Kallelse till årsstämma i AppSpotr AB och valberedningens förslag till styrelse

Aktieägarna i AppSpotr AB, 556717-2365, kallas härmed till årsstämma den 20/10, 2017, kl 13.00 i bolagets lokaler på Skånegatan 29 i Göteborg.


AppSpotr AB: Inställd årsstämma

Styrelsen i AppSpotr AB har beslutat att ställa in årsstämman den 29 september 2017 (vilken kommunicerats i bokslutskommunikén avseende räkenskapsåret 1 maj 2016 - 30 april 2017). 


AppSpotr tecknar samförståndsavtal med ett kinesiskt bolag om restaurangappar

AppSpotr har, via det delägda dotterbolaget AppSpotr Asia, tecknat ett samförståndsavtal med det kinesiska bolaget Mishu Technology (MST) om att leverera appar till restauranger. Apparna kommer att användas för appbaserad marknadsföring, bordsreservationer, beställning av hämtmat och mobila betalningar. 


AppSpotr AB: AppSpotr signs MoU with a Chinese company for restaurant apps

AppSpotr has, via the partly owned subsidiary AppSpotr Asia, signed a Memorandum of Understanding (MoU) with the Chinese company Mishu Technology (MST) to deliver apps to restaurants. The apps will be used for app based marketing, table reservations, ordering of takeout and mobile payments.


Emitterar 4 970 969 teckningsoptioner kopplade till samarbetsavtal

Styrelsen i AppSpotr AB (publ) har beslutat att utnyttja det bemyndigande om att emittera teckningsoptioner som erhölls på extra årsstämman 2017 och emitterar 4 970 969 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna kommer att vederlagsfritt placeras i det helägda dotterbolaget APTR Warrants AB i avvaktan på att milstolpar i avtalen med Novel Unicorn och Incantel FZ LLZ uppnås.


Valberedning inför AppSpotrs årsstämma utsedd

Valberedningen inför AppSpotrs årsstämma för räkenskapsåret 2016/2017 har utsetts.


AppSpotr AB: Sista dag för handel med BTA

AppSpotr AB ("AppSpotr") genomförde nyligen en företrädesemission av aktier som avslutades den 24 juli 2017. Även allmänheten gavs möjlighet att teckna aktier i emissionen. Företrädesemissionen tecknades till cirka 320 procent och totalt har 1 581 508 aktier nyemitterats. Sista dag för handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) är den 23 augusti 2017.


AppSpotrs företrädesemission registrerad hos Bolagsverket

AppSpotrs nyligen genomförda företrädesemission registrerades hos Bolagsverket den 17 augusti 2017.


AppSpotr AB: Bolagets företrädesemission övertecknad med teckningsgrad om cirka 320 procent

Den 24 juli 2017 avslutades teckningsperioden i AppSpotrs företrädesemission. Företrädesemissionen om cirka 10,3 MSEK tecknades till cirka 32,8 MSEK inklusive teckningsförbindelser, vilket motsvarar en teckningsgrad på cirka 320 procent. Genom företrädesemissionen emitteras totalt 1 581 508 aktier. Bolaget tillförs cirka 9,4 MSEK efter avdrag för emissionskostnader (cirka 0,9 MSEK).

I anslutning till företrädesemissionen genomfördes en riktad emission om 769 231 aktier till Novel Unicorn Ltd. vilket motsvarar cirka 5 MSEK. Den riktade emissionen registrerades hos Bolagsverket den 26 juli 2017. Det totala antalet aktier i AppSpotr uppgår per idag till 10 258 281 aktier. Efter genomförd registrering av företrädesemissionen kommer antalet aktier att uppgå till totalt 11 839 789 aktier.

Genom både företrädesemissionen och den riktade emissionen tillförs AppSpotr totalt cirka 14,4 MSEK efter emissionskostnader.


AppSpotr AB: AppSpotrs riktade emission registrerad hos Bolagsverket

Den riktade emissionen till Novel Unicorn har nu registrerats hos Bolagsverket den 26 Juli 2017.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted