Rapportering av insidertransaktioner

Varje gång en person i ledande ställning handlar ett finansiellt instrument i bolaget ska transaktionen rapporteras till Finansinspektionen. Detta gäller även dennes anhöriga.

Vad bolag måste göra

1. Förteckning över personer i ledande ställning och närstående

Personer i ledande ställning är styrelseledamöter, verkställande direktör, samt medlemmar av företagets administrations-, lednings- och kontrollorgan.

Även andra personer som har regelbunden tillgång till insiderinformation och som har befogenhet att fatta beslut på ledningsnivå som påverkar företagets framtida utveckling och affärsutsikter.

Personerna ska vara lätt identifierbara för Finansinspektionen.

Förteckningen ska utan dröjsmål kunna skickas till Finansinspektionen (men behöver inte löpande skickas till Finansinspektionen).

2. Underrätta personer i ledande ställning inom bolaget om deras skyldigheter

Ett mejl är tillräckligt för att underrätta en person i ledande ställning.

En bekräftelse på underrättelsen från personen i fråga rekommenderas starkt.

3. Bevilja eventuella dispenser för transaktioner under handelsförbudet

Undantag kan ges vid exceptionella omständigheter.

Se mer om handelsförbudet längre ned.

Vad måste varje person i ledande ställning måste göra

1. Bekräfta sina skyldigheter

Efter att bolaget underrättat personen om dennes skyldigheter ska denne bekräfta tillbaka till bolaget.

2. Förteckning över närstående

Närstående till person i ledande ställning ska rapportera transaktioner på samma sätt. Därför behöver bolaget en förteckning på närstående.

 • Maka/make eller likställd såsom partner eller sambo.
 • Barn som personen har vårdnaden om.
 • Släkting som har delat samma hushåll under åtminstone ett år vid datumet då transaktionen ägde rum, exempelvis myndiga barn och styvbarn.
 • Gäller även juridiska personer i vilka en person i ledande ställning eller närstående enligt artikel 3.1.26 a–c i Mar utför ledningsuppgifter, och till vilka en sådan person har en ägarmässig anknytning eller vars ekonomiska intressen i huvudsak motsvarar intresset hos en sådan person. FI anser att detta krav är uppfyllt om personen i ledande ställning eller närstående person enligt artikel 3.1.26 a–c i Mar äger aktier i den juridiska personen, motsvarande minst tio procent av aktiekapitalet eller av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.
  Det vill säga:
  a) vilkas ledningsuppgifter utförs av en person i ledande ställning eller fysisk närstående, eller
  b) som direkt eller indirekt kontrolleras av sådan person, eller
  c) upprättats till förmån för sådan person, eller
  d) vars ekonomiska intressen huvudsakligen motsvarar intresset hos en sådan person.

3. Informera närstående om deras skyldigheter

Ett mejl är tillräckligt för att underrätta en närstående om dennes skyldigheter.

En bekräftelse på underrättelsen från den närstående rekommenderas starkt.

4. Rapportera affärer genom fi.se

En transaktion (i aktier eller skuldinstrument eller till dem relaterade finansiella instrument) ska anmälas senast tre affärsdagar efter datumet som transaktionen gjorts.

Även transaktioner som sker genom en kapitalförsäkring ska rapporteras.

Rapportering ska påbörjas så snart summan av transaktioner når 5 000 euro under kalenderåret (för 2016 räknat fr.o.m. den 3 juli).

Vid beräkning av transaktionsbelopp i euro kan rapportören utgå från valutakursen på transaktionsdagen som runt kl 12 varje dag presenteras på riksbankens webbplats.

Vad varje anhörig måste göra

1. Bekräfta sina skyldigheter

Efter att personen i ledande ställning underrättat en anhörig ska denne bekräfta tillbaka till personen i ledande ställning.

2. Rapportera affärer genom fi.se

Samma regler som för personen i ledande ställning.

Föräldrar kan givetvis rapportera för sina barns räkning.

 

Handelsförbud 30 dagar före delårsrapport

För personer i ledande ställning råder handelsförbud under de 30 kalenderdagar som föregår en delårsrapport och fram tills rapporten offentliggjorts. Person i ledande ställning får inte heller handla för tredje persons räkning. Efter offentliggörande av rapporten är handel tillåten.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär