Rättelse av kallelse till bolagsstämma

I pressmeddelandet som publicerades kl 8.30, 11 augusti angavs felaktigt tisdag som veckodag för årstämma men med rätt datum. Rätt veckodag är torsdagen den 10 september. Nedan bifogas uppdaterad kallelse.

Kallelse till Bolagsstämma för Time People Group AB (publ)

Aktieägarna i Time People Group AB (publ), organisations nr 556586-1936, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 10 september 2020, klockan 18.00 hos Time People Group AB (publ), Celsiusgatan 10, 112 30 Stockholm. Registreringen startar 17.30.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 3 september 2020,
dels senast torsdagen den 3 september 2020 anmäla sig hos bolaget för deltagande i årsstämman. Anmälan kan ske via e-post skriftligt till ir@timepeoplegroup.com eller skickas via post till Time People Group, Celsiusgatan 10, 112 30 Stockholm. Anmälan kan även ske via Time People Groups hemsida, www.timepeoplegroup.com. Vid anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, telefonnummer samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde anges. Till anmälan ska, därtill i förekommande fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Information om åtgärder med anledning av COVID-19
Med anledning av smittspridningen av coronaviruset har bolaget vidtagit en rad försiktighetsåtgärder inför årsstämman för att värna om aktieägares och medarbetares hälsa samt försöka begränsa eventuell smittspridning. Försiktighetsåtgärderna innebär bland annat att planerade anföranden kommer att begränsas till ett minimum samt att det inte kommer serveras förtäring eller förfriskningar. Deltagande av bolagsledningen, bolagets styrelse och övriga närvarande som inte är aktieägare kommer att begränsas. Bolaget följer utvecklingen noga och kommer vid behov att uppdatera informationen.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare, måste för att
äga rätt att deltaga på årsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear
Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast torsdagen den 3 september 2020 och
bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet, eller ombuden. I fullmakten ska anges vilket antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska det bifogas en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen som utvisar behörighet att utfärda fullmakten. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på nedan angivna adress.

Aktieägarna uppmärksammas om rätten att, vid årsstämman, ställa frågor till styrelsen och
verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen 7 kap. 32 §.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår vid tiden för denna kallelse till 7 250 000, av vilka inga ägs av bolaget.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5.Val av en eller två protokolljusterare

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall,
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

8. Beslut
a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och
koncernbalansräkning.
b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

10. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.

11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission.

12. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut:

Punkt 8 b - Förslag om dispositioner beträffande bolagets resultat.

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att bolagets resultat balanseras i ny räkning med hänsyn tagen till den av styrelsen föreslagna utdelningen.

Punkt 9-10 - Val av styrelse och förslag till arvode för styrelsen enligt nedanstående förslag:

 • Styrelsen föreslås bestå av 4 ledamöter och inga suppleanter.
 • Omval av styrelseledamöterna Bo Nordlander, Hans Nygren, Per Elgh, Daniel Johansson. Omval av Bo Nordlander som styrelsens ordförande.
 • Styrelsearvodet fastställs till 375 000 kronor att fördelas med 175 000 kronor till styrelsens ordförande samt 100 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Inget arvode utgår till de i bolaget aktivt operativa styrelsemedlem Per Elgh.
 • Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt löpande räkning.
 • Nyval av revisionsbolaget Grant Thornton AB.

  Ytterligare upplysningar om de föreslagna styrelseledamöterna finns på www.timepeoplegroup.com.

  Punkt 11 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier

  Styrelsen föreslår att årsstämman ger styrelsen befogenhet att genomföra en eller flera nyemissioner fram till nästkommande årsstämma. Nyemissionerna får öka bolagets registrerade aktiekapital eller
  antal aktier med maximalt 10 procent. Nyemissionerna får göras med avvikelse från aktieägarnas
  företrädesrätt. Befogenheten syftar till att möjliggöra företags- eller produktförvärv. Verkställande
  direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

  Årsredovisningen, revisionsberättelsen, fullständiga förslag till stämman kommer senast från och med 27 augusti 2020 att hållas tillgängliga hos bolaget, adress Celsiusgatan 10, 112 30 Stockholm, samt sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

  STOCKHOLM 11 AUGUSTI 2020

  Time People Group AB (publ)

  Styrelsen

  För ytterligare information kontakta:

  Magnus Lönn, VD, Time People Group AB (publ), e-post: magnus.lonn@timepeoplegroup.com

  Bo Nordlander, Styrelseordförande, Time People Group AB (publ), e-post: bo.nordlander@timepeoplegroup.com

  Kommuniké från årsstämma i Time People Group AB (publ) den 10 september 2020

  Time People Group AB (publ) höll under torsdagen den 10 september 2020 årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.


  Time People Group AB (publ) släpper sin delårsrapport för perioden 1 maj - 31 juli

  Time People Group uppvisar en nettoomsättning på 37 MSEK och ett rörelseresultat (EBITDA) på -0,2 MSEK. Perioden inkluderar semestermånaderna juni/juli.  Rättelse av kallelse till bolagsstämma

  I pressmeddelandet som publicerades kl 8.30, 11 augusti angavs felaktigt tisdag som veckodag för årstämma men med rätt datum. Rätt veckodag är torsdagen den 10 september. Nedan bifogas uppdaterad kallelse.

  Kallelse till Bolagsstämma för Time People Group AB (publ)

  Aktieägarna i Time People Group AB (publ), organisations nr 556586-1936, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 10 september 2020, klockan 18.00 hos Time People Group AB (publ), Celsiusgatan 10, 112 30 Stockholm. Registreringen startar 17.30.


  Kallelse till Bolagsstämma för Time People Group AB (publ)

  Aktieägarna i Time People Group AB (publ), organisations nr 556586-1936, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 10 september 2020, klockan 18.00 hos Time People Group AB (publ), Celsiusgatan 10, 112 30 Stockholm. Registreringen startar 17.30.


  Time People Group AB (publ) släpper sin bokslutskommuniké och delårsrapport för perioden 1 februari - 30 april

  Time People Group uppvisar en omsättning på 206 MSEK, en ökning med 28 %, och ett rörelseresultat (EBITDA) på 17,2 MSEK, en ökning med 12 % på helårsbasis. Periodens omsättning var 55 MSEK och rörelseresultatet (EBITDA) 6,6 MSEK vilket ger en rörelsemarginal på 12 %.


  Time People Group inleder samarbete med Edward Lynx - ska minska brist på kompetens och öka mångfald

  För att minska IT-marknadens kompetensbrist inleder nu Time People Group ett samarbete med det globala managementbolaget Edward Lynx. Det kraftfulla partnerskapet kommer att förse marknaden med kvalificerade kandidater som ökar så väl kundernas mångfald som affärsnytta, och främjar Sveriges tillväxt.


  Margareta Cervin ny vd för Giraff Data Konsult AB

  Time People Group utser Margareta Cervin som ny vd för dotterbolaget Giraff Data Konsult AB. Margareta efterträder Mathias Dyberg som de senaste tre åren har etablerat starka relationer med nya och befintliga kunder, där bolagets kompetens inom .NET och projektledning har förstärkts.


  Time People Group AB (publ) släpper sin delårsrapport för perioden 1 november - 31 januari

  Time People Group uppvisar en omsättning på 52 MSEK, en ökning med 36 %, och ett rörelseresultat (EBITDA) på 2,8 MSEK. Rörelsemarginalen (EBITDA) under kvartalet var 6 %.


  Time People Group AB (publ) släpper sin delårsrapport för perioden 1 augusti - 31 oktober

  Time People Group uppvisar en omsättning på 56 MSEK, en ökning med 36 %, och ett rörelseresultat (EBITDA) på 7,4 MSEK, vilket är en ökning med 10 % jämfört med samma kvartal föregående år. Rörelsemarginalen (EBITDA) under kvartalet var 13,2 %.


  Följ oss

  Om beQuoted

  beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

  Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

  Kontakta oss

  beQuoted AB
  Sturegatan 32
  114 36 Stockholm

  08-692 21 90

  Om beQuoted