Delårsrapport kvartal 1 1 juli - 30 september 2018

Första kvartalet, 1 juli - 30 september 2018

 • Nettoomsättning 1 000 KSEK (593)
 • Rörelsens kostnader 7 713 KSEK (5 081)
 • Resultat efter finansiella poster -4 895 KSEK (-2 927)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, -1,00 SEK (-0,60)
 • Periodens kassaflöde -8 616 KSEK (-2 913)

Viktiga händelser under perioden 1 juli - 30 september 2018

 • Nasa ger Unibap uppdraget att leverera SpaceCloud-lösning till nytt satellitprojekt inom  precisionsjordbruk.
 • Unibap och Miba Industriteknik AB tecknar långsiktigt samarbetsavtal för kvalitetssäkring inom industriell lackering.
 • Unibap har framgångsrikt levererat en förstudie till Bombardier Transportation Sweden AB rörande framtidens autonoma transportlösningar baserade på IVS-teknologi.
 • Unibap erhåller en ekonomiskt obetydlig förstudiebeställning rörande industrirobotstyrning från AH Automation AB.
 • Unibap deltar vid Brainpools seminarium i Almedalen, "Hur skapar vi ett intelligentare Sverige".
 • Dr. David Bray ansluter sig till Unibaps Advisory board som Senior advisor.
 • Unibap deltar vid konferensen The Annual Small Satellite Conference in Utah, USA.
 • Unibap flyttar till nya och större, mer verksamhetsanpassade, lokaler i Uppsala.

Viktiga händelser efter rapportperiodens slut

 • Unibap erhåller en följdbeställning av rymddatorer från Satellogic S.A. till en summa av 122,000 USD för leverans i början på 2019.
 • Årsstämma för året 2017/2018 hölls den 22 oktober i bolagets lokaler i Uppsala.
 • Unibap deltar vid mässan ScanAutomatic i Göteborg.
 • Unibap har under oktober erhållit ett lånelöfte om 6 MSEK från Gerhard Dal, befintlig aktieägare i Unibap, som styrelsen vid behov kan avropa under hösten.

VD har ordet
Det har återigen varit ett mycket aktivt kvartal med fortsatt produktutveckling, systeminkörning och validering av IT infra- och mjukvarustruktur. Vi har även intensifierat sälj- och marknadsarbetet med fler kundbesök och deltaganden vid olika event och mässor, vilket resulterat i ökad efterfrågan på förstudier samt offertarbete för våra lösningar inom samtliga tre affärsområden.

Automatiserad digitaliserad kvalitetssäkring 
Vår produktutveckling är nu fokuserad på att slutföra pågående kundleveranser och skapa ytterligare tillväxtmöjligheter inom de nischer vi etablerar med våra största kunder. Unibap och Miba Industriteknik har som exempel tecknat ett långsiktigt samarbetsavtal inom automatisk kvalitetssäkring för industriell lackering, där vi kan dra nytta av varandras styrkor och de algoritmer som utvecklats. Vi har paketerat detta i ett erbjudande som initialt riktas till svenska och nordiska företag. Marknadsföring och säljaktiviteter sker både direkt mot slutkunder såväl som via mässor vi beslutat att deltaga vid det kommande året. Vi har under oktober ställt ut på Scanautomatic mässan i Göteborg och kommer att deltaga i Scandinavian Coating i Köpenhamn under våren.

Intelligent och flexibel automation
Vi ser att vår IVS-arkitektur erbjuder viktiga fördelar genom möjlighet till hög tillförlitlighet och skalbarhet med befintliga och framtida specialkretsar med inbyggd övervakning. Under hösten genomfördes bland annat en förstudie med Bombardier Transportation för framtidens transportlösningar som exempel på ett område där speciella regler ställer krav på lösningarna. Liknande krav återfinns förutom inom tågtillämpningar inom tunga arbetsfordon, hamnautomation och tuffa fabriksmiljöer. Unibap har initierat riktade förstudier tillsammans med systemintegratörer, specifikt AH Automation inom flexibel automation och har börjat ge ut offerter inom området.

Rymd och övervakning
Intresset för snabb förädling av information ombord på satelliter och rymdfarkoster fortsätter att öka. Nasas val av Unibaps SpaceCloud-lösningar har gett en bra respons i marknaden och vi ser en ökning av förfrågningar och fortsätter erhålla följdbeställningar. Vår strategi, att erbjuda en gemensam arkitektur som möjliggör att ta mjukvara från industritillämpningar över till rymd, ger ett klart försprång på marknaden. 

Omvärld och marknad
Det pågående stora intresset och höga efterfrågan från industrin, avseende ytterligare automationslösningar och digitalisering för ökad produktivitet och konkurrenskraft, ser ut att fortsätta på samma höga nivå som tidigare. Alla delar av värdekedjan från robottillverkare till systemintegratörer som vi har kontakt med bekräftar att efterfrågan är fortsatt på höga nivåer, vilket påverkar oss på ett positivt sätt med fler möjligheter till förstudier och offerter. Även inom Rymdsegmentet ser vi fortsatt stabil efterfrågan vilket lett till fler förfrågningar och följdorder under det senaste kvartalet.

Företagsutveckling
I slutet av kvartalet var bolagets heltidsresurser 23 personer, varav 18 anställda och 5 konsulter. Vi är nu mitt uppe i en certifieringsprocess för ISO 9001 som förväntas avslutas under våren 2019. Denna certifiering är viktig för våra industriella kunder såväl som för oss själva då det leder till ytterligare optimerade interna processer och högre effektivitet. 

Uppsala i november 2018

Fredrik Bruhn, VD

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig på Bolagets hemsida samt biläggs till detta pressmeddelande.

Uppsala 2018-11-08

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Bruhn
Verkställande direktör
vd@unibap.com
+46 70 783 32 15

Denna information är sådan information som Unibap AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november 2018 klockan 08.00 CET.

Kort om Unibap
Bolaget är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Unibap digitaliserar industrins produktion och tillverkning genom att göra blinda robotar seende i kombination med mänskliga förmågor för kvalitetsavsyning och automatisering. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida www.unibap.com.

Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.

Unibap tecknar avtal med ABB att ingå i partnernätverket för robotar

Unibap AB (publ) och ABB har tecknat ett samarbetsavtal som innebär att Unibap ingår i ABB:s partnernätverk för robotar med möjlighet att bli Auktoriserad Value Partner. Avtalet gäller från december 2018.


Unibap has entered into an agreement with ABB to join partner network for robots

Unibap AB (publ.) has been granted access to ABB's partner network for robots with the ability to become an Authorized Value Provider. The agreement is valid from December 2018.


Mikael Klintberg avslutar sin tjänst 31 december 2018

Som tidigare meddelats via pressmeddelande 2018-10-29 lämnar Mikael Klintberg sin tjänst som försäljningschef vid Unibap.


Emissionsutfall i Unibap AB (publ) - tillförs cirka 32,5 MSEK genom fulltecknad företrädesemission

Unibap AB (publ) ("Unibap" eller "Bolaget") har slutfört den företrädesemission som offentliggjordes den 16 november med stöd av det bemyndigande som lämnades på årsstämman den 22 oktober. Företrädesemissionen har tecknats till totalt cirka 106 procent där cirka 92 procent tecknades med stöd av uniträtter och cirka 14 procent tecknades utan stöd av uniträtter. Genom företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 32,5 MSEK före emissionskostnader.


Rättelse i pressmeddelande 2018-12-07 "Unibap AB (publ) väljer att nyttja delar av tidigare publicerat lånelöfte"

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, HONGKONG ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.


Unibap AB (publ) publicerar tillägg till prospekt

Unibap AB (publ) ("Unibap" eller "Bolaget") har upprättat ett tillägg till det prospekt avseende "Inbjudan till teckning av units i Unibap AB (publ)" som godkändes av Finansinsepktionen den 20 november 2018 och offentliggjordes samma dag ("Prospektet"). Tilläggsprospektet är en del av, och ska läsas tillsammans med, Prospektet.Unibap ingår avsiktsförklaring att licensiera AI databearbetningsteknik till nordamerikanskt företag

Unibap AB (publ) har ingått en avsiktsförklaring att licensera ut AI databearbetningsteknik till ett nordamerikanskt företag inom flyg- och rymd samt försvar med global närvaro. Licensen avser Unibaps rymdarkitektur inkluderande både datordesign (hårdvara) och mjukvarumiljöer för bland annat artificiell intelligens.


Unibap enters into Term Sheet to license AI processing technology to North American company

Unibap AB (publ) has agreed on a Term Sheet to outlicense its AI processing technology to a North American aerospace and defense company with a global presence. The license covers Unibap's core space technology, both hardware designs and software stacks.


Unibap bjuder in till investerarträffar

Unibap medverkar på Stora Aktiedagen i Stockholm samt på investerarträffar i Stockholm och i Malmö och bjuder härmed in aktieägare och intressenter.


Unibap AB offentliggör prospekt avseende företrädesemission samt rättelse av pressmeddelandet 2018-11-16 "Unibap genomför fullt säkerställd företrädesemission om cirka 32,5 MSEK"

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, HONGKONG ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.


Unibap tar sikte på självstyrande skogsmaskiner

Unibap AB (publ.) "Unibap eller Bolaget" deltar i ett 20 miljoner kronor forskningsprojekt kallat "Auto2" kring självstyrande skogsmaskiner som startar 1 december 2018 och fortgår till 2020 under ledning av Skogforsk.
Vinnova, skogsbranschen och Unibap satsar tillsammans totalt 20 miljoner kronor på självstyrande skogsmaskiner med målet att de ska kunna ta sig fram i tuff terräng samtidigt som ingen människa i närheten ska kunna skada.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: