Delårsrapport kvartal 1 1 juli - 30 september 2018

Första kvartalet, 1 juli - 30 september 2018

 • Nettoomsättning 1 000 KSEK (593)
 • Rörelsens kostnader 7 713 KSEK (5 081)
 • Resultat efter finansiella poster -4 895 KSEK (-2 927)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, -1,00 SEK (-0,60)
 • Periodens kassaflöde -8 616 KSEK (-2 913)

Viktiga händelser under perioden 1 juli - 30 september 2018

 • Nasa ger Unibap uppdraget att leverera SpaceCloud-lösning till nytt satellitprojekt inom  precisionsjordbruk.
 • Unibap och Miba Industriteknik AB tecknar långsiktigt samarbetsavtal för kvalitetssäkring inom industriell lackering.
 • Unibap har framgångsrikt levererat en förstudie till Bombardier Transportation Sweden AB rörande framtidens autonoma transportlösningar baserade på IVS-teknologi.
 • Unibap erhåller en ekonomiskt obetydlig förstudiebeställning rörande industrirobotstyrning från AH Automation AB.
 • Unibap deltar vid Brainpools seminarium i Almedalen, "Hur skapar vi ett intelligentare Sverige".
 • Dr. David Bray ansluter sig till Unibaps Advisory board som Senior advisor.
 • Unibap deltar vid konferensen The Annual Small Satellite Conference in Utah, USA.
 • Unibap flyttar till nya och större, mer verksamhetsanpassade, lokaler i Uppsala.

Viktiga händelser efter rapportperiodens slut

 • Unibap erhåller en följdbeställning av rymddatorer från Satellogic S.A. till en summa av 122,000 USD för leverans i början på 2019.
 • Årsstämma för året 2017/2018 hölls den 22 oktober i bolagets lokaler i Uppsala.
 • Unibap deltar vid mässan ScanAutomatic i Göteborg.
 • Unibap har under oktober erhållit ett lånelöfte om 6 MSEK från Gerhard Dal, befintlig aktieägare i Unibap, som styrelsen vid behov kan avropa under hösten.

VD har ordet
Det har återigen varit ett mycket aktivt kvartal med fortsatt produktutveckling, systeminkörning och validering av IT infra- och mjukvarustruktur. Vi har även intensifierat sälj- och marknadsarbetet med fler kundbesök och deltaganden vid olika event och mässor, vilket resulterat i ökad efterfrågan på förstudier samt offertarbete för våra lösningar inom samtliga tre affärsområden.

Automatiserad digitaliserad kvalitetssäkring 
Vår produktutveckling är nu fokuserad på att slutföra pågående kundleveranser och skapa ytterligare tillväxtmöjligheter inom de nischer vi etablerar med våra största kunder. Unibap och Miba Industriteknik har som exempel tecknat ett långsiktigt samarbetsavtal inom automatisk kvalitetssäkring för industriell lackering, där vi kan dra nytta av varandras styrkor och de algoritmer som utvecklats. Vi har paketerat detta i ett erbjudande som initialt riktas till svenska och nordiska företag. Marknadsföring och säljaktiviteter sker både direkt mot slutkunder såväl som via mässor vi beslutat att deltaga vid det kommande året. Vi har under oktober ställt ut på Scanautomatic mässan i Göteborg och kommer att deltaga i Scandinavian Coating i Köpenhamn under våren.

Intelligent och flexibel automation
Vi ser att vår IVS-arkitektur erbjuder viktiga fördelar genom möjlighet till hög tillförlitlighet och skalbarhet med befintliga och framtida specialkretsar med inbyggd övervakning. Under hösten genomfördes bland annat en förstudie med Bombardier Transportation för framtidens transportlösningar som exempel på ett område där speciella regler ställer krav på lösningarna. Liknande krav återfinns förutom inom tågtillämpningar inom tunga arbetsfordon, hamnautomation och tuffa fabriksmiljöer. Unibap har initierat riktade förstudier tillsammans med systemintegratörer, specifikt AH Automation inom flexibel automation och har börjat ge ut offerter inom området.

Rymd och övervakning
Intresset för snabb förädling av information ombord på satelliter och rymdfarkoster fortsätter att öka. Nasas val av Unibaps SpaceCloud-lösningar har gett en bra respons i marknaden och vi ser en ökning av förfrågningar och fortsätter erhålla följdbeställningar. Vår strategi, att erbjuda en gemensam arkitektur som möjliggör att ta mjukvara från industritillämpningar över till rymd, ger ett klart försprång på marknaden. 

Omvärld och marknad
Det pågående stora intresset och höga efterfrågan från industrin, avseende ytterligare automationslösningar och digitalisering för ökad produktivitet och konkurrenskraft, ser ut att fortsätta på samma höga nivå som tidigare. Alla delar av värdekedjan från robottillverkare till systemintegratörer som vi har kontakt med bekräftar att efterfrågan är fortsatt på höga nivåer, vilket påverkar oss på ett positivt sätt med fler möjligheter till förstudier och offerter. Även inom Rymdsegmentet ser vi fortsatt stabil efterfrågan vilket lett till fler förfrågningar och följdorder under det senaste kvartalet.

Företagsutveckling
I slutet av kvartalet var bolagets heltidsresurser 23 personer, varav 18 anställda och 5 konsulter. Vi är nu mitt uppe i en certifieringsprocess för ISO 9001 som förväntas avslutas under våren 2019. Denna certifiering är viktig för våra industriella kunder såväl som för oss själva då det leder till ytterligare optimerade interna processer och högre effektivitet. 

Uppsala i november 2018

Fredrik Bruhn, VD

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig på Bolagets hemsida samt biläggs till detta pressmeddelande.

Uppsala 2018-11-08

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Bruhn
Verkställande direktör
vd@unibap.com
+46 70 783 32 15

Denna information är sådan information som Unibap AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november 2018 klockan 08.00 CET.

Kort om Unibap
Bolaget är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Unibap digitaliserar industrins produktion och tillverkning genom att göra blinda robotar seende i kombination med mänskliga förmågor för kvalitetsavsyning och automatisering. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida www.unibap.com.

Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.

Mikael Steiner från ABB tillträder som försäljningschef vid Unibap

Mikael Steiner tillträder som försäljningschef vid Unibap under våren 2019, dock senast 3 juli. Mikael kommer närmast från rollen som Head of Marketing and Sales, Northern Europe vid ABB Control Technologies. Ytterligare förstärkning av försäljnings- och marknadsorganisationen har skett genom nyrekrytering av Robert Lindegren som Solutions Strategy Specialist.


Mikael Steiner from ABB becomes Sales manager at Unibap

Mikael Steiner will take over as Sales Manager at Unibap in the spring of 2019, but no later than July 3. Mikael comes from the role of Head of Marketing and Sales, Northern Europe at ABB Control Technologies. Further strengthening of the sales and marketing organization has taken place through the recruitment of Robert Lindegren as Solutions Strategy Specialist.


Unibap erhåller följdbeställning av rymdkomponenter

Unibap AB (publ) har erhållet en följdbeställning av rymdkomponenter från befintliga kunden Satellogic S.A. till en summa av $99,900 USD för leverans under första halvan av 2019.


Unibap receives follow-on order of space components

Unibap AB (publ) has received a follow-on order from Satellogic S.A. for space components of $99.900 USD for delivery during 1H 2019.


Robert Nyberg lämnar sin tjänst och övergår till konsultuppdrag

Robert Nyberg har valt att lämna sin anställning som Head of marketing and business development per den 30 april 2019. Robert kommer att återgå till arbete i det egna konsultbolaget och på konsultbasis fortsätta arbeta med Unibap.Halvårsrapport 1 juli 2018 - 31 december 2018

Andra kvartalet, 1 oktober - 31 december 2018

 • Nettoomsättning 1 781 KSEK (2 009)
 • Rörelsens kostnader 7 011 KSEK (6 963)
 • Resultat efter finansiella poster -2 631 KSEK (-3 744)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning,
  -0,54 SEK (-0,76)
 • Periodens kassaflöde 22 102 KSEK (-4 550)
 • Investeringar i produktutveckling 1 337 KSEK (487)

Perioden, 1 juli 2018 - 31 december 2018

 • Nettoomsättning 2 781 KSEK (2 602)
 • Rörelsens kostnader 14 723 KSEK (12 045)
 • Resultat efter finansiella poster -7 525 KSEK (-6 670)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning,
  -1,54 SEK (-1,35)
 • Periodens kassaflöde 13 488 KSEK (-7 463)
 • Investeringar i produktutveckling 3 152 KSEK (1 476)

Unibap utvecklar 5G förbered demoanläggning för smarta fabriker med Intel Corporation

Unibap AB (publ) har ingått avtal med Intel Corporation att gemensamt utveckla en 5G förbered (5G ready)demoanläggning under första halvan av 2019 där teknologier och förmågor för framtidens smarta fabriker kommer att visas. Demoanläggningen kommer visas vid Intels '5G & IOT innovation center' i Stockholm och senare vid internationella mässor och utställningar. Initialt inkluderas demon av Unibaps Intelligenta och flexibla Automation, men samarbetet avser även att så småningom utöka demoanläggningen med fler funktioner, inklusive Unibaps Automatiserade kvalitetsavsyning och förstärkt/virtuell verklighet tillsammans med kopplingar till industriella moln (IIoT) tjänster.


Unibap develops 5G ready demonstrator for smart factories

Unibap AB (publ.) has agreed with Intel Corporation to jointly develop a 5G ready demonstrator during 1H of 2019 to showcase technology and abilities to the future's smart factories. The demonstration will first be displayed at Intel's '5G & IOT innovation center' in Stockholm and later internationally at fairs and exhibitions. Initially, a first demo of Unibap's Intelligent and Flexible Automation is covered. The collaboration also intends to expand the demonstrator in the future with additional capabilities, including Unibap's Automated Quality Assurance and Enhanced / Virtual reality including connections to industrial clouds


Unibap förstärker inom försäljning och affärsutveckling

Under hösten genomfördes en lyckad emission på 32,5 miljoner kr i syfte att intensifiera arbetet inom områdena försäljning och affärsutveckling. Som ett led i denna satsning förstärker vi därför under en begränsad tid vårt team genom att styrelseordförande Hans Enocson och styrelseledamot Håkan Nytorp går in som konsulter under två dagar i veckan.


Unibap ingår licensavtal med Moog Inc för AI databearbetningsteknik

Unibap AB (publ) har ingått licensavtal med amerikanska Moog Inc avseende företagets arkitektur för intelligent databearbetning inom rymd- och flyg samt försvar som tidigare kommunicerats i avsiktsförklaring den 27 november 2018. Licenstagaren är Moog Inc via Moog Broad Reach med kontor i Tempe, Arizona.

Licensen avser Unibaps rymdarkitektur inkluderande både datordesign (hårdvara) och mjukvarumiljöer för bland annat artificiell intelligens. Tekniköverföringen kommer ske under första halvan av 2019 samt parallell omedelbar affärsutveckling på befintliga produkter.


Unibap enters into technology license agreement for Artificial Intelligence (AI) processing technology with Moog Inc

Unibap AB (publ) has finalized the previously announced intention to license its Artificial Intelligence (AI) processing technology to Moog Inc. The license covers Unibap's core space technology, both hardware designs and software stacks. The technology transfer will occur during the first half of calendar year 2019.


Unibap tecknar avtal med ABB att ingå i partnernätverket för robotar

Unibap AB (publ) och ABB har tecknat ett samarbetsavtal som innebär att Unibap ingår i ABB:s partnernätverk för robotar med möjlighet att bli Auktoriserad Value Partner. Avtalet gäller från december 2018.


Unibap has entered into an agreement with ABB to join partner network for robots

Unibap AB (publ.) has been granted access to ABB's partner network for robots with the ability to become an Authorized Value Provider. The agreement is valid from December 2018.


Mikael Klintberg avslutar sin tjänst 31 december 2018

Som tidigare meddelats via pressmeddelande 2018-10-29 lämnar Mikael Klintberg sin tjänst som försäljningschef vid Unibap.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär