ADVENTURE BOX: LÄGRE TILLVÄXTKOSTNADER OCH NYA FÖRBÄTTRINGAR

Under juli släppte bolaget flera förbättringar av produkten samtidigt som kundanskaffningskostnaderna sänktes med 47%.

Adventure Box, den ledande sociala molnplattformen för konsumentskapade dataspel, gör det enkelt och roligt att skapa, dela och spela 3D spel online.

Strategin att fokusera på att förbättra spelplattformen för att skapa en god förutsättning för att nå viral spridning ligger fast. Under de senaste månaderna har bolaget utvecklat en "multimaker" där det är möjligt för användare att skapa tillsammans, den testas nu i olika former. Internt är förväntningarna höga på vad de nya förbättringarna kommer innebära.

Under vintern 2020/2021 anställde bolaget flera nya utvecklare och anser sig nu ha hög produktivitet i utvecklingen. Under juli har bolaget utöver arbetet med den ännu ej släppta multimakern bland annat släppt en förbättrad version av shoppen, förenklade inloggningsmöjligheter med sociala media och medaljer som belöningar. Bolaget driver nu också tävlingar såsom månadens spel och veckans modell.

- Vi är ännu inte helt redo för att driva viral tillväxt men med de förändringar vi har gjort och nu gör är det mycket tydligt att vi är på rätt väg. Den övergripande strategin håller, säger Christopher Kingdon, VD för Adventure Box.

Kundandskaffningskostnaderna är nu exceptionellt låga vilket möjliggör en snabb tillväxt när bolaget anser att det är dags. Bolaget har efter en tillfällig ökning av kundanskaffningskostnaderna under juni (0,47 kr/användare) uppnått de lägsta kundanskaffningskostnaderna på 6 månader i juli (0,25kr/användare).

- Vår streamade lösning innebär att vi kan växa exceptionellt snabbt och till en mycket lägre kostnad än andra spelbolag. Vi är därmed bra positionerade för att skapa värde i bolaget, fortsätter Christopher.

Nyckeltal för Adventure Box juli 2021 (juni inom parentes):

Antal webbsidesbesökare 207 090 (200 688)

Andel besökare från spelwebbsidor 5% (8%)

Genomsnittlig kostnad för köpt trafik 0,25kr (0,47 kr)

Antal återvändande användare 39 951 (46 664)

Andel återvändande användare 19% (23%)

Antal visningar av stillbildsreklam 3 879 (5 238)

Intäkt per tusen visningar av stillbildsreklam 3 kr (2 kr)

Notera att pga de mycket stora datamängderna kan ovan nyckeltal, hämtade från Google Analytics/AdSense/Ads, variera över tid.

Definitioner:

Antalet webbsidesbesökare är antalet enskilda personer som besökt bolagets webbsida (enligt Google Analytics).

Besökare från spelwebbsidor rapporteras när en användare klickar sig till bolagets webbsida från en tredjepartswebbsida.

Genomsnittlig kostnad för köpt trafik är den genomsnittliga kostnaden för varje klick på en annons från besökare som klickar sig till bolagets webbplats via betalda annonser.

Återvändande användare rapporteras när en besökare med befintliga Google Analytics-cookies från Adventure Box kommer tillbaka till bolagets webbsida. Notera att Google Analytics mått för återvändande användare är beroende av att användaren tillåter Googles "cookie". Återvändande användare som inaktiverat cookies i sin browser kommer därför inte att räknas som återvändande av Google Analytics.

Antal visningar av stillbildsreklam är de antal gånger ett reklambudskap från Adventure Box börjat laddas på en användares enhet.

Intäkt per tusen visningar av stillbildsreklam är den intäkt som tusen reklamvisningar genererar.

Tidigare redovisade bolaget andelen besökare genom köpt trafik ("paid search"). Detta google-mått refererar endast till trafik köpt via Googla Ads. Då en ökande andel av webbsidesbesökarna nu nås på andra, ibland betalda, sätt, där bolaget inte alltid kan mäta vilket initiativ som resulterat i att användaren kommer till webbplatsen, blir detta mått i allt högre grad irrelevant. Bolaget har därför beslutat sluta dela detta mått.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Christopher Kingdon, VD Adventure Box, +46 (0)73 051 1414,

[email protected], corp.adventurebox.com

OM ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB

Adventure Box, den ledande sociala molnplattformen för konsumentskapade dataspel, gör det enkelt och roligt att skapa, dela och spela 3D spel online. Bolagets världsledande streamingteknologi är patentskyddad. Grundat i Stockholm 2014 har bolaget nu även personal i Paris, Sevilla, Malta och Köpenhamn. Adventure Box handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet ADVBOX och ISIN-kod SE0012955276. Redeye AB med e-post [email protected] och telefonnummer +46 8 121 576 90 är företagets Certified Advisor.

Nerladdningsbara filer

ADVENTURE BOX: PATENTANSÖKAN GODKÄND I JAPAN

Adventure Box patentansökan gällande patent "Method for three-dimensional voxel-based modeling" har nu godkänts i Japan.


ADVENTURE BOX: PATENT APPLICATION APPROVED IN JAPAN

Adventure Box's patent application for the "Method for three-dimensional voxel-based modeling" patent has now been approved in Japan.


ADVENTURE BOX: MULTIMAKER ÖVERRASKAR IGEN - BOUNCE RATE PÅ LÅGA 8%

Under maj har 198 105 användare besökt Adventure Box. Nya mätningar under maj visar att avvisningsfrekvensen, "Bounce rate", för Multimaker är låg i jämförelse med snittet för andra företag i spelbranschen vilket är positivt, samtidigt som intäkterna från annonsvisningar mer än dubblerats jämfört med april.


ADVENTURE BOX: MULTIMAKER SURPRISES AGAIN - BOUNCE RATE LOW AT 8%

In May, 198,105 users visited Adventure Box. New measurements in May show that the bounce rate for Multimaker is low compared to the average for other companies in the gaming industry, which is positive, while revenue from ad impressions more than doubled compared to April.


DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI-31 MARS 2022

Utvecklingen av den nya spelformen Multimaker fortsätter enligt plan. Nya mätdata från Multimaker visar samtidigt bättre resultat jämfört med den klassiska plattformen.


INTERIM REPORT 1 JANUARY - 31 MARCH 2022

The development of the new game form Multimaker continues according to plan. New measurement data from Multimaker also shows better results compared to the classic platform.


KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMAN I ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB (publ)

Vid dagens årsstämma i Adventure Box Technology AB (publ), org.nr. 556963-6599 ("bolaget"), som genomförts enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler, fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats, corp.adventurebox.com.


BULLETIN FROM THE ANNUAL GENERAL MEETING IN ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB (publ)

At today's Annual General Meeting in Adventure Box Technology AB (publ), Reg. No. 556963-6599 (the "company"), which has been conducted solely through postal voting pursuant to temporary legislation, the following resolutions were made. All resolutions were in accordance with the submitted proposals, described in detail in the general meeting documents available on the company's website, corp.adventurebox.com.


ADVENTURE BOX: ORGANISKA SÖKNINGAR BÖRJAR VÄXA

Under april har 199 420 användare besökt Adventure Box. Nya data visar samtidigt att den nya spelformen Multimaker uppvisar en avsevärt större andel besökare genom obetalda sökresultat.


ADVENTURE BOX: ORGANIC SEARCHES STARTS TO GROW

199,420 users visited Adventure Box in April. New data also show the new game form Multimaker has a significantly larger proportion of visitors through unpaid search results.


ADVENTURE BOX PUBLICERAR ÅRSREDOVISNING FÖR 2021

Från och med idag finns Adventure Box årsredovisning för 2021 tillgänglig i svensk och engelsk version på bolagets webbplats corp.adventurebox.com


ADVENTURE BOX PUBLISHES ANNUAL REPORT FOR 2021

Today, Adventure Box published the Annual Report for 2021 on the corporate website, corp.adventurebox.com


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB (publ)

Aktieägarna i Adventure Box Technology AB (publ), org.nr. 556963-6599, ("Adventure Box" eller "bolaget"), kallas härmed till årsstämma att hållas den 19 maj 2022.


NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB (publ)

The shareholders of Adventure Box Technology AB (publ), Reg. No. 556963-6599 ("Adventure Box" or the "company") are hereby summoned to the Annual General Meeting on 19 May 2022.


VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN 2022

Valberedningen i Adventure Box Technology AB (publ) ("Adventure Box") föreslår omval av styrelseledamöterna Örjan Frid, Staffan Eklöw, Claes Kalborg, Jason Williams och Rikard Herlitz vid årsstämman 2022 som hålls torsdagen den 19 maj. Vidare föreslås omval av Örjan Frid till styrelseordförande.


THE NOMINATION COMMITTEE'S PROPOSAL FOR THE 2022 GENERAL MEETING

The Nomination Committee of Adventure Box Technology AB (publ) ("Adventure Box") proposes re-election of the Board members Örjan Frid, Staffan Eklöw, Claes Kalborg, Jason Williams and Rikard Herlitz at the 2022 Annual General Meeting, which will be held on Thursday 19 May. Furthermore, re-election of Örjan Frid as Chairman of the Board.


ADVENTURE BOX: FLER ANVÄNDARE OCH LÄNGRE TID I MULTIMAKERN

Under mars ökade antalet användare på plattformen till 219 269 jämfört med 197 580 besökare under februari. Multimakern genererar samtidigt en betydligt längre spelsessionstid hos användarna jämfört med den tidigare plattformen.


ADVENTURE BOX: MORE USERS AND LONGER TIME IN THE MULTIMAKER

During March, the number of visitors on the platform increased to 219,269 compared to 197,580 in February. At the same time, the multimaker generates a significantly longer gaming session time for users compared to the previous platform.


ADVENTURE BOX: SPELMODELLEN VISAR FORTSATT STYRKA

Trenden med både ökad andel återvändande användare och ökad spelsessionslängd hos dessa fortsätter jämfört med föregående månad.


ADVENTURE BOX: THE GAME MODEL SHOWS CONTINUED STRENGTH

The trends of an increasing number of returning users and increased duration of gaming sessions amongst returning users continue compared with the previous month.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted