Aquaticus Real Estate AB (publ) noteras på Spotlight Stock Market den 9 juli 2021

Aquaticus Real Estate AB (publ) ("Aquaticus") har idag erhållit godkännande för upptagande till handel av bolagets aktie på Spotlight Stock Market med första handelsdag 9 juli 2021.

Aquaticus är ett nybildat fastighetsbolag som äger och förvaltar en kontorsfastighet i Sundbyberg, Stockholm. Fastigheten, som omfattar cirka 17 300 m2, är miljöcertifierad enligt "Miljöbyggnad Silver" och håller mycket hög och modern standard.  Fastigheten förhyrs till fullo av S&P 500-bolaget Xylem Incs svenska dotterbolag Xylem Water Solutions Global Services AB och har en återstående hyreskontraktslängd vid tillträdet om cirka 8 år. 

Aquaticus avser att dela ut cirka 7 kronor per aktie på årsbasis med kvartalsvisa utdelningar, vilket motsvarar en årlig direktavkastning om ca 7% i relation till noteringskursen på 100 kronor.

Aquaticus VD är Christofer Östman och bolaget förvaltas av Arctic Business Management. "Vi är väldigt glada över att ha förvärvat denna moderna fastighet. Fastigheten är belagen i den snabbväxande kommunen Sundbyberg i Stockholm. Detta, kombinerat med dess starka hyresgäst, skapar robusta förutsättningar för långsiktigt stabila kassaflöden för Bolagets aktieägare. Nu sätter vi igång arbetet med att skapa en nära och långsiktig relation med vår hyresgäst", säger Christofer Östman, VD för Aquaticus.

Arctic Securities har varit Aquaticus rådgivare i transaktionsprocessen, kapitalanskaffningen och noteringsprocessen.

Handeln kommer initialt ske med s.k. Betald Tecknad Aktie ("BTA") med ISIN: SE0016127559. Konvertering av BTA till stamaktier beräknas ske mellan 26-30 juli 2021, så snart nyemissionen har registrerats av Bolagsverket. Handeln med BTA planeras att stoppas efter handelns stängning den 23 juli 2021 och vara handelsstoppad under konverteringsperioden 26-30 juli 2021. Första dag för handel med stamaktier planeras till den 2 augusti 2021. När konvertering har skett kommer stamaktierna att inneha ISIN: SE0015244132.

Handelsinformation BTA:
Första handelsdag: 9 juli 2021
Kortnamn på Spotlight Stock Market: AQUAT BTA
Noteringskurs: 100 kronor
ISIN BTA: SE0016127559
Likviditetsgarant: Sedermera Fondkommission
Planerad sista handelsdag: 23 juli 2021

Ingen handel under den planerade konverteringsperioden 26-30 juli 2021

Handelsinformation stamaktie:
Första handelsdag: Beräknas till 2 augusti
Kortnamn för stamaktie på Spotlight Stock Market: AQUAT
ISIN stamaktie: SE0015244132
Likviditetsgarant: Sedermera Fondkommission
Noteringsmemorandum kommer att publiceras på Aquaticus och Spotlight Stock Markets hemsidor.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Christofer Östman, VD
Aquaticus Real Estate AB (publ)
+46 72 584 45 12
[email protected] 

Aquaticus Real Estate AB (publ) - Delårsrapport Q3 2022

Väsentliga händelser under perioden

Under perioden har det andra av totalt fyra utbetalningstillfällen av den beslutade utdelningen för 2022 inträffat, där totalt 5 698 tkr betalades ut till aktieägarna. I övrigt har inga väsentliga händelser skett under perioden. Koncernens verksamhet har löpt på i enlighet med plan och utvecklas i beslutad riktning.

Flaggning i Aquaticus Real Estate AB (publ)

Aquaticus Real Estate AB (publ) erhöll information den 13 april 2022 att Arctic Securities AS, org.nr 991 125 175, den 13 april 2022 avyttrat aktier i Aquaticus Real Estate AB (publ) som innebär att Arctic Securities AS passerat flaggningsgränsen om 5 %.


Kallelse till årsstämma 2022 i Aquaticus Real Estate AB (publ)

Aktieägarna i Aquaticus Real Estate AB (publ), org. nr 559280-0782, kallas härmed till årsstämma fredagen den 22 april 2022. Styrelsen har beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt enbart via poströstning. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs den 22 april 2022, så snart utfallet av poströstningen har slutligt sammanställts.Bokslutskommuniké 2021


Flaggning i Aquaticus Real Estate AB (publ)

Aquaticus Real Estate AB (publ) erhöll information den 17 december 2021 att UREM Real Estate Fund I AS, org.nr 923 640 819, den 16 december 2021 avyttrat aktier i Aquaticus Real Estate AB (publ) som innebär att UREM Real Estate Fund I AS passerat flaggningsgränsen om 5 %.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted