Kallelse till extra bolagsstämma i Swemet AB

Swemet AB håller extra bolagsstämma tisdagen den 29 december 2020 klockan 10.00 i Swemets lokaler på Norra Oskarsgatan 34 i Linköping.

Linköping 2020-12-08

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET
Den som önskar delta i stämman ska

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 17 december 2020, och

dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast den 28 december 2020.

Anmälan om deltagande kan ske skriftligen till bolaget på adress Swemet AB, Norra Oskarsgatan 34, 582 73 Linköping eller per e-post: info@swemet.se Vid anmälan vänligen uppge namn/firma, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer. För anmälan av biträden (högst två) gäller anmälningsförfarande enligt ovan.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 17 december 2020. Sådan registrering kan vara tillfällig.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR
Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.swemet.se. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget eller beställas per telefon enligt ovan. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid före stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två justerare

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Beslut om

a) förvärv av fastigheten Gavotten 8, Linköping
b) byte av revisor inom befintligt revisorsorgan

8. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Beslut om förvärv av fastigheten Gavotten 8, Linköping (punkt 7a)
Bolaget är idag hyresgäst i fastigheten Gavotten 8 som ägs av bolagets huvudaktieägare Jan Axelsson. SweMet AB är den största hyresgästen i fastigheten och disponerar ca 85 % av lokalerna i fastigheten samt tillhörande tomt.
Bolaget har erbjudits att förvärva fastigheten för en köpeskilling om 8,9 MSEK vilket är i överensstämmelse med den värdering som utförts av Svefa AB, Norrköping, under november 2020.

Jämfört med det hyresförhållande som råder idag har bolaget beräknat att en årlig kostnadsmässig besparing uppnås som uppgår till 200 000 kronor. Kassaflödet beräknas vara neutralt med en årlig inkluderad låneamortering med 200 000 kronor.
.

Finansieringen av förvärvet sker genom banklån om ca 4.5 MSEK och resterande del erläggs med egen likviditet.

Styrelsen har tillstyrkt förslaget om förvärvet av fastigheten.

Byte av revisor inom befintligt revisorsorgan (punkt 7b)
Nuvarande revisor har pga hög arbetsbelastning framfört önskemål om att lämna uppdraget för att istället ersättas av annan revisor inom ba.ks & Co AB.
Mot bakgrund av detta önskemål föreslås stämman besluta att utse det auktoriserade revisionsbolaget ba.ks & Co AB som revisor med den auktoriserade revisorn Tobias Eriksson som huvudansvarig.

HANDLINGAR
Styrelsens fullständiga förslag samt handlingar enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen kommer finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.swemet.se senast från och med två veckor före stämman och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

AKTIEÄGARES FRÅGERÄTT
Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Linköping i december 2020
Swemet AB (publ)
Styrelsen

Nerladdningsbara filer
Kallelse till extra bolagsstämma i Swemet AB

Swemet AB håller extra bolagsstämma tisdagen den 29 december 2020 klockan 10.00 i Swemets lokaler på Norra Oskarsgatan 34 i Linköping.13MSEK i nya order från befintliga kunder

Swemet har erhållit order för sammanlagt 13MSEK till befintliga kunder. Samtliga order kommer att levereras innan Q1:s utgång 2021. Innan årets slut kommer ca 4MSEK av ordervärdet vara levererat. Bolaget räknar med ytterligare order från nya kunder om ca 2.5MSEK för leverans innan årets utgång.Delårsrapport för Swemet AB (publ) januari - juni 2020

1 januari - 30 juni 2020

  • Intäkterna ökade till 15 161 (8 643) TSEK. En ökning med 75%.
  • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 1 751 ( 1 327) TSEK. En ökning med 31%.
  • Periodens resultat uppgick till 604 (113) TSEK. En ökning med 434%.
  • Resultat per aktie 0,04 (0,01) SEK

Leverans av analysinstrument till ett nätbolag i Palestina tillsammans med en dansk beställning, sammanlagt till ett ordervärde av 0,50MSEK

Swemet säljer analysinstrument MFA500 till allt fler mätinsamlingsprojekt internationellt. Den nya ordern avser och utbildning och instrument. En trend är att Swemet säljer fler instrument till vart och ett av de nya projekten. Större utrullningar engagerar större projektorganisationer för genomförandet.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted