Spintso International AB återkallar förslag till incitamentsprogram

Styrelsen i Spintso International AB (publ) (nedan "Spintso" eller "Bolaget") har beslutat att återkalla förslaget om incitamentsprogram avseende 3 600 000 teckningsoptioner till Mikael König.

Som Bolaget kommunicerade den 16 november, avsåg styrelsen att inom kort kalla till extra bolagsstämma i syfte att emittera 3 600 000 teckningsoptioner till Mikael König. Teckningsoptionerna skulle medföra att Mikael König hade rätt att teckna 3 600 000 nya stamaktier till lösenpriset 1:00 kr per aktie. Styrelsen har nu valt att frångå förslaget då annan uppgörelse har ersatt det föreslagna incitamentsprogrammet.

Mot bakgrund av ovan har Bolagets koncernchef, Mikael König och Medclairs verkställande direktör, Jonas Lundh förvärvat sammanlagt 4 100 000 aktier av Bolagets styrelseordförande och dess grundare. Av dessa aktier förvärvar Mikael König 3 600 000 aktier och Jonas Lundh 500 000 aktier. Det sammanlagda värdet på affären uppgår till ca 5,1 MSEK.

Syftet med transaktionen är i huvudsak att skydda Bolagets nuvarande aktieägare från onödiga utspädningar samt visa på långsiktighet från koncernledningen.

"När König och Lundh kom med idén att förvärva aktier direkt från oss storägare och därmed eliminera kommande utspädning i samband med teckningsoptionernas nyttjande var det självklart för mig att acceptera förslaget. Det är oerhört glädjande att såväl König som Lundh delar min vision för Bolaget och ser dess oerhörda potential. Förutom att incitamentsprogrammet skrotas, makuleras även de tidigare teckningsoptionerna i dotterbolaget Medclair AB. Transaktionen borgar för långsiktighet och jag har fullt förtroende för företagsledningen" säger styrelsens ordförande Fredrik Crafoord i en kommentar.

Göteborg, 4 december 2020

Denna information är sådan information som Spintso International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 december 2020 kl 13.00.

För ytterligare information vänligen kontakta:Fredrik Crafoord, styrelseordförande, Spintso International AB (publ), Tfn: 070 - 814 26 50, e-post: fc@citycapitalpartners.se

Spintso International AB utvecklar smarta mobila verktyg som säljs world wide till idrottsdomare. Bolaget är sedan 3 mars 2017 noterat på NGM Nordic SME. Mer information om Spintso finns på www.spintso.se

Nerladdningsbara filer


Bokslutskommuniké 2020

Helåret (jan-dec)

 • Nettoomsättningen uppgick till 6,33 mkr (5,31 mkr)
 • Rörelseresultat uppgick till -1,89 mkr (-0,54 mkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -2,01 mkr (-0,65 mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,10 kr (-0,08 kr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 0,17 mkr (-0,86 mkr)

Andra halvåret (jul-dec)

 • Nettoomsättningen uppgick till 4,96 mkr (2,47 mkr)
 • Rörelseresultat uppgick till -1,09 mkr (-0,31 mkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1,16 mkr (-0,37 mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,04 kr (-0,04 kr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 0,26 mkr (0,05 mkr)
 • Soliditeten uppgick till 91% (17%)
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 0,97 mkr (0,26 mkr)


Medclair - genombrott på den brittiska marknaden

Medclair, specialisterna på säker lustgashantering har fått i uppdrag att leverera två testinstalationer för destruktion av lustgas till två sjukhus i Manchester, Storbritannien.


Medclair lanserar ny produkt

Medclair AB, världsledande inom säker N2O-hantering, lanserar ny produkt för mätning av lustgasexponering i arbetsmiljö.


Medclair rekryterar ansvarig för bolagets internationella expansion samt bjuder in till företagspresentation

Medclair rekryterar Jannik Jensen som ansvarig för bolagets internationella expansion. Jannik kommer senast från Linde Healthcare där han varit Product Manager, Region Europe North.


Kallelse till extra bolagsstämma i Spintso International AB

Aktieägarna i Spintso International AB (org.nr 556691-3728) ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 3 mars 2021.


Spintso International AB stärker kassan och genomför en strategisk översyn av koncernstrukturen

Spintso International AB stärker kassan med 15 Msek genom en riktad nyemission.

Bolaget har samtidigt fattat beslut om att se över sin långsiktiga strategi för att renodla verksamheten mot medicinteknik.


Medclair erhåller godkännande för patent i USA

Medclair AB, har erhållit godkännande för patentansökan avseende Exhalation Device (Utandningsventil) i USA. Utandningsventilen möjliggör användandet av Medclairs lågflödessystem CDU (Central Destruction Unit) som bland annat används vid förlossningsavdelningar.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted