Kallelse till extra bolagsstämma i AAC Clyde Space AB (publ)

2020-10-16 AAC Clyde Space (publ)
Aktieägarna i AAC Clyde Space AB (publ), org.nr 556677-0599 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 5 november 2020 klockan 10.30 att avhållas i bolagets lokaler på Dag Hammarskjölds väg 48, 751 83 Uppsala. Inregistrering till stämman börjar 10.00.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

(i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är den 28 oktober 2020; samt

(ii) senast den 29 oktober 2020 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till bolaget. Anmälan ska ske till e-postadress: ann-christin.lejman@aac-clydespace.com eller under postadress: AAC Clyde Space AB, Att: Ann-Christin Lejman, Uppsala Science Park, 751 83 Uppsala.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 30 oktober 2020, då sådan införing ska vara verkställd. Aktieägare rekommenderas att kontakta sin förvaltare i god tid före avstämningsdagen, vilken är den 28 oktober 2020, för att tillse att rösträttsregistreringen genomförs i tid.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på bolagets hemsida www.aac-clyde.space. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Förslag till dagordning

  1. Öppnande av stämman;
  2. Val av ordförande vid stämman;
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
  4. Godkännande av dagordningen;
  5. Val av en (1) eller två (2) justeringspersoner;
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
  7. Beslut om nyemission av units med betalning i apportegendom bestående av samtliga aktier i SpaceQuest Ltd.;
  8. Beslut om nyemission av aktier med betalning i apportegendom bestående av samtliga aktier i Hyperion B.V.; och
  9. Avslutande av stämman.

Styrelsens förslag till beslut

Bolagets styrelse har presenterat följande förslag till beslut avseende punkterna 7 och 8 i föreslagen dagordning.

Punkt 7. Beslut om nyemission av units mot betalning med apportegendom bestående av samtliga aktier i SpaceQuest Ltd.

Enligt överenskommelse mellan Bolaget och aktieägarna i SpaceQuest Ltd. (tillsammans "Tecknarna"), ett aktiebolag inkorporerat i USA med adress 3554 Chain Bridge Road, Ste 400, Fairfax, Virginia 22030, USA ("SpaceQuest"), har Bolaget och Tecknarna enats om att samtliga aktier i SpaceQuest ska övergå till Bolaget mot betalning i nyemitterade aktier i Bolaget. Köpeskillingen för aktierna i SpaceQuest ska erläggas genom att aktieägarna i SpaceQuest tecknar och tilldelas nya aktier i Bolaget, och eventuell tilläggsköpeskilling utgår delvis i form av teckningsoptioner (för räkenskapsåren 2021 och 2022) och delvis kontant. Överenskommelsen är villkorad av att bolagsstämman beslutar om nyemission i enlighet med det här förslaget. Mot denna bakgrund föreslår styrelsen att stämman beslutar om nyemission av units mot betalning med apportegendom i form av samtliga aktier i SpaceQuest på nedan villkor.

1. Emissionen omfattar 24 000 000 nya aktier och 4 885 712 teckningsoptioner, vilka endast ska kunna tecknas och tilldelas i så kallade units där varje unit består av 12 000 000 aktier och 2 442 856 teckningsoptioner ("Unit"). Efter emissionen kommer dock aktierna och teckningsoptionerna att skiljas åt. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i bolaget.

2. Bolagets aktiekapital ska öka med 960 000 kronor genom emission av 24 000 000 aktier och med ytterligare 195 428,48 kronor genom teckning av de aktier som kan tecknas med stöd av teckningsoptionerna förutsatt att samtliga teckningsoptioner utnyttjas, innebärande att full teckning av både direktemitterade aktier och aktier vid utnyttjande av teckningsoptionerna föranleder att aktiekapitalet ökas med 1 155 428,48 kronor och antalet aktier ökar med 28 885 712.

3. Unitsen får endast tecknas av aktieägarna i SpaceQuest med rätt och skyldighet att erlägga betalning för samtliga direktemitterade aktier genom tillskjutande av apportegendom i form av samtliga sina aktier i SpaceQuest enligt fördelning nedan.

Aktietecknare

Antal aktier i SpaceQuest som tillskjuts som apportegendom

Antal direktemitterade aktier i Bolaget

Dino A. Lorenzini, med adress: 10892 Lake Windermere Drive, Great Falls, Virginia 22066, USA

1000

12 000 000

Lucille A. Lorenzini, med adress:10892 Lake Windermere Drive, Great Falls, Virginia 22066, USA

1000

12 000 000

Totalt

2000

24 000 000

4. Tecknarna får inte teckna färre Units än vad han eller hon har rätt att teckna. Vidare antecknades det att överteckning inte får ske.

5. Teckning av Units ska ske senast den 15 december 2020. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.

6. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Teckningsoptionerna som ingår i varje Unit förfaller den 31 december 2023, och ger innehavaren rätt till teckning av aktier under perioden från och med 1 januari 2022 till och med 31 december 2023. Löptiden är således cirka tre (3) år från utgivningstillfället. Teckning av nya aktier får inte äga rum under så kallade "stängda perioder" enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, eller annars i strid med tillämpliga regler avseende insiderhandel (inkluderande Bolagets interna riktlinjer i det avseendet). Fullständiga villkor för teckningsoptionerna framgår av Bilaga 1A.

7. Apportegendomen ska tillskjutas samtidigt med teckning av Units.

8. Aktierna (både de som direktemitteras och de som kan tecknas för med utnyttjande av teckningsoptionerna) ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen avseende utdelning som inträffar efter registreringen av aktierna i fråga hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

9. Den kurs till vilken aktie ska tecknas vid utnyttjande av teckningsoption ska motsvara kvotvärdet för Bolagets aktier (för närvarande 0,04 kronor).

Det antecknades att teckningskursen har fastställts baserat på en preliminär värdering av samtliga aktier i SpaceQuest per den 27 augusti 2020. Det faktiska värdet på apportegendomen fastställs först per dagen då apportegendomen övergår till Bolaget och kan komma att avvika från den preliminära värderingen.

Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra förvärvet av SpaceQuest som styrelsen anser vara ett strategiskt förvärv vilket tillför ett mervärde till aktieägarna.

Bolagets verkställande direktör bemyndigas att vidta de smärre formella justeringar av emissionsbeslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av de nya aktierna hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Punkt 8. Beslut om nyemission av aktier med betalning i apportegendom bestående av samtliga aktier i Hyperion B.V.

Enligt överenskommelse mellan Bolaget och aktieägarna i Hyperion Technologies B.V., ett aktiebolag inkorporerat i Nederländerna med adress Vlinderweg 2, 2623AX Delft, Chamber of Commerce (CoC) nr. 58607013 ("Hyperion"), har Bolaget och aktieägarna i Hyperion enats om att samtliga aktier i Hyperion ska övergå till Bolaget mot betalning i nyemitterade aktier i Bolaget. Köpeskillingen ska delvis erläggas genom att aktieägarna i Hyperion tecknar och tilldelas nya aktier i Bolaget, och delvis kontant. Den kontanta delen av köpeskillingen uppgår till 100 000 EUR. Överenskommelsen är villkorad av att bolagsstämman beslutar om nyemission i enlighet med det här förslaget. Mot denna bakgrund föreslår styrelsen att stämman beslutar om nyemission mot betalning med apportegendom i form av samtliga utestående aktier i Hyperion på följande villkor.

1. Bolagets aktiekapital ska öka med 310 200 kronor genom emission av 7 755 000 aktier.

2. De nya aktierna får endast tecknas av aktieägarna i Hyperion med rätt och skyldighet för aktietecknare att erlägga betalning för tecknande aktier genom tillskjutande av apportegendom i form av sina aktier i Hyperion enligt fördelningen nedan.

Aktietecknare

Antal aktier i Hyperion som tillskjuts som apportegendom

Antal tecknade aktier i Bolaget

G.L.E. Monna Beheer B.V., Havannastraat 3, 2622 AH Delft, CoC# 27199881.

30

2 585 000

S. Engelen Beheer B.V., Raaigras 83, 3206 JJ Spijkenisse, CoC# 58603832.

30

2 585 000

C. in 't Veld Beheer B.V., Groene Wetering 13, 2831 XL Gouderak, CoC# 58604332.

30

2 585 000

Totalt

90

7 755 000

3. Aktietecknare får inte teckna färre aktier än han eller hon har rätt att teckna.

4. Teckning ska ske senast den 15 december 2020. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.

5. Apportegendomen ska tillskjutas samtidigt med teckning av de nya aktierna.

6. De nya aktierna ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen avseende utdelning som inträffar efter registreringen av de nya aktierna hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Det antecknades att teckningskursen har fastställts baserat på en preliminär värdering av samtliga aktier i Hyperion per den 16 mars 2020. Det faktiska värdet på apportegendomen fastställs först per dagen då apportegendomen övergår till Bolaget och kan komma att avvika från den preliminära värderingen.

Vidare antecknades det att överteckning inte får ske.

Bolagets verkställande direktör bemyndigas att vidta de smärre formella justeringar av emissionsbeslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av de nya aktierna hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Antal aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 96 207 759 utestående aktier och röster i bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

Handlingar

Fullständigt förslag till beslut enligt punkterna 7 och 8 jämte anslutande handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor senast två veckor före stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer senast från denna tidpunkt även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.aac-clyde.space. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

_______

AAC Clyde Space AB (publ)

Uppsala i oktober 2020

Styrelsen

FÖR MER INFORMATION:
Vänligen besök: www.aac-clyde.space eller kontakta:
Styrelsens ordförande, Rolf Hallencreutz investor@aac-clydespace.com
CFO Mats Thideman, investor@aac-clydespace.com, mobil +46 70 556 09 73

OM AAC CLYDE SPACE
AAC Clyde Space-gruppen erbjuder kundanpassade, nyckelfärdiga tjänster från design till drift av satellitsystem i omloppsbana, inkluderande tillförlitliga satellitplattformar från 1 till 50 kg. Dessutom levererar vi ett komplett utbud av delsystem för kubsatelliter och småsatelliter. AAC Clyde Spaces oöverträffade "flight heritage" och helhetserbjudande gör det möjligt för kunderna att nå sina mål med en enda, pålitlig partner.

AAC Clyde Spaces aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank AB, e-post certifiedadviser@penser.se, telefon 08-463 83 00, är bolagets Certified Adviser.

AAC Clyde Space fokuserar analystjänster till Edison

2021-07-01 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space, ett ledande småsatellitbolag, har beslutat att fokusera sin uppdragsanalys till brittisk/USA-baserade Edison Group och har avslutat analystjänsten Penser Access hos Erik Penser Bank. Analyserna från Edison möter AAC Clyde Spaces behov av att skapa förståelse av och transparensen för bolaget och dess internationella verksamhet.


AAC Clyde Space focuses analytical services to Edison

2021-07-01 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space has decided to focus its analytical services on the UK/US based Edison Group and has discontinued the analytical service Penser Access with the Erik Penser Bank. The analysis from Edison meets AAC Clydes Space's need to provide understanding and transparency of the company and its operations internationally.


AAC Clyde Space sluter avtal med Wyvern om leverans av Space Data as a Service för 8,4 MGBP

2021-06-30 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space, ett ledande småsatellitbolag, har slutit ett avtal värt ca 100 MSEK (8,4 MGP) för att leverera högupplöst, multiband, hyperspektral data från rymden till det kanadensiska jordobservations-företaget Wyvern Inc. under en första fyraårsperiod med planerad start i mitten av 2022.


AAC Clyde Space closes £8.4m Space Data as a Service contract with Wyvern

2021-06-30 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space, a leading New Space company, has entered into a £8.4m (approx. SEK 100m) contract to deliver high-resolution, multi-band, hyperspectral data from space to Canadian Earth observation company Wyvern Inc. over an initial four-year period, with an intended start mid-2022.


Kungligt besök av Drottning Elizabeth II och Prinsessan Anne hos AAC Clyde Space i Glasgow

2021-06-30 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space, ett ledande småsatellitföretag, hedrades idag med ett besök av Hennes Majestät Drottningen och Hennes Majestät Prinsessan Anne vid anläggningen i Glasgow. AAC Clyde Space besöktes även av chefen för UK Space Agency, Dr Graham Turnock och the Lord Provist of Glasgow, Philip Braat.


AAC Clyde Space Receive Royal Visit from The Queen and The Princess Royal, Celebrating their Contribution to the UK Space Sector

2021-06-30 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space, a leading New Space company, was honored to be visited by Her Majesty The Queen and Her Royal Highness The Princess Royal at our Glasgow facility today. AAC Clyde Space were also joined by the Head of the UK Space Agency, Dr Graham Turnock and the Lord Provist of Glasgow, Philip Braat.


AAC Clyde Space erhåller 135 kUSD för att driva SeaHawk-1 ytterligare ett år

2021-06-24 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space, ett ledande småsatellitbolag, har erhållit en order värd ca 1,1 MSEK (135 kUSD) för att fortsätta att driva SeaHawk-1-satelliten från sin markstation i Glasgow under ytterligare 12 månader.


AAC Clyde Space wins 135 kUSD order to continue operating SeaHawk-1

2021-06-24 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space, a leading New space company, has received a 135 kUSD order to continue operating the SeaHawk-1 satellite from its Operations Centre in Glasgow for a further 12 months.


AAC Clyde Space vinner order värd 4,6 MGBP från Horizon Technologies

2021-06-16 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space ("AAC"), ett ledande småsatellitbolag, har vunnit en order värd ca 54 MSEK (4,6 MGBP) från Horizon Space Technologies Ltd på en nyckelfärdig lösning som inkluderar uppskjutning av två nya satelliter, drift och dataleverans. Satelliterna kommer att bli en del av Horizon Space Technologies Amber-konstellation som ska leverera maritima signalspaningsdata, så kallad Maritime Domain Awareness (MDA) data.


AAC Clyde Space wins 4.6 MGBP order from Horizon Technologies

2021-06-16 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space ("AAC"), a leading New space company, has won a 4.6 MGBP order for a full turn-key solution from Horizon Space Technologies, including two new satellite launches, operations and data delivery. The satellites will become part of the Horizon Space Technologies' Amber™  constellation dedicated to delivering Maritime Domain Awareness (MDA) intelligence data.


AAC Clyde Space AAC vinner order på 1 MUSD från Intuitive Machines mission som ska borra is på månen

2021-06-09 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space, ett ledande småsatellitbolag, har vunnit en order från amerikanska Intuitive Machines på delsystem till isborrnings-missionen IM-2, värd ca 8,3 MSEK (1,0 MUSD). Missionen ska borra efter is på månen. Ordern följer på den senaste leveransen av flygmodeller till det amerikanska företagets första månlandningsmission.


AAC Clyde Space wins USD 1m subsystems order from Intuitive Machines for ice-drilling mission to the Moon

2021-06-09 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space, a leading New space company, has received a USD 1.0m order on subsystems for the ice-drilling mission IM-2 to the Moon led by the U.S. company Intuitive Machines. The order follows the recent delivery of flight models for the U.S. company's first lunar landing mission.


AAC Clyde Space vinner GNSS-order värd 0,55 MUSD

2021-06-08 AAC Clyde Space AB (publ)
Rymdbolaget AAC Clyde Spaces amerikanska dotterbolag SpaceQuest har vunnit en order värd ca 4,6 MSEK (0,55 MUSD) från en kund i Asien på mottagare och antenner som tar emot signaler från det globala navigationssystemet GNSS (Global Navigation Satellite Systems). Produkterna ska levereras under 3,5 år med start 2021.


AAC Clyde Space wins USD 0.55m GNSS receiver and antenna order

2021-06-08 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space's US subsidiary SpaceQuest has received an order of USD 0.55m (approx. SEK 4.6m) for global navigation satellite systems (GNSS) receivers and antennas to be delivered to a customer in Asia over 3.5 years starting in 2021.


AAC Clyde Space vinner order på 260 000 GBP för borttagning av rymdskräp

2021-05-28 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space, ett ledande småsatellitbolag, har utsetts av Astroscale Ltd att medverka i utvecklingen av brittiska Astroscales mission att ta bort rymdskräp, End-of-Life Services (ELSA-M). Kontraktet är värt ca 3 MSEK (0,26 MGBP) och planeras vara slutfört i början av 2022.


AAC Clyde Space wins 260,000 GBP contract to support a space debris mission

2021-05-28 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space, a leading New space company, has been selected by Astroscale UK Ltd to co-engineer their satellite platform for a UK-based space debris removal programme known as End-of-Life Services by Astroscale (ELSA-M). The contract, valued at 260,000 GBP, is expected to be completed at the start of 2022.


Kommuniké från årsstämma i AAC Clyde Space AB (publ)

2021-05-27 AAC Clyde Space AB (publ)


Bulletin from the Annual General Meeting in AAC Clyde Space AB (publ)

2021-05-27 AAC Clyde Space AB (publ)


Delårsrapport för AAC Clyde Space AB (publ) januari - mars 2021

2021-05-27 AAC Clyde Space AB (publ)


Interim report for AAC Clyde Space AB (publ) January - March 2021

2021-05-27 AAC Clyde Space AB (publ)


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted