Kallelse till årsstämma

Teqnion  AB,  org.nr.  5567134183  ("Bolaget")  håller  årsstämma  ("stämman")  onsdagen  den  3 april 2019 klockan 17:19 i Bolagets lokaler, Evenemangsgatan 31a, 169 79 Solna. 

Anmälan och registrering

För  att  få  delta  på  stämman  ska  aktieägare  vara  införd  i  den  av  Euroclear  Sweden  AB  förda  aktieboken  den  28  mars  2019.  Aktieägare  som  låtit  förvaltarregistrera  sina  aktier  måste  tillfälligt  inregistrera  aktierna  i  eget  namn  hos  Euroclear  Sweden  AB.  Sådan  omregistrering  måste vara verkställd senast den 28 mars 2019. Aktieägare bör därför i god tid före denna dag  hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna.  Vidare  ska  aktieägare  som  önskar  delta  på  stämman  anmäla  detta  till  Bolaget  senast  den  28  mars 2019. Anmälan om deltagande sker: 

  • per post: Evenemangsgatan 31a, 169 79 Solna, märkt "Årsstämma" 
  • per epost: aktie@teqnion.se   

I  anmälan  uppges  namn,  person  eller  organisationsnummer,  postadress,  telefon  dagtid  och  aktieinnehav samt uppgift om eventuella ombud eller biträden. Aktieägare får medföra högst  två biträden under förutsättning att de anmäls enligt ovan.   Aktieägare  som  företräds  genom  ombud  ska  utfärda  skriftlig  och  daterad  fullmakt  för  ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte  i  fullmakten  anges  en  längre  giltighetstid,  dock  längst  fem  år  från  utfärdandet.  Fullmakten  i  original  samt  registreringsbevis  och  andra  behörighetshandlingar  utvisande  behörig  företrädare bör vara Bolaget tillhanda på ovan angiven adress senast den 28 mars 2019.   Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets webbplats, www.teqnion.se.  

Förslag till dagordning

1 Stämmans öppnande. 
2 Val av ordförande vid stämman. 
3 Upprättande och godkännande av röstlängd. 
4 Godkännande av dagordning. 
5 Val av en eller två protokolljusterare. 
6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
7 Framläggande  av  årsredovisningen  och  revisionsberättelsen  samt  koncernredovisningen  och koncernrevisionsberättelsen. 
8 Beslut om 
   a) fastställande  av  resultaträkning  och  balansräkning  samt  koncernresultaträkning  och koncernbalansräkning, 
   b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,  och 
   c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör. 
9 Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och antalet revisorer. 
10 Fastställande av styrelse och revisorsarvoden. 
11 Val av styrelseledamöter och revisorer. 
12 Beslut om inrättande av valberedning och instruktion för valberedning. 
13 Stämmans avslutande.   

Förslag till beslut


Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman. Det föreslås att Per Berggren väljs som ordförande vid stämman. 

Punkt 8 a - Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
Styrelsen  föreslår  att  stämman  beslutar  att  Bolaget  inte  lämnar  någon  utdelning  för  räkenskapsåret 2018. 

Punkt 9 - Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och antalet revisorer.
Det föreslås att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter och av en styrelsesuppleant samt  att revisor ska vara ett registrerat revisionsbolag. 

Punkt 10 - Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
Det  föreslås  att  styrelsens  ordförande  tillerkänns  75 000  SEK  och  övriga  av  stämman  valda  ledamöter 60 000 SEK vardera. Arvode ska inte utgå till ledamot som är anställd i Bolaget. Det  föreslås att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning. 

Punkt 11 - Val av styrelseledamöter och revisorer.
Det  föreslås  omval  av  styrelseledamöterna  Per  Berggren,  CarlJohan  Ahlström,  Jonas  Häggqvist,  Erik  Surén,  Sigrun  Hjelmqvist  och  Johan  Steene  för  tiden  intill  slutet  av  nästa  årsstämma. Per Berggren föreslås att omväljas till styrelsens ordförande. Mikael Rockhammar  föreslås omväljas till styrelsesuppleant. Vidare förslås omval av Allians Revision & Redovisning  som  revisor  med  Peter  Åsheim  som  huvudansvarig  revisor  för  Bolaget  för  tiden  intill  nästa  årsstämma. 

Punkt 12 - Beslut om inrättande av valberedning och instruktion för valberedning.
Styrelsen  föreslår  att  stämman  beslutar  att  inrätta  en  valberedning  med  tre  ledamöter  samt  beslutar om instruktion för valberedningen enligt nedan.  Instruktion för valberedningen  Valberedningen ska utgöras av representanter för de tre röstmässigt största ägarregistrerade  aktieägarna  i  den  av  Euroclear  Sweden  AB  förda  aktieboken  per  den  sista  bankdagen  i  september  varje  år.  Styrelsens  ordförande  ska  sammankalla  valberedningen  till  dess  första  sammanträde.  Till  ordförande  i  valberedningen  ska  utses  den  ledamot  som  företräder  den  röstmässigt  störste  aktieägaren,  såvida  inte  valberedningens  ledamöter  enats  om  annat.  Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara ordförande i valberedningen.  Verkställande  direktören  eller  annan  person  från  Bolagets  ledning  ska  inte  vara  ledamot  i  valberedningen.  Valberedningens  sammansättning  ska  offentliggöras  så  snart  de  utsetts.  Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.   

För  det  fall  ledamot  lämnar  valberedningen  innan  dess  arbete  är  slutfört  kan,  om  valberedningen så bedömer erforderligt, ersättare inträda från samma aktieägare. Aktieägare  som  utsett  representant  till  ledamot  i  valberedningen  äger  rätt  att  entlediga  sådan  ledamot  och  utse  ny  representant  till  ledamot  i  valberedningen.  För  det  fall  aktieägare  under  valberedningens mandatperiod inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna ska  ledamot som är utsedd av sådan aktieägare ställa sin plats till förfogande samt den aktieägare  som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna äga utse sin representant. Om ej  särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om  endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum  eller förändringen inträffar senare än två  månader  före  årsstämma.  Ändring  i  valberedningens  sammansättning  ska  omedelbart  offentliggöras. 

Ingen  ersättning  ska  utgå  till  ledamöterna  i  valberedningen.  Eventuella  nödvändiga  omkostnader  för  valberedningens  arbete  ska  bäras  av  Bolaget  och  Bolaget  är  på  begäran  av  valberedningen  skyldig  att  tillhandahålla  personella  resurser  såsom  sekreterarfunktion  i  valberedningen för att underlätta valberedningens arbete.  

Valberedningen  ska  fullgöra  uppgifter  innefattande  bland  annat  att  lämna  förslag  till  stämmoordförande,  styrelse,  styrelseordförande,  revisorer,  styrelsearvode  med  uppdelning  mellan  ordföranden  och  var  och  en  av  de  övriga  ledamöterna  samt  ersättning  för  eventuellt  utskottsarbete, arvode till Bolagets revisorer samt, i den mån så anses erforderligt, förslag till  ändringar i denna instruktion. 

Denna instruktion gäller till dess att bolagsstämman beslutar att anta en ny instruktion. 

Antalet aktier och röster i Bolaget Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i Bolaget, liksom  det totala antalet röster, till 13 049 710. Bolaget innehar inga egna aktier. 

Aktieägares frågerätt
I  enlighet  med  7  kap.  32  §  aktiebolagslagen  ska  styrelsen  och  verkställande  direktören,  om  någon  aktieägare  begär  det  och  styrelsen  anser  att  det  kan  ske  utan  väsentlig  skada  för  Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen  av ett ärende på dagordningen eller på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. 

Tillgängliga handlingar
De  fullständiga  förslagen  till  beslut  framgår  ovan.  Redovisningshandlingar  med  tillhörande  revisionsberättelser  kommer  att  under  minst  tre  veckor  före  stämman  hållas  tillgängliga  hos  Bolaget. Kopior av nämnda handlingar sänds även till de aktieägare som begär det och uppger  sin  postadress.  Handlingarna  kommer  även  att  finnas  tillgängliga  på  Bolagets  webbplats,  www.teqnion.se

Teqnion AB

Stockholm i februari 2019 

Styrelsen

Nerladdningsbara filer


Kallelse till årsstämma i Teqnion AB

Teqnion AB, org.nr. 556713-4183, ("Bolaget") håller årsstämma ("stämman") torsdagen den 16 april 2020 klockan 16:08 i Bolagets lokaler, Evenemangsgatan 31a, 169 79 Solna.
DELÅRSRAPPORT OCH BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2019 - TEQNION AB

HELÅR 2019 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2019

  • Nettoomsättningen ökade till 579 518 (296 157) kSEK. En ökning med 96% där 52% är organisk tillväxt.
  • Justerad EBITDA1 uppgår till 46 273 (48 415) kSEK. Det motsvarar en EBITDA-marginal på 8% (16).
  • EBITDA uppgår till 86 270 (46 346) kSEK. Det motsvarar en EBITDA-marginal på 15% (16).
  • EBITA uppgår till 70 531 (37 772) kSEK. Det motsvarar en EBITA-marginal på 12% (13).
  • Resultat före skatt uppgår till 36 152 (35 730) kSEK. En resultatförbättring med 1%.
  • Soliditeten uppgår till 47% (33).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till 18 816 (34 967) kSEK.
  • Styrelsen föreslår en utdelning inom fastslagen policy om 0,2 (0) kronor per aktie.

1Justerat för icke operativa resultatpåverkande poster, helåret 2019, med -40 MSEK. Denna justering består av engångskostnader i samband med noteringen om 8,6 MSEK som återläggs och ej utbetalda tilläggsköpeskillingar om 48,6 MSEK som avlägsnas från resultatet. De icke operativa engångskostnaderna från 2018 om 2,1 MSEK som återlagts härrör främst från ett pre-IPO-projekt.Valberedning utsedd inför Teqnions årsstämma 2020

Valberedningens ledamöter inför Teqnions årsstämma 2020 har nu utsetts. I enlighet med årsstämmans beslut skall Teqnions valberedning bestå av representanter för de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den sista bankdagen i september varje år.


Teqnion förvärvar Markis City Service AB

Teqnion AB har idag tecknat ett avtal om att förvärva samtliga aktier i bolagen Markis City Service AB och systerbolaget Dandy Dots AB med en gemensam nettoomsättning på ca 65 MSEK. Avtalet innebär att Teqnion tillträder aktierna idag den 18:e september 2019.


Tidigarelagd delårsrapport och nedjusterad prognos för helåret 2019

Med anledning av att bolaget justerar ner tidigare lämnad helårsprognos för EBITDA med 20-30 %, tidigareläggs publiceringen av halvårsrapporten.

1 januari - 30 juni 2019

- Nettoomsättningen ökade till 274 (131) MSEK.

En ökning med 109 procent där 6 procent är organisk tillväxt.

- Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (just. EBITA)*

justerat för icke operativa engångskostnader uppgår till 21 044 (17 817) kSEK.

Det motsvarar en EBITA-marginal på 8 (13) procent.

- EBITA uppgår till 12 441 (16 176) kSEK. Det motsvarar en EBITA-marginal på 5 (12) procent.

- EBITDA uppgår till 18 407 (20 334) kSEK. En EBITDA-försämring med 9 procent.

- Resultat före skatt uppgår till 11 332 (15 654) kSEK. En resultatförsämring med 28 procent.

- Soliditeten uppgår till 44 procent.

- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till 10 227 kSEK.

- Prognosen för helåret 2019 om 66 MSEK EBITDA justeras ner med 20-30 procent.


Teqnion förvärvar växande bostadsbyggare i Karlskrona

Teqnion AB har tecknat ett avtal om att förvärva samtliga aktier i HEM1 Sydost AB med en årsomsättning på ca 75 MSEK. Avtalet innebär att Teqnion tillträder aktierna idag den 24:e april 2019.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär