Kallelse till årsstämma i Zhoda Investments

Aktieägarna i Zhoda Investments AB (publ), organisationsnummer 559030-3490 (nedan "Bolaget") kallas till årsstämma den 13 juni 2018 kl. 16.00 på Vinkällaren Grappe, Grevgatan 5, i Stockholm.

Anmälan och rätt att delta

Rätt att delta i den stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 7 juni 2018, dels senast den 7 juni 2018 till bolaget anmält sin avsikt att delta i bolagsstämman.

Anmälan kan göras per post till Zhoda Investments AB, Hovslagargatan 5B, 111 48 Stockholm eller per e-post till robert.karlsson@zhodainvestments.com. Vid anmälan uppges namn, person- /organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt aktieinnehav. Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas till Bolaget före stämman. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden kan göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som angivits ovan. Fullmaktsformulär tillhandahålls på www.zhodainvestments.com.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste hos förvaltaren i god tid före den 7 juni 2018 begära tillfällig omregistrering (rösträttsregistrering) av aktierna för att kunna delta på stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse, samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut
a. om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning
b. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
c. om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter som skall väljas av stämman
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
11. Upplysning om styrelsekandidaters uppdrag i andra företag samt val av styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter
12. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Disposition av Bolagets resultat (p. 8 b)

Styrelsen föreslår att vinstutdelning för räkenskapsåret inte lämnas.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande, revisor samt arvoden (p. 9-11)

Aktieägare som representerar cirka 50 procent av kapitalet föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter. Aktieägarna föreslår vidare omval av styrelseledamöterna Björn Lindström, Peter Geijerman, Zenon Potoczny och Katre Saard. Simon Escott har avböjt omval. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Björn Lindström.

Vidare föreslås att bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant och att det auktoriserade revisionsbolaget Ernst & Young AB ska omväljas.

Det föreslås att årsstämman beslutar att styrelsearvode ska utgå till ordföranden med 100 000 SEK (oförändrat jämfört med föregående år) och 50 000 SEK (oförändrat jämfört med föregående år) vardera till övriga ledamöter utom Zenon Potoczny som är anställd i koncernen. Arvodet uppgår därmed till totalt 200 000 SEK. Revisorerna föreslås erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Handlingar

Bolagets årsredovisning har offentliggjorts 4 maj 2018. Styrelsens och fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar inför årsstämman kommer att hållas tillgängliga hos bolaget (se adress ovan) i enlighet med ramarna fastställda i aktiebolagslagen samt översänds kostnadsfritt i kopia till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer inom tre veckor före stämman även att finnas på www.zhodainvestments.com samt framläggas på årsstämman.

Övrigt

Bolaget har för närvarande 130 628 729 aktier registrerade hos Bolagsverket, varav 5 333 300 aktier av serie A (10 röster per aktie) och 125 295 429 aktier av serie B (1 röst per aktie). Antalet röster uppgår till 178 628 429.

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Stockholm i maj 2018

Zhoda Investments AB (publ)
Styrelsen

Stockholm, 16 maj 2018

For mer information, vänligen kontakta:
Robert Karlsson, vd Zhoda Investments AB
+46 709 565 141, robert.karlsson@zhodainvestments.com
www.zhodainvestments.com

Fakta om Zhoda Investments
Zhoda Investments investerar i utvalda europeiska onoterade bolag och utvecklar dem mot ökad tillväxt och lönsamhet genom aktivt ägande och entreprenörskap. I Dalmatien äger Zhoda en vinproducent med en 47 hektar ekologisk vingård med främst den röda lokala druvan babic. Zhoda innehar också ett vineri på den dalmatinska ön Korcula som framställer vita kvalitetsviner på druvan posip. Bolaget har även ett 45 procentigt ägarintresse i oljefältet Lelyaki i Ukraina med bevisade och sannolika oljereserver av kategorin 2P på 8 miljoner fat netto till bolaget. Zhoda Investments letar aktivt efter nya investeringar. Bolagets aktie handlas på Pareto Securities OTC. Läs mer på www.zhodainvestments.com.

Zhoda Investments vd Robert Karlsson genomför presentationer i Stockholm och Malmö om bolagets emission och investeringsplaner

Zhoda Investments ("Zhoda") offentliggjorde den 7 maj 2018 en företrädesemission på 21 miljoner kronor. I samband med detta kommer vd Robert Karlsson att genomföra presentationer av emissionen och bolagets investeringsplaner. Syftet med emissionen är att finansiera utvecklingen av den ekologiska vinverksamheten i Dalmatien. Bolaget bedriver även en oljeverksamhet med bevisade reserver i Poltava som gynnas av de stigande oljepriserna.


Presentations in Stockholm and Malmö by Zhoda Investments CEO Robert Karlsson on the rights issue and investment program

On 7 May 2018, Zhoda Investments ("Zhoda") announced a rights issue of SEK 21 million and CEO Robert Karlsson will be presenting the issue and the company's investment program. The issue will raise funds for the development of the organic wine operations in Dalmatia. The company also holds an investment with proven oil reserves in Poltava, currently benefiting from the rising oil price.


Zhoda Investments inleder teckningsperioden och publicerar memorandum

Den 7 maj 2018 offentliggjorde Zhoda Investments ("Zhoda") att styrelsen beslutat att på basis av ett bemyndigande från årsstämman genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Idag inleds teckningsperioden och i samband med detta publicerar bolaget ett informationsmemorandum som beskriver bolaget och emissionen. Emissionshandlingar med information om hur man tecknar sig skickas ut till aktieägarna och information finns även tillgänglig på bolagets hemsida.


Zhoda Investments commences the subscription period and publishes an investment memorandum

On 7 May 2018, Zhoda Investments ("Zhoda") announced that the Board of Directors, based on a mandate from the AGM, had resolved to carry out an issue of shares with preferential rights for existing shareholders. The subscription period begins today and the company therefore publishes an investment memorandum (in Swedish) with information on the company and the issue of shares. Issue documents with instructions on how to subscribe are being distributed to the shareholders and are also available on the company's website.


Kallelse till årsstämma i Zhoda Investments

Aktieägarna i Zhoda Investments AB (publ), organisationsnummer 559030-3490 (nedan "Bolaget") kallas till årsstämma den 13 juni 2018 kl. 16.00 på Vinkällaren Grappe, Grevgatan 5, i Stockholm.

Notice to Annual General Meeting of shareholders in Zhoda Investments

The shareholders of Zhoda Investments AB (publ), corporate identity number 559030-3490 (hereinafter the "Company") are hereby given notice to attend the Annual General Meeting to be held at 16.00 CET on 13 June 2018, at Vinkällaren Grappe, Grevgatan 5, in Stockholm.

Zhoda Investments genomför företrädesemission för fortsatta investeringar

 Zhoda Investments ("Zhoda") har utvecklats väl sedan bolaget antog den nya verksamhetsinriktningen för cirka ett och ett halvt år sedan. En ekologisk vinverksamhet har etablerats i Dalmatien. Oljeverksamheten i Ukraina har fått en långsiktig bas genom förlängningen på 20 år av den licens som ger rätt att utvinna olja. Rörelseresultatet för 2017 uppgick till 14 miljoner kronor. För att kunna utveckla befintliga innehav vidare och ha en beredskap för tilläggsinvesteringar har styrelsen beslutat genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Styrelse och ledning har lämnat avsiktsförklaringar att teckna sig för sina andelar på 9,9 miljoner kronor, vilket motsvarar 48% av emission som maximalt kan uppgå till 20,9 miljoner kronor.


Zhoda Investments announces a preferential rights issue for further investments

Zhoda Investments ("Zhoda") has had a solid development since the company assumed its new business focus 18 months ago. The company has acquired and transformed an organic wine business in Dalmatia. In addition, a long-term base for the oil operations in Ukraine has been established through the prolongation for 20 years of the license to extract oil. The operating profit for 2017 amounted to SEK 14 million. In order to create a financial base to further develop the current holdings and to make add-on investments the board of directors has resolved to conduct a new issue of shares with preferential rights for the current shareholders. The Board of Directors and Management have declared their intent to subscribe for their preferential rights, which amounts to SEK 9.9 million or 48 per cent of the maximum issue of SEK 20.9 million.


Årsredovisning 2017: Zhoda Investments redovisar ett rörelseresultat på 14 miljoner kronor

Zhoda Investments ("Zhoda") publicerar idag årsredovisningen för 2017. Under räkenskapsåret genomförde Zhoda sin första investering i en ekologisk vingård på Dalmatiens kust som producerade 100 000 flaskor röda premiumviner på lokala druvor. Oljeverksamheten i Ukraina visade god lönsamhet och licensen som ger rätt att utvinna olja förlängdes på 20 år. Rörelseresultatet uppgick till 14 miljoner kronor jämfört med -3 miljoner kronor föregående år.


Annual report 2017: Zhoda Investments records an operating profit of SEK 14 million

Zhoda Investments ("Zhoda") publishes its annual report for 2017. During the financial year, Zhoda completed its first investment in an organic winery on the Dalmatian coast that produced 100 000 bottles of red premium wines on local grapes. The oil operations in Ukraine posted healthy profits and the license to produce oil was prolonged for 20 years. The operating profit amounted to SEK 14 million compared to SEK -3 million in the previous year.


Zhoda förvärvar de återstående 20 procenten i ekologisk producent av röda premiumviner i Dalmatien

För cirka ett år sedan förvärvade Zhoda Investments ("Zhoda") 80 procent i en ekologisk producent av röda kvalitetsviner på Dalmatiens kust i Kroatien. Verksamheten har utvecklats väl sedan dess och Zhoda har nu ingått avtal med grundaren att förvärva de återstående 20 procenten. Köpeskillingen uppgår till cirka 1,8 miljoner kronor. Zhoda blir därmed 100 procentig ägare av verksamheten.


Zhoda acquires the remaining 20 per cent in an organic producer of red premium wines in Dalmatia

Approximately one year ago, Zhoda Investments ("Zhoda") acquired 80 per cent of an organic producer of red premium wines on the Dalmatian coast of Croatia. Operations have developed well since then and Zhoda has now entered into an agreement with the founder to acquire the outstanding 20 per cent of the shares. The purchase price amounts to approximately SEK 1.8 million and Zhoda will now become the 100 per cent owner of the company.


Zhoda Investments genomför kompletterande förvärv för vita viner i Dalmatien

Zhoda Investments ("Zhoda") förvärvade för ett år sedan 80% av en ekologisk vingård med främst röda viner från druvan babic på Dalmatiens kust i Kroatien. Nu har Zhoda genomfört ett kompletteringsförvärv för framställning av vita premiumviner på den dalmatinska ön Kocula, där den populära druvan posip upptäcktes för snart 200 år sedan.


Zhoda Investments makes add-on acquisition for white wine in Dalmatia

One year ago, Zhoda Investments ("Zhoda") acquired 80% of an organic winery producing primarily red wine from the Babic grape on the Dalmatian coast of Croatia. Zhoda has now completed an add-on acquisition for production of premium white wine on the Dalmatian island of Korula, where the popular indigenous grape Posip was discovered nearly 200 years ago.

Uppdatering kring Zhoda Investments oljeverksamhet i Ukraina

Zhoda Investments ("Zhoda") äger via dotterbolag 45% av licensinnehavaren och operatören av oljefältet Lelyaki i närheten av Poltava i Ukraina, och lämnar härmed en verksamhetsuppdatering.


Zhoda Investments presents an update on the Ukrainian oil operations

Zhoda Investments ("Zhoda"), the indirect owner of 45% of the license holder and operator of the Lelyaki oil field close to Poltava in Ukraine, hereby presents an operational update.


Zhoda har fördubblat kapaciteten i sin ekologiska vinfabrik i Dalmatien

Zhoda Investments ("Zhoda") nyligen genomförda förvärv SAN, en producent av ekologiska viner på Dalmatiens kust i Kroatien, har nyligen fördubblat produktionskapaciteten till 150 000 flaskor per år. Detta är en del av Zhodas affärsutveckling mot ökade volymer, högre förädlingsgrad och höjd lönsamhet, samt ett viktigt steg mot visionen om en produktion av 1 miljoner flaskor av premiumvin per år.


Zhoda has doubled the capacity in its organic winery in Dalmatia

Zhoda has doubled the capacity in its organic winery in Dalmatia Zhoda Investments' ("Zhoda") recent acquisition SAN, an organic wine producer located on the Dalmatian cost of Croatia, has successfully doubled the capacity in its winery to a yearly production of 150,000 bottles. This is part of Zhoda's business transformation strategy towards larger volumes, more added value and increased profitability and a step towards reaching the vision of 1 million bottles of premium wine per year.


Zhoda producerar 100 000 flaskor vin från skörden 2017

Zhoda Investments ("Zhoda") nyligen genomförda förvärv SAN, en producent av ekologiska viner på Dalmatiens kust i Kroatien, har framgångsrikt slutfört årets skörd och beräknar i år kunna producera 100 000 flaskor vin.


Zhoda to produce 100,000 bottles of wine from the 2017 harvest

Zhoda Investments' ("Zhoda") recent acquisition SAN, an organic wine producer located on the Dalmatian cost of Croatia, has successfully completed the 2017 harvest and expects to produce 100,000 bottles of wine this year.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: