Kommuniké från årsstämma i Arbona AB (publ)

Vid dagens årsstämma i Arbona AB (publ) fattades följande beslut:

· Stämman fastställde resultaträkning, balansräkning, koncernresultaträkning, koncernbalansräkning samt godkände styrelsens förslag att ingen utdelning ska lämnas.

· Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören.

· Stämman fastställde ett totalt årligt styrelsearvode uppgående till 250 000 SEK (250 000 SEK).

· Till styrelse valdes Håkan Blomdahl (omval), Fredrik Isberg (omval), Fredrik Grevelius (omval) och Andreas Bergsten (omval), samt Martin Zetterström som suppleant (omval).

· Till revisor valdes Baker Tilly Umeå AB med Åsa Dahlgren (omval) som huvudrevisor.

· Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under perioden till nästa ordinarie årsstämma, besluta om överlåtelse av egna aktier som redan ägs av Bolaget och/eller köpoptioner utställda på dessa aktier. Styrelsen bemyndigades att erbjuda ledande befattningshavare i Bolaget att förvärva sådana aktier och/eller köpoptioner. Bemyndigandet omfattar maximalt 522 000 aktier (0,1% av antal aktier) i Arbona AB (publ) eller köpoptioner utställda på dessa aktier.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Martin Zetterström
VD, Arbona AB (publ)

Telefon: 0733-141406
E-post: [email protected]

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted