Rättelse: Kallelse till årsstämma i Appspotr AB

(Rättelse: Kallelsen till årsstämma i Appspotr AB som meddelades i ett pressmeddelandet som publicerades 2022-04-20 klockan 08:00 innehöll fel veckodag för när årsstämman genomförs samt fel veckodag och datum för när man senast skall anmäla sig till stämman. Detta är nu justerat i detta pressmeddelande. Att detta missats beror på den mänskliga faktorn.) 

Aktieägarna i Appspotr AB (publ), org. nr 556717-2365, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 maj 2022 klockan 14:00 hos Appspotr AB på Kämpegatan 6 i Göteborg

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

 • dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 17 maj 2022,
 • dels anmäla sig till stämman senast fredagen den 20 maj 2022.

Anmälan till stämman görs via e-post till [email protected] Vid anmälan ska namn, adress, person- eller organisationsnummer, e-postadress och telefonnummer anges.

Deltagande genom ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda en skriftlig undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan om deltagande i årsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Appspotrs hemsida, https://investor.appspotr.com/. Fullmakt gäller ett år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 17 maj 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 19 maj 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

 1. Styrelsens ordförande hälsar välkommen och öppnar stämman
 2. Val av ordförande på stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av förslaget till dagordning
 5. Val av en eller två protokolljusterare
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 8. Beslut
  a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  b. om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  c. om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör
 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
 10. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
 11. Val av suppleanter
 12. Val av revisor
 13. Beslut om personaloptionsprogram och emission av teckningsoptioner
 14. Beslut om (a) riktad nyemission av aktier (utjämningsemission), (b) sammanläggning av aktier och (c) ändring av bolagsordningen
 15. Beslut om (a) minskning av aktiekapitalet och (b) ändring av bolagsordningen
 16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier m m
 17. Beslut om huvudsakliga principer för utseende av valberedning inför nästa årsstämma
 18. Avslutning

Förslag till beslut

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Det föreslås årsstämman att besluta att Appspotrs styrelseordförande Peter Wendel väljs till stämmoordförande.

Punkt 8b - Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning och att någon utdelning således inte lämnas.

Punkt 9 - Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
Det föreslås årsstämman att besluta att styrelsearvode ska utgå med tre prisbasbelopp, motsvarande 144 900 kronor (höjning med 2 100 kr jämfört med föregående år) till styrelseordföranden, med två prisbasbelopp, motsvarande 96 600 kronor (höjning med 1 400 kr jämfört med föregående år) vardera till övriga styrelseledamöter och med ett prisbasbelopp, motsvarande 48 300 kr (höjning med 700 kr jämfört med föregående år) vardera, till styrelsesuppleanter som ej är anställda i bolaget samt att arvode till revisor utgår enligt avtal.

Punkt 10 - Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Det föreslås årsstämman att besluta att omval sker av styrelseledamöterna Anders Moberg Lissåker, Peter Wendel och Göran Wolff. Vidare föreslås att Peter Wendel omväljs till styrelseordförande.

Punkt 11 - Val av suppleanter

Det föreslås årsstämman att besluta att välja in Emelie Renholm och Johan Askervi som suppleanter.
Emelie är CEO för Newbody AB, med affärsidé att erbjuda det enklaste och effektivaste försäljningskonceptet för ideella grupper och föreningar att finansiera sina aktiviteter. Emelie har en gedigen erfarenhet inom ledarskap och försäljning med goda resultat och har sina största styrkor i att analysera, planera, leverera och presentera.
Emelie innehar en Master of Science (MSc) inom redovisning och finans från Stockholms Universitet.
Emelie har följande styrelseuppdrag:
Cocolabel AB, ordförande och ledamot.
Pure Islet AB, suppleant.
Povigi AB, ledamot.
Akceli Holding AB, ordförande och ledamot.

Johan har mångårig erfarenhet av IT inom en internationell miljö och är i detta nu partner på Burnt Oak Partners Nordic AB. Johans styrkor ligger i rådgivning inom strategi och ledarskap och han är specialist inom M&A.
Johan innehar en Master of Science (MSc) inom ekonomi och informationssystem från Borås Universitet.
Johan har följande styrelseuppdrag:
Burnt Oak Partners Nordic AB, ledamot.
Duvby Consulting AB, ledamot.

Punkt 12 - Val av revisor

Det föreslås årsstämman att besluta att omval sker av det registrerade revisionsbolaget Frejs Revisorer AB som revisor; Frejs Revisorer AB har meddelat att auktoriserade revisorn Ulf Johansson Längvik kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor om stämman beslutar enligt förslaget.

Punkt 13 - Beslut om personaloptionsprogram och emission av teckningsoptioner

Styrelsens förslag till beslut om A. personaloptionsprogram 2022/2025:1 och B. emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse

Styrelsen i Appspotr AB ("Bolaget") föreslår att årsstämman beslutar om A. införandet av personaloptionsprogram 2022/2025 för anställda i Bolaget, B. riktad emission av teckningsoptioner i Bolaget i syfte att säkerställa leverans av aktier enligt personaloptionsprogrammet samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner i Bolaget i enlighet med vad som anges nedan. Samtliga dessa beslut enligt punkterna A. och B. ska fattas som ett beslut och vara villkorade av varandra.

Bakgrund och motiv

Bolaget har inte något av bolagsstämman tidigare gällande aktierelaterat incitamentsprogram. Styrelsen föreslår nu att bolagsstämman fattar beslut om införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram för bolagets VD. Styrelsen bedömer att det är angeläget att säkerställa den verkställande direktörens långsiktiga engagemang kopplat till bolagets framtida värdetillväxt. Enligt styrelsens bedömning sätts villkoren för programmet, och då främst det enligt styrelsen, i förhållande till aktiekursen på dagen då förslaget upprättats, höga priset per aktie som ska erläggas vid utnyttjande av optionerna enligt nedan, på sätt som ger ett starkt incitament för bolagets verkställande direktör att arbeta mot en stor värdetillväxt i bolaget, vilket innebär gemensamma intressen och mål för bolagets ägare och verkställande direktör, varför det är motiverat att inte ha några ytterligare specifika prestationsvillkor. Det närmre innehållet i Personaloptionsprogram 2022/2025:1 framgår av punkt A nedan.  Styrelsen bedömer därför att optionsprogrammet kan få en positiv inverkan på bolagets fortsatta utveckling samt att det främjar ett långsiktigt värdeskapande.

I syfte att säkerställa bolagets åtaganden enligt Personaloptionsprogram 2022/2025:1 föreslår styrelsen också att årsstämman ska fatta beslut om riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptionerna enligt punkt B nedan.

A.      Styrelsens förslag till beslut om införande av Personaloptionsprogram 2022/2025:1

Det personaloptionsprogram som föreslås innefattar i huvudsak följande villkor:

1.   antalet personaloptioner som omfattas är 4 000 000 stycken varav verkställande direktör tilldelas högst 4 000 000 personaloptioner.

2.   personaloptionerna tilldelas programmets deltagare vederlagsfritt. Rätten att delta i personaloptionsprogrammet är villkorat av att deltagaren ingår ett optionsavtal med Bolaget. Styrelsen ansvarar för utformningen och hanteringen av sådant avtal (inom ramen för vad som anges i detta förslag till beslut). Styrelsen har rätt att inom ramen för avtalet med innehavare, göra rimliga justeringar av de villkor som gäller för personaloptionerna i förhållande till vad styrelsen bedömer är ändamålsenligt i förhållande till arbets- och skatterättsliga regler eller administrativa förhållanden. Styrelsen har också rätt att tidigarelägga intjäning och tidpunkt för utnyttjande av personaloptioner (samt justera intjäningsvillkor) i vissa fall (så som, men inte uteslutande, vid likvidation, fusion, vissa ägarförändringar i bolaget och därmed liknande åtgärder);

3.   varje tilldelad personaloption berättigar innehavaren att nyttja personaloptionen för förvärv av en aktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande 0,80 kronor. Lösenpriset och antalet aktier som varje personaloption ger rätt till förvärv av kan bli föremål för omräkning till följd av fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, företrädesemission och liknande åtgärder (varvid omräkningsvillkoren i villkoren för teckningsoptioner 2022/2025:1 ska tillämpas (se under förslag (B.) nedan));

4.   personaloptionerna ska tilldelas deltagaren senast den 31 maj 2022. Förutsatt att innehavarens anställning i bolaget (eller något av bolagets koncernbolag) kommer personaloptionerna intjänas tre år efter att innehavaren tilldelades personaloptionerna. Efter intjäning kan innehavaren utnyttja dem senast 31 augusti 2025 förutsatt att innehavaren alltjämt är anställd i bolaget (eller något av bolagets koncernbolag) vid utnyttjandet. Om de villkor för intjäning som angetts häri inte uppfylls kan personaloptionerna förbli ej intjänade och anses då som förfallna och förverkade utan att innehavaren har rätt till någon ersättning.

5.   personaloptionerna får inte överlåtas, pantsättas eller på annat sätt disponeras av innehavaren och ska inte utgöra värdepapper. Personaloptionerna ska vara knutna till deltagarens anställning i Bolaget (eller dotterbolag) och om anställningen upphör på grund av deltagarens uppsägning eller på Bolagets uppsägning innan personaloptionerna utnyttjas förfaller ej intjänade personaloptioner och deltagaren förlorar rätten att utnyttja ej intjänade personaloptioner om styrelsen inte fattar beslut om annat. Om innehavaren avskedas av Bolaget och grund för avsked förelegat upphör även innehavarens rätt att utnyttja intjänade personaloptioner;

6.    styrelsen, eller den styrelsen utser, ska har rätt att besluta om mindre avvikelser i personalprogrammet som kan komma att behövas för att fullfölja programmets syfte.

B.      Styrelsens förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner av serie 2022/2025:1 samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

I syfte för bolaget att möjliggöra leverans av aktier enligt personaloptionsprogram 2022/2025:1 föreslår styrelsen att årsstämman fattar beslut om riktad emission av teckningsoptioner enligt villkoren nedan:

1.   högst 4 000 000 teckningsoptioner ska ges ut;

2.   rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma bolaget. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen är en del av implementeringen av personaloptionsprogrammet. Bakgrunden till förslaget är att styrelsen anser verkställande direktör har ett långsiktigt ägarengagemang då det förväntas stimulera verkställande direktör motivation och intressegemenskap med aktieägarna;

3.   teckning ska ske senast den 30 juni 2022. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning;

4.   överteckning får inte ske. Teckningsoptionerna ska utges vederlagsfritt. Skälet till att teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt är att emissionen är en del av implementeringen av personaloptionsprogram 2022/2025:1;

5.   för teckningsoptionerna och utnyttjandet av teckningsoptionerna gäller de villkor som framgår av bilagda villkor för teckningsoptioner 2022/2025:1. Av villkoren framgår bland annat att:

-          varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie i Bolaget mot kontant betalning enligt en teckningskurs om 0,20 kronor (d.v.s. motsvarande aktiens kvotvärde);

-          teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna kan bli föremål för justering enligt punkt 8 i optionsvillkoren (bilaga 1);

-          att teckningsoptionen får utnyttjas under tiden från och med registrering vid Bolagsverket till och med den 30 september 2025;

-          att tidpunkten för utnyttjande av teckningsoptionen kan komma att tidigareläggas eller senareläggas enligt punkt 8 i villkoren (bilaga 1); och

-          att de aktier som tillkommer genom utnyttjade av teckningsoptionen ger rätt till vinstutdelning enligt punkt 7 i villkoren (bilaga 1).

6.   Om emissionen fulltecknas och samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer bolagets aktiekapital att öka med 800 000 kronor.

7.   Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar i emissionsbeslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller, i förekommande fall, Euroclear Sweden AB.

8.   För teckningsoptionerna i övrigt ska de villkor som framgår av bilaga 1 gälla.

I syfte att säkerställa Bolagets åtaganden inom ramen för personaloptionsprogram 2022/2025:1 föreslår styrelsen att årsstämman ska besluta om att godkänna att Bolaget får överlåta teckningsoptioner till deltagaren i personaloptionsprogram 2022/2025:1 utan vederlag i samband med att personaloptioner utnyttjas enligt villkoren i punkt (A) ovan eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa Bolagets åtaganden och kostnader inom ramen för personaloptionsprogram 2022/2025:1.

Utspädning och övrig information

Per dagen för styrelsens förslag finns det 191 421 886 aktier i Bolaget. I det fall samtliga teckningsoptioner som kan ges ut enligt ovan utnyttjas för teckning inom ramen för personaloptionsprogram 2022/2025:1 kommer antalet aktier att öka med 4 000 000 aktier, vilket motsvarar en utspädning om ca 2,05 % av antalet aktier och röster. Det finns sedan tidigare inga av bolagsstämman godkända incitamentsprogram.

Det ska härvid tilläggas att personaloptionerna samt de föreslagna teckningsoptionerna kommer vara föremål för omräkning i det fall årsstämman fattar beslut om det av styrelsen framlagda förslaget om omvänd aktieuppdelning, innebärandes att antalet aktier som kan ställas ut inom ramen för personaloptionsprogram 2022/2025:1 blir omräknade till 40 000, vilket även gäller för de teckningsoptioner som föreslås ställas ut enligt ovan.

Värdering, kostnader och effekter på nyckeltal

Personaloptionsprogram 2022/2025 kommer, enligt styrelsens bedömning, föranleda kostnader för bolaget, dels i form av redovisningsmässiga lönekostnader, dels i form av sociala avgifter.

Vid ett antagande om att samtliga personaloptioner som ingår i Personaloptionsprogram 2022/2025 tilldelas, att samtliga personaloptioner tjänas in och utnyttjas samt att aktiekursen vid utnyttjande är 1,6 kronor beräknas de redovisningsmässiga lönekostnaderna för personaloptionerna uppgå till totalt ca 400 000 under perioden 2022-2025 baserat på optionernas verkliga värde vid beräkningstillfället. Då personaloptionerna inte är överlåtbara har de inte något marknadsvärde. Frejs Revisorer AB har som oberoende värderingsinstitut gjort en teoretisk värdering av optionerna och har vid en tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell kommit fram till följande. Baserat på en antagen aktiekurs om 0,286 kronor, ett lösenpris på 0,8 kronor, en löptid på 3,3 år, en riskfri ränta om 0,1 procent, antagen volatilitet på 85 procent och utdelning på noll kronor, är det uppskattade värdet per option 0,1 kronor. Att personaloptionerna är belastade med förfogandeinskränkningar har inte beaktats vid värderingen.

I det fall bolagets aktiekurs skulle utvecklas positivt till en nivå överstigande lösenpriset på 0,8 kronor kommer Personaloptionsprogram 2022/2025 medföra sociala avgifter för bolaget. De totala kostnaderna för sociala avgifter beror på hur många personaloptioner som tjänas in och utnyttjas samt vad förmånsvärdet som optionsinnehavaren får är. Även nivån på sociala avgifter i det land där optionsinnehavaren bor får en påverkan på de totala kostnaderna. Vid ett antagande om att (i) samtliga optioner tjänas in och utnyttjas, (ii) optionsinnehavaren är bosatt i Sverige och de sociala avgifterna är 31,42 % och (iii) en antagen aktiekurs på 1,2 kronor vid utnyttjande av personaloptionerna beräknas den totala kostnaden för sociala avgifter uppgå till 502 720 kronor. Baserat på samma antaganden, men en antagen aktiekurs på 1,6 kronor istället för 1,2 kronor, beräknas den totala kostnaden för sociala avgifter uppgå till 1 005 440 kronor.

Den totala kostnaden för sociala avgifter föreslås säkras genom en riktad emission av teckningsoptioner enligt B ovan.

Baserat på ovan antaganden (d.v.s. på en antagen aktiekurs på Personaloptionsprogram 1,2 kronor, respektive 1,6 kronor) och att personaloptionsprogrammet införts 2021 istället, samt att bolaget kommunicerar sitt resultat per aktie med två decimaler beräknas att nyckeltalet resultat per aktie för helåret 2021 (d.v.s. -0,13 kronor) hade varit oförändrat.

Ovanstående beräkningar är preliminära och baserade på antaganden. De syftar bara till att illustrera de kostnader som kan uppstå och de verkliga kostnaderna kan avvika från vad som anges ovan.

Förslagets beredning

Förslaget till beslut om att införa personaloptionsprogram 2022/2025:1 och förslagen till beslut under A och B ovan har beretts av Bolagets styrelse och har utarbetats i samråd med externa rådgivare baserat på en utvärdering av gällande marknadspraxis.

Majoritetskrav

Besluten enligt A och B ovan ska fattas som ett beslut. Besluten omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen. Giltigt beslut fordrar därför att detta förslag biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är före-trädda på stämman.

Punkt 14 - Beslut om (a) riktad nyemission av aktier (utjämningsemission), (b) sammanläggning av aktier och (c) ändring av bolagsordningen

I syfte att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om sammanläggning av aktier i enlighet med (b) nedan. För att genomföra sammanläggningen enligt styrelsens förslag (b) föreslår styrelsen också att årsstämman beslutar om riktad nyemission av aktier (utjämningsemission) (a) och att bolagsordningens gränser för antalet aktier justeras enligt (c) nedan.

(a) Riktad nyemission av aktier (utjämningsemission)

För att möjliggöra den föreslagna sammanläggningen föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att öka bolagets aktiekapital med 2,8 kronor genom nyemission av 14 (fjorton) nya aktier på följande villkor.

 1. 0,2 kronor, motsvarande aktiens kvotvärde ska betalas för varje ny aktie. Skälet till att teckningskursen sätts till kvotvärdet är att nyemissionen genomförs för att åstadkomma ett totalt antal aktier i bolaget som är jämt delbart med sammanläggningskvoten enligt (b) nedan.
 2. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya aktierna endast kunna tecknas av Mangold Fondkommission AB med rätt och skyldighet för Mangold Fondkommission AB att överföra aktierna för utjämning. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att nyemissionen genomförs för att åstadkomma ett totalt antal aktier i bolaget som är jämt delbart med sammanläggningskvoten enligt (b) nedan.
 3. Teckning av aktier ska ske senast tre bankdagar efter årsstämman. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.
 4. Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant till av bolaget anvisat bankkonto senast tre bankdagar efter årsstämman. Styrelsen ska äga rätt att senarelägga tidpunkten för betalning.
 5. Överteckning kan inte ske.
 6. De nya aktierna ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter emissionsbeslutet.

(b) Beslut om sammanläggning av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om sammanläggning av bolagets aktier, varvid hundra (100) befintliga aktier ska läggas samman till en (1) ny aktie (sammanläggning 1:100).

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen av aktier. Avstämningsdag får inte infalla innan beslutet om sammanläggning har registrerats hos Bolagsverket.

Styrelsen ska i samband med fastställande av avstämningsdag för sammanläggningen offentliggöra beslutet om fastställande av avstämningsdag samt offentliggöra närmare information om förfarandet för sammanläggningen.

Beslutet om sammanläggningen av aktier ska vara villkorat av att Northern CapSek Ventures AB, en av bolagets större aktieägare, vederlagsfritt accepterar att tillskjuta aktier till de aktieägare vars aktieantal inte är jämnt delbart med 100.

Efter genomförd sammanläggning av aktier kommer antalet aktier i bolaget att minska från 191 421 900 till 1 914 219. Den föreslagna sammanläggningen innebär samtidigt att aktiens kvotvärde ökar från 0,2 kronor till 20 kronor.

(c) Beslut om ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra sammanläggningen av bolagets aktier i enlighet med styrelsens förslag under punkten (b) föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om ändring av § 5 i bolagsordningen enligt följande.

  Nuvarande lydelse   Föreslagen lydelse
§ 5 Antalet aktier skall vara lägst 175 000 000 och högst 700 000 000.   Antalet aktier ska vara lägst 1 914 219 och högst 7 656 876.

Beslutet om sammanläggning av aktier i enlighet med punkt (b) förutsätter att årsstämman beslutar om riktad nyemission av aktier (utjämningsemission) i enlighet med punkt (a) samt ändring av bolagsordningen i enlighet med punkt (c). Styrelsen föreslår att årsstämmans beslut i enlighet med styrelsens förslag under punkterna (a), (b) och (c) ska antas som ett beslut. För giltigt beslut av stämman krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Styrelsen eller verkställande direktören ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Punkt 15 - Beslut om (a) minskning av aktiekapitalet och (b) ändring av bolagsordningen

I syfte att anpassa storleken på bolagets aktiekapital till bolagets verksamhet föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet i enlighet med (a) nedan. För att genomföra minskningen enligt styrelsens förslag (a) och som en allmän anpassning behöver bolagsordningens gränser för aktiekapitalets storlek justeras enligt (b) nedan.

(a) Beslut om minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier

I syfte att anpassa storleken på aktiekapitalet till bolagets verksamhet, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet enligt följande:

 1. Aktiekapitalet ska minskas med 28 713 285 kronor. Efter minskningen uppgår aktiekapitalet till 9 571 095 kronor, fördelat på sammanlagt 1 914 219 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 5 kronor.
 2. Minskningsbeloppet ska användas för avsättning till fritt eget kapital.
 3. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier.

Minskningen av aktiekapitalet förutsätter också tillstånd av Bolagsverket eller allmän domstol. Förutsatt att erforderligt tillstånd erhålls, så förväntas minskningsbeslutet, som praktiskt innebär att akties kvotvärde (efter sammanläggning enligt punkt 14) minskas från 20 kronor till 5 kronor, verkställas i juli 2022. 

(b) Beslut om ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra minskningen av bolagets aktiekapital i enlighet med styrelsens förslag under punkten (a) och för en allmän anpassning av aktiekapitalets gränser, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om ändring av § 4 i bolagsordningen enligt följande.

  Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
§ 4 Aktiekapitalet skall vara lägst 35 000 000 kronoroch högst 140 000 000 kronor. Aktiekapitalet ska vara lägst 9 571 095 kronor och högst 38 284 380 kronor.

Beslutet om minskning av aktiekapitalet i enlighet med punkt (a) förutsätter ändring av bolagsordningen i enlighet med punkt (b). Styrelsen föreslår att bolagsstämmans beslut i enlighet med styrelsens förslag under punkterna (a) och (b) ska antas som ett beslut. För giltigt beslut av stämman krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Styrelsen eller verkställande direktören ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Punkt 16 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier m m

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska få ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om apport, eller kvittning, utöver kontant betalning.

Emission som beslutas med stöd av bemyndigandet och som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässiga villkor. Antalet aktier som därvid ska kunna emitteras, antalet aktier som ska kunna tillkomma genom utnyttjande av teckningsoptioner och/eller konvertering av konvertibler emitterade med stöd av bemyndigandet, ska vara inom ramen för bolagets bolagsordning. Övriga villkor får beslutas av styrelsen.

Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra kapitalanskaffning och tillvarata nya affärsmöjligheter.

Styrelsen eller den styrelsen förordnar bemyndigas vidare att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Punkt 17 - Beslut om huvudsakliga principer för utseende av valberedning inför nästa årsstämma

Förslag föreligger om följande principer för valberedning.

Valberedningen ska bestå av en ledamot utsedd av envar av de tre röstmässigt största ägarna jämte styrelseordföranden. De till röstetalet största aktieägarna kommer att kontaktas på grundval av bolagets, av Euroclear Sweden tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den 30 september 2022. Den aktieägare som inte är registrerad hos Euroclear Sweden och som önskar utnyttja sin rätt, ska anmäla detta till styrelsens ordförande samt kunna styrka ägarförhållandet. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska därefter följande aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot tills valberedningen består av tre ledamöter utöver styrelseordförande. Namnen på de tre personer som är utsedda av envar av de tre röstmässigt största ägarna ska offentliggöras så snart valberedningen utsetts, vilket skall ske senast sex månader före årsstämman. Styrelsens ordförande ska snarast efter utgången av september månad sammankalla valberedningen. Om aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, upphör att vara aktieägare eller får en lägre placering på listan över röstmässigt största aktieägare i bolaget, ska den ledamot som aktieägaren utsett, såvida valberedningen så beslutar, ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den röstmässigt störste aktieägaren som ej redan är representerad i valberedningen. Skulle någon av ledamöterna i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, avgå av annan anledning eller upphöra att representera den aktieägare som utsett ledamoten ska sådan ledamot, om den som utsett ledamoten så begär, ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram tills ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som är utsedd av den största aktieägaren. Arvode ska ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen får även adjungera ledamöter till valberedningen om så befinns lämpligt; adjungerad ledamot ska dock inte ha rösträtt i valberedningen. Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvode, styrelseledamöter, styrelseordförande, ordförande på bolagsstämma, revisor och revisorsarvoden.

Övrig information

Årsredovisning, revisionsberättelse och fullständigt beslutsunderlag i övrigt kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida minst tre veckor före stämman. Handlingarna sänds, utan kostnad, på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Hantering av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med årsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden ABs hemsida: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Göteborg i april 2022

Styrelsen för Appspotr AB

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: [email protected] 

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser, tel. +46 8 503 01 550, e-post: [email protected], www.mangold.se 

Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appspotr Studios AB har sitt säte i Stockholm.

Appspotr registrerar aktier för kvittningsemission

Bolagsverket har idag registrerat de aktier som emitterats som kvittning för betalning av (del av) köpeskillingen på 350 000 kronor hänförligt till det tidigare förvärvet av APTR SL AB.


Appspotr AB: kvittningsemission för betalning av köpeskilling

Styrelsen i Appspotr AB har med stöd av bemyndigande från årsstämman den 25 maj 2022 beslutat om kvittningsemission av 27 741 aktier som betalning av (del av) köpeskillingen på 350 000 kronor hänförligt till det tidigare förvärvet av APTR SL AB.


Appspotr publicerar nyhetsbrev där bolagets Head of Technology berättar om sommarens stora uppdatering

Appspotr meddelar att bolaget har publicerat utgåvan för augusti av sitt månatliga nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.


Appspotr expanderar med Zapier integration

Öppnar upp nya sätt att automatisera arbetsflöden och få mer tid för det som är viktigast - utan behov av kodning.


Appspotr expands with Zapier integration

Opening new ways to automate workflows and have more time for what matters most-no code required.


Appspotr publicerar nyhetsbrev med VD-intervju om bolagets första halvår och utsikter inför resten av året

Appspotr meddelar att bolaget har publicerat utgåvan för juli av sitt månatliga nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.


DELÅRSRAPPORT

ANDRA KVARTALET 1 APRIL 2022 - 30 JUNI 2022


Appspotr publicerar nyhetsbrev om att bolaget levererar skräddarsydda appar till svenska kommuner

Appspotr meddelar att bolaget har publicerat utgåvan för juni av sitt månatliga nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.


Appspotr tecknar avtal med Ljungby kommun

Appspotr meddelar att bolaget har tecknat avtal med Ljungby kommun. Avtalet avser leverans och underhåll av en informationsapp för kommunikation mot ungdomar i kommunen. Ordervärdet uppgår till ca 177 000 kr.


Avstämningsdag för sammanläggning av aktier i Appspotr AB

Styrelsen i Appspotr AB har beslutat att avstämningsdag för den sammanläggning av aktier som beslutades vid årsstämman den 25 maj 2022 ska vara den 15 juni 2022.


Appspotr tecknar avtal med Tierps kommun

Appspotr meddelar att bolaget har tecknat avtal med Tierps kommun. Avtalet avser leverans och underhåll av en informationsapp för kommunikation mot ungdomar i kommunen. Ordervärdet uppgår till ca 101 000 kr.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted