Bokslutskommuniké

Räkenskapsåret 1 Maj 2018 - 30 April 2019, fjärde kvartalet 1 februari 2019 - 30 April 2019

Sammanfattning av Appspotrkoncernen för verksamhetsåret 20180501-20190430

Det upprättades inte en koncernredovisning för föregående verksamhetsår. Koncernen förvärvade i Oktober 2018 100 % av aktierna i Appsales Sweden AB. Appsales resultat och balansräkning konsolideras från och med förvärvsdatum. Ingen jämförelse med föregående år har därför gjorts för koncernen utan enbart för moderbolaget Appspotr AB.

  • Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 5,1 MSEK.
  • Rörelseresultatet för koncernen uppgick till -19,2 MSEK.
  • Moderbolaget redovisar ett rörelseresultat på -15,0 MSEK (-15,7 MSEK).
  • Resultatet efter skatt uppgick till -19,3 MSEK för koncernen och -15,5 MSEK (-15,7 MSEK) för moderbolaget.
  • Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Sammanfattning av Appspotrkoncernen för fjärde kvartalet 

  • Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 2,1 MSEK.
  • Rörelseresultatet för koncernen uppgick till -6,0 MSEK.
  • Moderbolaget redovisar ett rörelseresultat på -2,2 MSEK (-4,1 MSEK).
  • Resultatet efter skatt för koncernen uppgick för kvartalet till -5,7 MSEK.
  • Resultat per aktie för koncernen för kvartalet uppgick till -0,20 SEK.

 VD har ordet

Appspotr gör en bra start på 2019 med ett stabilt tredje och fjärde kvartal. Omsättningen fortsätter öka och det är en koncern som fokuserar på tillväxt. 

I detta VD ord väljer jag att fokusera på information kring fyra områden som intresserar våra aktieägare.

Produkten

Internlanseringen av version 3.0 är framgångsrik och följer planen enligt tidigare pressmeddelande 2019-03-20. Vår produkt kvalitetssäkras i detta nu. Försäljningsarbetet av licenser på version 3.0 beräknas vara igång efter sommaren.

Kina

Styrelsen har beslutat att genomföra en grundlig översyn av vår satsning i Kina och samarbetet med Novel Unicorn. Vi bedömer att de uppsatta milstolparna i den tidsplan som ligger till grund för samarbetet med Novel Unicorn svårligen håller. Detta medför att Appspotr Asias verksamhet kommer att grundligt genomlysas för att förnya strategin för Kina.

Tillväxt

Jag bedömer att medel till löpande drift och organisk tillväxt finns i koncernen. Med en kvalitetssäkrad plattform och en positiv utveckling av våra försäljningsrelaterade nyckeltal kommer vi därefter att inleda en kapitalrunda för tillväxt.

Organisation

Vi går nu från en tekniktung organisation till en verksamhet med fokus på kundleverans och förvaltning.

Under sommaren kommer huvuddelen av vårt team jobba vidare med vår lansering av 3.0. Vi önskar er alla andra en skön sommar.

Sommarhälsningar från Göteborg,

Patric Bottne

VD Appspotr

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: [email protected]  

Om Appspotr

Appspotr är en koncern som dels tillhandahåller en plattform för att bygga tjänster baserade på native appar och dels färdiga appkoncept med tillhörande tilläggstjänster för olika branscher och vertikaler. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appsales Sweden AB har sitt säte i Stockholm. Det delägda dotterbolaget Appspotr Asia har sitt säte i Hongkong.

Nerladdningsbara filer

Appspotr tecknar avtal med Ljungby kommun

Appspotr meddelar att bolaget har tecknat avtal med Ljungby kommun. Avtalet avser leverans och underhåll av en informationsapp för kommunikation mot ungdomar i kommunen. Ordervärdet uppgår till ca 177 000 kr.


Avstämningsdag för sammanläggning av aktier i Appspotr AB

Styrelsen i Appspotr AB har beslutat att avstämningsdag för den sammanläggning av aktier som beslutades vid årsstämman den 25 maj 2022 ska vara den 15 juni 2022.


Appspotr tecknar avtal med Tierps kommun

Appspotr meddelar att bolaget har tecknat avtal med Tierps kommun. Avtalet avser leverans och underhåll av en informationsapp för kommunikation mot ungdomar i kommunen. Ordervärdet uppgår till ca 101 000 kr.


Kommuniké från årsstämma i Appspotr AB (publ)

Vid årsstämman i Appspotr AB (publ) den 25 maj 2022 fastställdes resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31. Stämman beslutade enligt samtliga lämnade förslag.


Rättelse: Kallelse till årsstämma i Appspotr AB

(Rättelse: Kallelsen till årsstämma i Appspotr AB som meddelades i ett pressmeddelandet som publicerades 2022-04-20 klockan 08:00 innehöll fel veckodag för när årsstämman genomförs samt fel veckodag och datum för när man senast skall anmäla sig till stämman. Detta är nu justerat i detta pressmeddelande. Att detta missats beror på den mänskliga faktorn.) 

Aktieägarna i Appspotr AB (publ), org. nr 556717-2365, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 maj 2022 klockan 14:00 hos Appspotr AB på Kämpegatan 6 i Göteborg


Rättelse: Kallelse till årsstämma i Appspotr AB

(Rättelse: Kallelsen till årsstämma i Appspotr AB som meddelades i ett pressmeddelandet som publicerades den 25 mars 2022 blev inte annonserat i Post och Inrikestidningar (POIT). Att detta missats beror på den mänskliga faktorn. Därmed är kallelsen till årsstämma ej behörig enligt bolagets bolagsordning och ABL och en ny kallelse till årsstämma måste ske vilket nu genomförs med dagens pressmeddelande. )

Aktieägarna i Appspotr AB (publ), org. nr 556717-2365, kallas härmed till årsstämma fredagen den 25 maj 2022 klockan 14:00 hos Appspotr AB på Kämpegatan 6 i Göteborg


DELÅRSRAPPORT


Appspotr tecknar avtal med Borlänge kommun

Appspotr meddelar att bolaget har tecknat avtal med Borlänge kommun. Avtalet avser leverans och underhåll av en informationsapp för kommunikation mot ungdomar i kommunen. Ordervärdet uppgår till ca 148 000 kr.


Appspotr publicerar nyhetsbrev om bolagets växande team med utvecklare i Sri Lanka

Appspotr meddelar att bolaget har publicerat utgåvan för mars av sitt månatliga nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.


Appspotr genomför fusion av dotterbolag

Styrelserna i Appspotr AB och Appspotr Studios AB har beslutat att dotterbolaget genom fusion skall uppgå i moderbolaget.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted