-utredning

Som tidigare meddelats har Bluelake Mineral AB (publ) ("Bluelake Mineral" eller "Bolaget") via sitt svenska dotterbolag Vilhelmina Mineral AB ("Vilhelmina Mineral") ansökt om bearbetningskoncession inom undersökningstillstånden Levi K nr 1 och Stekenjokk K nr 1 i Vilhelmina kommun. Länsstyrelsen i Jämtland har i sitt yttrande till Bergsstaten tidigare tillstyrkt att bearbetningskoncession för Stekenjokk K nr 1 ska beviljas. Länsstyrelsen i Västerbotten har under pågående prövning av koncessionsansökan dock som tidigare meddelats angett att en prövning enligt Natura 2000 behövs för bägge de ansökta bearbetningskoncessionerna innan en slutlig bedömning kan ske. Vilhelmina Mineral lämnade därför den 3 maj 2021 in en separat ansökan om Natura 2000-tillstånd enligt miljöbalken. Därefter har som tidigare meddelats Länsstyrelsen i Västerbotten framfört att en komplettering av ansökan behöver ske vad avser bl a påverkan på omkringliggande vattensystem. Bolaget har därför beslutat att anlita konsultbolaget Pelagia Nature & Environment ("Pelagia") för att genomföra biotopkartering och våtmarksinventering vid Stekenjokk och övre Saxån under hösten 2021.


Bluelake Mineral conducts biotope mapping and inventory of wetlands in connection with application for Natura 2000 permit

As previously announced, Bluelake Mineral AB (publ) ("Bluelake Mineral" or "the Company"), has via its Swedish subsidiary Vilhelmina Mineral AB (publ) ("Vilhelmina Mineral") applied for an exploitation concession within the exploration permits Levi K no. 1 and Stekenjokk K no. 1 in Vilhelmina municipality. In its statement to the Swedish Mining Directorate, the County Administrative Board of Jämtland has previously recommended that an exploitation concession for Stekenjokk K no. 1 should be granted. However, during the ongoing examination of the exploitation concession application, the County Administrative Board of Västerbotten has declared that an examination according to Natura 2000 is required for both of the applied exploitation concessions before a final assessment can be made. Therefore, Vilhelmina Mineral submitted a separate application for a Natura 2000 permit on May 3, 2021, in accordance with the Environmental Act to the County Administrative Board of Västerbotten. Subsequently, as previously announced, the County Administrative Board of Västerbotten has decided that a supplement to the application is required regarding, among other things, the impact on the surrounding water systems. The Company therefore has appointed the consulting company Pelagia Nature & Environment ("Pelagia") to carry out biotope mapping and wetland inventory at Stekenjokk and the upper Saxån river during the autumn of 2021.


Bluelake Mineral offentliggör delårsrapport för andra kvartalet 2021

Andra kvartalet 2021 (april - juni)

  • Intäkterna för andra kvartalet uppgick till 0,7 (0,01) mkr
  • Prospekterings- och utvärderingskostnader för andra kvartalet uppgick till -1,7 (-0,01) mkr
  • Resultatet efter skatt för andra kvartalet uppgick till -6,4 (-176,7) mkr
  • Resultatet per aktie för andra kvartalet uppgick till -0,14 (-0,34) kr

Första halvåret 2021 (januari - juni)

  • Intäkterna för första halvåret uppgick till 0,7 (0,02) mkr
  • Prospekterings- och utvärderingskostnader för första halvåret uppgick till -3,2 (-0,04) mkr
  • Resultatet efter skatt för första halvåret uppgick till -9,5 (-178,2) mkr
  • Resultatet per aktie för första halvåret uppgick till -0,02 (-0,37) kr

Bluelake Minerals dotterbolag Joma Gruver presenterar planförslag avseende planerad återstart av koppar- och zinkgruvan Joma i Norge

Bluelake Mineral AB (publ) ("Bluelake Mineral" och "Bolaget") deltar via sitt norska dotterbolag Joma Gruver AS ("Joma Gruver") i ett möte den 18 augusti med Røyrvik kommun i Trøndelag för att presentera ett s k planförslag för återstart av koppar- och zinkgruvan Joma. Joma Gruver kommer redogöra för den planerade gruvverksamheten och de förväntade sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna. Planförslaget och ett 20-tal konsekvensutredningar (som tidigare publicerats) kommer att ligga till grund för kommunens beslut under hösten rörande en s k reguleringsplan som är ett viktigt steg i den norska tillståndsprocessen. Joma Gruver bedömer att återstart av gruvan kan få långtgående positiva konsekvenser på flera områden. Genom en uppskattad investering på över 500 MNOK beräknas gruvan kunna skapa många direkta och indirekta arbetstillfällen och fungera som en tillväxtmotor lokalt och regionalt. Antalet invånare i kommunen uppskattas öka med ca 25% och skapa ökade ekonomiska resurser för vidare tillväxt. Gruvan kommer att etableras och drivas efter strikta principer för hållbarhet med minsta möjliga inverkan på lokal miljö och andra skyddsvärda intressen som natur, jakt, fiske och rennäring. Genom att koppar och zink kan produceras regionalt istället för att importeras från andra kontinenter kan Jomagruvan också bidra till den globala miljön via bland annat lägre koldioxidutsläpp.


Bluelake Mineral's subsidiary Joma Gruver presents zoning plan related to re-start of Joma copper and zinc mine in Norway

Bluelake Mineral AB (publ) ("Bluelake Mineral" and "the Company") will via its Norwegian subsidiary Joma Gruver AS ("Joma Gruver") participate in a meeting on August 18, 2021 with Røyrvik municipality in Trøndelag to present a zoning plan in relation to plans for restart of the copper and zinc mine in Joma. At the meeting, Joma Gruver will report regarding planned mining operations and the expected social, economic and environmental impact. The zoning plan and approximately 20 impact assessment studies for various areas (which have been published previously) will form the basis for the municipality's decision during the autumn concerning the zoning plan, which is an important step in the Norwegian permit process. Joma Gruver is of the opinion that a restart of the mine can have far-reaching positive consequences in several areas. Through an estimated investment of more than NOK 500 million, the mine will create many direct and indirect jobs and could function as a growth engine both locally and regionally. The number of inhabitants in the municipality is estimated to increase by approximately 25 % and create increased financial resources for further growth. The mine will be established and operated according to strict principles of sustainability with the least possible impact on the local environment and other sensitive and valuable interests such as nature, hunting, fishing and reindeer husbandry. As copper and zinc can be produced locally instead of being imported from other continents, the Joma mine would also contribute to the global environment through, among other things, lower carbon dioxide emissions.


Bluelake Mineral deltar i investerarpresentation hos ProHearings den 26 augusti 2021

Bluelake Mineral AB (publ) ("Bluelake Mineral" eller "Bolaget") deltar den 26 augusti 2021 hos ProHearings och ger en investerarpresentation och svarar på frågor. Bolagets presentation börjar ca kl. 8.10.


Bluelake Mineral anlitar SRK Consulting för genomförande av lönsamhetsstudie rörande nickelprojektet Rönnbäcken

Bluelake Mineral AB (publ) ("Bluelake Mineral" och "Bolaget") har, via sitt svenska dotterbolag Nickel Mountain AB, ingått avtal ("Avtalet") med SRK Consulting AB ("SRK Consulting") avseende genomförande av en lönsamhetsstudie ("Preliminary Economic Study" och "PEA") rörande Bolagets nickelprojekt Rönnbäcken ("Rönnbäckenprojektet").


Bluelake Mineral has appointed SRK Consulting to conduct a Preliminary Economic Assessment for the Rönnbäcken nickel project in Sweden

Bluelake Mineral AB (publ) ("Bluelake Mineral" and "the Company"), has via its Swedish subsidiary Nickel Mountain AB entered into an agreement (the "Agreement") with SRK Consulting AB ("SRK Consulting") to conduct a preliminary economic assessment ("PEA") of the Rönnbäcken nickel project in Sweden.


Bluelake Mineral upptar lån om 5 MSEK för finansiering av lönsamhetsstudie rörande Rönnbäcken och för att stärka likviditet

Bluelake Mineral AB (publ) ("Bluelake Mineral" eller "Bolaget") har avtalat om att uppta ett lån om 5 MSEK ("Lånet") från privata investerare. Syftet med Lånet är dels att finansiera genomförande av en lönsamhetsstudie (Preliminary Economic Study) rörande Bolagets nickelprojekt Rönnbäcken ("Rönnbäckenprojektet"), dels att stärka Bolagets likviditet. Genom att genomföra en lönsamhetsstudie för Rönnbäckenprojektet bedöms möjligheterna väsentligt förbättras att ordna långsiktig finansiering för Rönnbäckenprojektet.


Bluelake Mineral raises 5 MSEK via loan for financing of a Preliminary Economic Assessment for nickel project Rönnbäcken and to strengthen cash position

Bluelake Mineral AB (publ) ("Bluelake Mineral" and "the Company"), has via its Swedish subsidiary Nickel Mountain AB entered into an agreement regarding loans amounting to 5 MSEK (the "Agreement") with private investors. The objective with the loan is to finance a Preliminary Economic Assessment ("PEA") regarding the nickel project Rönnbäcken in Sweden and to strengthen the Company's cash position. By conducting a PEA, the Company believes that the prerequisites for raising long term financing for the project are significantly improved.


Bluelake Mineral offentliggör mineralresursberäkning för koppar- och zinkprojektet Joma i Norge

Bluelake Mineral AB (pubs) ("Bluelake Mineral" och "Bolaget") har, som tidigare meddelats, via sitt norska dotterbolag Joma Gruver AS ingått avtal ("Avtalet") med SRK Consulting AB ("SRK") om att genomföra uppdaterad mineralresursberäkning ("Mineral Resource Estimates" och "MRE") av mineralisering i Joma (Norge) och Stekenjokk-Levi (Sverige). I ett första steg har nu SRK färdigställt en mineralresursberäkning för Joma som innehåller indikerade mineraltillgångar om 5,6 miljoner ton med halter 1,04% Cu och 1,67% Zn, samt antagna mineraltillgångar om 0,3 miljoner ton med halter 0,9 % Cu och 1,3% Zn. Net Smelter Return ("NSR") värdet uppgår för de indikerade mineraltillgångarna till 94,63 USD per ton och för de antagna mineraltillgångarna till 82,4 USD per ton.


Bluelake Mineral announces mineral resource estimate for the Joma copper and zinc project in Norway

Bluelake Mineral AB (publ) ("Bluelake Mineral" and "the Company"), has as previously announced, via its Norwegian subsidiary Joma Gruver AS entered into an agreement (the "Agreement") with SRK Consulting AB ("SRK") to conduct Mineral Resource Estimates ("MRE") for mineralization at Joma (Norway) and Stekenjokk-Levi (Sweden). In a first step, SRK now has completed a mineral resource estimate for Joma stating indicated mineral resources of 5.6 million tonnes with 1.04 % Cu and 1.67% Zn and inferred mineral resources of 0.3 million tonnes with 0.9 % Cu and 1.3 % Zn. The NSR (Net Smelter Return) value for the indicated mineral resource is estimated to 94.63 USD per tonne and 82.4 USD per tonne for the inferred mineral resource.


Länsstyrelsen i Västerbotten meddelar att Natura 2000-utredning behöver kompletteras

Som tidigare meddelats har Bluelake Mineral AB (publ) ("Bluelake Mineral" eller "Bolaget") via sitt svenska dotterbolag Vilhelmina Mineral AB ("Vilhelmina Mineral") ansökt om bearbetningskoncession inom undersökningstillstånden Levi K nr 1 och Stekenjokk K nr 1 i Vilhelmina kommun. Länsstyrelsen i Jämtland har i sitt yttrande till Bergsstaten tidigare tillstyrkt att bearbetningskoncession för Stekenjokk K nr 1 ska beviljas. Länsstyrelsen i Västerbotten har under pågående prövning av koncessionsansökan dock som tidigare meddelats angett att en prövning enligt Natura 2000 behövs för bägge de ansökta bearbetningskoncessionerna innan en slutlig bedömning kan ske. Vilhelmina Mineral lämnade därför den 3 maj 2021 in en separat ansökan om Natura 2000-tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Västerbotten har nu efter genomgång av denna utredning meddelat att en komplettering behöver ske.


The County Administrative Board of Västerbotten has decided that the application for Natura 2000 permit must be supplemented with additional information

As previously announced, Bluelake Mineral AB (pull) ("Bluelake Mineral" or "the Company"), has via its Swedish subsidiary Vilhelmina Mineral AB (publ) ("Vilhelmina Mineral") applied for an exploitation concession within the exploration permits Levi K no. 1 and Stekenjokk K no. 1 in Vilhelmina municipality. In its statement to the Swedish Mining Directorate, the County Administrative Board of Jämtland has previously recommended that an exploitation concession for Stekenjokk K no. 1 should be granted. However, during the ongoing examination of the exploitation concession application, the County Administrative Board of Västerbotten has declared that an examination according to Natura 2000 is required for both of the applied exploitation concessions before a final assessment can be made. Therefore, Vilhelmina Mineral submitted a separate application for a Natura 2000 permit on May 3, 2021 in accordance with the Environmental Act to the County Administrative Board of Västerbotten. After reviewing this application, the County Administrative Board of Västerbotten now has announced that the application must be supplemented with further information.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted