Delårsrapport för AAC Clyde Space AB (publ) januari - september 2019

2019-11-21 AAC Clyde Space AB

Tredje kvartalet, juli - september 2019 (jämfört med juli - september 2018)

 • Nettoomsättningen uppgick till 14,2 (10,4) MSEK
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -7,9 (-13,8) MSEK. EBITDA exklusive valutakursförluster uppgick till -6,8 (-12,6) MSEK
 • Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till -11,0 (-17,9) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -11,1 (-17,9) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,12 (-0,26) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7,4 (-16,9) MSEK
 • Orderstocken ökade till 179,6 MSEK (67,1 MSEK vid årsskiftet)

Januari - september 2019 (jämfört med januari - september 2018)

 • Nettoomsättningen uppgick till 45,9 (48,9) MSEK
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -22,1 (-31,9) MSEK. EBITDA exklusive valutakursförluster och förvärvskostnader uppgick till -18,7 (-21,9) MSEK
 • Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till -31,8 (-43,6) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -32,2 (-43,1) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,40 (-0,66) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -16,0 (-35,9) MSEK
 • I juni tillfördes bolaget 82,5 MSEK före emissionskostnader genom en övertecknad företrädesemission

Upplysningar om väsentliga händelser under tredje kvartalet 2019

 • I juli genomfördes årets fjärde lyckade uppskjutning av en satellit från AAC Clyde Space då NSLSat-1 sköts upp från Vostochny Cosmodrome i Ryssland
 • Avtal ingicks med Eutelsat för leverans och uppskjutning av två IoT-satelliter i storleken 6U. Kontraktsvärdet uppgår till 2 MEUR (ca 21,4 MSEK) upp till potentiellt 5 MEUR (ca 53,5 MSEK) beroende på valda optioner och tjänster. Satelliterna planeras att skjutas upp under första kvartalet 2021.
 • Rymdstyrelsen beviljade ett anslag om 2,2 MSEK för att stödja utvecklingen av nästa generations kraftsystem (EPS) för satelliter i storleken 50-250 kg

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

 • Framgången för Sirius fortsatte med att en stor europeisk satellittillverkare beställde två uppsättningar Sirius delsystem för 11,3 MSEK för leverans under andra kvartalet 2020
 • US Air Force Academy beställde tre solpaneler och åtta 1,2Nm reaktionshjul till sitt FalconSat-program. Ordern som har ett värde på ca 655 000 USD (ca 6,4 MSEK) levereras under tredje kvartalet 2020
 • En extra bolagsstämma den 29 oktober 2019 beslutade att ändra företagets namn till AAC Clyde Space AB, ändra gränserna för aktiekapitalet och gränserna för antal utestående aktier
 • VP Business Development Iraklis Hatziathanasiou lämnade koncernen. VD Luis Gomes utsågs till tillförordnad VP Business Development
 • Bolagsverket godkände bolagets ansökan om namnändring, vilket innebär att moderbolaget och därmed även koncernen, byter namn till AAC Clyde Space

Kommentar av VD

Välkommen till AAC Clyde Space delårsrapport för tredje kvartalet 2019. Det har varit ett spännande kvartal med viktiga förändringar i företagets branding där vi har vunnit transformerande avtal och befäst vår position som ledande på marknaden för små satelliter och delsystem till rymdindustrin.

Avtalet med Eutelsat som tillkännagavs i september, är årets andra där en stor satellitoperatör förlitar sig på AAC Clyde Space för att leverera en operativ kapacitet med potential för betydande ytterligare order i framtiden. Vår strategi att erbjuda små satelliter, designade för volymproduktion, i kombination med ett omfattande tjänsteutbud, börjar få ett starkt fotfäste på marknaden.

Avtalet bidrog till att öka orderstocken till sunda 180 miljoner SEK i slutet av september, nästan en tredubbling från i början av året. Kanske än viktigare är att kub- och småsatelliter visar att de kommer att spela en viktig roll för att leverera verksamhetstjänster som tidigare har krävt större, mer komplexa system. Vi fortsätter att se en stark efterfrågan på våra produkter, både för delsystem och missioner, med en frisk och spännande pipeline av nya möjligheter. I oktober bokade vi vår 50e produktförsäljning för Sirius, en viktig milstolpe för en produkt som har mindre än två år på marknaden.

Intäkterna var fortsatt lägre under kvartalet än jag skulle vilja, men de växer och vi noterade en ökning med 40% jämfört med tredje kvartalet i fjol. EBITDA förblev negativ eftersom vi fortsätter att investera i vår framtid. Vi har stärkt vår leveransförmåga under de senaste månaderna med nya medarbetare som tillför såväl kompetens som resurser.

Det nya kommersiella varumärket "AAC Clyde Space" som lanserades i augusti blev också bolagets officiella namn. Namnet återspeglar det starka arvet från våra svenska och skotska delar, vilket ytterligare bidrar till att integrera både team och produktlinjer. Vi introducerade samtidigt nya produktfamiljer, rationaliserade de befintliga och fick en bättre fokuserad marknadsföring.

Efter en period med konsolidering av vår verksamhet har vi nu kommit in i en fas fokuserad på att förbättra bolagets resultat och förbereda det för de möjligheter som ligger framför oss. Vi fortsätter att söka efter möjligheter att växa, såväl organiskt som genom förvärv. Den växande tjänsteaffären, våra plattformars stigande popularitet och framgången för våra delsystem lägger grunden till för den organiska tillväxten. Under det kommande året ska vi uppdatera designen av våra delsystem, uppgradera våra erbjudanden och introducera nya produkter. Under innevarande kvartal fokuserar vi på att leverera de affärer vi vunnit och planera det kommande året. Det blir ett hektiskt och spännande kvartal för vårt fantastiska team i Uppsala och Glasgow.

Luis Gomes
VD

FÖR MER INFORMATION:
Vänligen besök: www.aac-clyde.space eller kontakta:
VD Luis Gomes investor@aac-clydespace.com
CFO Mats Thideman, investor@aac-clydespace.com, mobil +46 70 556 09 73

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ÅAC Microtec AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 21 november 2019 kl. 08:30 CET.

Delårsrapporten och ytterligare information finns tillgängliga på investor.aac-clyde.space/se/rapporter

OM AAC Clyde Space
AAC Clyde Space-gruppen Space erbjuder kundanpassade, nyckelfärdiga tjänster från design till drift av satellitsystem i omloppsbana, inkluderande tillförlitliga satellitplattformar från 1 till 50 kg. Dessutom levererar vi ett komplett utbud av delsystem för kubsatelliter och småsatelliter. AAC Clyde Spaces oöverträffade "flight heritage" och helhetserbjudande gör det möjligt för kunderna att nå sina mål med en enda, pålitlig partner.

AAC Clyde Spaces aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank AB, e-post certifiedadviser@penser.se, telefon 08-463 83 00, är bolagets Certified Adviser.

Delårsrapport för AAC Clyde Space AB (publ) januari - mars 2020

2020-05-15 AAC Clyde Space AB (publ)


Interim report for AAC Clyde Space AB (publ) January - March 2020

2020-05-15 AAC Clyde Space AB (publ)


AAC Clyde Space AB (publ) kallar till årsstämma

2020-04-30 AAC Clyde Space (publ)
Aktieägarna i AAC Clyde Space AB (publ), org. nr 556677-0599 (nedan benämnt "Bolaget"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 2 juni 2020 klockan 13.00 att avhållas i AAC Clyde Spaces lokaler, Dag Hammarskjölds väg 48, 751 83 Uppsala. Inregistrering till stämman börjar klockan 12.30.


NOTICE TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL MEETING IN AAC CLYDE SPACE AB (PUBL)

N.B. This English text is an unofficial translation of the Swedish original of the notice to attend the annual general meeting, available for download at https://www.aac-clyde.space/. In case of any discrepancies between the Swedish and English language versions, the Swedish version shall prevail.

2020-04-30 AAC Clyde Space (publ)
The shareholders in AAC Clyde Space AB (publ), reg. no. 556677-0599 (the "Company"), are hereby given notice to attend the annual general meeting at 13.00 p.m. on 2 June 2020 at AAC Clyde Space's premises, Dag Hammarskjölds väg 48, SE-751 83 Uppsala, Sweden. Registration for the meeting commences at 12.30 p.m.


AAC Clyde Space vinner order om 2,5 MSEK från Loft Orbital

2020-04-16 AAC Clyde Space (publ)
AAC Clyde Space har vunnit ytterligare en 2,5 MSEK (USD 250 000) order från Loft Orbital på kraftsystem till två satelliter. Systemen ska levereras under 2020, först en utvecklingsmodell under innevarande kvartal som ska följas av flygmodeller till två satelliter under senare hälften av 2020.


AAC Clyde Space wins 2.5 MSEK order from Loft Orbital

2020-04-16 AAC Clyde Space (publ)
AAC Clyde Space has won an additional 2.5 MSEK (USD 250 000) order from Loft Orbital for power systems for two satellites. The systems will be delivered during 2020, starting with an engineering model in the current quarter to be followed by flight models for two satellites in the latter half of 2020.


AAC Clyde Space vinner order på kommersiell satellit värd 8 MSEK

2020-04-02 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space har vunnit en order på en 6U-satellit till ett värde av ca 8 MSEK (642 000 GBP) från Orbital Micro Systems (OMS). Satelliten, som skjuts upp inom ramen för det brittiska rymdprogrammet, kommer att ingå i OMS kommersiella GEMS-program som ska leverera korrekt och aktuell väderinformation till företag över hela världen för att öka verksamheternas effektivitet och minimera skador orsakade av extremt väder. Satelliten är planerad att levereras i april 2021.


AAC Clyde Space wins 8 MSEK order for commercial satellite

2020-04-02 AAC Clyde Space (publ)
AAC Clyde Space has won an 8 MSEK (£642 000) order for a 6U satellite from Orbital Micro Systems (OMS), to be launched as part of the UK Space Launch Programme. The satellite will be included in the company's commercial GEMS program that will deliver accurate and timely weather information to businesses worldwide to improve operational efficiencies and to minimize damage caused by extreme weather. The satellite is scheduled for delivery in April 2021.


AAC Clyde Space vidtar åtgärder för att minska effekter av Corona

2020-03-17 AAC Clyde Space AB (publ)


AAC Clyde Space takes measures to mitigate Corona effects

2020-03-17 AAC Clyde Space AB (publ)


AAC Clyde Space levererar batterier för 7,0 MSEK till en månmission

2020-02-27 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space har valts ut att leverera batterier till månlandaren Nova-C, en mission som leds av amerikanska Intuitive Machines. Genom att utvidga sin ursprungliga order (se pressmeddelande 24 januari 2020) på kraftsystem till att även omfatta batterier kan Intuitive Machines optimera månfarkostens kraftproduktion och lagring på det mest kostnadseffektiva sättet. Värdet på tilläggsordern är ca 7,0 MSEK (730 000 USD).


AAC Clyde Space to deliver batteries of a value of 7.0 MSEK for lunar mission

2020-02-27 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space has been selected to supply batteries to the Nova-C lunar lander mission led by the U.S. company Intuitive Machines. The agreement broadens the scope of its original order (see press release January 24th, 2020) from power systems to also include batteries that will enable Intuitive Machines to optimize the mission's power generation and storage in the most cost-efficient way. The value of the extension is approx. 7.0 MSEK (USD 730.000).


Bokslutskommuniké för AAC Clyde Space AB (publ) januari - december 2019

2020-02-20 AAC Clyde Space AB (publ)


Year-end report for AAC Clyde Space AB (publ) January - December 2019

2020-02-20 AAC Clyde Space AB


AAC Clyde Space levererar PICASSO, den gyllene kubsatelliten

2020-02-05 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space har levererat PICASSO, en 3U kubsatellit, till Belgian Institute for Space Aeronomy för integrering vid en anläggning i Delft. Satelliten planeras att skjutas upp från Franska Guyana på en Arianespace Vega-raket den 24 mars.


AAC Clyde Space Delivers PICASSO, the Golden CubeSat

2020-02-05 AAC Clyde Space (publ)
AAC Clyde Space has delivered PICASSO, a 3U CubeSat, to the Royal Belgian Institute for Space Aeronomy at a facility in Delft for pod integration. The satellite is planned to be launched from French Guiana on an Arianespace Vega on the 24th of March 2020.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär