ARCHELON AB (publ) Delårsrapport januari - september 2020

Delårsrapport koncern 1 januari - 30 september 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr .
 • Rörelseresultatet uppgick till -1 952 Tkr.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1 706 Tkr.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,007 kr.

Sammanfattning av rapportperioden 1 juli - 30 september 2020 koncern

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr.
 • Rörelseresultatet uppgick till - 761 Tkr.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -505 Tkr.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,002 kr.

Delårsrapport moderbolag 1 januari - 30 september 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (5 Tkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -1 952 Tkr (-2 169 Tkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1 972 Tkr (-1 251 Tkr).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,008 kr (-0,01 kr).

Sammanfattning av rapportperioden 1 juli - 30 september 2020 moderbolag

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (0 Tkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -761 Tkr (-661 Tkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -771 Tkr (258 Tkr).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,003 kr (0,002 kr).

Belopp inom parentes avser motsvarande period 2019.

VD-kommentar

Bäste aktieägare,

Archelon AB (publ) ("Archelon" eller "Bolaget") har som affärsidé att starta råvarurelaterade projekt och, om förutsättningarna bedöms vara gynnsamma, bolagisera dessa för att därefter få dem listade på lämplig marknadsplats för aktiehandel. Därutöver kan Archelon genom direkta investeringar delta med olika stort ägarintresse i redan existerande bolag inom verksamhetsområdet. När ett nystartat bolagiserat projekt nått en viss mognadsgrad strävar Archelon efter att dela ut aktier i detta för att på det viset erbjuda Archelons aktieägare ett tidigt direktägande i det aktuella bolagets fortsatta utveckling.

De inledande faserna i projektuppbyggnad för med sig kostnader vilka efterhand leder till intäkter i takt med att tillgångar avyttras. Sålunda tillfört kapital används till investeringar och finansiering i pågående och nya projekt.

Archelons styrelse och ledning har identifierat ett antal projekt och bolag som kan bli föremål för investeringar eller direkta övertaganden.

Den 11 juni 2020 beslutades vid extra bolagsstämma i Archelon om en företrädesemission av uniträtter varav högst 2 974 079 units av serie A och högst 101 639 452 units av serie B.

Varje unit av serie A bestod av en (1) aktie av serie A och två (2) teckningsoptioner av serie 2020/2021 A. Varje unit av serie B bestod av en (1) aktie av serie B och två (2) teckningsoptioner av serie 2020/2021 B. Perioden för utnyttjande av teckningsoptioner löper från och med den 25 januari 2021 till och med den 12 februari 2021. Varje teckningsoption av serie 2020/2021 A ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie av serie A i Bolaget. Varje teckningsoption av serie 2020/2021 B ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget. Teckningskursen för teckningsoptionerna kommer (oavsett serie) motsvara sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets B-aktie enligt NGM Nordic SMEs officiella kurslista över tio (10) handelsdagar närmast före den 21 januari 2021, dock inte lägre än 0,01 kronor eller högre än 0,08 kronor.

Varje unit emitterades till en kurs om 0,04 kr/unit vilket motsvarar en teckningskurs om 0,04 kronor per aktie. Teckningsperioden avslutades den 14 juli 2020. Emissionen tecknades till 163 procent och tillförde Bolaget ca 4,18 miljoner kr före emissionskostnader.

Styrelsen i Archelon beslutade i juni 2020, att av huvudägarna i Goldore Sweden AB (publ), ("Goldore") förvärva cirka 63 procent av samtliga röster i Goldore där hela Goldore värderades till 2 500 000 kr. Köpeskillingen för förvärvet av aktier i Goldore uppgick till
1 563 019,86 kronor och erlades genom utfärdandet av ett skuldebrev på motsvarande belopp som i enlighet med beslut på extra bolagsstämma den 31 augusti 2020 kvittades mot
22 328 854 nyemitterade units i Archelon. Varje unit bestod av en (1) aktie av serie B värdesatt till 0,07 kronor och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie 2020/2021 B2. Teckningsoptionerna ger rätt att teckna B-aktier på samma villkor som i den tidigare genomförda företrädesemissionen enligt ovan.

Archelons ägarandel i Goldore kom därmed att öka från ca 27 procent av kapitalet och ca 31 procent av antalet röster till ca 90 procent av kapitalet och ca 94 procent av antalet röster i Goldore. Goldore blev därmed ett dotterbolag och koncernförhållande uppstod.

Goldore bedriver prospektering i Sverige inom ett stort antal beviljade undersökningstillstånd huvudsakligen avseende guld men även för batteriindustrin kritiska metaller samt diamant. Goldore har därmed positionerat sig väl för en fortsatt lyckosam prospektering. I ett av Goldores undersökningstillstånd benämnt Vittanträsk nr 1 i Lycksele kommun inom den så kallade Guldlinjen har Goldore i mars 2020 träffat avtal med det brittiska företaget Horizon Gold Ltd (Horizon) som kortfattat innebär att Horizon utför prospekteringsarbeten mot framtida ersättning och royalties beroende på resultaten av utfört arbete.

Undersökningstillståndet Vittanträsk har efter rapportperiodens utgång enligt avtalet överlåtits till Horizon. Därmed kan Horizon starta fältarbetet i Vittanträsk säsongen 2021. Om deras arbete når positivt resultat mottar Goldore aktier i Horizon till ett värde av USD 250 000 vid positiv "prefeasibility study" och därefter, förutsatt framtida produktion, 1% royalty som Horizon kan köpa ut för en ersättning om USD 4 miljoner.

Efter rapportperiodens utgång har Goldore även beviljats undersökningstillstånd kallat Ukonpalo nr 1 i Pajala kommun avseende konessionsmineralen koppar och guld.

De stora förväntningar som ställts på Akobo Minrals AB (publ) ("Akobo") ser ut att kunna infrias. Akobo bedriver guldprospektering i Etiopien och i ett omfattande kärnborrningsprogram påvisat mycket höga guldhalter i en extremt rik mineralisering. Mängden insamlad data kommer att evalueras för en beräkning av genomsnittlig guldhalt och tonnage. Akobo planerar för en listning på en handelsplattform i Norge och denna process är påbörjad. Archelon har tidigare delat ut aktier i Akobo till Archelons aktieägare.

Archelon driver även helt i egen regi ett projekt som bygger på ny geokemisk och geofysisk information som successivt tillhandahålles av Sveriges Geologiska Undersökning, SGU. Sådana nypublicerade data har av inhyrd personal bearbetats med avancerad teknik och ett antal högintressanta områden avseende inte minst sällsynta jordartsmetaller har därigenom uppenbarats. Under tredje kvartalet har ytterligare fältinsatser genomförts och insamlade prover är föremål för analys.

Göteborg den 19 november 2020
Tore Hallberg

Kommande rapporttillfällen

Bokslutskommuniké för 2020 lämnas torsdagen den 18 februari 2021.

Rapporter, pressmeddelanden med mera publiceras via beQuoted. Se även www.archelon.se
Mangold Fondkommission AB är mentor till Archelon och kan nås på telefon 08 503 015 50 eller email [email protected]

För mer information kontakta VD Tore Hallberg.

Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: [email protected]

Denna information är insiderinformation som Archelon AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 november 2020 kl 0830.

Qlosr Group AB (publ) ingår avtal om förvärv av Vibration IT

Qlosr Group AB (publ) ("Qlosr Group") meddelar idag att bolaget har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i det Malmöbaserade IT bolaget Vibration IT AB ("Vibration IT") enligt den avsiktsförklaring som tecknats med Vibration IT Holding AB och kommunicerats till marknaden 2021-04-28.


Qlosr Group AB (publ) har godkänts för notering på NGM Nordic SME

Qlosr Group AB (publ) (nedan "Qlosr Group"), meddelar härmed att NGM-börsen har godkänt dess omnoteringsprocess på Nordic SME. NGM-börsen har meddelat att aktierna i Qlosr Group därför kommer att återföras till ordinarie lista. Bolaget förtydligar även ägarfördelningen som beskrivs i Qlosr Groups tidigare publicerade listningsmemorandum.


Archelon AB (publ) har bytt namn till Qlosr Group AB (publ)

Bolagsverket har registrerat namnändringen från Archelon AB (publ) till Qlosr Group AB (publ) och bolaget byter därmed listningsnamn och kortnamn.

Bolagets aktie kommer att handlas under nytt listningsnamn och kortnamn från och med onsdag 2021-06-09. Listningsnamn kommer att vara Qlosr Group AB (publ) och nytt kortnamn för aktien kommer att vara QLOSR B. ISIN och Instrument-ID förblir oförändrade.


Archelon Natural Resources AB (publ) har erhållit villkorat godkännande för notering på NGM Nordic SME

Archelon Natural Resources AB (publ) ("Bolaget" eller "Archelon Natural Resources") har erhållit villkorat godkännande för notering på NGM Nordic SME. Första handelsdag är beräknad till den 18 juni 2021.


Avstämningsdag för sammanläggning av aktier i dotterbolaget Archelon Natural Resources AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i Archelon AB (publ)s under namnändring till Qlosr Group AB (publ) ("Archelon" eller "Bolaget") dotterbolag Archelon Natural Resources AB (publ) ("ANR") den 25 maj 2021 beslutades om sammanläggning av A- och B-aktier (s.k. omvänd split) 1:5, där 5 befintliga aktier i ANR lades samman till en ny aktie av respektive aktieslag ("Sammanläggningen"). Styrelsen i ANR har beslutat att avstämningsdag för Sammanläggningen ska vara den 9 juni 2021.


Qlosr Holding AB ställer ut köpoptioner till den blivande ledningen

Archelon AB (publ) (u.n.ä. till Qlosr Group AB (publ)) ("Archelon" eller "Bolaget") tecknade den 13 april 2021 avtal om omvänt förvärv av samtliga aktier i Qlosr AB ("Qlosr"). Aktierna i Qlosr tillträddes den 25 maj 2021. Qlosr Holding AB, har erbjudit den blivande ledningen i Bolaget att förvärva köpoptioner i Bolaget.


Sammanläggning av aktier i dotterbolaget Archelon Natural Resources AB (publ)

Archelon AB (publ)s under namnändring till Qlosr Group AB (publ) ("Archelon" eller "Bolaget") helägda dotterbolag Archelon Natural Resources AB (publ) ("ANR") har idag på extra bolagsstämma fattat beslut om sammanläggning av ANRs A- och B-aktier (s.k. omvänd split) 1:5, där 5 befintliga aktier lades samman till en ny aktie av respektive aktieslag ("Sammanläggningen").


Kommuniké från årsstämma


Archelon AB (publ) och Qlosr AB offentliggör bolagsbeskrivning inför årsstämman den 25 maj 2021

Archelon AB (publ) ("Archelon" eller "Bolaget") tecknade den 13 april 2021 avtal om omvänt förvärv av samtliga aktier i Qlosr AB ("Qlosr"). Avtalet är bl.a. villkorat av Archelons årsstämmas godkännande den 25 maj 2021 samt beslut om utdelning av samtliga aktier i Archelon Natural Resources AB (publ) till Archelons nuvarande aktieägare.


Uppdatering av föreslagen styrelse och Qlosr Holding ställer ut köpoptioner till blivande styrelseledamöter

Archelon AB (publ) ("Archelon" eller "Bolaget") tecknade den 13 april 2021 avtal ("Avtal") om omvänt förvärv av samtliga aktier i Qlosr AB ("Qlosr"). Avtalet är bl.a. villkorat av Archelons årsstämmas godkännande den 25 maj 2021. En uppdatering av föreslagen styrelse inför kommande årsstämma lämnas. Vidare har Qlosr Holding AB erbjudit Michael Englund och David Karlsson att förvärva en köpoption var i Archelon. Optionsavtalet gäller förutsatt att det omvända förvärvet av samtliga aktier i Qlosr genomförs samt att Michael Englund och David Karlsson väljs in i styrelsen för Bolaget vid årsstämman den 25 maj 2021.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted