Sammanläggning av aktier i dotterbolaget Archelon Natural Resources AB (publ)

Archelon AB (publ)s under namnändring till Qlosr Group AB (publ) ("Archelon" eller "Bolaget") helägda dotterbolag Archelon Natural Resources AB (publ) ("ANR") har idag på extra bolagsstämma fattat beslut om sammanläggning av ANRs A- och B-aktier (s.k. omvänd split) 1:5, där 5 befintliga aktier lades samman till en ny aktie av respektive aktieslag ("Sammanläggningen").

Årsstämman i Archelon har, som tidigare meddelats, idag bla. fattat beslut om godkännande av Bolagets omvända förvärv av samtliga aktier i Qlosr AB. Resultat av det omvända förvärvet är bl.a. att Archelon (under det nya företagsnamnet Qlosr Group AB (publ)) driver Qlosrs verksamhet vidare med Qlosr AB som dotterbolag. Archelons nuvarande verksamhet drivs vidare i ANR, ett bolag vars samtliga aktier enligt beslut av årsstämman i Archelon delas till Bolagets aktieägare ("Utdelningen"). Utdelningen utförs dels genom minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier för återbetalning till aktieägarna och dels genom beslut om vinstutdelning. Archelons aktieägare kommer således genom Utdelningen, utöver dess befintliga aktieinnehav i Archelon, även tillkomma som aktieägare i ANR där Archelons nuvarande verksamhet fortsättningsvis bedrivs.

Beslutet om minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna och beslutet om vinstutdelning innebär sammanfattningsvis att A-aktieägarna är berättigade att erhålla fem (5) A-aktier i ANR per varje en (1) befintlig A-aktie som de innehar på avstämningsdagen i Archelon och B-aktieägarna är berättigade att erhålla fem (5) B-aktier i ANR per varje en (1) befintlig B-aktie som de innehar på avstämningsdagen i Archelon. Avstämningsdagen för Utdelningen fastställdes till den 1 juni 2021.

På avstämningsdagen för Utdelningen kommer således antalet aktier i ANRs avstämningsregister (oavsett aktieslag) vara fem gånger fler än i Archelon. I syfte att uppnå ett för ANR ändamålsenligt antal aktier har en extra bolagsstämma i ANR idag beslutat om Sammanläggningen. Styrelsen för ANR har för avsikt att, i enlighet med bemyndigande från extra bolagstämman, fastställa avstämningsdagen för Sammanläggningen snarast efter avstämningsdagen för Utdelningen, dock att infalla tidigast 5 bankdagar efter avstämningsdagen för Utdelningen.

Efter genomförd Sammanläggning i ANR kommer således antalet A- och B-aktier i ANR vara samma som i Archelon. Detta innebär att efter genomförd Utdelning i Archelon och Sammanläggning i ANR har A-aktieägarna i Archelon i praktiken erhållit en (1) A-aktie i ANR per varje en (1) befintlig A-aktie i Archelon och B-aktieägarna erhållit en (1) B-aktie i ANR per varje en (1) befintlig B-aktie i Archelon. Detta kan illustreras genom följande exempel.

Aktieägare B innehar på avstämningsdagen för Utdelningen, den 1 Juni 2021, 100 000 B- aktier i Archelon.
- Genom Utdelningen erhåller Aktieägare B 500 000 B-aktier i ANR.
- På avstämningsdagen för Sammanläggningen i ANR (exempelvis den 8 juni 2021) sammanläggs Aktieägare Bs 500 000 B-aktier i ANR till 100 000 B-aktier i ANR.

Förutsatt att Aktieägare B inte avyttrar några aktier i tiden mellan avstämningsdagen för Utdelningen och avstämningsdagen för Sammanläggningen innehar Aktieägare B således efter genomförd Utdelning i Archelon och Sammanläggning av aktier i ANR följande antal aktier i Archelon och ANR:
Archelon 100 000 B-aktier
ANR 100 000 B-aktier.

Så snart Utdelningen och Sammanläggningen genomförts har styrelsen för ANR för avsikt att ansöka om notering av ANRs B-aktie på NGM Nordic SME. Sådan ansökan om notering förutsätter godkännande av NGM Nordic SME.

Archelon AB (publ) under namnändring till Qlosr Group AB (publ)
Styrelsen

2021-05-25

För ytterligare information, kontakta:
Tore Hallberg, VD, Archelon AB (publ), tel 031-131190, 0706-237390, e-post [email protected]

Qlosr Group AB (publ) ingår avtal om förvärv av Vibration IT

Qlosr Group AB (publ) ("Qlosr Group") meddelar idag att bolaget har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i det Malmöbaserade IT bolaget Vibration IT AB ("Vibration IT") enligt den avsiktsförklaring som tecknats med Vibration IT Holding AB och kommunicerats till marknaden 2021-04-28.


Qlosr Group AB (publ) har godkänts för notering på NGM Nordic SME

Qlosr Group AB (publ) (nedan "Qlosr Group"), meddelar härmed att NGM-börsen har godkänt dess omnoteringsprocess på Nordic SME. NGM-börsen har meddelat att aktierna i Qlosr Group därför kommer att återföras till ordinarie lista. Bolaget förtydligar även ägarfördelningen som beskrivs i Qlosr Groups tidigare publicerade listningsmemorandum.


Archelon AB (publ) har bytt namn till Qlosr Group AB (publ)

Bolagsverket har registrerat namnändringen från Archelon AB (publ) till Qlosr Group AB (publ) och bolaget byter därmed listningsnamn och kortnamn.

Bolagets aktie kommer att handlas under nytt listningsnamn och kortnamn från och med onsdag 2021-06-09. Listningsnamn kommer att vara Qlosr Group AB (publ) och nytt kortnamn för aktien kommer att vara QLOSR B. ISIN och Instrument-ID förblir oförändrade.


Archelon Natural Resources AB (publ) har erhållit villkorat godkännande för notering på NGM Nordic SME

Archelon Natural Resources AB (publ) ("Bolaget" eller "Archelon Natural Resources") har erhållit villkorat godkännande för notering på NGM Nordic SME. Första handelsdag är beräknad till den 18 juni 2021.


Avstämningsdag för sammanläggning av aktier i dotterbolaget Archelon Natural Resources AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i Archelon AB (publ)s under namnändring till Qlosr Group AB (publ) ("Archelon" eller "Bolaget") dotterbolag Archelon Natural Resources AB (publ) ("ANR") den 25 maj 2021 beslutades om sammanläggning av A- och B-aktier (s.k. omvänd split) 1:5, där 5 befintliga aktier i ANR lades samman till en ny aktie av respektive aktieslag ("Sammanläggningen"). Styrelsen i ANR har beslutat att avstämningsdag för Sammanläggningen ska vara den 9 juni 2021.


Qlosr Holding AB ställer ut köpoptioner till den blivande ledningen

Archelon AB (publ) (u.n.ä. till Qlosr Group AB (publ)) ("Archelon" eller "Bolaget") tecknade den 13 april 2021 avtal om omvänt förvärv av samtliga aktier i Qlosr AB ("Qlosr"). Aktierna i Qlosr tillträddes den 25 maj 2021. Qlosr Holding AB, har erbjudit den blivande ledningen i Bolaget att förvärva köpoptioner i Bolaget.


Sammanläggning av aktier i dotterbolaget Archelon Natural Resources AB (publ)

Archelon AB (publ)s under namnändring till Qlosr Group AB (publ) ("Archelon" eller "Bolaget") helägda dotterbolag Archelon Natural Resources AB (publ) ("ANR") har idag på extra bolagsstämma fattat beslut om sammanläggning av ANRs A- och B-aktier (s.k. omvänd split) 1:5, där 5 befintliga aktier lades samman till en ny aktie av respektive aktieslag ("Sammanläggningen").


Kommuniké från årsstämma


Archelon AB (publ) och Qlosr AB offentliggör bolagsbeskrivning inför årsstämman den 25 maj 2021

Archelon AB (publ) ("Archelon" eller "Bolaget") tecknade den 13 april 2021 avtal om omvänt förvärv av samtliga aktier i Qlosr AB ("Qlosr"). Avtalet är bl.a. villkorat av Archelons årsstämmas godkännande den 25 maj 2021 samt beslut om utdelning av samtliga aktier i Archelon Natural Resources AB (publ) till Archelons nuvarande aktieägare.


Uppdatering av föreslagen styrelse och Qlosr Holding ställer ut köpoptioner till blivande styrelseledamöter

Archelon AB (publ) ("Archelon" eller "Bolaget") tecknade den 13 april 2021 avtal ("Avtal") om omvänt förvärv av samtliga aktier i Qlosr AB ("Qlosr"). Avtalet är bl.a. villkorat av Archelons årsstämmas godkännande den 25 maj 2021. En uppdatering av föreslagen styrelse inför kommande årsstämma lämnas. Vidare har Qlosr Holding AB erbjudit Michael Englund och David Karlsson att förvärva en köpoption var i Archelon. Optionsavtalet gäller förutsatt att det omvända förvärvet av samtliga aktier i Qlosr genomförs samt att Michael Englund och David Karlsson väljs in i styrelsen för Bolaget vid årsstämman den 25 maj 2021.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted