KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I XAVITECH AB

Xavitech AB, org.nr 556675-2837 ("Bolaget"), har idag, den 15 maj 2020, hållit årsstämma hos Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27 i Stockholm. Vid stämman fattades beslut om, bland annat, nedanstående.

Fastställande av räkenskaperna

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för koncernen och Bolaget för 2019. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att dela ut 0,12 kronor per aktie för räkenskapsåret 2019. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 19 maj 2020. Utdelning beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 25 maj 2020.

Styrelse och revisorer

Årsstämman beslutade, i enlighet med förslag från aktieägare representerande cirka 28,42 procent av aktierna och cirka 29,68 procent i Bolaget, att antalet styrelseledamöter ska vara fyra ordinarie styrelseledamöter med en styrelsesuppleant samt att Bolaget ska ha en auktoriserad revisor.

Vidare beslutade årsstämman, i enlighet med förslag från aktieägare representerande cirka 28,42 procent av aktierna och cirka 29,68 procent i Bolaget, att genom omval utse Pontus Puljer, Lars Kingelin, Lars Save och Lena Sundsvik till styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Beslutades, i enlighet med förslag från aktieägare representerande cirka 28,42 procent av aktierna och cirka 29,68 procent i Bolaget, att omvälja Lars Save till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Det beslutades, i enlighet med förslag från aktieägare representerande cirka 28,42 procent av aktierna och cirka 29,68 procent i Bolaget, att genom omval utse den auktoriserade revisorn Johan Fransson som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Arvoden

Beslutades, i enlighet med förslag från aktieägare representerande cirka 28,42 procent av aktierna och cirka 29,68 procent i Bolaget, att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 280 000 kr, att fördelas med 100 000 kr till ordföranden och 60 000 kr vardera till styrelsens övriga ledamöter.

Beslutades vidare, i enlighet med förslag från aktieägare representerande cirka 28,42 procent av aktierna och cirka 29,68 procent i Bolaget, att arvode till revisorn ska utgå enligt offert och godkänd räkning.

Godkännande av låneavtal med Empir Group AB

Beslutades att godkänna styrelsens beslut om ingående av låneavtal med Empir Group AB. Sedan tidigare har även aktieägarna i Empir Group AB godkänt ingåendet av låneavtalet. Samtliga villkor för ingående av låneavtalet är därmed uppfyllda. Låneavtalet innebär att Bolaget har tryggat en långsiktig finansiering och har ett rörelsekapital som erfordras för att bedriva verksamheten enligt gällande affärsplan för en period om minst tolv månader.

Bemyndigande om nyemission

Styrelsen bemyndigades att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller kvittning, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att Bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva bolag, verksamheter och andra tillgångar.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 maj 2020 kl. 16:55 CEST.

För mer information vänligen kontakta:

Torbjörn Skog, Verkställande direktör

torbjorn.skog@frontwalker.se

+46 708-890 894

Kort om Xavitech

Xavitech-koncernen, som är listat på Nordic SME, har till föremål att äga och förvalta fast och lös egendom inom huvudsakligen informationsteknologi och industriella digitala sensor och styrsystem. Xavitech har idag verksamhet i det helägda dotterbolaget Xavitech Micropumps AB samt i det 49%-iga innehavet i intressebolaget Frontwalker Group AB. Xavitech Micropumps AB har utvecklat och patenterat en unik skalbar digital pumpteknologi, som för närvarande har sitt huvudsakliga användningsområde inom gas analys för miljö-, industri- och medicintekniska produkter. Frontwalker Group erbjuder resurs- och kompetensförstärkning inom systemutvecklingsprocessens alla faser, helhetsåtaganden kring utveckling och förvaltning av stora kundspecifika IT-system samt tjänster för bemanning av IT-support. Verksamheten bedrivs i självständiga dotterbolag i Stockholm, Uppsala, Malmö och Sundsvall och sysselsätter ca 120 medarbetare.

Xavitech offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission

Styrelsen för Xavitech AB (publ) ("Bolaget") har med anledning av den förestående emissionen av aktier av serie B med företrädesrätt för befintliga aktieägare, som offentliggjordes den 24 augusti 2020 ("Företrädesemissionen"), upprättat ett EU-tillväxtprospekt ("Prospektet") som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.


Xavitechs styrelse beslutar om företrädesemission av aktier av serie B

Styrelsen för Xavitech AB (publ) ("Xavitech") har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 15 maj 2020, beslutat om företrädesemission om högst 22 019 966 aktier av serie B. Givet att emissionen fulltecknas tillförs bolaget cirka 28,6 MSEK före emissionskostnader. Syftet med emissionen är att emissionslikviden ska användas för förvärv samt att återbetala Xavitechs förvärvsslån som för närvarande uppgår till cirka 13,7 MSEK. Teckningskursen är fastställd till 1,30 SEK per aktie och motsvarar en premie om 4,84 % mot stängningskursen på Nordic SME den 21 augusti 2020.Xavitech delårsrapport jan - juni 2020

1 april - 30 juni 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,6 (0,6) Mkr
 • Resultat från andelar i intresseföretag uppgick till 0,6 (-) Mkr
 • Resultat före avskrivningar uppgick till -0,3 (-0,7) Mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -0,3 (-0,7) Mkr
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden till -0,7 (-0,8) Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till -0,04 (-0,26) kr

1 januari - 30 juni 2020

 • Nettoomsättningen minskade till 1,7 (2,0) Mkr
 • Resultat från andelar i intresseföretag uppgick till 1,4 (-) Mkr
 • Resultat före avskrivningar uppgick till 0,4 (-0,7) Mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 0,3 (-0,9) Mkr
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden till -0,6 (-0,9) Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till -0,04 (-0,31) kr

Xavitechs styrelse beslutar om företrädesemission av aktier av serie B

Styrelsen för Xavitech AB ("Xavitech") har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 15 maj 2020, beslutat om företrädesemission om högst 16 000 809 aktier av serie B till en teckningskurs om 1,25 SEK per aktie. Teckningskursen motsvarar en premie om cirka 4,2 procent jämfört med stängningskursen för Xavitechs aktie av serie B den 19 maj 2020. Givet att emissionen fulltecknas tillförs bolaget cirka 20 MSEK före emissionskostnader. Syftet med emissionen är att emissionslikviden ska användas för att återbetala Xavitechs förvärvsslån om cirka 20 MSEK.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted