Spintso International AB (publ) genomför villkorat omvänt förvärv av Medclair AB (publ)

Spintso International AB (publ), nedan "Spintso", har idag undertecknat ett aktieöverlåtelseavtal med ca 92 % av aktieägarna i Medclair AB (publ), nedan "Medclair", med avsikt att förvärva samtliga aktier i Medclair. Förvärvslikviden uppgår till ca 40 MSEK som betalas genom apportemission om högst 50 004 936 aktier till säljarna med teckningskurs om 0,80 SEK per aktie. Genom förvärvet blir de tidigare aktieägarna i Medclair majoritetsägare i Spintso genom ett sk. omvänt förvärv. Förvärvet är bland annat villkorat av att Spintso på extra bolagstämma godkänner transaktionen, Spintso avser kalla till denna i närtid.

Bakgrund och motiv
Medclair och Spintso är två bolag med intressanta produktportföljer. De båda bolagen har påbörjat en offensiv internationalisering av verksamheterna, vilket kommer kräva större resurser. Genom att slå samman de båda bolagens resurser inom administration, försäljning och distribution uppnås skalfördelar och därmed skapas förutsättningar för att realisera potentialen som finns i den nya koncernen. Vi ser även synergier mellan produktportföljerna. Spintso har genomfört en första testleverans av kommunikationssystem till ett sjukhus i Tyskland, en produkt som med fördel kan dra nytta av Medclairs distributionsnätverk.

Medclair är ett svenskt forsknings- och utvecklingsbolag som är specialiserat på att utveckla processer och produkter för att lösa problem inom användande och hantering av lustgas genom hela vårdkedjan. Bolagets fokus är områdena insamling, destruktion, rening och mätning av lustgas.

Lustgas (N2O) är en väl beprövad metod för smärtlindring och har en lugnande effekt på patienten. Metoden används brett över hela världen inom hälso- och dentalvård. Metoden har hög patientsäkerhet, enkel att administrera, kostnadseffektiv och patientens återhämtning är snabbare mot jämförbara metoder. N2O är emellertid en växthusgas som i extremfall kan ge problem för behandlande personal såväl som för miljön i stort. Genom Medclairs patenterade teknik skapas en miljö som är fri från N2O, detta genom insamling och destruktion av gasen, vilket innebär att varken personal, inre- eller yttre miljö väsentligt exponeras för dessa miljöfarliga gaser.

I västvärlden noteras allt tuffare krav för lägre nivåer av N2O för den inre arbetsmiljön. Det blåser även politiska vindar om skärpta utsläppsnivåer till atmosfären (yttre miljö). Flera länder har redan infört skärpta riktlinjer, Skottland har bland annat tagit ett beslut att man ska var "net-zero emisson free by 2045", innebärandes att hantering av nuvarande N2O utsläpp måste hanteras skyndsamt. Medclair bedömer att fler politiska beslut liknande Skottlands kommer att komma inom kort, vilket givetvis är mycket positivt för Medclairs ambitioner för den internationella marknaden.

Under 2019 påbörjades en internationalisering baserat på insikten av bolagets förmåga med teknik och färdigutvecklade produkter, är en lösning på ett problem som finns i hela världen. Marknaden gav snabbt ett stort gensvar på bolagets internationalisering. Bolaget har på kort tid levererat utrustning till såväl Holland, Tyskland och Frankrike. Under våren 2020 har det även noterats ett stort ökat intresse med förfrågningar kring vår patenterade teknologi från framförallt Skottland, men även från övriga UK. Bolaget har även efter att arbetet med att lansera produktportföljen internationellt levererat teknik för ett forskningsprojekt till det högt internationellt ansedda Ivy League universitetet, Yale University, Connecticut, USA.

Medclairs balansomslutning är ca 9,8 MSEK, varav ca 2,5 MSEK utgör likvida medel. Under 2019 omsatte bolaget ca 5,8 MSEK med ett resultat efter avskrivningar om ca -3,6 MSEK. Vid utgången av 2019 uppgick det egna kapitalet till ca 4,2 MSEK. För mer information, besök www.medclair.se.

Styrelsen gör bedömningen att ett förvärv av Medclair kan skapa en stabil kostnadsbas som ökar bolagets förutsättningar för global expansion. Styrelsen har således gjort bedömningen att det aktuella förvärvet är det bästa för bolagets aktieägare.

Förvärvet
Spintso har ingått ett aktieöverlåtelseavtal med merparten av aktieägarna i Medclair (org.nr. 556772-8893), bland annat Crafoord Capital Partners AB, Masify AB, Familjen Karin Szabó med bolag, Dividend Sweden AB, Tallstaden AB och Piroska Forkman, vilka tillsammans representerar 91,92 % av de utestående aktierna i Medclair, enligt vilket Spintso har för avsikt att förvärva samtliga aktier i Medclair. Betalning erläggs genom en till säljarna riktad apportemission om högst 50 004 936 nya aktier i Spintso. Efter förvärvets genomförande kommer aktieägarna i Medclair att inneha ca 83 % av antalet aktier och röster i Spintso och de befintliga aktieägarna i Spintso kommer att inneha ca 17 % av antalet aktier och röster i Spintso. Till följd av förvärvet ökar Spintsos aktiekapital till högst 6 049 205,70 SEK och antalet aktier ökar från 10 487 121 till högst 60 492 057 aktier.

Förvärvet är villkorat av:

I förhållande till Spintso:

o Att det inte föreligger något väsentligt brott mot säljarnas garantier eller säljarnas åtagande enligt aktieöverlåtelseavtalet, som inte rättats före teckningstidens början,

o Att förvärvet av aktierna enligt aktieöverlåtelseavtalet hindras inte av Nordic Growth Market (NGM)

o Att transaktionerna enligt aktieöverlåtelseavtalet godkänts på bolagsstämman i Spintso.

o Att vid genomförd due diligenceundersökning enligt aktieöverlåtelseavtalet inte påträffats förhållande som väsentligen påverkar MedClairs ställning så som den framgår av årsredovisning för räkenskapsåret 2019.

I förhållande till säljarna:

o Att det inte föreligger något väsentligt brott mot Spintsos garantier eller åtagande enligt aktieöverlåtelseavtalet, som inte rättats före teckningstidens början;

o Att vid genomförd due diligenceundersökning enligt aktieöverlåtelseavtalet inte påträffats förhållande som väsentligen påverkar MedClairs ställning så som den framgår av årsredovisning för räkenskapsåret 2019.

Ändringar i Spintsos styrelse och ledningsgrupp
Större aktieägare i Spintso kommer föreslå att den extra bolagsstämma beslutar om omval av Mark Baljeu och Roro Yakoub samt nyval av Fredrik Crafoord och Tomas Nyberg till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma, med Fredrik Crafoord som ordförande. Peter Evertsson är avsedd att fortsätta som VD i Spintso.

Fortsatt notering på Nordic SME
På sedvanligt sätt kommer en omnoteringsprocess att, som villkor för Spintsos fortsatta notering enligt Nordic SME-regelverket, påbörjas efter att förvärvet har slutförts. Under den aktuella omnoteringsprocessen kommer Spintsos aktie att handlas under observation på Nordic SME, vilket är ett standardförfarande vid ett s.k. omvänt förvärv som innebär väsentlig förändring i verksamhet. Det aktuella förvärvet och omnoteringsprocessen beräknas kunna genomföras under fjärde kvartalet 2020.

VD-kommentar
"Förvärvet skapar goda förutsättningar för global expansion. Medclairs produktportfölj är mycket intressant och har tydliga förutsättningar för ett internationellt genombrott. Det är med spänning jag ser fram emot att leda den nya koncernen och skapa god värdetillväxt till aktieägarna.", säger Peter Evertsson, VD för Spintso International AB i en kommentar.

"Medclair påbörjade 2019 en internationalisering av bolaget. Gensvaret har varit mycket positivt. Genom samgåendet med Spintso erhåller Medclair den kapacitet som behövs för att realisera den betydande potential som bolagets patent- och produktportfölj representerar.", säger Mikael König, VD för Medclair AB i en kommentar.

Rådgivare
Eminova Fondkommission AB agerar rådgivare till Spintso i samband med omnoteringsprocessen.

Denna information är sådan information som Spintso International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 augusti 2020 kl 21:00.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Peter Evertsson, VD, Spintso International AB (publ), Tfn: 070-266 53 00, e-post: peter.evertsson@spintso.se

Spintso International AB utvecklar smarta mobila verktyg som säljs world wide till idrottsdomare. Bolaget är sedan 3 mars 2017 noterat på NGM Nordic SME. Mer information om Spintso finns på www.spintso.seSpintso International AB erhåller internationell genombrottsorder

Spintso International AB (publ)s (nedan "Spintso" eller "Bolaget") dotterbolag, Medclair AB har erhållit en internationell genombrottsorder för mobila destruktionsenheter (MDU) till multinationell marknadsledare inom industri- och medicingasbranschen.


Kallelse till extra bolagsstämma i Spintso international AB (publ)

Aktieägarna i Spintso International AB, org.nr 556691-3728, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 15 januari 2021. I syfte att motverka spridning av coronaviruset har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras genom enbart poströstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.


Spintso International AB återkallar förslag till incitamentsprogram

Styrelsen i Spintso International AB (publ) (nedan "Spintso" eller "Bolaget") har beslutat att återkalla förslaget om incitamentsprogram avseende 3 600 000 teckningsoptioner till Mikael König.


Spintso International AB's (publ) helägda dotterbolag Medclair AB anställer ny verkställande direktör

Spintso International AB (publ) (nedan "Spintso") har beslutat att utse Jonas Lundh till ny verkställande direktör för det helägda dotterbolaget Medclair AB med tillträde den 1 december 2020. Bolaget har sedan en tid sökt efter en ny verkställande direktör sedan Medclairs tidigare VD tillträder tjänsten som koncernchef för den nya koncernen.


Spintso International AB (publ) har slutfört omnoteringsprocessen på Nordic SME

Spintso International AB (publ), nedan "Spintso", meddelar härmed att Nordic Growth Market har godkänt dess omnoteringsprocess på Nordic SME. Nordic Growth Market har meddelat att Spintso kommer därför att återföras till ordinarie notering.


Spintso International utser Mikael König till ny koncernchef och förslag om incitamentsprogram

Styrelsen för Spintso International AB (publ) (nedan "Spintso") har beslutat att utse Mikael König till ny koncernchef med tillträde den 1 december 2020. König är sedan tidigare VD i det helägda dotterbolaget Medclair AB. Rekrytering av ny VD till Medclair pågår. Spintsos nuvarande VD, Peter Evertsson kommer fortsatt verka inom koncernen som ansvarig för Spintsos ursprungsverksamhet med tyngd på försäljning av Spintsos högkvalitativa produkter inom domarsegmentet till flera världsomfattande idrotter.


Medclair AB fördjupar samarbete med region Blekinge som blir de första att investera i nästa generation av bolagets mobila destruktionsteknik

Spintso International AB (publ), kommunicerade den 9 oktober 2020 att apportemissionen riktad till aktieägarna i Medclair AB tecknades till 100 %. Mot bakgrund härav är Medclair numer ett helägt dotterbolag till Spintso. Enligt gällande regelverk kommer Spintso framgent kommunicera även för Medclairs vidkommanden.


Utfall i apportemission och beskrivning av Medclair AB (publ)

Styrelsen för Spintso International AB (publ) (nedan "Spintso") offentliggör idag utfallet i den nyemission av aktier mot betalning av apportegendom riktad till aktieägarna i Medclair AB (publ) (nedan "Medclair") som beslutades av bolagsstämman den 18 september 2020 (nedan "Apportemissionen"). Det slutliga utfallet visar att Apportemissionen tecknades till 100 %, d.v.s. Spintso kommer förvärva samtliga aktier i Medclair. Till följd av det stora intresset för Medclair och den nya koncernen har Spintso valt att lämna ytterligare en beskrivning av Medclair.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted