Kallelse till extra bolagsstämma i Adventure Box Technology AB (publ)

Aktieägarna i Adventure Box Technology AB (publ), org.nr. 556963-6599, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma ("stämman") torsdagen den 16 december 2021 klockan 14:00 i Bolagets lokaler på Sveavägen 166, Stockholm.

Anmälan och registrering

För att få delta på stämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 8 december 2021. Vidare ska aktieägare som önskar delta på stämman anmäla detta till Bolaget senast den 10 december 2021. Anmälan om deltagande sker:

· per post: Adventure Box Technology AB (publ), Sveavägen 166, 113 46 Stockholm, märkt "Extra bolagsstämma", eller

· per e-post: [email protected]

I anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, postadress, telefon och aktieinnehav samt uppgift om eventuella ombud eller biträden. Aktieägare får medföra högst två biträden under förutsättning att de anmäls enligt ovan.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta på stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 8 december 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 8 december 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud och fullmaktsformulär

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare bör vara Bolaget tillhanda på ovan angiven adress senast den 10 december 2021.

Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets webbplats, corp.adventurebox.com.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordningen

5. Val av protokollförare och en eller två justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Val av styrelseledamöter

8. Stämmans avslutande

Beslutsförslag Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att advokat Johan Wigh eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid stämman.

Punkt 7 - Val av styrelseledamöter

Aktieägare representerande 15,63 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter enligt följande: Christopher Kingdon (omval), Rikard Herlitz (omval), Hans Richter (nyval) och Cleo Hayes-McCoy (nyval) för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Vidare föreslås styrelseledamoten Christopher Kingdon väljas till styrelsens ordförande.

Enligt förslaget omväljs inte Örjan Frid, Claes Kalborg, Jason Williams och Staffan Eklöw till styrelseledamöter.

Nyvalda styrelseledamöter och avgående styrelseledamöter erhåller arvode för sitt arbete som styrelseledamot i enlighet med den arvodesnivå som beslutades av årsstämman 2021, proportionerligt i förhållande till mandattidens längd.

Hans Richter

Född: 1949.

Utbildning: BSc, Stockholms universitet, MBA Uppsala universitet.

Övriga pågående uppdrag: Styrelsemedlem i Icehotel AB, Gällöfsta utbildning och konferens, Vi Går i Mål AB; Acceptus AB, Iris Horisont AB samt CFO for Hire på noterade bolag Klaria Pharma Holding AB och Kancera AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelsemedlem i Magelhusen AB samt business controller och CFO för en rad företag såsom Beijerinvest, Vick Scandinavia, Wrigley Chewinggum, Huddinge Universitetssjukhus, Pharmacia Biosensor AB. Därtill Vice President för Finance på Ervacogruppen AB, Albihns Patentbyrå AB och CEO för AB Nackahem.

Övrig relevant erfarenhet: Gedigen tidigare erfarenhet som styrelseproffs och CFO for hire.

Aktieinnehav i Bolaget: 29 061.

Optionsinnehav i Bolaget: 0

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen: Ja.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.

Cleo Hayes-McCoy

Född: 1980.

Utbildning: BSc, i Matematik, Trinity University.

Övriga pågående uppdrag: -

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Medgrundare och CTO på Adventure Box Technology AB (publ).

Övrig relevant erfarenhet: Byggde sin första 3D-motor för Standfords partikelaccelerator. Gedigen erfarenhet inom Voxel engine design, ledarskap, processimplementering, mjukvaruutveckling, mjukvaruarkitektur och UI-design.

Aktieinnehav i Bolaget: 838 395 inklusive 700 000 aktier via det helägda bolaget Robert O'Leary Consulting.

Optionsinnehav i Bolaget: 42 020.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen: Nej.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej.

Övrig information Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i Bolaget, liksom det totala antalet röster, till 15 069 686. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

I enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Handlingar

Fullständiga förslag till beslut framgår av denna kallelse som finns tillgänglig hos Bolaget på Bolagets webbplats, corp.adventurebox.com. Kopior av nämnda handlingar sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

____________

Adventure Box Technology AB (publ)

Stockholm i november 2021

Styrelsen

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Rickard Riblom, VD Adventure Box, +46 (0)70 444 24 79,
[email protected], corp.adventurebox.com

OM ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB

Adventure Box, den ledande sociala molnplattformen för konsumentskapade dataspel, gör det enkelt och roligt att skapa, dela och spela 3D spel online. Bolagets världsledande streamingteknologi är patentskyddad. Grundat i Stockholm 2014 har bolaget nu även personal i Paris, Sevilla, Malta, Köpenhamn, Madrid och Riga. Adventure Box handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet ADVBOX och ISIN-kod SE0012955276. Aktieinvest FK AB med e-post [email protected] och telefonnummer +46 739 49 62 50 är företagets Certified Advisor.

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMAN I ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB (publ)

Vid dagens årsstämma i Adventure Box Technology AB (publ), org.nr. 556963-6599 ("bolaget"), som genomförts enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler, fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats, corp.adventurebox.com.


BULLETIN FROM THE ANNUAL GENERAL MEETING IN ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB (publ)

At today's Annual General Meeting in Adventure Box Technology AB (publ), Reg. No. 556963-6599 (the "company"), which has been conducted solely through postal voting pursuant to temporary legislation, the following resolutions were made. All resolutions were in accordance with the submitted proposals, described in detail in the general meeting documents available on the company's website, corp.adventurebox.com.


ADVENTURE BOX: ORGANISKA SÖKNINGAR BÖRJAR VÄXA

Under april har 199 420 användare besökt Adventure Box. Nya data visar samtidigt att den nya spelformen Multimaker uppvisar en avsevärt större andel besökare genom obetalda sökresultat.


ADVENTURE BOX: ORGANIC SEARCHES STARTS TO GROW

199,420 users visited Adventure Box in April. New data also show the new game form Multimaker has a significantly larger proportion of visitors through unpaid search results.


ADVENTURE BOX PUBLICERAR ÅRSREDOVISNING FÖR 2021

Från och med idag finns Adventure Box årsredovisning för 2021 tillgänglig i svensk och engelsk version på bolagets webbplats corp.adventurebox.com


ADVENTURE BOX PUBLISHES ANNUAL REPORT FOR 2021

Today, Adventure Box published the Annual Report for 2021 on the corporate website, corp.adventurebox.com


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB (publ)

Aktieägarna i Adventure Box Technology AB (publ), org.nr. 556963-6599, ("Adventure Box" eller "bolaget"), kallas härmed till årsstämma att hållas den 19 maj 2022.


NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB (publ)

The shareholders of Adventure Box Technology AB (publ), Reg. No. 556963-6599 ("Adventure Box" or the "company") are hereby summoned to the Annual General Meeting on 19 May 2022.


VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN 2022

Valberedningen i Adventure Box Technology AB (publ) ("Adventure Box") föreslår omval av styrelseledamöterna Örjan Frid, Staffan Eklöw, Claes Kalborg, Jason Williams och Rikard Herlitz vid årsstämman 2022 som hålls torsdagen den 19 maj. Vidare föreslås omval av Örjan Frid till styrelseordförande.


THE NOMINATION COMMITTEE'S PROPOSAL FOR THE 2022 GENERAL MEETING

The Nomination Committee of Adventure Box Technology AB (publ) ("Adventure Box") proposes re-election of the Board members Örjan Frid, Staffan Eklöw, Claes Kalborg, Jason Williams and Rikard Herlitz at the 2022 Annual General Meeting, which will be held on Thursday 19 May. Furthermore, re-election of Örjan Frid as Chairman of the Board.


ADVENTURE BOX: FLER ANVÄNDARE OCH LÄNGRE TID I MULTIMAKERN

Under mars ökade antalet användare på plattformen till 219 269 jämfört med 197 580 besökare under februari. Multimakern genererar samtidigt en betydligt längre spelsessionstid hos användarna jämfört med den tidigare plattformen.


ADVENTURE BOX: MORE USERS AND LONGER TIME IN THE MULTIMAKER

During March, the number of visitors on the platform increased to 219,269 compared to 197,580 in February. At the same time, the multimaker generates a significantly longer gaming session time for users compared to the previous platform.


ADVENTURE BOX: SPELMODELLEN VISAR FORTSATT STYRKA

Trenden med både ökad andel återvändande användare och ökad spelsessionslängd hos dessa fortsätter jämfört med föregående månad.


ADVENTURE BOX: THE GAME MODEL SHOWS CONTINUED STRENGTH

The trends of an increasing number of returning users and increased duration of gaming sessions amongst returning users continue compared with the previous month.


BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 2021-31 DECEMBER 2021

Ett intensivt utvecklingsarbete gjordes på den nya spelformen Multimaker under 2021. Rickard Riblom utsågs sista kvartalet till ny VD och Hans Richter kontrakterades som ny CFO. Efter det inleddes arbetet med en omstrukturering av bolaget i syfte att uppnå betydligt sänkta kostnader för att nå längre uthållighet samtidigt som företaget fokuserar på leveranshastighet.


INTERIM REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 2021

Intensive development work was done on the new game form Multimaker in 2021. Rickard Riblom was appointed new CEO in the last quarter and Hans Richter was contracted as the new CFO. After that, work began on restructuring the company to achieve significantly reduced costs to achieve longer endurance at the same time as the company focuses on delivery speed.


ADVENTURE BOX: SPELMODELLEN LEVERERAR

Både andelen återvändande användare samt spelsessionslängden hos dessa fortsätter att öka jämfört med föregående månad.


ADVENTURE BOX: THE GAME MODEL DELIVERS

Both the proportion of returning users and the length of their gaming sessions continue to increase compared with the previous month.


NY CFO TILL ADVENTURE BOX

Adventure Box rekryterar som ny Chief Finance Officer Hans Richter. Hans återinträder i rollen som CFO på bolaget där han innehade positionen 2019 - 2021. Han tillträder sin tjänst den 1 februari 2022 och efterträder avgående CFO Sofia Nilsson.


NEW CFO FOR ADVENTURE BOX

Adventure Box is recruiting Hans Richter as the new Chief Finance Officer. Hans re-enters the role of CFO at the company where he held the position 2019 - 2021. He will take up his position on 1 February 2022 and succeed retiring CFO Sofia Nilsson.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted