Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Överlåtelse av undersökningstillstånd till Archelon Natural Resources ABs dotterbolag Archelon REE AB beviljad av Bergsstaten

Archelon Natural Resources AB (publ)s ("ANR" eller "Bolaget") helägda dotterbolag Archelon REE AB (publ) ("AREE") och Big Rock Exploration AB ("BRE") tecknade i juli 2022 ett avtal ("Avtalet") innebärande att AREE från BRE skulle förvärva de två undersökningstillstånden Östra Gyttorpsgruvan och Repebergsgruvorna ("Undersökningstillstånden"), båda belägna i Nora kommun, Örebro län ("Transaktionen"). Avtalet förutsatte bland annat Bergsstatens medgivande till överlåtelse av Undersökningstillstånden. Bergsstaten har nu beviljat överlåtelsen av Undersökningstillstånden innebärande att Transaktionen nu slutförs. Köpeskillingen för Undersökningstillstånden erläggs genom en riktad emission av aktier i AREE till BRE i ett antal motsvarande 25 procent av det totala antalet aktier i AREE efter genomförd Transaktion. Ulrich Andersson, ordförande i BRE kommer efter avslutad transaktion ingå i AREEs styrelse.

"Vi har genom vårt dotterbolag Archelon REE AB under en längre tid bedrivit prospekteringsarbete med fokus mot sällsynta jordartsmetaller i Sverige. Ett antal mycket intressanta objekt har identifierats och undersökningstillstånd för ett av dessa har även beviljats. Förvärven av Östra Gyttorpsgruvan och Repebergsgruvorna är ett led i vår plan att etablera ett bolag som säkrar tillgången till kritiska råmaterial" säger AREEs vd Tore Hallberg.

Göteborg den 28 november 2022

Archelon Natural Resources AB (publ)

För mer information kontakta VD Tore Hallberg.

Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post:  [email protected]

Denna information är insiderinformation som Archelon Natural Resources AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 november 2022 kl 11 45


Delårsrapport januari till september 2022

Sammanfattning koncern delårsrapport 1 januari - 30 september 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (0 Tkr).
  • Rörelseresultatet uppgick till -2 806 Tkr (-3 201 Tkr).
  • Resultatet efter skatt uppgick till -2 497 Tkr (-2 734 Tkr).
  • Resultat per aktie uppgick till -0,002 kr (-0,008 kr).

ARCHELON NATURAL RESOURCES AB (publ)

Delårsrapport januari till juni 2022


Archelon Natural Resources ABs dotterbolag Archelon REE AB tecknar avtal om förvärv av undersökningstillstånd.

Archelon Natural Resources AB (publ) ("ANR") bildade i maj 2022 ett dotterbolag, Archelon REE AB (publ) ("AREE"), med inriktning på prospektering efter sällsynta jordartsmetaller ("REE"). AREE har idag tecknat avtal avseende förvärv av två undersökningstillstånd för REE ("Undersökningstillstånden") från Big Rock Exploration AB ("Transaktionen"). Undersökningstillstånden, varav ett är beviljat och det andra under ansökan hos Bergsstaten, är båda belägna i Nora kommun i Örebro län. Köpeskillingen för Undersökningstillstånden skall erläggas i form av nyemitterade aktier riktade till Big Rock Exploration AB i antal motsvarande en ägarandel om 25 procent i AREE efter genomförd Transaktion. Transaktionens genomförande förutsätter Bergsstatens beviljande av sökt undersökningstillstånd och medgivande till överlåtelse av Undersökningstillstånden till AREE.


Archelon Natural Resources AB (publ) offentliggör utfallet för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 A och TO 1 B

Archelon Natural ResourcesAB (publ) ("ANR" eller "Bolaget") meddelar idag, den 19 maj 2022, utfallet i nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 A och TO 1 B, vilka emitterades i samband med Bolagets företrädesemission i november 2021 ("Teckningsoptionerna"). Under perioden 4 maj till och med 18 maj 2022 hade innehavaren av Teckningsoptioner möjligheten att teckna aktier genom nyttjande av Teckningsoptionerna. Totalt tecknades 236 042 921 aktier, varav 11 896 312 aktier av serie A samt 224 146 609 aktier av serie B, genom nyttjande av 11 896 312 teckningsoptioner av serie TO 1 A och 224 146 609 teckningsoptioner av serie TO 1 B, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 51,5 procent. ANR tillförs därmed cirka 2,8 MSEK före emissionskostnader.


Kommuniké från årsstämma i Archelon Natural Resources

Aktieägarna i Archelon Natural Resources AV (publ) ("Bolaget" eller "ANR") har den 16 maj 2022 hållit årsstämma i Göteborg, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.Archelon Natural Resources AB (publ) meddelar att insynspersoner avser teckna sin andel av teckningsoptionerna

Archelon Natural Resources AB (publ) ("ANR" eller "Bolaget") meddelar att insynspersoner i ANR avser utnyttja sin andel av teckningsoptionerna för teckning av aktier i samband med det andra steget i ANR's företrädesemission.Archelon Natural Resources AB bildar ett dotterbolag för prospektering efter sällsynta jordartsmetaller

Styrelsen i Archelon Natural Resources AB (publ), ("ANR") eller ("Bolaget") har beslutat att bilda ett dotterbolag dit Bolagets tillgångar avseende det pågående projektet omfattande prospektering efter sällsynta jordartsmetaller skall överlåtas. Projektet har förts i ANRs egen regi. Dotterbolaget finansieras initialt med ANRs egna medel och drivs framåt med hjälp av engagerad expertis. Dotterbolaget planeras bli föremål för en kommande utdelning.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted