Årsredovisning 2017

Vicore Pharma Holding (publ) (ticker: VICO) meddelar idag att årsredovisningen för 2017 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida; www.vicorepharma.com

2017 i korthet

  • Fokuserad strategi i fibrotiska sjukdomar inom särläkemedelsområdet
  • Starka säkerhetsdata för C21 i Fas I program
  • Stärkt organisation tillförande ny expertis
  • Vidareutveckling av C21 för ytterligare fibrossjukdomar
  • Nytt samarbete med CRO inför fortsatt kliniskt program

Ändringar i resultat från tidigare publicerad bokslutskommuniké

  • Omklassificeringen av innehavet i I-Tech till ett intressebolag redovisades i bokslutskommunikén som en realisationsförlust. I årsredovisningen har detta ändrats till att istället behandlas som en goodwill med avskrivningstiden 5 år.
  • Ytterligare nedskrivningar av patent med 3 789 tkr från tidigare publicerad bokslutskommuniké.
Tkr  2017  2016  2015  2014 
Rörelseresultat  -12 793  -6 649  -4 543  -5 340 
Resultat efter finansiella poster  -12 855  -6 652  -4 570  13 687 
Resultat per aktie, SEK  -1,40  -0,54  -0,37  0,20 
Eget kapital per den 31 december 112 968  75 597  81 930  53 696 
Kassaflödet för den löpande verksamheten -7 704  -7 251  -3 682  -2 825 
Kassaflödet för investeringsverksamheten  -22 779  -13 977  -5 657  -2 390 
Likvida medel vid periodens slut 24 019  4 266  25 175  1 710 
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Jansson, CEO
Tel:070-917 47 46
per.jansson@vicorepharma.com  

Hans Jeppsson, CFO
Tel: 070-553 14 65
hans.jeppsson@vicorepharma.com

Denna information är sådan information som Vicore Pharma Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april, 2018 kl 09:00 CET

Kort om Vicore Pharma Holding AB (publ)Vicore Pharma AB utvecklar läkemedelssubstanser som verkar genom AT2-receptorn. Bolagets läkemedelskandidat C21 riktar in sig mot att förbättra behandlingseffektiviteten för idiopatisk lungfibros, en ovanlig sjukdom för vilken C21 erhållit särläkemedelsstatus både i EU och USA. C21 utforskas vidare prekliniskt för ett antal sällsynta sjukdomar där AT2-receptorn spelar en viktig roll. I-Tech AB har utvecklat och kommersialiserar en substans för användning i fartygsfärg för att motverka påväxt av främst havstulpaner på fartygens skrov. Bolagen är baserade i Astra Zenecas Bioventurehub i Mölndal. Bolagets aktie (VICO) är listad för handel på Nasdaq First North i Stockholm med Erik Penser Bank som Certified adviser. För ytterligare information se www.vicorepharma.com

Delårsrapport Q3 2019


Delårsrapport Q2 2019


Delårsrapport Q1 2019


Årsredovisning 2018


Bokslutskommuniké 2018


Delårsrapport Q3 2018


Delårsrapport Q2 2018


Delårsrapport Q1 2018


Årsredovisning 2017


Bokslutskommunike 2017


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär