Delårsrapport 1 juli 2019- 30 september 2019

Första kvartalet, 1 juli - 30 september 2019

· Nettoomsättning 1 971 KSEK (1 000)

· Rörelsens kostnader 6 826 KSEK (7 713)

· Resultat efter finansiella poster -3 865 KSEK (-4 895)

· Resultat per aktie, före och efter utspädning, -0,53 SEK (-0,99)

· Kassaflödet för det första kvartalet var -1 923 KSEK (-8 616)

· Investeringar i produktutveckling 516 KSEK (1 815)

 

Väsentliga händelser under kvartalet 1 juli - 30 september 2019

· Under juli blev Unibap certifierade enligt SS-EN ISO 9001:2015. Kvalitetscertifieringen är utfärdad av RISE och intygar att bolagets ledningssystem lever upp till internationell standard och främjar ett kontinuerligt förbättringsarbete i bolaget.

· I juli tillkännagav Constellation Research Inc sin tredje årliga "Business Transformation 150", en global elitlista över ledare för innovativa affärstransformation. I år finns Unibaps VD Fredrik Bruhn med på listan, ett erkännande som ger tillgång till ett mycket relevant nätverk och som skapar nya möjligheter för Unibaps utveckling.

· I september fick Unibap i uppdrag att genomföra en realiserbarhetsstudie av en intelligent kvalitetssäkringslösning för Plastal Industri AB till ett värde av 250 KSEK. Förstudien kommer att genomföras i samarbete mellan företagen under hösten 2019.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

· I oktober mottog Unibap AB (publ) en beställning av en rymddator och tillhörande tjänster till Nasas satellitmission Hyperspectral Thermal Imagine (HyTI). Beställningen uppgick till 3 072 KSEK och leveransen kommer att ske från och med hösten 2019 till och med våren 2020.

· I oktober godkändes det internationella projektet "Bumble", där Unibap ska bidra med utveckling inom självgenererande automationsdesign. Innovationsmyndigheten Vinnova finansierar Unibaps arbete med 1 300 KSEK. Projektet genomförs under perioden november 2019 till och med 2022.

· På årsstämman i oktober 2019 valdes Andras Vajlok in som ny styrelseledamot och Gunnar Bergstedt lämnade styrelsen. Bland annat beslutade stämman om ett personaloptionsprogram med kvalificerade optioner samt ett optionsprogram till VD.

· Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner serie 2018/2019 pågår under perioden 4-15 november 2019. Teckningskursen är fastställd till 23,38 kronor.

VD har ordet

Affärer inom nya och befintliga verksamhetsområden

Under räkenskapsårets första kvartal har vi fokuserat på att färdigställa två stora kundprojekt inom lackering- och hårdmetallkvalitetskontroll. Med avseende på omsättningsnivå så är det första kvartalet tufft eftersom det innehåller såväl semestermånader som underhållsveckor inom industrin. Kvartalets omsättning uppgick till 1 971 KSEK (1 000), vilket glädjande nog innebar nästan en fördubbling i jämförelse med motsvarande kvartal föregående år. Det är också mycket positivt att vår "virtuella operatör" inom lackering och ytbehandling har tagits i storskalig drift hos kund och kommer att analysera miljontals artiklar per år.

Beställningen från Plastal Industri AB visar att våra lösningar inom lackering och ytbehandling är generellt tillämpbara, i detta fall handlar det om lackerade plastdetaljer för fordonsindustrin.

Under kvartalet har vi genomfört flera marknadsaktiviteter tillsammans med Intel och GE Digital vid den gemensamma demonstrationsanläggningen för intelligent automation vid Intels 5G IOT Center i Kista. Vi har bland annat genomfört utbildningar och visat exempel på nya tillämpningar för såväl befintliga som potentiella kunder. Samarbetet med Intel och GE Digital innebär även att vi syns i deras erbjudanden. Flera filmer är tillgängliga på vår webbsida, välkommen att titta!

I början av oktober kom en genombrottsorder inom rymdsegmentet i och med beställningen av dator och tjänster till Nasas satellitkommission HyTI. Vi ser denna beställning som ytterligare ett bevis på att Nasa och deras amerikanska underleverantörer betraktar våra produkter som världsledande. Denna affär tillsammans med affärsutveckling genom vår amerikanska distributör Moog Inc har potential att ge en ökad efterfrågan på våra rymdprodukter.

Unibap är ett forsknings- och utvecklingsintensivt bolag och för oss är det viktigt att delta i strategiska forskningsprojekt tillsammans med företag, universitet och högskolor. Under perioden november 2019 till och med 2022 kommer vi bland annat medverka i projektet "Bumble", som en del av ett svenskt konsortium som utvecklar mjukvaruverktyg för säker programvara. Vi kommer fokusera på att utveckla vår verktygsportfölj inom automatisk automationsdesign för att minska installationstider.

I företrädesemissionen som genomfördes under slutet av 2018 förvärvades teckningsoptioner som nu kommer att konverteras. Vi hoppas att det är många som vill utöka sitt engagemang i vår resa och likviden kommer att användas för fortsatt utveckling av vår affärsmodell med sikte på nya kommersiella affärer.

Uppsala i november 2019

Fredrik Bruhn, VD

Denna information är sådan information som Unibap AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 november 2019 klockan 08.00 CET

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Bruhn

Verkställande Direktör

vd@unibap.com

+46 70 7833215

Bolaget är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Unibap digitaliserar industrins produktion och tillverkning genom att göra blinda robotar seende i kombination med mänskliga förmågor för kvalitetsavsyning och automatisering. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar. Bolagets kvalitetsledningssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015. Bolaget är noterat vid Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com.

Mangold Fondkommission AB, CA@mangold,se, tel. +46 8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.

Unibap tecknar kontrakt med europeiska rymdstyrelsen (ESA) avseende utökad funktionalitet i rymddatormoln (SpaceCloud)

Unibap AB (publ.) ökar funktionaliteten i sina datorlösningar och i sin programvara för molntjänster i rymden. Europeiska rymdstyrelsen (ESA) har inom InCubed-programmet valt ut Unibaps ansökan avseende utökad mjukvarufunktionalitet och standardisering i Unibaps SpaceCloud™ Services ramverk. Projektet genomförs under perioden april 2020 till december 2020 och har ett värde av ca 1,2 miljoner kronor. Unibap kommer genomföra marknadsaktiviteter och affärsutveckling för att positionera Europa inom datadrivna nedströmstjänster. Inom projektet ska även underlag tas fram för en möjlig utökning av en fullskalig demonstration av SpaceCloud™ i rymden på en testsatellit.


Unibap concludes contract with European Space Agency (ESA) under the InCubed program for increased functionality in SpaceCloud

Unibap AB (publ.) is accelerating the rollout of its computer solutions and software for cloud computing and cloud services in space under the name SpaceCloud™. The European Space Agency (ESA) has selected Unibap's proposal under the InCubed programme for enhanced software functionality and standardization in Unibap's SpaceCloud™ Services framework. The project is implemented during April 2020 to December 2020 and has a value of approximately SEK 1.2 million. Unibap will in addition carry out marketing activities and business development to position Europe in downstream data driven value services. The project will also provide a basis for a possible expansion of a full-scale demonstration of SpaceCloud™ in a European in-orbit demonstration (IOD) satellite.
Unibap meddelar att nyttjandegraden av teckningsoptionerna av serie 2018/2019 (TO1) uppgick till cirka 99,2 procent- tillförs cirka 18,8 MSEK

Unibap AB (publ) ("Unibap" eller "Bolaget") meddelar utfallet av nyttjandet av teckningsoptioner av serie 2018/2019 (TO1). Totalt nyttjades 805 525 teckningsoptioner, motsvarande cirka 99,22 procent, för teckning av 805 525 aktier till en teckningskurs om 23,38 SEK per aktie. Genom nyttjande av teckningsoptionerna tillförs Unibap därmed cirka 18,8 MSEK före emissionskostnader.


Unibap får beställning från SweTree Technologies AB avseende detaljerad design för automatisk sortering och kvalitetsavsyning

SweTree Technologies AB lägger en uppföljningsbeställning på Unibap avseende detaljerad design och konstruktion av automatisk sortering och kvalitetsavsyning efter genomförd förstudie som avlutades under sommaren 2019. Leveransen görs under hösten 2019 och våren 2020 till ett ordervärde av 1 240 000 kronor.


Kommuniké från årsstämman i Unibap AB (publ) den 22 oktober 2019

Unibaps årsstämma hölls den 22 oktober 2019 i bolagets lokaler i Uppsala.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär