AAC Clyde Space AB (publ) förvärvar svenska rymdbolaget Omnisys Instruments

2021-03-31 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space AB ("AAC Clyde Space" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget ingått ett villkorat avtal om förvärv av det privatägda svenska bolaget Omnisys Instruments AB ("Omnisys"), en ledande utvecklare och tillverkare av mätinstrument för avancerade rymdprojekt ("Förvärvet"). Köpeskillingen uppgår totalt till cirka 75 miljoner SEK varav cirka 25 miljoner SEK erläggs kontant and cirka 50 miljoner SEK erläggs med
17 340 100 nyemitterade teckningsoptioner i AAC Clyde Space. Genomförandet av Förvärvet av Omnisys är villkorat av, bland annat, att emissionen av vederlagsteckningsoptionerna godkänns vid en extra bolagsstämma.

Förvärvet av Omnisys

Göteborgsbaserade Omnisys utvecklar och tillverkar mätinstrument främst för avancerade rymdprojekt. Omnisys har 20 års erfarenhet av att utveckla lönsam högpresterande elektronik-hårdvara, däribland sensorer i världsklass. Omnisys har en omfattande erfarenhet i utvecklig av sensorer för väderdata för att skapa tillförlitliga väderprognoser samt data för klimatforskning. Flertalet intressanta områden inom AAC Clyde Space:s planerade tillväxt inkluderar erbjudanden inom Space Data as a Service.

Bland Omnisys kunder finns ESA, Airbus Defense & Space, Rymdstyrelsen, och många kommersiella företag i Europa och USA. Omnisys är känt för komplex problemlösning och innovation. Omnisys har nyligen utvecklat en ny typ av mikrovågssensor som ger väderdata med överlägsen kvalitet och som mött stort intresse från såväl offentliga som privata kunder. Omnisys intäkter för 2020 uppgick till 34,9 miljoner SEK och EBITDA uppgick till 1,9 miljoner SEK. Bolagets orderstock uppgår för närvarande till 133 miljoner SEK, och AAC Clyde Space orderstock uppgick per den 31 december 2020 till 156 miljoner SEK.

Tidigare i mars tilldelades Omnisys ett kontrakt på 12,2 miljoner EUR (124 miljoner SEK) för att leverera mikrovågssensorer till ESA-projektet Artic Weather Satellite (AWS). AAC Clyde Space är tilltänkt leverantör av avioniksystem till samma projekt. Detta är ett pilotprojekt för att bana väg till en tänkt nästa fas avseende en konstellation av 16 satelliter.

"Vi har följt Omnisys i flera år och blivit alltmer imponerande av kvaliteten på de instrument de levererar till avancerade rymdprojekt, bland annat deras sensorer som möjliggör för oss att bygga konstellationer som kan tillhandahålla högkvalitativa data med hög frekvens till en datahungrig marknad. Ett utmärkt exempel är Omnisys mikrovågssensorer som ger oss en ledande position inom rymdbaserade väderdata, ett område som växer starkt eftersom ny teknik möjliggör dramatiskt bättre prognoser" säger Luis Gomes, vd på AAC Clyde Space.

"Vi är mycket glada över att bli en del av AAC Clyde Space-koncernen i detta spännande skede av vår utveckling. Att kombinera vår avancerade sensorteknik med AAC Clyde Space:s ledande kompetens inom design, tillverkning och användning av småsatelliter skapar spännande möjligheter på en snabbt växande och global marknad. Vår erfarenhet av att tillhandahålla sofistikerade sensorer gör det möjligt för koncernen att stegvis öppna upp nya marknadssegment som har behov av data från rymden" säger Martin Kores, Managing Director på Omnisys.

Preliminär oreviderad sammanlagd redovisning

Nedan presenteras en preliminär oreviderad sammanräknad resultat- och balansräkning pro-forma för räkenskapsåret 2020 i syfte att beskriva en hypotetisk resultat- och balansräkning om Förvärvet slutförts per den 31 december 2020. Det är viktigt att notera att de preliminära sammanräknade resultat- och balansräkningarna inte ska ses som en uppskattning för innevarande år eller de kommande tolv månaderna. Omnisys har K2 som redovisningsprincip, varav AAC Clyde Space har IFRS.

2020

AAC Clyde Space Group (IFRS)

Omnisys Instruments AB (K2)

Elimineringar

Proforma

Ej reviderade siffror

(kSEK)

Nettoomsättning

98 384

34 931

-

133 315

Aktiverat arbete for egen räkning

8 334

-

-

8 334

Övriga rörelseintäkter

12 732

817

-

13 549

Summa

119 450

35 748

0

155 198

COGS

-50 262

-5 501

-

-55 763

Bruttovinst

69 188

30 247

0

99 435

Bruttomarginal %

70,3%

86,6%

74,6%

Personalkostnader

-61 146

-22 879

-

-84 025

Andra externa kostnader

-19 504

-5 424

-

-24 928

Andra rörelsekostnader

-15 357

-

-

-15 357

OPEX

-96 007

-28 303

-

-124 310

EBITDA

-26 819

1 944

0

-24 875

EBITDA-marginal %

Neg

5,6%

Neg

D&A

-10 713

-277

-

-10 990

EBIT

-37 532

1 667

0

-35 865

EBIT-marginal %

Neg

4,8%

Neg

Netto ränteutgifter

-1 274

-256

-

-1 530

EBT

-38 806

1 441

0

-37 365

B/R per 2020-12-31

AAC Clyde Space Group (IFRS)

Omnisys Instruments AB (K2)

Nyemission

& Förvärv

Proforma

Ej reviderade siffror

RTM (kSEK)

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

67 913

-

-

67 913

Materiella anläggningstillgångar

28 715

293

-

29 008

Finansiella tillgångar

110

-

-

110

Goodwill

426 338

-

70 412

496 750

Summa anläggningstillgångar

523 076

293

70 412

593 781

Omsättningstillgångar

Varulager etc.

12 848

11 402

24 250

Kundfordringar och andra omsättningstillgångar

37 893

8 651

46 542

Likvida medel

62 434

-2

68 100

130 534

Summa omsättningstillgångar

113 175

20 051

68 100

201 326

Summa tillgångar

636 251

20 344

138 512

795 107

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

557 770

4 588

138 512

700 870

Totalt eget kapital

557 770

4 588

138 512

700 870

Skulder

Långfristiga skulder

18 823

8 999

-

27 822

Kortfristiga skulder

59 658

6 757

-

66 415

Summa avsättningar och skulder

78 481

15 756

-

94 237

Summa eget kapital och skulder

636 251

20 344

138 512

795 107

Vidare information kring Förvärvet samt den preliminära oreviderade sammanräknade balans- och resultaträkningen framgår av en investerarpresentation som publiceras på AAC Clyde Space:s hemsida idag.

Transaktionsvillkor

Genomförandet av emissionen av vederlagsteckningsoptionerna är villkorade av godkännande vid extra bolagsstämma som, planeras att hållas i slutet av april 2021. Aktieägare som tillsammans innehar cirka 22 procent av totalt antal aktier och röster i AAC Clyde Space har åtagit sig att rösta för emissionen vid den extra bolagsstämman.

Vederlagsteckningsoptionerna kommer att bli inlösta till en ratio om 1:1 (1 teckningsoption kommer konverteras till 1 aktie), till ett pris som motsvarar aktiernas kvotvärde (0,04 SEK), 6 månader (1/3), 12 månader (1/3) och 18 månader (1/3) efter fullgörandet av Förvärvet. Ytterligare tilläggsköpeskilling, uppgår maximalt till 25 miljoner SEK som kan betalas ut om Omnisys uppnår särskilda kriterier för tilläggsköpeskillingen. Betalning av potentiell tilläggsköpeskilling erläggs både genom kontant betalning (60%) och genom vederlagsteckningsoptioner (40%) som tidigast 2021-2023. Tilläggsköpeskillingen kommer att bli inlöst till en ratio om 1:1 (1 teckningsoption kommer konverteras till 1 aktie), till ett pris som motsvarar aktierna kvotvärde (0,04 SEK), inom två månader från förutbestämda slutgiltiga datumet för de överenskomna kriterierna i tilläggsköpeskillingen. Den kontanta delen av tilläggsköpeskillingen kommer betalas ut inom 15 dagar från de slutgiltiga förutbestämda kriterierna i tilläggsköpeskillingen.

Bakgrund och rational

AAC Clyde Space utökar sitt utbud av rymdtjänster och ökar sin försäljning snabbt. Målet är att sänka kostnader och förbättra affärsmodellen för rymdbaserade tjänster genom att kontrollera design, tillverkning och användandet av alltmer kapabla konstellationer av småsatelliter. En del av denna strategi uppnås genom intern utveckling och organisk tillväxt, men koncernen strävar också efter att förvärva bolag som bidrar med mervärde, antingen genom teknik eller kommersiella relationer. Omnisys, med sin starka affärs- och marknadsposition, i synnerhet inom sensorteknik, uppfyller båda dessa kriterier.

Omnisys utvecklar en ny typ av sensor som ger överlägsen kvalitet på väderdata, och som har mött stort intresse från både offentliga och privata kunder. Förmågan att prognosticera väder förbättras radikalt genom den förbättrade kvalitén på data och mer frekvent datainsamling genom konstellationer av kostnadseffektiva kubsatelliter. Detta revolutionerar förmågan att prognosticera väder, en snabbt växande marknad för närvarande värd cirka 1,5 miljarder USD och med en årlig prognostiserad tillväxt på över 10%. Förmågan att mer precist förutspå väder är mycket efterfrågat från många stora sektorer, såsom jordbruk, sjöfart och luftfart förutom samhällets behov av bättre prognoser i samband med katastrofala väderhändelser.

Genom förvärvet kan AAC Clyde Space utöka sitt produkt- och tjänsteerbjudande som också möjliggör för koncernen att även erbjuda väderdata till kunder i sin abonnemangstjänst, Space Data as a Service.

Omnisys producerar instrument och system även för andra intressanta tillämpningar som AAC Clyde Space kommer ha fördel av att ha internt. Förutom instrument för väderdata av typen "microwave sounder" tillverkar Omnisys även kraftsystem, optiska instrument och elektrokemiska instrument, med attraktiva tillämpningar för AAC Clyde Space:s befintliga kunder.

Omnisys Instruments AB

Omnisys utvecklar och tillverkar skräddarsydda vetenskapliga instrument för avancerade vetenskapliga applikationer, vilka huvudsakligen används i rymdprojekt. Omnisys har framgångsrikt levererat flera satellitdelsystem och vetenskapliga nyttolaster. Viktiga produkter är kraftsystem, mikrovågsradiometer som nyttolast, optiska instrument och elektrokemiska instrument. Baserat på sitt track record och unika kunskap har företaget nått en position som teknologiledare inom satellitbaserade mikrovågssensorer för insamling av väder- och klimatdata. Omnisys har också betydande erfarenhet av att leverera radiometerutrustning för markbaserad radioastronomi, t.ex. för ALMA-teleskopet i Chile. Omnisys Instruments grundades 1992, har 26 anställda och är baserat i Göteborg, Sverige. Omnisys är för närvarande privatägt och leds av dess Managing Director och två grundare.

Rådgivare

Setterwalls Advokatbyrå är legal rådgivare och PwC är finansiell rådgivare till Bolaget i samband med Förvärvet.

FÖR MER INFORMATION:
Vänligen besök: www.aac-clyde.space eller kontakta:
VD Luis Gomes investor@aac-clydespace.com
CFO Mats Thideman, investor@aac-clydespace.com, mobil +46 70 556 09 73

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AAC Clyde space AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggöranden den 31 mars 2021 kl. 17:31 CET.

OM AAC CLYDE SPACE
AAC Clyde Space-gruppen erbjuder kundanpassade, nyckelfärdiga tjänster från design till drift av satellitsystem i omloppsbana, inkluderande tillförlitliga satellitplattformar från 1 till 50 kg. Dessutom levererar vi ett komplett utbud av delsystem för kubsatelliter och småsatelliter. AAC Clyde Spaces oöverträffade "flight heritage" och helhetserbjudande gör det möjligt för kunderna att nå sina mål med en enda, pålitlig partner.

AAC Clyde Spaces aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank AB, e-post certifiedadviser@penser.se, telefon 08-463 83 00, är bolagets Certified Adviser. Aktien är även upptagen för handel på amerikanska OTCQX-marknaden under symbolen ACCMF.

AAC Clyde Space vinner 0,2 MEUR (ca 2 MSEK) order på datorsystem till en månfärd

2021-05-04 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space har valts ut av UAE:s Mohammed Bin Rashid Space Center (MBRSC) för att leverera ett datorsystem för ca 2 MSEK (0,2 MEUR) till månrovern Rashid. Detta är den fjärde månfärden som AAC Clyde Space deltar i.


AAC Clyde Space wins 0.2 MEUR (approx. 2 MSEK) computer system order for lunar mission

2021-05-04 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space has been selected by UAE's Mohammed Bin Rashid Space Centre (MBRSC) to deliver a 0.2 MEUR (approx. 2 MSEK) computer system for the Rashid lunar rover. This is the fourth lunar mission in which AAC Clyde Space will take part.


Hyperions stjärnkamera växer fram som ny standard

2021-05-04 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Spaces dotterbolag Hyperion fortsätter att fira segrar med sina stjärnkameror som raskt växer fram som en de facto-standard för europeiska småsatelliter. Hittills under 2021 har Hyperion fått rekordstora order motsvarande ca 5 MSEK (0,5 MEUR) för de populära produkterna.


Hyperion's Star Trackers emerge as a new standard

2021-05-04 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space's subsidiary Hyperion continues to celebrate wins with its star trackers, that are rapidly emerging as a de facto standard for European small satellites. So far in 2021, Hyperion has received a record €0.5milion of orders for the popular products.


Förvärvet av Omnisys Instruments AB är genomfört

2021-04-30 AAC Clyde Space AB (publ)


The acquisition of Omnisys Instruments AB is completed

2021-04-30 AAC Clyde Space AB (publ)


Nicole Robinson nominerad till AAC Clyde Space styrelse

2021-04-27 AAC Clyde Space AB (publ)
Nicole Robinson föreslås att väljas in i styrelsen för det svenska satellitföretaget AAC Clyde Space AB.


Nicole Robinson proposed to AAC Clyde Space's Board

2021-04-27 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space AB, the Swedish New Space company, today announces the nomination of Nicole Robinson to its board of directors.


Kallelse till årsstämma i AAC Clyde Space AB (publ)

2021-04-27 AAC Clyde Space AB (publ)
Aktieägarna i AAC Clyde Space AB (publ), org.nr 556677-0599 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma torsdag den 27 maj 2021 klockan 10.00. Närvaro på stämman sker uteslutande genom poströstning. VDs anförande kommer att publiceras på bolagets hemsida efter årsstämman.


Notice to attend the annual general meeting in AAC Clyde Space AB (publ)

2021-04-27 AAC Clyde Space AB (publ)
The shareholders in AAC Clyde Space AB (publ), reg. no. 556677-0599 (the "Company"), are hereby given notice to attend the annual general meeting on Thursday 27 May 2021 at 10.00 a.m. (CET). Attendance at the meeting is only possible via postal ballot. The CEO's statement will be published on the company's website after the annual general meeting.


Kommuniké från extra bolagsstämma i AAC Clyde Space AB (publ)

2021-04-22 AAC Clyde Space AB (publ)
Vid extra bolagsstämma i AAC Clyde Space AB (publ) ("Bolaget") torsdag den 22 april 2021 klockan 09.30 genom poströstning fattades följande beslut:


Bulletin from extraordinary general meeting in AAC Clyde Space AB (publ)

2021-04-22 AAC Clyde Space AB (publ)
At the extraordinary general meeting in AAC Clyde Space AB (publ) (the "Company") held on Thursday 22 April 2021 at 09.30 a.m. (CET) via postal ballot, the following resolutions were adopted:


Kallelse till extra bolagsstämma i AAC Clyde Space AB (publ)

2021-04-01 AAC Clyde Space AB (publ)
Aktieägarna i AAC Clyde Space AB (publ), org.nr 556677-0599 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdag den 22 april 2021 klockan 09.30. Närvaro på stämman sker uteslutande genom poströstning.


Notice to attend the extraordinary general meeting in AAC Clyde Space AB (publ)

2021-04-01 AAC Clyde Space AB (publ)
The shareholders in AAC Clyde Space AB (publ), reg. no. 556677-0599 (the "Company"), are hereby given notice to attend the extraordinary general meeting on Thursday 22 April 2021 at 09.30 a.m. (CET). Attendance at the meeting is only possible via postal ballot.


AAC Clyde Space genomför, under förutsättning av godkännande från extra bolagsstämma, en riktad nyemission om cirka 100 miljoner kronor i samband med förvärvet av Omnisys

2021-03-31 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space ("AAC Clyde Space" eller "Bolaget") har, i enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande tidigare idag, beslutat om en riktad nyemission av 39 215 686 aktier under förutsättning av godkännande av extra bolagsstämma (den "Riktade Nyemissionen"). Teckningskursen för aktierna i den Riktade Nyemissionen uppgår till 2,55 kronor per aktie. Genom den Riktade Nyemissionen tillförs AAC Clyde Space cirka 100 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader. Delar av emissionslikviden ska användas som en del i finansieringen av förvärvet av det svenska bolaget Omnisys Instruments AB ("Omnisys") ("Förvärvet") som Bolaget offentliggjorde tidigare idag samt till investeringar i nya marknadsmöjligheter.


AAC Clyde Space carries out, conditional on approval from the EGM, a directed new share issue of approx. SEK 100 million in connection to the acquisition of Omnisys

2021-03-31 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space AB ("AAC Clyde Space" or the "Company") has, in accordance with what was communicated in its press release earlier today, resolved on a directed new share issue of 39,215,686 shares conditional on approval granted by the extraordinary general meeting (the "Directed New Share Issue"). The subscription price of the shares in the Directed New Share Issue amounts to SEK 2.55 per share. Through the Directed New Share Issue, AAC Clyde Space will receive proceeds amounting to approximately SEK 100 million before deduction of transaction costs. Parts of the gross proceeds will be used as part of the financing of the acquisition of the Swedish company Omnisys Instruments AB ("Omnisys") (the "Acquisition") which the Company announced earlier today, and investments in new market opportunities.


AAC Clyde Space AB (publ) avser genomföra en riktad nyemission av aktier i samband med förvärvet av det svenska bolaget Omnisys Instruments

2021-03-31 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space AB ("AAC Clyde Space" eller "Bolaget") offentliggör härmed sin avsikt att genomföra en riktad nyemission om cirka 100 miljoner SEK till svenska och internationella institutionella investerare (den "Riktade Nyemissionen"). Den Riktade Nyemissionen genomförs i samband med förvärvet av det svenska bolaget Omnisys Instruments AB ("Omnisys") ("Förvärvet") som Bolaget offentliggjorde idag, och investeringar i nya marknadsmöjligheter.


AAC Clyde Space AB (publ) intends to carry out a directed new share issue in connection with the acquisition of the Swedish company Omnisys Instruments

2021-03-31 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space AB ("AAC Clyde Space" or the "Company") hereby announces its intention to carry out a directed new share issue of approximately SEK 100 million directed to Swedish and international institutional investors (the "Directed New Share Issue"). The Directed New Share Issue is carried out in connection with the acquisition of the Swedish company Omnisys Instruments AB ("Omnisys") (the "Acquisition") which the Company announced today, and investments in new market opportunities.


AAC Clyde Space AB (publ) förvärvar svenska rymdbolaget Omnisys Instruments

2021-03-31 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space AB ("AAC Clyde Space" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget ingått ett villkorat avtal om förvärv av det privatägda svenska bolaget Omnisys Instruments AB ("Omnisys"), en ledande utvecklare och tillverkare av mätinstrument för avancerade rymdprojekt ("Förvärvet"). Köpeskillingen uppgår totalt till cirka 75 miljoner SEK varav cirka 25 miljoner SEK erläggs kontant and cirka 50 miljoner SEK erläggs med
17 340 100 nyemitterade teckningsoptioner i AAC Clyde Space. Genomförandet av Förvärvet av Omnisys är villkorat av, bland annat, att emissionen av vederlagsteckningsoptionerna godkänns vid en extra bolagsstämma.


AAC Clyde Space AB (publ) acquires Swedish space company Omnisys Instruments

2021-03-31 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space AB ("AAC Clyde Space" or the "Company") today announces that the Company has entered into a conditional agreement for the acquisition of the privately owned Swedish company Omnisys Instruments AB ("Omnisys"), a leading developer and manufacturer of measuring instruments for advanced space projects (the "Acquisition"). The purchase price amounts to approximately SEK 75 million, where SEK 25 million is paid in cash and approximately SEK 50 million is paid through 17,340,100 newly issued consideration warrants in AAC Clyde Space. The completion of the Acquisition of Omnisys is, inter alia, conditional on the issue of the consideration warrants being approved at an extraordinary general meeting.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted