Kvartalsrapport tredje kvartalet 2021

Sammandrag Q3 med VD-ord

Kvartal 3, 2021

 • Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 011 (1 462) Kkr.
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till -3 743 (-3 298) Kkr.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 763 (-4 133) Kkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till -3 756 (-4 158) Kkr.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,39 (-0,84) kr.
 • Likvida medel per den 30 september 2021 uppgick till 5 588 Kkr.
 • Eget kapital per den 30 september 2021 uppgick till 30 080 Kkr.

Kvartal 1-3, 2021

 • Nettoomsättning för perioden uppgick till 7 983 (19 195) Kkr.
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till -5 921 (-2 612) Kkr.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -7 584 (-4 852) Kkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till -7 587 (-4 877) Kkr.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,79 (-0,55) kr.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2021

 • Aerowash genomför kvittningsemission för att erlägga aktiebaserad ersättning till garanter i företrädesemission.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Aerowash och US Aviation kommer överens om en ny tidsplan för att genomföra strukturaffär som innebär att tillträde/closing ska ske den 28 februari 2022.
 • Aerowash inår ett Memorandum of Understanding (MoU) med en serviceoperatör som verkar i Indien och Sydostasien. Enligt denna MoU avser serviceoperatören att beställa sex stycken AW 18 för ett sammanlagt ordervärde om cirka 26-27 MSEK. Orderläggning och leverans beräknas ske under 2022.

VD har ordet

Bästa aktieägare,

På mässan Inter Airport Europe i München i november lanserade vi AW 18. Genom lanseringen av AW 18 har Aerowash tagit ett stort kliv framåt. Med AW 18 förstärker vi vårt erbjudande markant. Intresset för produkten är stort, vilket bland annat framgår av den MoU vi tecknat med en serviceoperatör i Sydostasien som nyligen kommunicerades. Förutom denna affär jobbar vi parallellt med ett antal andra affärer.

Jämfört med AW 12 har AW 18 mer räckvidd i armen och mer flexibilitet i borsten vilket innebär att behovet att mänskliga resurser minskar ytterligare samtidigt som effektiviteten i tvättprocessen ökar.

Vi har för närvarande sex stycken AW 18 under produktion, varav två stycken ska levereras till US Aviation. Maskinerna beräknas att färdigställas för leverans vid olika tidpunkter under första halvåret 2022.

Eftersom vi förutser en ökad efterfrågan under nästa år arbetar vi för närvarande med att ytterligare förstärka vår organisation inom bland annat montage, inköp/logistik och projektledning.

Vi har avsiktligen valt att för närvarande hålla tillbaka förhandlingarna avseende Joint Venture-samarbeten i Kina och GCC-regionen (Gulf-staterna) med hänsyn till den pågående strukturaffären med US Aviation. Styrelsen har bedömt att dessa JVs är av strategisk karaktär och att det finns en risk att dessa JVs skulle kunna komplicera en strukturaffär.

Beträffande strukturaffären med US Aviation så har processen under senare tid gått framåt. Under hösten har vi haft personal på plats i USA för utbildning och uppstart av levererade system. US Aviations personal är nu certifierade användare av AW 12. Vidare har ledningarna för Aerowash och US Aviation nyligen träffats i Chicago och fört transaktionsprocessen framåt. Den struktur och tidsplan som kommunicerades i pressmeddelande den 19 oktober ligger fast.

Jag och styrelsen ser fortsatt positivt på en strukturaffär med US Aviation och efter höstens framsteg i USA finns nu goda förutsättningar att affären kan genomföras. I tillägg till detta arbetar vi kontinuerligt med att förstärka och förbättra vår position i marknaden, vår produkt och vår organisation. Som aktieägare i Aerowash ser framtiden ljus ut.

Stockholm den 30 november 2021

Niklas Adler, VD

Tel: 073-679 39 37
E-post: [email protected]

www.aerowash.com

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.

Nerladdningsbara filer


Kvartalsrapport tredje kvartalet 2021

Sammandrag Q3 med VD-ord
Uppdatering om strukturaffär med US Aviation

Aerowash och US Aviation har kommit överens om en ny tidplan avseende överlåtelse av verksamheten som innebär att ett aktieöverlåtelseavtal ska vara undertecknat senast den 21 januari 2022 och att tillträde ska ske senast den 28 februari 2022. Aerowash styrelse har begärt ett nytt högre pris som uppgår till 22 MUSD.Halvårsrapport

Sammandrag H1 2021Sista dag för handel med Aerowash BTA B den 15 juli 2021

Under perioden 27 maj till och med den 11 juni 2021 genomförde Aerowash AB (publ) ("Aerowash" eller "Bolaget") en företrädesemission. Den 15 juli 2021 är sista dagen för handel med BTA B (betald tecknad B-aktie) och stoppdag i Euroclear är den 19 juli 2021. Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket.


Slutligt utfall avseende företrädesemissionen i Aerowash

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, HONGKONG, JAPAN ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Företrädesemissionen i Aerowash AB (publ) ("Aerowash" eller "Bolaget"), som beslutades av styrelsen den 19 maj 2021 med stöd av bemyndigande från årsstämma den 18 juni 2020, tecknades till cirka 88 procent motsvarande cirka 21,9 MSEK. Totalt tecknades 2 579 386 B-aktier, varav 1 878 517 med företrädesrätt, 216 708 utan företrädesrätt och 484 161 inom ramen för upphandlat garantikonsortium. 


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted